Dodaj do kolekcji
22 lutego 2016 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

M. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej nazywana "skarżącą") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2014 r. nr [...]w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W zakreślonym 7-dniowym terminie do opłacenia wpisu sądowego, skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. referendarz sądowy odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Skarżąca wniosła od ww. postanowienia sprzeciw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 września 2015 r. odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy w żądanym zakresie.

Zarządzeniem z dnia 4 listopada 2015 r. spółka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca ww. zarządzenie została uznana za doręczoną w trybie art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., z dniem 3 grudnia 2015 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. wynika, że do dnia

2 lutego 2016 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W sprawie niniejszej, wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej z 4 listopada 2015 r. zostało uznane za doręczone w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 3 grudnia 2015 r. Skarżąca obowiązana była zatem uiścić ww. wpis w wyznaczonym 7-dniowym terminie, tj. do 10 grudnia 2015 r., a ponieważ w tym terminie nie uiściła wpisu, uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. – postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej