Dodaj do kolekcji
24 listopada 2015 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta Umorzono postępowanie w przedmiocie o wymierzenie grzywny - art.55
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka – Płaczkowska (spr.) Sędziowie: WSA Joanna Skiba WSA Tomasz Szmydt Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2015 r. sprawy ze skargi E. Z., P.Z., K. D., L. Z. i Z. F. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia: 1. umorzyć postępowania sądowe; 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz E. Z., P. Z., K. D., L. Z. i Z. F. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

E. Z., P. Z., K. D., L. Z., Z. F. pismem z 13 lipca 2015 r. wystąpiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny z powodu nieprzekazania do sądu administracyjnego w terminie skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ulicach: [...],[...],[...] i [...], pochodzący z nieruchomości ozn. hip. jako [...].

Odpowiadając na wniosek Prezydent W. poinformował, że akta sprawy zostały przesłane do Sądu przy piśmie z 12 sierpnia 2015 r. wraz z odpowiedzią na skargę na bezczynność.

Pismem z 12 listopada 2015 r. (karta nr 31 akt sądowych) pełnomocnik skarżących - adw. J. W. cofnęła przedmiotowy wniosek o ukaranie Prezydenta grzywną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby cofnięcie skargi niedopuszczalnym.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji postanowienia. O zwrocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej