Dodaj do kolekcji
17 grudnia 2010 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Podjęto zawieszone postępowanie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. L. i T. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 798/06 w sprawie ze skargi J. L. i T. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 516/07 Naczelny Sąd Administracyjny, zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej J. L. i T. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 798/06 w sprawie ze skargi J. L. i T. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2006 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone z uwagi na śmierć uczestnika postępowania A. T. (odpis skrócony aktu zgonu – karta 66 akt).

Pismem z dnia 21 października 2010 r., w odpowiedzi na pismo Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2010 r. o wskazanie czy w stosunku do zmarłego A. T. toczyło się postępowanie spadkowe, Sąd Rejonowy w Gostyninie I Wydział Cywilny zawiadomił, że spadkobiercami zmarłego A. T. są: żona K. T. oraz dzieci A. K., M. P., M. T. i P. T. (postanowienie Sądu Rejonowego w Gostyninie I Wydział Cywilny z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt I Ns 73/08 – karta 104 akt).

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 128 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.

W związku z faktem wskazania następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania A. T. (żona K. T. oraz dzieci A. K., M. P., M. T. i P. T.) należy uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1) w związku z art. 12 i art. 131 oraz art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej