Dodaj do kolekcji
22 marca 2010 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] listopada 2009 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

W sprawie, przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2009 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r.

W skardze pełnomocnik skarżącego wskazał, że przed wniesieniem skargi w dniu 11 stycznia 2010 r. został złożony do Dyrektora Izby Skarbowej we W. wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej zaskarżoną decyzją. W postępowaniu zainicjowanym tym wnioskiem nie została jeszcze wydana decyzja ostateczna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne podlega zawieszeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa

w art. 56. Powołany przepis stanowi, iż w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Z kolei w myśl art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Datę zaś wszczęcia postępowania o wznowienie na żądanie strony ustala się na podstawie ogólnych reguł wynikających

z art. 165 § 3 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, iż datą tą jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Uwzględniając przytoczoną argumentację, skoro wniosek strony skarżącej wpłynął do siedziby organu odwoławczego w dniu 11 stycznia 2010 r., zaś skarga w dniu 14 stycznia 2010 r., a zatem po wszczęciu postępowania podatkowego zainicjowanego wskazanym wnioskiem, to należało na podstawie art. 124 § 1 pkt 6

w zw. z art. 56 p.p.s.a. zawiesić toczące się postępowanie sądowe.

Dodatkowo wskazać należy, iż postępowanie sądowe zostanie podjęte

w przypadku ustania przyczyny zawieszenia, tj. gdy zostanie zakończone postępowanie administracyjne w wyniku którego zawieszono postępowanie sądowe w rozpoznawanej sprawie, a w wypadku zaskarżenia aktu wydanego w tym postępowaniu do sądu administracyjnego - postępowanie sądowoadministracyjne.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej