Dodaj do kolekcji
22 marca 2011 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Uchylono zaskarżone postanowienie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt IV SA/Wa 1368/10 odrzucającego skargę w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2010 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Z. G. wniesioną na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2010 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego. Powodem odrzucenia skargi było nieuiszczenie wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 zł. w zakreślonym prze Sąd terminie. (art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł pełnomocnik skarżącej adw. M. C., które to postanowienie zaskarżył w całości.

Zarzucił na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, przez wadliwe zastosowanie przepisu z art. 220 § 3 p.p.s.a. polegające na przyjęciu, że skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego w terminie.

W związku z powyższym zarzutem wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu podniósł, że termin do uiszczenia wpisu przez skarżącą rozpoczął swój bieg w dniu 6 września 2010 r. i upływał w dniu 13 września 2010 r. Skarżąca z kolei uiściła w przepisanym terminie oraz formie wymagany wpis, dokonując przelewu gotówkowego w dniu 8 września 2010 r. na wskazany rachunek bankowy WSA, na co posiada kopię dowodu wpłaty.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zarządzeniem z dnia [...] sierpnia 2010 r. Z. G. została wezwana do uiszczenie wpisu sądowego od skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2010 r. w kwocie 100 zł., stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193).

Skarżąca dokonała zapłaty wymaganego wpisu od skargi w dniu 8 września 2010 r., o czym świadczy jednoznacznie przedstawiony przez nią odpis (kserokopia) dowodu nadania polecenia przelewu na kwotę 100 zł.

Z tego powodu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 i art. 182 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej