Dodaj do kolekcji
22 marca 2004 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA del. do WSA - Barbara Hnatiuk po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Według art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Z treści przywołanych wyżej regulacji wprost wynika, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2004 r. do tzw. "spraw starych" będzie stosowało się "nowe przepisy" z wyłączeniem obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. przepisów o wpisie i innych kosztach sądowych.

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]doręczono skarżącemu wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie opłaty sądowej i nadesłanie odpisu skargi. Termin siedmiodniowy upływał w dniu 3 listopada 2003 r. Skarżący w dniu 31 października 2003 r. uiścił należną opłatę, jednakże dotychczas nie uzupełnił pozostałego braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 47 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż do pism strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników do doręczenia ich stronom. Nie załączenie odpisu skargi wymaganego przez art. 47 § 1 powołanej ustawy stanowi brak formalny skargi i podlega usunięciu na podstawie art. 49 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a jego nie usunięcia w terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 powołanej ustawy). W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Admi-nistracyjny orzekł jak w sentencji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej