Dodaj do kolekcji
23 września 2010 r. Skarżony organ: Inspektor Sanitarny Uchylono zaskarżone postanowienie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz, , , po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej L. T. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 303/10 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi L. T. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z [...] lutego 2010 r., znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia zakładu do prowadzenia działalności żywnościowo-żywieniowej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 28 maja 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 303/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę L. T. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie zatwierdzenia zakładu do prowadzenia działalności żywnościowo-żywieniowej.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, Sąd pierwszej instancji wskazał, że wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz nadesłania 1 odpisu skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi skarżący, uiścił należny wpis od wniesionej skargi, jednakże nie nadesłał brakującego odpisu skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 19 kwietnia 2010 r.

W skardze kasacyjnej L. T., zarzucił naruszenie art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) poprzez bezzasadne wezwanie go do uzupełnienia braków formalnych skargi podczas gdy skarżący przedłożył właściwą ilość egzemplarzy skargi, a także naruszenie oraz art. 58 § 3 w zw. z art. 47 § 1 p.p.s.a. poprzez przyjęcie, że nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi podczas gdy przedłożono w dniu 9 marca 2010 r. oryginał i dwa odpisy skargi, a ponadto wraz z pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r. kolejny odpis skargi. W skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu podniesiono, że odpis został przesłany w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy.

Stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi kasacyjnej, z uwagi na brak przesłanek nieważności postępowania.

Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. doręczono skarżącemu w dniu 19 kwietnia 2010 r., a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu 26 kwietnia 2010 r.

Z dokumentów dołączonych przez wnoszącego skargę kasacyjną wynika, że odpis skargi przesłano w dniu 22 kwietnia 2010 r. (por. k. [...] akt WSA).

Tym samym należy uznać zarzuty skargi kasacyjnej za zasadne, ponieważ przed upływem terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, dokonano czynności wskazanych w wezwaniu.

Na marginesie jedynie zauważyć należy, że nietrafny jest zarzut bezzasadności wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi (skarżący twierdzi, że składając skargę, już wówczas przedłożył dwa jej odpisy skargi, co wynika zdaniem skarżącego z prezentaty). Naczelny Sąd Administracyjny pragnie zauważyć, że z ww. prezentaty wynika jedynie, że skarga została złożona wraz z plikiem załączników do niej, bez sprecyzowania o jakie załączniki chodzi, natomiast prezentata Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zwierała informację odnośnie załączników lecz do odpowiedzi na skargę.

W rozpatrywanej sprawie odstąpiono od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. jednoznacznie wiążą zwrot kosztów postępowania z zaskarżeniem wyroku, a nie postanowienia.

Z powyższych względów, działając na podstawie art. 185 § 1 oraz art. 182 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej