Dodaj do kolekcji
30 listopada 2010 r. Skarżony organ: Minister Finansów Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędzia WSA Dagmara Dominik, Protokolant Katarzyna Trzęsicka, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi A SA z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie : podatek dochodowego od osób prawnych p o s t a n a w i a zawiesza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi "A" S.A. we W. jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia z dnia [...] r. nr [...] w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. W interpretacji tej organ podatkowy stwierdził, że stanowisko podatnika w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego z zysku Spółki jest nieprawidłowe.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 577/09 na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia ustawy 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "czy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 oraz art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) dalej skrót u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez spółkę akcyjną na podwyższenie kapitału zakładowego, a związane z emisją nowych akcji ?."

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a." sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wobec tego Sąd w niniejszej sprawie uznał, że podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie przedstawionej w postanowieniu z dnia 17 sierpnia 2010 r. będzie miało bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, w której istotą sporu jest czy Minister Finansów, działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w P., w interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. nr [...] zasadnie uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Należy wskazać, że niezależnie od tego, że uchwała składu siedmiu sędziów NSA jest wiążąca w danej sprawie (art. 187 § 2), ma ona ponadto tzw. ogólną moc wiążącą, wynikającą z art. 269 § 1 p.p.s.a.. Ostatnio wymieniony przepis nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA. Skład, który nie podziela wspomnianego stanowiska, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie odpowiedniemu składowi powiększonemu. Szerzej na ten temat - zob. uwagi do art. 269 p.p.s.a. (Dauter Bogusław, Gruszczyński Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata komentarz LEX 2009 Komentarz do art. 187 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270), [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz LEX 2009 r. wyd. III.

Wobec powyższego, na podstawie 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej