Dodaj do kolekcji
8 listopada 2010 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] maja 2010 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok na skutek zażalenia strony skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 833/10 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 października 2010 r. odmówił stronie skarżącej odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Odpis ww. orzeczenia doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 18 października 2010 r. (dowód: k. 41 akt sądowych).

W dniu 26 października 2010 r. w Biurze Podawczym tut. Sądu zostało wniesione zażalenie na ww. postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie: "ppsa", w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie, stosownie do art. 194 § 2 ppsa, wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Z kolei w myśl art. 178 ppsa wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z mocy art. 197 § 2 ppsa przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy, odpis postanowienia Sądu z dnia 4 października 2010 r. doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 18 października 2010 r. Zatem siedmiodniowy termin do zaskarżenia tego orzeczenia upływał w dniu 25 października 2010 r. Tymczasem, zażalenie wniesiono w dniu 26 października 2010 r., a więc po upływie terminu określonego w art. 194 § 2 ppsa.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej