Dodaj do kolekcji
24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Odmówiono podjęcia zawieszonego postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia 13 listopada 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia odmówić podjęcia zawieszonego postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. zawieszono postępowanie w niniejszej sprawie z uwagi na śmierć uczestniczki postępowania M. K. w dniu 24 czerwca 2016 r.

W piśmie z dnia 6 lutego 2017 r. skarżący wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania. Wskazał, że według uzyskanej informacji M. K. – K. listem poleconym z dnia 21 grudnia 2016 roku przesłała do akt poświadczenie dziedziczenia po M. K. , wskazując, iż jest jej jedynym spadkobiercą. W oparciu o stronę śledzenia przesyłek Poczty Polskiej ustalone zostało, że przesyłka ta została odebrana przez Sąd w dniu 27 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 poz. 718 ze zm.) - dalej "p.p.s.a." - Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

W dniu 27 grudnia 2016 r. wpłynęło do akt sprawy pismo M. K. – K. wraz z dołączonym do niego wypisem z aktu notarialnego Rep. A [...] , jednakże jest to umowa darowizny, ustanowienia służebności osobistych oraz użytkowania z dnia 1 października 2015 r. zawarta pomiędzy R. K. wraz z M. K. a M. K. – K.. Nie jest to akt poświadczenia dziedziczenia ani też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a zatem nie sposób na tej podstawie ustalić następców prawnych zmarłej uczestniczki.

Dodatkowo sprawdzono dostępny w internecie rejestr spadkowy, który zawiera informacje o notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia sporządzonych po 1 marca 2009 r. oraz o sądowych stwierdzeniach nabycia spadku wydanych po 8 września 2016 r. Na dzień wydania niniejszego postanowienia M. K. w rejestrze tym nie figuruje.

Trzeba zaznaczyć, że Sąd już wcześniej podejmował z urzędu czynności mające na celu ustalenie następców prawnych zmarłej uczestniczki: we wrześniu 2016 r. zwrócono się do R. K. i M. K. – K. o wyjaśnienie, czy są jedynymi następcami prawnymi zmarłej (k. 158 - 162), a także do Urzędu Skarbowego w [...] (k. 163 - 167), jednakże nie odniosło to skutku.

Wobec powyższego należało odmówić podjęcia zawieszonego postępowania na podstawie art. 131 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia postępowania przysługuje zażalenie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej