Dodaj do kolekcji
24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 26 września 2016 r., znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z z 2016 r. poz. poz. 718 ze zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Skarżąca wnosząc skargę nie uiściła opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 21 grudnia 2016 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie zawierała także braki formalne w postaci braku dostatecznej liczby odpisów tego pisma procesowego (por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. I OPS 13/13). Dlatego też pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. skarżąca została wezwana o nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi. W wezwaniu pouczono, że nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia jej braków formalnych zostało doręczone skarżącej w dniu 16 stycznia 2017 r.

Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, ani też nie wniosła wpisu. Z tego względu sąd odrzucił skargę wniesioną w niniejszej sprawie, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - zgodnie z którym skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd oraz na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - zgodnie z którym sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej