Dodaj do kolekcji
27 grudnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odmówiono uzupełnienia postanowienia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżących o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1197/16, poprzez zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym w sprawie ze skargi Z. T. i A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2016 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: odmówić uzupełnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2016 r. o sygn. akt I SA/Po 1197/16

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił swoje postanowienie z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1197/16, umorzył postępowanie oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania w kwocie [...] zł oraz zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w kwocie [...] zł.

Pismem z dnia [...] grudnia 2016 r. pełnomocnik skarżących – radca prawny – złożył wniosek o uzupełnienie wyżej wymienionego postanowienia w rozstrzygnięcia o koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym. Podniesiono, iż w ww. postanowieniu Sąd nie zawarł rozstrzygnięcia dotyczącego należnych pełnomocnikowi skarżących kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek pełnomocnika skarżących jest bezzasadny.

Zgodnie z art. 157 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm. – dalej: "P.p.s.a"), strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu – a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wskazać należy, że dodatkowym orzeczeniem, o którym mowa w powołanym przepisie jest orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania sądowego zamieszczane w wyroku. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. W świetle art. 166 P.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Uzupełnienie orzeczenia co do zwrotu kosztów następuje w wypadkach, w których sąd nie orzekł o kosztach, mimo że strona zażądała we właściwym czasie ich przyznania.

W sprawie poddanej sądowej kontroli postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. Sąd działając na podstawie art. 195 § 2 P.p.s.a. uchylił swoje postanowienie z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1197/16, umorzył postępowanie oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile zwrot kosztów postępowania oraz zwrot kosztów postępowania zażaleniowego.

Następnie pełnomocnik organu w ustawowym terminie złożył wniosek o uzupełnienie postanowienia w zakresie orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, ugruntowany jest pogląd, że uzupełnienie wyroku co do kosztów postępowania może nastąpić tylko wówczas, gdy sąd nie orzekł o kosztach, mimo że strona zażądała ich przyznania we właściwym czasie. Jeżeli zaś sąd orzekł o nich w jakimś zakresie, to stronie przysługuje zażalenie na takie postanowienie (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2015 r., sygn. akt I OZ 323/15).

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 157 § 1, 2 i 3 w zw. z art. 166 P.p.s.a.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej