Dodaj do kolekcji
27 grudnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono postanowienie Sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Fornalik po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia pełnomocnika skarżących na postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt I SA/Po 1198/16 w sprawie ze skargi X i Y na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2016 r., Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: I. uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 października 2016r., sygn. akt I SA/Po 1198/16; II. umorzyć postępowanie; III. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile na rzecz skarżących kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego

Uzasadnienie

W dniu [...] lipca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu skarga na wskazaną w rubrum niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wniosło o umorzenie postępowania, gdyż w ramach autokontroli, w dniu [...] lipca 2016 r., organ wydał decyzję nr [...], którą uwzględnił skargę w całości i uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] sierpnia 2016 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do wypowiedzenia się, czy wobec wydania przez organ decyzji z dnia [...] lipca 2016 r. cofa skargę.

W odpowiedzi z dnia [...] września 2016 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę i wniósł o zasądzenie od organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 26 października 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowanie oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżących kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem został doręczony osobie uprawnionej do odbioru przesyłki ([...] – k. 40 akt sądowych) – w dniu [...] listopada 2016r.

Pismem z dnia [...] listopada 2016 r. skarżący, reprezentowani przez radcę prawnego – wnieśli zażalenie na powyższe postanowienie. Podniesiono w nim, że Sąd nie zasądził wszystkich kosztów postępowania tj. wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości [...] zł oraz wpisu sądowego w kwocie [...] zł. Pełnomocnik wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zasądzenie na rzecz skarżących kwoty [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, zwanej dalej p.p.s.a.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo (...).

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem zasądzając koszty postępowania na rzecz skarżącego należało uwzględnić wynagrodzenie radcy prawnego wraz z wpisem od skargi. Z tych względów zażalenie należy uznać za oczywiście uzasadnione, dlatego orzeczono na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. jak w pkt I sentencji postanowienia.

Postępowanie sądowe podlega umorzeniu, ponieważ na skutek uwzględnienia skargi przez organ, w ramach tzw. autokontroli, stało się ono bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. korzystając z uprawnienia przyznanego na podstawie cytowanego przepisu, uchyliło zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowa decyzja z dnia [...] lipca 2016 r. została doręczona w dniu [...] lipca 2016 r.

W świetle powyższych okoliczności nie budzi wątpliwości Sądu, iż skoro z obrotu prawnego została wyeliminowana zaskarżona decyzja – co uczynił organ m.in. na mocy art. 54 § 3 p.p.s.a - to postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe. W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. bezprzedmiotowość postępowania stanowi zaś podstawę do jego umorzenia (pkt II sentencji).

Zgodnie z treścią art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3, natomiast w myśl art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Rację ma skarżący, że łączna kwota należna z tytułu zwrotu kosztów postępowania w dniu wydania postanowienia tj. 26 października 2016r. wynosiła [...] zł ([...] zł – wpis sądowy od skargi, [...] zł - wynagrodzenie radcy prawnego).

O wysokości zasądzonych kosztów postępowania (pkt III sentencji) orzeczono na podstawie art. 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit a i § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 poz. 1804). O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd orzekł na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 203 pkt 1 P.p.s.a. i 205 P.p.s.a. oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 lit d i § 15 ust. 2 powołanego rozporządzenia

Marginalnie Sąd zauważa, że pełnomocnik skarżących niesłusznie uiścił wpis od zażalenia na pkt II postanowienia z dnia 26 października 2016r., bowiem stosownie do art. 227 § 2 p.p.s.a. zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych jest wolne od opłat. W związku z powyższym uiszczony wpis od zażalenia zostanie zwrócony skarżącym jako nienależnie uiszczony odrębnym zarządzeniem.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej