Dodaj do kolekcji
2 marca 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Tomasz Szmydt po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. F. i S. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia odrzucić zażalenie Z. G.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2015 r. wniosku Z. G. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania postanowieniem z dnia 17 grudnia 2015 r. odmówił Z. G. dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania.

W dniu [...] stycznia 2016 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęło zażalenie Z. G. z dnia [...] stycznia 2016 r. na powyższe postanowienie Sądu.

Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2016 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał wnoszącego zażalenie – Z. G. do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 2 egzemplarzy odpisów zażalenia poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a.). Zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2016 r. wezwano także Z. G. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 1036/15 w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni, od daty doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Z akt sprawy wynika, że powyższe wezwania Z. G. otrzymał w dniu [...] lutego 2016 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru), a zatem termin do uzupełnienia ww. braków zażalenia upływał z dniem [...] lutego 2016 r.

Z akt sprawy wynika, że w dniu [...] lutego 2016 r. (data stempla urzędu pocztowego) Z. G. nadał pismo do Sądu, w którym wniósł o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwania o 14 dni. Wnioskodawca podniósł, że nie może załączyć dwóch egzemplarzy pism, bo nie wie dokładnie o dostarczenie jakich pism został wezwany. Dodał, że wskazana data nie pokrywa się z sygnaturą akt którą posiada, a tego dnia dostarczał także pisma do Wydziału VII WSA w Warszawie. Z. G. wniósł o uściślenie pisma i wezwania do zapłaty poprzez wskazanie organu, gdyż jego zdaniem obecnie brak tych danych w wezwaniu, co stanowi o błędnym pouczeniu strony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej "P.p.s.a"), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (art. 194 § 3 P.p.s.a.). Do pisma strona obowiązana jest dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 P.p.s.a.). Jak stanowi z kolei art. 197 § 2 P.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z mocy art. 178 P.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie Z. G. został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów zażalenia z dnia [...] stycznia 2016 r. oraz został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Przesyłka zawierająca ww. wezwania została doręczona wnioskodawcy w dniu [...] lutego 2016 r. Wbrew twierdzeniu wnioskodawcy zarówno wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia, jak i wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia zostały precyzyjnie i szczegółowo określone poprzez wskazanie daty zażalenia, sygnatury akt sprawy, daty wydanego przez Sąd postanowienia od którego wniesiono zażalenie, jak również wysokości kwoty jaką należy uiścić w sprawie oraz od jakiego rodzaju pisma należy uiścić wpis sądowy. Wnioskodawca został także prawidłowo pouczony o skutkach nieuzupełnienia braków formalnych zażalenia, jak również nieuiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w terminie. Pomimo pouczenia o konsekwencjach niewykonania powyższych wezwań wnioskodawca w terminie nie dopełnił czynności nakazanych przez Sąd.

Natomiast pismo Z. G. o przedłużenie terminu do udzielenia odpowiedzi na ww. wezwania o 14 dni, nie mogło zostać uwzględnione, gdyż pismo to zostało nadane [...] lutego 2016 r., tj. po upływie 7- dniowego terminu, do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, a ponadto, z akt sprawy wynika, że wnioskodawca został prawidłowo pouczony i wezwany zarówno do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, jak i do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Mając zatem na uwadze, że zakreślony siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia jak i do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia upłynął bezskutecznie z dniem [...] lutego 2016 r. Sąd, na mocy art. 178 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 220 § 3 P.p.s.a., postanowił o odrzuceniu zażalenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej