Dodaj do kolekcji
22 grudnia 2010 r. Skarżony organ: Wójt Gminy Oddalono zażalenie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. N. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] października 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 64/10 wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi J. N. na bezczynność Burmistrza B. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał J. N. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem w związku ze złożeniem przez niego wniosku o sporządzenie przedmiotowego uzasadnienia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł J. N. podnosząc, że uiścił już w sprawie opłatę w wysokości 100 złotych. Ponadto stwierdził, iż "nie żąda wydania prawomocnego orzeczenia tylko postanowienia, które można jeszcze zaskarżyć".

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej ppsa, opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.

W przedmiotowej sprawie wnioskiem z dnia 13 października 2010 r. (data stempla pocztowego) J. N. wystąpił o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2010 r. Zgodnie zatem z cytowanym wyżej przepisem skarżący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 złotych. Za zasadne należało więc uznać zaskarżone zarządzenie Sądu I instancji.

Ubocznie wskazać należy, że uiszczona dotychczas przez J. N. kwota 100 złotych stanowiła wpis od skargi.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej