Ogólne cele programu:– przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;– wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznegoi demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;– wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;– zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE;

Na obszar dofinansowania programu składają się dwa komponenty:1. Pamięć europejska.2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie (który dzieli się na trzy działania).

Priorytety komponentu Pamięć europejska na lata 2016–2020:– 1.1. Upamiętnianie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – dla każdego roku obowiązuje zestaw innych wydarzeń z najnowszej historii Europy, np. w 2016 r. jest to m.in. początek wojny domowej w Hiszpanii (1936), początek wojen w Jugosławii (1991).– 1.2. Społeczeństwo i zaangażowanie obywatelskie pod rządami reżimów totalitarnych.– 1.3. Mechanizmy wykluczenia i utrata poczucia obywatelskości pod rządami reżimów totalitarnych: wyciąganie lekcji dla współczesności.– 1.4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Priorytety komponentu Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie na lata 2016–2020:– 2.1. Zrozumienie eurosceptyzmu i debata na ten temat.– 2.2. Solidarność w czasach kryzysu.– 2.3. Zwalczanie stygmatyzacji "imigrantów" i – dla przeciwwagi – tworzenie narracji, które mają za zadanie wzmocnić dialog międzykulturowy i wzajemne zrozumienie.– 2.4. Debata nad przyszłością Europy.

Pełny opis priorytetów znajduje się w przewodniku.

Charakterystyka komponentów

I. Pamięć europejska – wsparcie działań zachęcających do refleksji na temat europejskiej różnorodności kulturowej i wspólnych wartości (w tym przyczyny totalitarnych reżimów w historii nowożytnej Europy – w szczególności nazizmu – które doprowadziły do Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych.

Wnioski mogą składać przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, organizacje kulturalne, młodzieżowe itp. na dofinansowanie różnorodnych działań realizowanych na poziomie ponadnarodowym  lub o wyraźnym wymiarze europejskim (badania, wystawy, debaty publiczne, edukacja nieformalna  itp.), angażujących obywateli z różnych grup docelowych. Pierwszeństwo przyznaje się projektom międzynarodowym, ale wnioskować mogą również organizacje z jednego kraju, pod warunkiem wykazania europejskiego wymiaru planowanych działań.

Maksymalna kwota dotacji: 100 000 euro; czas trwania projektu: do 18 miesięcy.

Termin składania wniosków: 1 marca.Okres kwalifikalności: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu.

II. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie  – wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE; projekty zachęcające do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu Unii oraz wspierające realne uczestnictwo w procesie decyzyjnym UE; inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE.

Komponent drugi dzieli się na trzy działania:

2.1. Partnerstwo miast – projekty współpracy między władzami miejskimi, komitetami ds. partnerstwa i organizacjami nienastawionymi na zysk, reprezentującymi samorządy terytorialne, mobilizujące obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. Szczególne znaczenie mają debaty obywateli na tematy związane z konkretnymi kwestiami dot. spraw europejskich. W projkcie musi brać udział co najmniej 25 zagranicznych uczestników.Maksymalna kwota dotacji (ryczałt obliczany na podstawie liczby zgłoszonych uczestników): 25 000 euro; czas trwania projektu: do 21 dni.

2.2. Sieci miast – dofinansowanie dla władz miast, samorządów terytorialnych, władz regionalnych, federacji/ stowarzyszeń samorządów terytorialnych, organizacji nienastawionych na zysk, reprezentujących samorządy terytorialne, pracujących razem w perspektywie długoterminowej, pragnących rozwijać sieci miast, aby ich współpraca była bardziej zrównoważona. Projekty powinny mieć na celu wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, wzmocnienie więzi między organizacjami. W czasie trwania projektu muszą zostać zrealizowane co najmniej 4 wydarzenia, a co najmniej 30% uczestników musi reprezentować kraje partnerstwa inne niż kraj goszczący. W projekcie muszą wziąć udział organizacje z co najmnije 4 krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim UE.Maksymalna kwota dotacji: 150 000 euro; czas trwania projektu: do 24 miesięcy.

2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego – projekty skupiające obywateli do realizacji działań bezpośrednio związanych z polityką UE, umożliwiające bezpośrednie uczestnictwo w procesie tworzenia polityki. Dofinansowane działania mogą obejmować: promowanie społecznego zaangażowania i solidarności, zbieranie opinii, wolontariat. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, a partnerami mogą być również samorządy terytorialne i władze regionalne oraz komitety i sieci miast partnerskich. W projekcie musza brać udział organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących sie krajów, z których co najmniej jeden jest pańśtwem członkowskim UE. W ramach tego działania prowadzone są debaty, konferencje, warsztaty oraz przygotowywane są narzędzia, które odpowiadają wybranym dwóm spośród trzech rodzajów aktywności: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności; gromadzenie opinii; wolontariat.Maksymalna kwota dotacji (ryczałt na podstawie liczby wydarzeń, osób, krajów uczestniczących): 150 000 euro; czas trwania projektu: do 18 miesięcy.

Terminy składania wniosków i okresy kwalifikalności poszczególnych działań w komponencie II:Partnerstwo miast   - termin: 1 marca, kwalifikowalność: od 1 lipca roku, w którym przypada termion składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu;   - termin: 1 września, kwalifikowalność: od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu;Sieci miast   - termin: 1 marca, kwalifikowalność: od 1 lipca do 31 grudnia roku, w którym przypada termin składania wniosków;   - termin: 1 września, kwalifikowalność: od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosku;Projekty społeczeństwa obywatelskiego   - termin: 1 marca, kwalifikowalność: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu.

Wnioski we wszystkich komponentach składa się do godz. 12. Jeżeli termin przypada na sobotę lub niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków uznaje się pierwszy następny dzień roboczy. Wyniki ogłaszane są najpóźniej 4 miesiące po upływie terminu składania wniosków.

Uprawnieni do nadsyłania wnioskówW programie mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony, które propagują aktywne obywatelstwo europejskie, w szczególności władze i organizacje lokalne, organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów), grupy obywateli posiadające osobowość prawną i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego: organizacje pozarządowe, związki zawodowe, placówki oświatowe, centra wolontariatu, organizacje sportowe itp. – w zależności od komponentu/ działania.

W programie mogą brać udział następujące kraje:– 28 państw członkowskich UE;– Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania.

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 185 468 000 euro. 

  • Data publikacji

    5 października 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    1 marca 2017 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej