Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych realizowanych sekwencyjnie w latach 2016 – 2017, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu,  w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: edukacja / schronienie / zdrowie;

Liban: edukacja / schronienie / zdrowie;

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: edukacja / schronienie / zdrowie;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna / edukacja.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Regulamin konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”.
 2. Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie.
 3. Istotne Postanowienia Umowy.
 4. Wytyczne użycia znaku graficznego.
 5. Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania oferenta.
 6. Wzór oferty.
 7. Wzór harmonogramu.
 8. Wzór budżetu.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

I moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

II moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

4. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  należy przesłać na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament  Współpracy Rozwojowej al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach  8:15 – 16:15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

 • „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016”

na realizację, którego przeznaczono łącznie kwotę  3 927 626,00 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

 • „Transport pomocy humanitarnej do Zaporoża”
 • „Pomoc humanitarna 2015”
 • „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”

na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 8 209 551,40 złotych (słownie: osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złoty czterdzieści groszy).

 • Data publikacji

  23 czerwca 2016 r.

 • Zakończenie naboru

  22 lipca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej