Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających zadaniom opisanym w pkt 2.1. Regulaminu konkursu:

 

Zadanie 1: Wsparcie uczniów klas pierwszych szkół państwowych z polskim językiem nauczania na Litwie.

 

Zadanie 2: Długofalowe podniesienie atrakcyjności i poziomu polskiego szkolnictwa na Łotwie.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

1 499 900,00 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) PLN.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

o przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

4. Termin i miejsce składania ofert:

prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie:

 

Konkurs – „Dodatkowe wsparcie szkolnictwa polskiego na Litwie i Łotwie w 2016 r.”

 

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od ul. Litewskiej), w godzinach od 8.15 do 16.15.  

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2016 r. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oferty, które wpłyną do MSZ po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu:

oferty będą oceniane przez Komisję konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa (www.msz.gov.pl) w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”: na realizację przeznaczono łącznie kwotę 31 597 415,89 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście 89/100) PLN. Ponadto w roku 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło 21 300 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy) PLN na sfinansowanie realizacji drugich modułów projektów dwuletnich wybranych w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:polonia.konkurs@msz.gov.pl

 

  • Data publikacji

    14 czerwca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    7 lipca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej