Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),
  • szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze,
  • stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie. Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 5 600 000 Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 16 800 000 Inne ważne informacje Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) zwanej dalej: ustawą. Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego - protestu. Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym  szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale VI Regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

 konkurs.lowe@men.gov.pl

Linki

www.efs.men.gov.pl

  • Data publikacji

    8 czerwca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej