Dodaj do kolekcji

Celem tego programu jest zwiększenie możliwości operacyjnych organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy. Wnioski można składać w ramach dwóch kategorii (w wybranej lub w obu): – Pomoc techniczna, – Budowanie potencjału.

Kto może aplikować Wnioski dotyczące Pomocy Technicznej i Budowania Potencjału mogą składać: – Organizacje pozarządowe typu non-profit założone zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich z siedzibą w kraju Unii Europejskiej; – Osoby prawne o charakterze cywilnym podlegające prawu jednego z państw członkowskich; – Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wnioskodawcy muszą wykazać się co najmniej 5-letnim (w dniu składania wniosku) doświadczeniem w działalności związanej z pomocą humanitarną.

Współpracownicy Inne organizacje i osoby prawne mogą być zaangażowane w realizację działania w charakterze współpracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w działaniu (na przykład są wyspecjalizowanymi dostawcami usług w zakresie pomocy technicznej i/lub budowania kapitału).

Obszary i dziedziny, które kwalifikują się do otrzymania grantu (niniejsza edycja obejmuje tylko 4 pierwsze kategorie): – zarządzanie ryzykiem katastrof, przygotowanie, reakcja oraz powiązanie pomocy, rehabilitacji i rozwoju; – wzmocnienie roli lokalnego wolontariatu w krajach trzecich; – możliwości przeprowadzenia certyfikacji, w tym możliwości administracyjne; – system wczesnego ostrzegania społeczności lokalnych; – narzędzia i metody oceny potrzeb na poziomie lokalnym; – zarządzanie wolontariuszami zgodnie ze standardami i procedurami zarządzania kandydatami na wolontariuszy i EU Aid Volunteers; – budowanie partnerstw w celu łączenia projektów w kontekście inicjatywy EU Aid Volunteers; – komunikowanie zasad pomocy humanitarnej Unii Europejskiej uzgodnionych w ramach konsensusu europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej oraz zwiększenie świadomości i widoczności pomocy humanitarnej UE.

Działania, które kwalifikują się do otrzymania grantu Działania wspierane w ramach pomocy technicznej i budowania kapitału mogą obejmują: – wizyty studyjne (w celu ustalenia zakresu projektu), – mapowanie i analizy, – seminaria, warsztaty, konferencje, – job-shadowing, szkolenia w miejscu pracy, wymiany pracowników, – działania w ramach współpracy partnerskiej, – monitoring i ewaluacja, przeglądy/ oceny organizacji działań, – coaching i mentoring, – wyjazdy szkoleniowe, – działania mające na celu budowanie zespołu, szkolenia dla trenerów, – uczenie się na odległość, webinaria, Massive Open Online Courses (MOOC), doradztwo, – wymiana dobrych praktyk, uczenie się od siebie nawzajem, – symulacje, oceny wpływu.

Kategoria: Pomoc techniczna Projekty dotyczące pomocy technicznej muszą być realizowane przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie z przynajmniej trzech różnych krajów uczestniczących w programie, z których: – przynajmniej jedna organizacja partnerska musi być aktywna w dziedzinie pomocy humanitarnej przez okres przynajmniej pięciu lat. – przynajmniej jedna organizacja partnerska musi mieć minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami.

Kategoria: Budowanie potencjału Projekty dotyczące budowania potencjału muszą być realizowane przez wnioskodawcę i organizacje partnerskie z przynajmniej sześciu różnych krajów, z których: – przynajmniej trzech partnerów jest z krajów trzecich; – wszyscy partnerzy z krajów uczestniczących w programie muszą być aktywni w dziedzinie pomocy humanitarnej przez okres przynajmniej pięciu lat; – przynajmniej dwóch partnerów z krajów trzecich musi być aktywnych w dziedzinie pomocy humanitarnej; – przynajmniej jedna organizacja partnerska z krajów uczestniczących w programie musi mieć minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami.

Budżet Dofinansowanie od UE wyniesie od 100.000 euro do 700.000 euro i nie może przekroczyć 85% łącznych uprawnionych kosztów działania.

Termin aplikowania: 4 lipca 2016 r., do godz. 12. Komisja Europejska zamierza dofinansować do 115 organizacji goszczących i wysyłających.

więcej informacji

Aby uzyskać dalszą pomoc, organizacje powinny skontaktować się z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

  • Data publikacji

    6 czerwca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    4 lipca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej