Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

 

Minister Obrony Narodowej

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie

 

1     Celem zadania jest przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości w Wilnie upamiętniających 72 rocznicę operacji „Ostra Brama” oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków, w tym członków organizacji pozarządowych.

2     Na realizację zadania zaplanowano kwotę do 40 000,00 zł.

3     W 2014 r. i w 2015 r. powyższe zadanie nie było realizowane.

4     Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

5     Termin realizacji zadania: 11.07 – 30.08.2016 r.

6     Oferty należy składać do dnia: 23.06.2016 r.

7     Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 01.07.2016 r.

8     Warunki realizacji zadania:

1)    zadanie polega m.in. na:

a)    przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów 72 rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie, w tym:

-        zapewnieniu udziału kombatantów Armii Krajowej z Polski, Białorusi i Litwy wraz z opiekunami w uroczystościach organizowanych w Wilnie;

-        zapewnieniu transportu, zakwaterowania i wyżywienia (od 15.07. – 18.07.2016 r.) dla ok. 80 uczestników;

-        ubezpieczeniu uczestników zadania na ternie Polski i poza jej granicami;

-        zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami Polonii na Litwie;

-        zorganizowaniu spotkania pokoleń, podczas którego kombatanci opowiedzą o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Wilnie i okolicach w 1944 r.

-        przygotowaniu dokumentacji z uroczystości oraz udokumentowaniu rozmów i wywiadów z kombatantami i uczestnikami uroczystości w Wilnie.

2)    Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

a)    posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;

b)    prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

3)     Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej, nr tel. 261 840 143.

 

Warunki składania ofert:

 

1.    Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

 

2.    Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DKS MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

 

3.    Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Departament Komunikacji Społecznej MON, natomiast pod względem merytorycznym przez Komisję ds. Zlecania Zadań Publicznych w Zakresie Obronności. Ocenie merytorycznej poddane zostaną Oferty spełniające wymagania formalne zgodne z Ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert.

 

4.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny Ofert objętych konkursem określone są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert nr 17/2016/OWzS, który stanowi integralną część ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MON oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

 

5.    Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MON www.bip.mon.gov.pl oraz na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

 

6.    Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

7.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

8.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

9.    Termin oraz szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa o wspieranie realizacji zadania publicznego.

 

10.  Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i zgodą do stosowania Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MON.

Adres e-mail do zapytań: wDKS@mon.gov.pl.

  • Data publikacji

    3 czerwca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    23 czerwca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej