Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 Opublikowano 29 maja 2003 r.
Strona z 57
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
©Kancelaria Sejmu s. 1/57
2015-11-04
Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873
USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady:
1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe
w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi;
2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku
publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;
3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalnci pożytku publicznego;
4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.
2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez
wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dotacji rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.
1)
);
2) „środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których
mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne
w rozumieniu tej ustawy;
3) wolontariuszu rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i
1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.
Opracowano na
podstawie: t.j.
Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118, 1138,
1146, z 2015 r.
poz. 1255, 1333,
1339.
©Kancelaria Sejmu s. 2/57
2015-11-04
4) inicjatywie lokalnej rozumie się przez to formę współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społecznci lokalnej;
5) operatorze projektu rozumie się przez to organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym organ administracji publicznej
zleca realizację zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4, w
sposób, o którym mowa w art. 16a;
6) realizatorze projektu rozumie się przez to organizację pozarządową lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca wykonanie
projektu;
7) projekcie rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w
art. 4, realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa w art.
16a.
Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie
użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami,
instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi
państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i
stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
©Kancelaria Sejmu s. 3/57
2015-11-04
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.
4. Przepisów działu II nie stosuje się do:
1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) (uchylony);
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) (uchylony).
5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zad w
zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków
budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.
6. (uchylony).
Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje
zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
©Kancelaria Sejmu s. 4/57
2015-11-04
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 618, 788 i 905);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
©Kancelaria Sejmu s. 5/57
2015-11-04
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie
innym niż wymienione w ust. 1 jako należące do sfery zadań publicznych, kierując
się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania
przez podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, w sposób zapewniający
wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.
Art. 4a. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z
wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które:
1) wykonują zadania publiczne, lub
2) dysponują majątkiem publicznym
udostępniają informację publiczną na zasadach i w trybie określonym w niniejszej
ustawie.
Art. 4b. Udostępnianie informacji publicznej następuje:
1) poprzez ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na
zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz.
1240), albo
2) poprzez ogłaszanie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo
3) na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
Art. 4c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do udostępniania
informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.
©Kancelaria Sejmu s. 6/57
2015-11-04
Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowad działalność w sferze zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalnci statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku
publicznego, w przypadku ich utworzenia przez aściwe jednostki samorządu
terytorialnego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z
późn. zm.
2)
) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art.
33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. poz. 1146).
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.
©Kancelaria Sejmu s. 7/57
2015-11-04
4. Zlecanie realizacji zad publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako
zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze
uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
6. Organ administracji publicznej może po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i prowadzić
jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 33.
7. Podmiotem prowadzącym jednostkę, o której mowa w ust. 6, może być także
organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
8. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji,
poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3, na realizację zad w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
Art. 5a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w
sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
2a. W przypadku gdy po konsultacjach, o których mowa w ust. 1, właściwa
rada działalności pożytku publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznego lub
©Kancelaria Sejmu s. 8/57
2015-11-04
wieloletniego programu współpracy, opinię organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego projektu rocznego lub wieloletniego programu
współpracy.
3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później n do
dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
4. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zakres przedmiotowy;
3) okres realizacji programu;
4) sposób realizacji programu;
5) wysokość środków planowanych na realizację programu.
Art. 5b. 1. Minister lub wojewoda przyjmują, w drodze zarządzenia, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3, roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami
©Kancelaria Sejmu s. 9/57
2015-11-04
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na okres nie uższy
niż 5 lat.
2. Przepisy art. 5a ust. 1 zdanie 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Organ administracji rządowej nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Art. 5c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po
zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”,
może opracow resortowe oraz rządowe programy wspierania rozwoju organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo
wspierać te programy, w szczególności w trybie, o którym mowa w art. 11.
DZIAŁ II
Działalność pożytku publicznego
Rozdzi 1
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Art. 6. Działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1,
działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, i może b prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna.
Art. 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność
prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
w sferze zad publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one
wynagrodzenia.
Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4,
za które pobierają one wynagrodzenie;
2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
©Kancelaria Sejmu s. 10/57
2015-11-04
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
3)
), lub
b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr
205, poz. 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.
4)
);
3) sprzedaż przedmiotów darowizny.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
Art. 9. 1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność
gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do
działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej
działalności, lub
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia
przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za
okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego
krócej niż rok obrotowy za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi
okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządo oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 do ożenia wniosku o wpis do rejestru
przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.
1b. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4 nie wykaże organowi administracji
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz.
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73,
675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493,
1240 i 1273.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z 2010 r. Nr
28, poz. 146 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1211.
©Kancelaria Sejmu s. 11/57
2015-11-04
publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności
danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy
dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art. 24
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1203) stosuje się odpowiednio.
2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się
wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu
nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą
fizyczną.
3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
Art. 10. 1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2–4:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
3) działalności gospodarczej
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego
wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku
publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.
<Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem słek
kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą
uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:
1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:
Dodany art. 10a
wejdzie w życie z
dn. 1.01.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1333).
©Kancelaria Sejmu s. 12/57
2015-11-04
a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek
członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji,
przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży
towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub
rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także
odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania,
przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których
mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000
jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.
2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w
roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.
3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w
którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek
rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w
sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w
sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca
ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną
ewidencję przychodów i kosztów, o:
1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.
©Kancelaria Sejmu s. 13/57
2015-11-04
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i
kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu
prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres
oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.>
Rozdzi 2
Prowadzenie działalności pożytku publicznego
na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych
Art. 11. 1. Organy administracji publicznej:
1) wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zad publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację
zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej
dziedzinie.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywają się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a–
11c lub art. 19a.
2a. Obsługa konkursu, o którym mowa w ust. 2, może być zlecona
organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3.
2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
2) powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;
3) wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g;
4) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust.
2h;
5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi
lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
6) unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.
©Kancelaria Sejmu s. 14/57
2015-11-04
3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybach, o których mowa w ust. 2,
następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
5. Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w ust. 1, może nastąpić
na zasadach i w trybie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym albo na
podstawie umów międzynarodowych, jeżeli na realizację określonego zadania
publicznego będą przekazywane niepodlegające zwrotowi środki ze źródeł
zagranicznych.
6. W przypadku unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w
ust. 2, organ może ponownie ogłosić otwarty konkurs ofert lub zastosow tryb
wynikający z innych przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówi publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.
5)
).
Art. 11a. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915), w kraju lub poza jego
granicami organ administracji publicznej, w celu zapobieżenia ich skutkom, może
zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy
art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 11b. Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na
ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny
lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zad publicznych z
pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 11c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach
dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlec
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o których mowa
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984,
1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.
©Kancelaria Sejmu s. 15/57
2015-11-04
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w
górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z
2013 r. poz. 7), podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, o
których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), jednostkom
ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
późn. zm.
6)
), oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zad publicznych z
pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
Art. 11d. Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art. 11a–11c
stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16–18 oraz przepisy wydane na
podstawie art. 19.
Art. 12. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
mogą z asnej inicjatywy ożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także
takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy
administracji publicznej. Wniosek zawiera w szczególności:
1) opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;
2) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ administracji publicznej, w
terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom
publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na realizację zad publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz.
353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635.
©Kancelaria Sejmu s. 16/57
2015-11-04
2) informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości
realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2, oraz o terminie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
Art. 13. 1. Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację
zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w
art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być
krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust.
3.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania
wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
2a. W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania
publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o
którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach
zlecenia realizacji zadania.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na
zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
©Kancelaria Sejmu s. 17/57
2015-11-04
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub
tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od
rodzaju zadania publicznego.
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Art. 14. 1. Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego
konkursu ofert albo w trybach, o których mowa w art. 11a–11c, zawiera w
szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informac o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informac o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków
finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
publicznego.
1a. Oferta realizacji zadania publicznego w sposób określony w art. 16a oprócz
informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera także zasady i tryb przeprowadzenia
konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz
zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać
poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3;
©Kancelaria Sejmu s. 18/57
2015-11-04
2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu
administracji publicznej.
4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadcz składających się na
realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
5. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o
których mowa w art. 16 ust. 1.
Art. 15. 1. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3
będą realizow zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany
przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źród na
realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zad publicznych w
przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje
komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
©Kancelaria Sejmu s. 19/57
2015-11-04
2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji
rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.
3, biorące udział w konkursie.
2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
2e. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających
specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
2ea. Osoby, o których mowa w ust. 2e, mogą w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym;
2) wydawać opinie.
2f. Do członków komisji konkursowej biorących udzi w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) dotyczące
wyłączenia pracownika.
2g. W otwartym konkursie ofert może zost wybrana więcej niż jedna oferta.
2h. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
1) nazwę oferenta;
2) nazwę zadania publicznego;
3) wysokość przyznanych środków publicznych.
2i. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może
żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
2j. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze
oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3.
©Kancelaria Sejmu s. 20/57
2015-11-04
3. (uchylony).
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji
publicznej, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi
organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Art. 16. 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art.
11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na
zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z
uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji
publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.
1a. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca zadania realizowanego w
sposób, o którym mowa w art. 16a, określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu
na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i
sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na
czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną
umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie
określonej części zadania przez taki podmiot.
5. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na
realizację umowy, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
6. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom
pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, które złożyły ofertę
wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego należy wskazać prawa i obowiązki każdej z
 • Status

  akt posiada tekst jednolity

 • Data wydania

  24 kwietnia 2003 r.

 • Data wejścia w życie

  29 czerwca 2003 r.

 • Organ wydający

  SEJM

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej