Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 Opublikowano 21 kwietnia 2009 r.
Strona z 47
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
©Kancelaria Sejmu s. 1/47
2016-09-23
Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504
U S T AW A
z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych;
2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa
imprez masowych;
5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku
ze zorganizowaniem imprez masowych.
Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych
organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek
organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez:
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów
właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw
szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są
organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-
-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których
mowa w pkt 24, z wyjątkiem imprez:
Opracowano na
podstawie: t.j.
Dz. U. z 2015 r.
poz. 2139, z 2016
r. poz. 1250.
©Kancelaria Sejmu s. 2/47
2016-09-23
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach,
muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych
podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez
zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej,
ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników
jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma
się ona odbyć;
2) imprezie masowej artystyczno-rozrywkowej należy przez to rozumieć
imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane
publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach
umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która
ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych
przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
wynosi nie mniej niż 500;
3) masowej imprezie sportowej należy przez to rozumieć imprezę masową
mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury
fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona
©Kancelaria Sejmu s. 3/47
2016-09-23
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku
hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie
imprezy masowej nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym
liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie
mniej niż 1000;
4) meczu piłki nożnej należy przez to rozumieć masową imprezę sportową
mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną
na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
5) imprezie masowej podwyższonego ryzyka należy przez to rozumieć imprezę
masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych
zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi
zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów
przemocy lub agresji;
6) czasie trwania imprezy masowej należy przez to rozumieć okres od chwili
udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili
opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
7) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej należy przez to rozumieć liczbę
udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie
niebędącym budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie
umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie
przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
8) instytucjach zagranicznych należy przez to rozumieć podmioty zagraniczne
i międzynarodowe, w tym w szczególności wchodzące w ich skład narodowe
punkty informacyjne, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów
przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, w tym
meczów piłki nożnej, na podstawie Europejskiej konwencji w sprawie
przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności
©Kancelaria Sejmu s. 4/47
2016-09-23
meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
(Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) oraz decyzji Rady 2002/348/JHA z dnia
25 kwietnia 2002 r. dotyczącej bezpieczeństwa w związku z meczami piłki
nożnej o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002,
str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 04, str. 237
239);
9) organizatorze należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
przeprowadzającą imprezę masową;
10) regulaminie obiektu (terenu) należy przez to rozumieć przepisy wydane
przez aściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzającego obiektem lub
terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób
małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie
i korzystania przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam
urządzeń, a także określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności;
11) kierowniku do spraw bezpieczeństwa należy przez to rozumieć osobę
wyznaczoną przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
12) służbie informacyjnej należy przez to rozumieć osoby podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora,
w tym spikera zawodów sportowych;
13) służbie porządkowej należy przez to rozumieć osoby podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora,
wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której
mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505);
14) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej – należy przez to
rozumieć wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni,
spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom
przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą
bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej, na którym do określenia
liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m
2
na osobę;
©Kancelaria Sejmu s. 5/47
2016-09-23
15) terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie
jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do
spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw
kultury fizycznej;
16) zabezpieczeniu imprezy masowej należy przez to rozumieć ogół
skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezą masową;
17) zakazie zagranicznym należy przez to rozumieć zakaz stadionowy, nałożony
przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację
przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
18) zezwoleniu należy przez to rozumieć zezwolenie na przeprowadzenie
imprezy masowej wydane, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia
imprezy masowej;
19) dokumencie potwierdzającym tożsamość należy przez to rozumieć dowód
osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy,
legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość
cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony
w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
Art. 4. Postępowanie w sprawach określonych w ustawie, z wyłączeniem
art. 14, prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.
1
)
),
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
1
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i
1195 oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274.
©Kancelaria Sejmu s. 6/47
2016-09-23
Rozdział 2
Bezpieczeństwo imprez masowych
Art. 5. 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej
trwania odpowiada jej organizator.
2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora
wymogów w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
2) ochrony porządku publicznego;
3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz
ze użącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi,
w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze,
a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie,
burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej
i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach
kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach
i organach.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym
imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także
zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.
Art. 6. 1. Organizator zapewnia:
1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi
służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomoc medyczną;
4) zaplecze higieniczno-sanitarne;
©Kancelaria Sejmu s. 7/47
2016-09-23
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd
pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział
w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do
zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy
masowej.
2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się
w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego
ryzyka co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na
300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej
1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne
100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb
stanowią członkowie służby porządkowej;
2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka co najmniej
15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być
obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej
lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50%
ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
2a. Jeżeli regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej przewiduje
zmienną liczbę uczestników tej imprezy, liczebność służby porządkowej oraz
służby informacyjnej na tej imprezie ustala się zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 2, przy czym organizator może ustalać liczebność tych służb proporcjonalnie
do liczby osób obecnych na imprezie zgłoszonej w harmonogramie udostępnienia
obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz w harmonogramie
opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu.
3. Organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej
regulamin obiektu (terenu) oraz opracowuje i udostępnia tym osobom regulamin
imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób
na niej obecnych.
©Kancelaria Sejmu s. 8/47
2016-09-23
4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, zakres niezbędnych elementów instrukcji, o której mowa w ust. 4,
biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej.
Art. 7. W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako
impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora
miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:
1) 300 dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu
umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej;
2) 200 dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej;
3) 200 dla meczu piłki nożnej.
Art. 8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej obowiązane
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu)
i regulaminu imprezy masowej.
2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej
uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a.
Art. 8a. 1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej
podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać
się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone
wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18
1
ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893 i 1916).
©Kancelaria Sejmu s. 9/47
2016-09-23
4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych
opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw
sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
5. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą
sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży
biletów wstępu na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.
Art. 10. Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż wymieniona
w rozdziale 3, może odmówić na nią wstępu i przebywania osobie, której dane
znajdują się w bazie danych, o której mowa w art. 37 pkt 2, lub objętej zakazem
klubowym lub zakazem zagranicznym.
Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy
masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej,
mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla
toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje
prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej
imprezy masowej lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu
(miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie
postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi
o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
3. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały,
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla
toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy
masowej przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.
©Kancelaria Sejmu s. 10/47
2016-09-23
4. Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem
Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza
wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy
masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
5. Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji oraz komendant
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mogą złożyć do wojewody wniosek
w sprawie umieszczenia stadionu, obiektu lub terenu w wykazie, o którym mowa
w ust. 4, w przypadku sformułowania takiej konkluzji w opinii, o której mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 2.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 4, określa się w szczególności termin, od
którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.
8. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie
lub na terenie, o których mowa w ust. 4, oraz organizator imprezy masowej
podwyższonego ryzyka utrwala przebieg tej imprezy, a w szczególności
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, uwzględniając jej
rodzaj, miejsca na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4,
podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku oraz minimalne
wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające
wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym
w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy masowej oraz imprez
masowych podwyższonego ryzyka prowadzonych na stadionach, w obiektach i na
terenach niewyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, jak również
sposób przechowywania materiałów, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia efektywnego rozpoznawania zagrożeń i identyfikowania
©Kancelaria Sejmu s. 11/47
2016-09-23
sprawców zakłóceń porządku publicznego w miejscu i w czasie trwania imprezy
masowej.
10. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 9, sprawuje wojewoda poprzez coroczne:
1) porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa
w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9;
2) sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.
Art. 11a. 1. Organem pomocniczym wojewody w zakresie zapewnienia
wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych jest
wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez
masowych, zwany dalej „zespołem”, powoływany przez wojewodę, który określa
jego skład, szczegółowy zakres obowiązków oraz tryb działania.
2. Zespołowi przewodniczy wojewoda lub wyznaczony przez niego
przedstawiciel.
3. W skład zespołu wchodzą:
1) właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel;
2) właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub
wyznaczony przez niego przedstawiciel;
3) przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej,
których obecność wojewoda uzna za uzasadnioną.
4. Do udziału w posiedzeniach zespołu wojewoda może zaprosić
przedstawicieli związków sportowych, podmiotów prowadzących rozgrywki,
organizatorów cyklicznych imprez masowych oraz instytucji i podmiotów, których
przedmiot działalności pozostaje w związku z przedmiotem posiedzenia zespołu,
których obecność uzna za uzasadnioną lub na ich wniosek.
5. Zespół wspomaga podmioty, o których mowa w ust. 24, w realizacji
obowiązków związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie
województwa, nałożonych przepisami ustaw, w szczególności poprzez:
1) analizę zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych;
©Kancelaria Sejmu s. 12/47
2016-09-23
2) analizę i ocenę działań podejmowanych przez podmioty, o których mowa w
ust. 24, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych;
3) umożliwienie przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z
imprezami masowymi pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 2–4;
4) wspieranie programów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa
imprez masowych;
5) inne inicjatywy zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez
masowych.
Art. 12. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na
organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem,
o którym mowa w art. 11 ust. 4, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Przepisy art. 11 ust. 68 i 10 stosuje się odpowiednio.
Art. 12a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może
dofinansowywać programy edukacyjne, informacyjne i szkoleniowe na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz zwalczania
negatywnych zjawisk w sporcie.
Rozdział 3
Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej
Art. 13. 1. Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w
rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych
rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy
międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie,
niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6.
2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których
mowa w ust. 1, wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy
służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu
i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz
weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac.
2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:
©Kancelaria Sejmu s. 13/47
2016-09-23
1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji
mężczyzn;
2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej
rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej
rywalizacji mężczyzn.
2b. Administratorami danych zgromadzonych w systemach, o których mowa
w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
2c. Kompatybilność oznacza, elektroniczne systemy, o których mowa w
ust. 2, muszą być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać
na podstawie numeru PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaju, serii i
numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych, o których
mowa w ust. 4.
2d. (uchylony)
3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a,
przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek
meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty
zarządzające tymi rozgrywkami.
3a. (uchylony)
4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące
w meczu piłki nożnej obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) (uchylony)
3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) (uchylony)
5) (uchylony)
5. (uchylony)
6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa
w ust. 2.
©Kancelaria Sejmu s. 14/47
2016-09-23
7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w systemach, o których mowa
w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących
w meczu piłki nożnej.
8. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1,
obejmuje:
1) dane określone w ust. 4,
2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez
organizatorów imprez masowych
w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki
nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej
rywalizacji mężczyzn.
9. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2,
obejmuje:
1) dane określone w ust. 4,
2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez
organizatorów imprez masowych
w zakresie, w jakim dane i informacje te dotyczą uczestników meczów piłki
nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej
rywalizacji mężczyzn.
10. Dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie
swojej właściwości:
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) Komendant Główny Policji;
5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.
11. Podmioty przekazujące dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a,
odpowiedzialne są za kompletność, aktualność oraz prawdziwość przekazywanych
danych.
12. Dostęp do danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2
i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają:
©Kancelaria Sejmu s. 15/47
2016-09-23
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;
5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. ac, oraz w związku z prowadzonym
postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-
-rozpoznawczymi.
13. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a,
przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu
wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.
13a. Jeżeli dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a,
dotyczą osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, wówczas okres, o którym mowa w ust. 13, liczy się
od dnia upływu okresu obowiązywania zakazu lub okresu, na który orzeczono dany
środek.
14. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegają
usunięciu, jeżeli:
1) zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy;
2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.
Art. 14. 1. Organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy,
polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych
przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, nakładany przez tego
organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu)
lub regulaminu imprezy masowej.
1a. Zakaz klubowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również kolejnych
imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora
rozgrywanych poza siedzibą organizatora, i może być nakładany za naruszenie
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej
z udziałem drużyny tego organizatora.
©Kancelaria Sejmu s. 16/47
2016-09-23
2. Okres obowiązywania zakazu klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata
od dnia jego wydania.
3. Organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia zastosowania
zakazu klubowego, informuje o tym osobę, której ten zakaz dotyczy. Informacja
określa okres obowiązywania zakazu uczestnictwa tej osoby.
4. Osobie ukaranej zakazem klubowym, o którym mowa w ust. 1, służy prawo
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który zastosował
zakaz klubowy.
4a. (uchylony)
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, określa w swoim regulaminie
wewnętrznym formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, o którym mowa w ust. 4, a także tryb i termin jego rozpatrzenia.
6. Termin rozpatrzenia wniosku określony w regulaminie, o którym mowa w
ust. 5, powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia wniosku do daty jego
rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni.
7. (uchylony)
8. Orzeczenie podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wydane na skutek
wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 4, jest ostateczne.
8a. Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego przez podmiot, o którym
mowa w ust. 1, osobie ukaranej służy prawo wniesienia skargi do właściwego sądu
administracyjnego.
9. Informacja o zastosowanym zakazie klubowym jest przetwarzana
w systemach, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 2a.
Art. 15. 1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie
innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby
następuje po uzyskaniu danych, o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z
dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie
uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w art.
13 ust. 4, oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający
do przebywania na meczu.
2a. W przypadku meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w
tym meczów piłki nożnej organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
©Kancelaria Sejmu s. 17/47
2016-09-23
w ramach rozgrywek Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) lub Unii
Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do
uczestników będących cudzoziemcami, jeżeli bilet wstępu lub inny dokument
uprawniający do przebywania na meczu piłki nożnej otrzymują poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu
ich wydania.
2b. Na bilecie wstępu lub na innym dokumencie uprawniającym do
przebywania na meczach, o których mowa w ust. 2a, umieszcza się numer miejsca
siedzącego.
3. Organizator meczu piłki nożnej lub podmiot przez niego uprawniony do
dystrybucji odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na nim:
1) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
a) zakazujące wstępu na imprezę masową,
b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia
wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707);
2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny;
3) osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu
i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa imprezy masowej.
4. Organizator meczu piłki nożnej jest obowiązany prowadzić sprzedaż
biletów wstępu lub przekazywać inne dokumenty uprawniające do przebywania na
wyznaczonych miejscach.
5. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do
przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Art. 16. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
©Kancelaria Sejmu s. 18/47
2016-09-23
Art. 16a. 1. Projekty budowlane stadionów podlegają uzgodnieniom z
właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym)
Policji, właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej oraz właściwym związkiem sportowym, w zakresie tworzenia i
funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób
uczestniczących w meczach piłki nożnej.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1, podlegają dodatkowym uzgodnieniom
z właściwym związkiem sportowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania
infrastruktury służącej:
1) zapełnianiu stadionu przez osoby uczestniczące w meczach piłki nożnej,
2) udogodnieniom w zakresie obsługi osób uczestniczących w meczach piłki
nożnej,
3) przeprowadzaniu transmisji telewizyjnych z meczów piłki nożnej
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych w uzgodnieniach, o których
mowa w ust. 1.
3. Uzgadnianie projektów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie narusza przepisów
dotyczących uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów
budowlanych obiektów budowlanych.
Art. 17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, jakie
powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej,
w szczególności dotyczące:
1) rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę
osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,
2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej,
3) ich wyposażenia w infrastrukturę obejmującą, w szczególności zintegrowane
stanowiska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących
w meczu piłki nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe
oraz węzły komunikacyjne
uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu
imprez masowych oraz bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących.
©Kancelaria Sejmu s. 19/47
2016-09-23
Art. 17a. 1. Organizator meczu piłki nożnej może udostępnić uczestnikom
meczu piłki nożnej miejsca stojące pod warunkiem zachowania następujących
zasad:
1) liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać 25% ogólnej
liczby miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej;
2) jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno
miejsce stojące, z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu
poprzedniego;
3) organizator meczu piłki nożnej może udostępnić miejsca stojące dla kibiców
drużyny gospodarzy i drużyny gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że
udostępnione miejsca stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców,
pozostaną od siebie odseparowane w sposób minimalizujący możliwość
wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu piłki nożnej.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw kultury
fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury
sektorów, na których udostępniane miejsca stojące, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczów piłki nożnej.
Art. 18. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do
organizacji masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka, z wyłączeniem
art. 16a.
Rozdział 4
Służby porządkowe i służby informacyjne
Art. 19. 1. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa
i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
2. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa
uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich
o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
©Kancelaria Sejmu s. 20/47
2016-09-23
3. Członkowie służb, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązani posiadać
oznakowanie i ukończone szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 23.
4. Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która
ukończyła szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 23,
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka została dodatkowo
wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa
w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Art. 20. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania ich
do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej
lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z
późn. zm.
2
)
), służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy.
3. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego
użycia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
2
)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1165 oraz z 2014 r. poz.
24 i 1199.
 • Status

  akt posiada tekst jednolity

 • Data wydania

  20 marca 2009 r.

 • Data wejścia w życie

  1 sierpnia 2009 r.

 • Organ wydający

  SEJM

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej