Bank danych lokalnych

Przeglądaj wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej Polski.

Finanse publiczne

Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu

 • Dochody majątkowe
  Gminy
 • Dochody na 1 mieszkańca
  Gminy
 • Dochody ogółem
  Gminy
 • Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  Gminy
 • Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Gminy
 • Dochody własne
  Gminy
 • Dotacje
  Gminy
 • Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  Gminy
 • Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych
  Gminy
 • Subwencja ogólna
  Gminy
 • środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych
  2000
  Gminy
 • środki z budżetu Unii Europejskiej
  2009
  Gminy

Dochody budżetów powiatów

 • Dochody budżetów powiatów
  2014
  Powiaty
 • Dochody majątkowe powiatów
  2014
  Powiaty
 • Dochody na 1 mieszkańca
  2014
  Powiaty
 • Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  2014
  Powiaty
 • Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  2014
  Powiaty
 • Dochody własne budżetów powiatów
  2014
  Powiaty
 • Dotacje
  Powiaty
 • Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych
  2014
  Powiaty
 • Subwencja ogólna
  2014
  Powiaty
 • środki na dofinansowanie zadań powiatu ze źródeł pozabudżetowych
  2000
  Powiaty
 • środki z budżetu Unii Europejskiej
  2009
  Powiaty

Dochody budżetów województw

 • Dochody budżetów województw
  2014
  Województwa
 • Dochody majątkowe (z ogółem)
  2014
  Województwa
 • Dochody na 1 mieszkańca
  2014
  Województwa
 • Dochody ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  2014
  Województwa
 • Dochody uzyskane w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  2014
  Województwa
 • Dochody własne budżetów województw
  2014
  Województwa
 • Dotacje
  2014
  Województwa
 • Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych
  2014
  Województwa
 • Subwencja ogólna
  2014
  Województwa
 • środki na dofinansowanie zadań województw ze źródeł pozabudżetowych
  2000
  Województwa
 • środki z budżetu Unii Europejskiej
  2009
  Województwa

Dochody i wydatki budżetów jst - wskaźniki

 • Udział wydatków inwestycyjnych JST w wydatkach ogółem
  2014
 • Udział wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów w wydatkach ogółem
  2014
 • Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem
  2014
 • Wydatki gmin i powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetów ogółem
  2014
 • Wydatki na obsługę długu publicznego JST wszystkich szczebli na 1000 zł dochodów budżetów JST
  2014
 • środki gmin i powiatów z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
  2014
 • środki z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
  2014

Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu

 • Wydatki na 1 mieszkańca
  Gminy
 • Wydatki na administrację samorządową
  Gminy
 • Wydatki na gospodarkę komunalną
  Gminy
 • Wydatki na gospodarkę mieszkaniową oraz niematerialne usługi komunalne
  Gminy
 • Wydatki na kulturę fizyczną i sport
  Gminy
 • Wydatki na kulturę i sztukę
  Gminy
 • Wydatki na opiekę społeczną
  Gminy
 • Wydatki na rolnictwo
  Gminy
 • Wydatki na transport
  Gminy
 • Wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  Gminy
 • Wydatki poniesione w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  2014
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 600 - Transport i łączność
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 630 - Turystyka
  2014
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 750 - Administracja publiczna
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 851- Ochrona zdrowia
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna
 • Wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna i w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 • Wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  Gminy
 • Wydatki w Dziale 926 - Kultura fizyczna
  Gminy
 • Wydatki z budżetu ogółem
  Gminy
 • Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wydatki budżetów powiatów

 • Wydatki na 1 mieszkańca
  2014
  Powiaty
 • Wydatki na administrację państwową i samorządową
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na bezpieczeństwo publiczne
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na gospodarkę mieszkaniową oraz niematerialne usługi komunalne
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na kulturę i sztukę
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na opiekę społeczną
  2003
  Powiaty
 • Wydatki na rolnictwo
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na transport
  2000
  Powiaty
 • Wydatki na turystykę i wypoczynek
  2000
  Powiaty
 • Wydatki ogółem
  Powiaty
 • Wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  2014
  Powiaty
 • Wydatki poniesione w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 020 - Leśnictwo
  2014
 • Wydatki w Dziale 600 - Transport i łączność
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 630 - Turystyka
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 710 - Działalność usługowa
  2014
 • Wydatki w Dziale 750 - Administracja publiczna
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 851 - Ochrona zdrowia
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna
  2014
 • Wydatki w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  2014
 • Wydatki w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  2014
 • Wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  2014
 • Wydatki w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 926 - Kultura fizyczna
  2014
  Powiaty
 • Wydatki w Dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  2010
  Powiaty
 • Wydatki w Działach: 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  2011
  Powiaty

Wydatki budżetów województw

 • Dotacje
  2014
  Województwa
 • Pozostałe wydatki
  2007
  Województwa
 • Wydatki bieżące
  2014
  Województwa
 • Wydatki bieżące jednostek budżetowych
  2014
  Województwa
 • Wydatki na 1 mieszkańca
  2014
  Województwa
 • Wydatki na administrację samorządową
  2000
  Województwa
 • Wydatki na gospodarkę mieszkaniową oraz niematerialne usługi komunalne
  2000
  Województwa
 • Wydatki na kulturę fizyczną i sport
  2010
  Województwa
 • Wydatki na kulturę i sztukę
  2000
  Województwa
 • Wydatki na obsługę długu (obsługa długu publicznego bez wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń)
  2014
  Województwa
 • Wydatki na opiekę społeczną
  2003
  Województwa
 • Wydatki na rolnictwo
  2000
  Województwa
 • Wydatki na transport
  2000
  Województwa
 • Wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej
  2014
  Województwa
 • Wydatki poniesione w rozdziałach ***78 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 600 - Transport i łączność
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 750 - Administracja publiczna
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 851 - Ochrona zdrowia
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 852 - Pomoc społeczna
  2014
 • Wydatki w Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  2014
 • Wydatki w Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Dziale 926 - Kultura fizyczna
  2014
  Województwa
 • Wydatki w Działach: 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  2011
  Województwa
 • Wydatki z budżetu
  2014
  Województwa
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Ciepłownictwo

 • Ciepłownictwo - wskaźniki
  2014
 • Kotłownie i sieć cieplna wg form własności i lokalizacji
  2014
 • Kotłownie i sieć cieplna wg lokalizacji
  2014
 • Kubatura budynków ogrzewanych centralnie wg jednostki ogrzewającej i lokalizacji
 • Kubatura budynków ogrzewanych centralnie wg lokalizacji
 • Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg lokalizacji
  2014
 • Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg źródła pozyskiwania
  2000
  Powiaty

Dodatki mieszkaniowe

 • Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
  Gminy

Komunikacja miejska

 • Trasy komunikacyjne
  2007
  Gminy

Ludność w mieszkaniach

 • Ludność w mieszkaniach
  2001
  Gminy

Przydziały mieszkań w komunalnych zasobach mieszkaniowych

 • Mieszkania rozdzielone
  1996
  Gminy

Remonty i modernizacje komunalnych zasobów mieszkaniowych

 • Instalacje nowo doprowadzone do budynków
  2001
  Gminy
 • Ocieplenie budynków
  2009
  Gminy
 • Remonty kapitalne i roboty remontowe budynków
  2001
  Gminy
 • Remonty mieszkań (instalacji/elementów już istniejących) w budynkach gminnych
  2013
  Gminy
 • Remonty mieszkań (związane z podwyższeniem standardu mieszkania) w budynkach gminnych
  2009
  Gminy

Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych wg form własności

 • Remonty mieszkań (instalacji/elementów już istniejących) w budynkach mieszkalnych
  Powiaty
 • Remonty mieszkań (związane z podwyższeniem standardu mieszkania) w budynkach
  2013
  Powiaty

Ubytki w zasobach mieszkaniowych

 • Izby wg form własności mieszkań
  2014
  Powiaty
 • Mieszkania wg form własności i wyposażenia
  Powiaty
 • Powierzchnia użytkowa mieszkań wg form własności
  2014
  Powiaty
 • Ubytki w zasobach mieszkaniowych
  2014
  Powiaty

Urządzenia sieciowe

 • Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej
  2014
 • Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
  2014
  Gminy
 • Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy
  2014
  Powiaty
 • Energia elektryczna w gospodarstwach rolnych
  2001
  Województwa
 • Kanalizacja
  Gminy
 • Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
  Gminy
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi w gminie w badanym roku
  2014
  Gminy
 • Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji wg lokalizacji
 • Sieć gazowa
  Gminy
 • Sieć gazowa w miastach
  1999
  Gminy
 • Sieć gazowa wg sektorów ekonomicznych
  2013
  Województwa
 • Sieć rozdzielcza na 100 km2
  Gminy
 • Woda dostarczona do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w badanym roku
  Gminy
 • Wodociągi
  Gminy
 • Zużycie energii elektrycznej na wsi łącznie ze zużyciem na produkcję rolną
  2014
  Województwa
 • Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
  Gminy

Zasoby mieszkaniowe

 • Budynki mieszkalne sprzedane osobom fizycznym
  2001
  Gminy
 • Budynki mieszkalne w gminie
  2014
  Gminy
 • Mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany)
  2013
  Gminy
 • Mieszkania w budynkach mieszkalnych (gminnych) zwrócone dawnym indywidualnym właścicielom bądź spadkobiercom
  Gminy
 • Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
  Gminy
 • Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
  Gminy
 • Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych w zasobach gminnych
  2013
  Gminy
 • Postępowania eksmisyjne i eksmisje z lokali mieszkalnych wg form własności lokalu
  Powiaty
 • Użytkownicy lokali zalegający z opłatami za mieszkania
  2001
  Gminy
 • Zaległości w opłatach za mieszkania wg form własności
  2013
  Powiaty
 • Zaległości w opłatach za mieszkanie w zasobach gminnych
  2013
  Gminy
 • Zasoby mieszkaniowe
  Gminy
 • Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
  Gminy
 • Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne)
  2014
  Gminy
 • Zasoby mieszkaniowe gminne sprzedane
  2013
  Gminy
 • Zasoby mieszkaniowe wg form własności
  Gminy
Inwestycje i środki trwałe

Nakłady inwestycyjne

 • Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca
  2013
  Województwa
 • Nakłady inwestycyjne w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w stosunku do nakładów inwestycyjnych ogółem
 • Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2004
  2008
  Województwa
 • Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007
  2013
  Województwa
 • Wartość nakładów inwestycyjnych wg sektorów gospodarki narodowej
  2013
  Województwa

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg pkd 2004

 • Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca
  2008
  Powiaty
 • Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
  Powiaty
 • Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach
  Powiaty

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg pkd 2007

 • Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych
  Powiaty
 • Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych - wskaźniki
  2013
  Powiaty

Rzeczowy majątek trwały

 • Nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej wg PKD 2007 - ESA 1995
  2011
  Województwa
 • Nakłady brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej wg PKD 2007 - ESA 2010
  2012
 • Nakłady brutto na środki trwałe wg sekcji PKD 2004
  2008
  Województwa
 • Stopa inwestycji w gospodarce narodowej
 • Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej na 1 mieszkańca
  2013
 • Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2004
  2008
  Województwa
 • Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 2007
  2013
  Województwa
 • Wartość brutto środków trwałych wg sektorów gospodarki narodowej
  2008
  Województwa
 • środki trwałe jednostek i zakładów budżetowych gmin wg grup
  2011
  Powiaty
 • środki trwałe jednostek i zakładów budżetowych powiatów wg grup
  2011
  Województwa

źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

 • źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
Kultura i sztuka

Biblioteki

 • Biblioteki - wskaźniki
  Gminy
 • Biblioteki naukowe, fachowe, pedagogiczne, fachowo-beletrystyczne, towarzystw naukowych, ośr. inf. naukowej, technicznej i ekonomicznej (inte)
  2014
  Gminy
 • Komputeryzacja bibliotek naukowych, fachowych, pedagogicznych, fachowo - beletrystycznych
  Gminy
 • Placówki biblioteczne
  Gminy
 • Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego
  Gminy
 • Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w bibliotekach naukowych, fachowo - beletrystycznych
  2014
  Gminy
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne w bibliotekach naukowych i fachowych
  2014
  Gminy

Działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
  Gminy
 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice ogółem i wg organizatorów
  2014
 • Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy
  Gminy
 • Infrastruktura domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic
  2014
 • Koła (kluby) i członkowie
  Gminy
 • Kursy organizowane przez jednostkę
  Gminy
 • Pracownie specjalistyczne działające w jednostce
  2014
 • Zespoły artystyczne i członkowie
  Gminy

Działalność sceniczna i wystawiennicza

 • Instytucje muzyczne
  2014
  Gminy
 • Obiekty działalności wystawienniczej
  2014
  Gminy
 • Teatry
  2014
  Gminy
 • Teatry i instytucje muzyczne
  2009
  Województwa
 • Wskaźniki działalności scenicznej i wystawienniczej
  2014
  Województwa
 • Wystawy w obiektach działalności wystawienniczej
  2014
  Gminy

Kina

 • Kina stałe wg formy własności
  Gminy
 • Liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych
  2014
  Powiaty
 • Multipleksy
  2014
  Województwa
 • Widzowie w kinach na 1000 ludności
  2014
  Województwa

Muzea

 • Imprezy oświatowe w muzeach
  2014
  Gminy
 • Muzea
  2014
  Gminy
 • Muzea w gestii samorządu gmin, powiatów i miast na prawach powiatu
  2014
  Gminy

Organizacja imprez masowych

 • Imprezy artystyczno - rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe
  2014
 • Liczba imprez według rodzaju organizatora
  2014
 • Liczba uczestników imprez
  2014
Ludność

Gospodarstwa domowe

 • Gospodarstwa domowe
  2014
  Województwa
 • Przeciętna liczba osób
  2014
  Województwa
 • Przeciętne miesięczne spożycie wybranych artykułów żywnościowych na 1 osobę
  2014
  Województwa
 • Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę
  2014
  Województwa
 • Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
  2014
  Województwa
 • Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych
  2014
 • Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach transferów społecznych
  2013
  Województwa
 • Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic ubóstwa - procent osób w gosp. dom. poniżej granic
  2014
  Województwa
 • Wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania w % ogółu gospodarstw domowych
  2014
  Województwa

Ludność wg pesel

 • Ludność wg płci
  Gminy
 • Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem (PESEL)
  Gminy

Małżeństwa, rozwody i separacje

 • Małżeństwa na 1000 ludności
  2014
 • Małżeństwa zawarte
  2014
  Gminy
 • Małżeństwa zawarte cywilne i wyznaniowe
  2014
  Województwa
 • Nowożeńcy wg miejsca zamieszkania przed ślubem, wieku i płci
  2001
  Województwa
 • Nowożeńcy wg płci, wieku, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania przed ślubem
  Województwa
 • Rozwody
  2014
  Powiaty
 • Rozwody na 1000 ludności
  2014
 • Rozwody wg liczby małoletnich dzieci
  2014
  Województwa
 • Rozwody wg miejsca zamieszkania osoby wnoszącej powództwo
  2014
  Województwa
 • Rozwody wg przyczyn
  2014
  Województwa
 • Rozwody wg płci i wieku osób w momencie orzeczenia rozwodu
  2014
  Województwa
 • Separacje
  2014
  Województwa

Migracje wewnętrzne i zagraniczne

 • Migracje na pobyt czasowy wg typu, kierunku i płci migrantów
  2014
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały gminne wg płci, typu i kierunku
  Gminy
 • Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów
  Gminy
 • Migracje na pobyt stały międzypowiatowe i zagraniczne wg ekonomicznych grup wieku
  2014
 • Migracje na pobyt stały międzypowiatowe wg typu, kierunku i płci migrantów
  Powiaty
 • Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie wg ekonomicznych grup wieku
  2014
 • Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie wg kierunku
  2014
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie wg typu i płci migrantów
  2014
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie wg typu, grup wieku i płci migrantów
  2003
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały międzywojewódzkie wg wieku i płci migrantów
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały wewnątrzpowiatowe wg kierunku, typu i płci migrantów
  1999
  Powiaty
 • Migracje na pobyt stały wewnątrzpowiatowe wg płci migrantów
  1999
  Powiaty
 • Migracje na pobyt stały wewnątrzwojewódzkie wg kierunku, typu i płci migrantów
  2014
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg ekonomicznych grup wieku
  2014
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu i grup wieku migrantów
  2003
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu i wieku migrantów
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu i wykształcenia migrantów
  2005
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu, kontynentów i płci migrantów
  2014
  Województwa
 • Migracje na pobyt stały zagraniczne wg typu, wykształcenia i płci migrantów
  2005
  Województwa

Prognozy

 • Prognoza ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (dane archiwalne)
  Powiaty
 • Prognozy ludności wg płci i 5-letnich grup wieku (opracowane na bazie NSP 2011)
 • Prognozy ludności wg płci i funkcjonalnych grup wieku (opracowane na bazie NSP 2011)
 • Prognozy ludności wg płci i wieku (dane archiwalne)
  Powiaty

Stan ludności

 • Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki
  Gminy
 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
  Gminy
 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg miejsca zamieszkania
 • Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci
  Gminy
 • Ludność wg funkcjonalnych grup wieku, płci oraz lokalizacji terytorialnej
 • Ludność wg grup wieku i płci
  Gminy
 • Ludność wg lokalizacji terytorialnej - gminy bez miast na prawach powiatu i miasta na prawach powiatu
  Gminy
 • Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
  Gminy
 • Ludność wg pojedynczych roczników wieku i płci
  Gminy
 • Przeciętne dalsze trwanie życia
  2014
  Województwa
 • Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
  Gminy
 • Wskaźnik obciążenia demograficznego
  Gminy
 • Współczynnik feminizacji
  2014

Urodzenia i zgony

 • Przyrost naturalny na 1000 ludności wg miejsca zamieszkania
  2014
 • Ruch naturalny wg płci
  Gminy
 • Urodzenia żywe wg pojedynczych roczników wieku matki
  2014
  Województwa
 • Urodzenia żywe wg wieku matki
  2014
  Województwa
 • Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto
  2014
  Województwa
 • Zgony ogółem, zgony niemowląt i zgony osób w wieku do 65 lat - wskaźniki
  2014
  Powiaty
 • Zgony wg przyczyn
  2013
  Województwa
 • Zgony wg przyczyn
  2013
  Powiaty
 • Zgony wg przyczyn - wskaźniki
  2013
 • Zgony wg płci i grup wieku
  Powiaty
 • Zgony wg płci i wieku
  Województwa
Narodowe spisy powszechne

Nsp 1988 - gospodarstwa domowe

 • Gospodarstwa domowe wg liczby osób
  1998
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe wg liczby rodzin
  1998
  Gminy

Nsp 1988 - ludność

 • Ludność faktycznie zamieszkała wg grup wieku
  1998
  Gminy
 • Ludność w wieku 15 lat i więcej wg posiadanego (ukończonego) wykształcenia
  1998
  Gminy
 • Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania i płci
  1998
  Gminy

Nsp 1988 - mieszkania

 • Ludność oraz mieszkania w budynkach mieszkalnych wg okresu ich budowy
  1998
  Gminy
 • Mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
  1998
  Gminy
 • Struktura mieszkań wg liczby izb
  1998
  Gminy
 • Wyposażenie mieszkań w instalacje
  1998
  Gminy

Nsp 2002 - aktywność ekonomiczna ludności

 • Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia
  2002
  Gminy
 • Aktywni ekonomicznie wg poziomu wykształcenia i statusu na rynku pracy
  2002
  Powiaty
 • Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
  2002
  Gminy
 • Aktywni ekonomicznie wg wieku
  2002
  Gminy
 • Aktywni ekonomicznie wg wieku i statusu na rynku pracy
  2002
  Powiaty
 • Bezrobotni wg okresu poszukiwania pracy
  2002
  Powiaty

Nsp 2002 - budynki

 • Budynki mieszkalne wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2002
  Powiaty
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg liczby mieszkań
  2002
  Powiaty
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg okresu budowy i wyposażenia w instalacje
  2002
  Powiaty
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg rodzaju podmiotów i wyposażenia w instalacje
  2002
  Powiaty
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje
  2002
  Gminy
 • Budynki mieszkalno-inwentarskie i mieszkalno-gospodarskie
  2002
  Powiaty
 • Budynki ogółem i budynki mieszkalne
  2002
  Gminy

Nsp 2002 - gospodarstwa domowe i rodziny

 • Dzieci w rodzinach wg grup wieku dzieci
  2002
  Gminy
 • Dzieci w rodzinach wg typów rodzin i grup wieku dzieci
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa domowe ogółem
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe wg liczby osób
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe wg typu gospodarstwa i liczby osób
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe wg typu gospodarstwa i liczby rodzin w gospodarstwie
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe wg tytułu zajmowania mieszkania przez gospodarstwo
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe zamieszkujące w mieszkaniach wg składu rodzinnego
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nieustalone
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwo domowe bez użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (działki rolnej)
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwo domowe z użytkownikiem działki rolnej
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwo domowe z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwo domowe z właścicielem zwierząt gospodarskich
  2002
  Gminy
 • Rodziny z dziećmi wg liczby dzieci
  2002
  Gminy
 • Rodziny z dziećmi wg liczby dzieci oraz typu rodziny
  2002
  Powiaty

Nsp 2002 - ludność

 • Emigranci wg czasu przebywania za granicą
  2002
  Gminy
 • Emigranci wg ekonomicznych grup wieku
  2002
  Województwa
 • Emigranci wg przyczyn przebywania za granicą
  2002
  Województwa
 • Ludność ogółem
  2002
  Gminy
 • Ludność posiadająca własne źródła utrzymania wg grup wieku
  2002
  Gminy
 • Ludność posiadająca własne źródła utrzymania wg grup wieku i głównego źródła utrzymania
  2002
  Województwa
 • Ludność posiadająca własne źródła utrzymania wg płci i głównego źródła utrzymania
  2002
  Gminy
 • Ludność przebywająca czasowo powyżej 2 miesięcy za granicą wg czasu przebywania za granicą
  2002
  Gminy
 • Ludność przebywająca czasowo powyżej 2 miesięcy za granicą wg czasu przebywania za granicą i ekonomicznych grup wieku
  2002
  Województwa
 • Ludność przebywająca czasowo powyżej 2 miesięcy za granicą wg czasu przebywania za granicą i poziomu wykształcenia
  2002
  Województwa
 • Ludność przybyła w latach 1989-2002 wg płci i poprzedniego miejsca zamieszkania
  2002
  Powiaty
 • Ludność przybyła w latach 1989-2002 wg płci i poprzedniego miejsca zamieszkania w kraju
  2002
  Gminy
 • Ludność przybyła w latach 1989-2002 wg roku przybycia i poprzedniego miejsca zamieszkania
  2002
  Powiaty
 • Ludność przybyła w latach 1989-2002 wg roku przybycia i poprzedniego miejsca zamieszkania w kraju
  2002
  Gminy
 • Ludność utrzymywana wg grup wieku
  2002
  Gminy
 • Ludność utrzymywana wg grup wieku i głównego źródła utrzymania
  2002
  Powiaty
 • Ludność utrzymywana wg płci i głównego źródła utrzymania
  2002
  Gminy
 • Ludność wg deklarowanej narodowości
  2002
  Powiaty
 • Ludność wg deklarowanej narodowości i języka używanego w domu
  2002
  Województwa
 • Ludność wg języka używanego w domu
  2002
  Powiaty
 • Ludność wg poziomu wykształcenia i grup wieku
  2002
  Powiaty
 • Ludność wg poziomu wykształcenia i płci
  2002
  Gminy
 • Ludność wg poziomu wykształcenia i płci
  2002
  Gminy
 • Ludność wg płci i 10 letnich grup wieku
  Gminy
 • Ludność wg płci i 5 letnich grup wieku
  Gminy
 • Ludność wg płci i ekonomicznych grup wieku
  2002
  Gminy
 • Ludność wg płci i wieku
  Gminy
 • Ludność wg stanu cywilnego prawnego i płci
  2002
  Gminy
 • Niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej
  2002
  Gminy

Nsp 2002 - mieszkania niezamieszkane

 • Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg przyczyn niezamieszkania
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania przeznaczone do stałego zamieszkania wg rodzaju podmiotów
  2002
  Gminy

Nsp 2002 - mieszkania zamieszkane

 • Mieszkania zamieszkane ogółem
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby i składu gospodarstw domowych
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane stale wg typu gospodarstw domowych zamieszkujących mieszkania
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb i okresu budowy budynku
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb i rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku i rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg powierzchni użytkowej i okresu budowy budynku
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania i źródeł energii
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz liczbę izb
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz okresu budowy budynku
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz rodzaju podmiotów
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz
  2002
  Gminy
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz liczby izb
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz okresu budowy budynku
  2002
  Powiaty
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz rodzaju podmiotów
  2002
  Powiaty

Nsp 2011 - aktywność ekonomiczna ludności

 • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci
  2011
 • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg ekonomicznych grup wieku
  2011
 • Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku
  2011
 • Bezrobotni wg okresu poszukiwania pracy
  2011
 • Bierni zawodowo wg przyczyn bierności
  2011
 • Pracujący wg statusu zatrudnienia
  2011

Nsp 2011 - budynki

 • Budynki mieszkalne wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2011
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg liczby mieszkań
  2011
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg okresu budowy i wyposażenia w instalacje
  2011
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg rodzaju podmiotów i wyposażenia w instalacje
  2011
 • Budynki mieszkalne zamieszkane wg wyposażenia w instalacje
  2011
 • Budynki ogółem i budynki mieszkalne
  2011

Nsp 2011 - gospodarstwa domowe i rodziny

 • Gospodarstwa domowe wg liczby osób
  2011
 • Gospodarstwa domowe wg składu rodzinnego
  2011
 • Rodziny wg typów
  2011
 • Rodziny z dziećmi wg liczby dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu
  2011

Nsp 2011 - ludność

 • Emigranci przebywający za granicą czasowo wg kraju przebywania i płci
  2011
 • Emigranci przebywający za granicą czasowo wg kraju przebywania i wieku
  2011
 • Ludność rezydująca
  2011
 • Ludność w miejscowościach statystycznych
  2011
 • Ludność w miejscowościach w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
  2011
 • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg grup wieku i poziomu wykształcenia
  2011
 • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania
  2011
 • Ludność w wieku 13 lat i więcej wg płci i poziomu wykształcenia
  2011
 • Ludność w wieku 15 lat i więcej wg stanu cywilnego prawnego i płci
  2011
 • Ludność wg pojedynczych roczników i płci
 • Ludność wg grup wieku i głównego źródła utrzymania
  2011
 • Ludność wg grup wieku i płci
 • Ludność wg kraju obywatelstwa i płci
  2011
 • Ludność wg kraju obywatelstwa i wieku
  2011
 • Ludność wg kraju urodzenia i płci
  2011
 • Ludność wg kraju urodzenia i wieku
  2011
 • Ludność wg płci i głównego źródła utrzymania
  2011
 • Ludność wg płci i lokalizacji
  2011
 • Osoby niepełnosprawne według płci, ekonomicznych grup wieku i kategorii niepełnosprawności
  2011

Nsp 2011 - mieszkania zamieszkane

 • Mieszkania zamieszkane ogółem
  2011
 • Mieszkania zamieszkane ogółem wg powierzchni użytkowej
  2011
 • Mieszkania zamieszkane ogółem wg powierzchni użytkowej i okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby izb i okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg liczby osób na izbę
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej i okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane stale wg powierzchni użytkowej na osobę
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb i okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg liczby izb i rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku i rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów będących właścicielami mieszkań
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg sposobu ich ogrzewania i źródeł energii
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz liczbę izb
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w wodociąg i ustęp oraz rodzaju podmiotów
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz liczby izb
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz okresu budowy budynku
  2011
 • Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w łazienkę, ciepłą wodę i gaz oraz rodzaju podmiotów
  2011
Nauka i technika

Biotechnologia

 • Liczba jednostek naukowych prowadzących działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii
  2013
 • Liczba jednostek naukowych według rodzaju prowadzonej działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w dziedzinie biotechnologii
  2013
 • Nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
  2013
 • Nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach wg pochodzenia środków
  2013
 • Nakłady wewnętrzne bieżące na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych wg kierunków wydatkowania
  2013
 • Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych
  2013
 • Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych wg pochodzenia środków
  2013
 • Obszary aktywności w dziedzinie biotechnologii wskazane przez jednostki naukowe
  2013
 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii
  2013
 • Przedsiębiorstwa według głównego obszaru działalności w dziedzinie biotechnologii
  2013
 • Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych
  2013
 • Zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych wg poziomu kwalifikacji
  2013
 • Zatrudnieni w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
  2013

Działalność badawczo-rozwojowa

 • Dynamika zatrudnienia w B+R (rok poprzedni = 100)
  2014
 • Jednostki aktywne badawczo wg sektorów wykonawczych
  2014
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne na B+R
  2013
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne na B+R wg rodzajów
  2014
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne na B+R wg sekcji PKD 2004
  2008
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne na B+R wg sekcji PKD 2007
  2014
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R wg dziedzin nauki
  2014
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności (PKD 2007)
  Województwa
 • Nakłady wewnętrzne w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg pochodzenia środków
  2014
  Województwa
 • Nakłady zewnętrzne na B+R
  2014
  Województwa
 • Zatrudnieni w B+R - wskaźniki
  2013
  Województwa
 • Zatrudnieni w B+R wg sektorów wykonawczych
  2014
  Województwa

Działalność innowacyjna

 • Działalność innowacyjna - wskaźniki
  2014
 • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wg źródeł finansowania działalności innowacyjnej i PKD 2004
  2008
  Województwa
 • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do nakładów brutto na środki trwałe
  2012
 • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach wg rodzajów działalności innowacyjnej
  2014
  Województwa
 • Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach wg źródeł finansowania działalności innowacyjnej i PKD 2007
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe wg rodzaju innowacji i sektorów własności
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe wg rodzajów wprowadzonych innowacji i klas wielkości
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne wg rodzajów wprowadzonych innowacji
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe współpracujące w ramach inicjatywy klastrowej lub innej sformalizowanej współpracy w % przed. aktywnych innowacyjnie
  2014
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną wg klas wielkości
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną wg sektorów własności
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną
  2014
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu przedsiębiorstw
  2014
  Województwa
 • Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepsz. w przeds. przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem wg form własn.
  2014
  Województwa
 • Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przeds. przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem
  2014
  Województwa
 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych
  2014
  Województwa
 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych wg form własności
  2014
  Województwa
 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych wg klas wielkości
  2014
  Województwa
 • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki
  2013
 • środki automatyzacji procesów produkcyjnych wg PKD 2004
  2008
  Województwa
 • środki automatyzacji procesów produkcyjnych wg PKD 2007
  2014
  Województwa

Ochrona własności przemysłowej w polsce

 • Wynalazki krajowe
  2014
  Województwa
 • Wzory użytkowe krajowe
  2014
  Województwa

Społeczeństwo informacyjne

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
  2014
  Województwa
Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Apteki i punkty apteczne

 • Apteki (łącznie z zakładowymi)
  Gminy
 • Apteki - wskaźniki
  2014
  Gminy
 • Apteki ogólnodostępne
  2014
  Gminy
 • Punkty apteczne
  2014
  Gminy

Kadra medyczna

 • Farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu i pracujący wg płci
  2014
  Województwa
 • Lekarze - wskaźniki
  2014
 • Lekarze i lekarze dentyści pracujący wg płci i form organizacyjnych
  2005
  Powiaty
 • Lekarze i lekarze dentyści wg płci
  2014
  Powiaty
 • Personel ochrony zdrowia
  1998
  Gminy
 • Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności
  2014
 • Pielęgniarki i położne wg form organizacyjnych
  2005
  Powiaty
 • Pielęgniarki i położne wg poziomu wykształcenia
  2014
  Powiaty
 • Pracownicy medyczni posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
  2014
  Województwa
 • Praktyki (indywidualne i grupowe)
  2005
  Powiaty

Lecznictwo uzdrowiskowe, stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej

 • Prewentorium uzdrowiskowe
  2007
  Gminy
 • Półsanatorium
  2001
  Gminy
 • Sanatoria rehabilitacyjne
  2009
  Gminy
 • Stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej
  2014
  Województwa
 • Szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe
  2014
  Gminy
 • Uzdrowiskowy zakład przyrodoleczniczy, przychodnia uzdrowiskowa
  2014
  Gminy

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

 • Domy dziecka, rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce
  2000
  Województwa
 • Ogniska wychowawcze
  2000
  Województwa
 • Placówki interwencyjne
  2014
  Gminy
 • Placówki resocjalizacyjne całodobowe
  2003
  Województwa
 • Placówki socjalizacyjne
  2014
  Gminy
 • Placówki specjalistyczno - terapeutyczne
  2014
 • Placówki wsparcia dziennego - pracujące min. 5 dni i 20 h na tydzień
  2011
  Gminy
 • Placówki wsparcia dziennego ogółem
  2014
  Gminy
 • Placówki łączące zadania
  2014
  Gminy
 • Pogotowie opiekuńcze
  2000
  Województwa
 • Rodzinne domy dziecka
  2014
 • Rodziny zastępcze
  2014
  Województwa

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej

 • Domy lub zakłady pomocy społecznej
  2002
  Gminy
 • Domy lub zakłady pomocy społecznej wg podległości
  2002
  Powiaty
 • Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
  2014
  Gminy
 • Zakłady stacjonarne pomocy społecznej wg podległości
  2014
  Powiaty

Pomoc doraźna

 • Pomoc doraźna cywilnej służby zdrowia
  2002
  Województwa
 • Pomoc doraźna służby zdrowia
  2003
  Województwa

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

 • Dysponent jednostki
  2014
  Województwa
 • Działalność ambulatoryjna szpitalnego oddziału ratunkowego/izby przyjęć
  2014
  Województwa
 • Działalność stacjonarna szpitalnego oddziału ratunkowego
  2014
  Województwa
 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
  2014
  Województwa
 • Medyczne działania ratownicze
  2014
  Województwa
 • Skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego
  2014
  Województwa

Przychodnie - ambulatoryjna opieka zdrowotna (stan w dniu 31 xii)

 • Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie
  2014
 • Placówki podległe MZ
  2000
  Gminy
 • Podstawowa opieka zdrowotna - porady
  Gminy
 • Przychodnie
  Gminy
 • Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu
  Gminy
 • Przychodnie, ośrodki zdrowia
  Gminy

Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej

 • Hospicja
  2014
  Gminy
 • Oddziały opieki paliatywnej
  2014
 • Stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej - wskaźniki
  2014
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
  2014
  Gminy
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
  2014
  Gminy

Stan zdrowia ludności

 • Nowe zachorowania na choroby weneryczne
  2014
  Województwa
 • Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia
  2014
  Województwa
 • Zachorowania na gruźlicę wg wieku
  2014
  Województwa
 • Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wskaźniki
  2013
 • Zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu
  2013
  Województwa
 • Zarejestrowani w poradniach odwykowych
  2004
  Województwa
 • Zarejestrowani w poradniach zdrowia psychicznego
  2004
  Województwa

Szpitale

 • Liczba ludności na łóżko w szpitalach ogólnych
  2014
  Województwa
 • Szpitale ogólne
  2014
  Województwa
 • Szpitale ogólne
  2003
  Gminy
 • Szpitale ogólne - oddziały opieki długoterminowej
  2000
  Województwa
 • Szpitale ogólne - oddziały opieki krótkoterminowej
  2000
  Województwa
 • Szpitale ogólne - oddziały opieki paliatywnej
  2000
  Województwa
 • Szpitale ogólne wg organu założycielskiego
  2003
  Powiaty
 • Szpitale ogólne wg rodzaju oddziałów
  2014
  Województwa
 • Szpitale psychiatryczne
  2014
  Województwa
 • łóżka w szpitalach ogólnych - wskaźniki
  2014
  Powiaty

środowiskowa pomoc społeczna

 • Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego
  2014
 • Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku
 • Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystającym z pomocy społecznej według kryterium dochodowego i głównego źródła utrzymania osób
  2014
 • Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku

świadczenia rodzinne

 • Korzystający ze świadczeń rodzinnych
  2014
  Gminy
 • Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku - ogółem
  2014
  Gminy

świadczenia z pomocy społecznej

 • Powody przyznania pomocy rodzinie (na podstawie decyzji)
  2014
 • Wskaźniki z pomocy społecznej
  2014
  Województwa
 • Zasiłki celowe przyznane decyzją
  2014
  Województwa
 • świadczenia pomocy społecznej
  2014
  Województwa

żłobki

 • Dzieci objęte opieką w żłobkach i w wieku żłobkowym
 • żłobki
  2011
  Gminy
 • żłobki i kluby dziecięce
  2014
 • żłobki i kluby dziecięce - wskaźniki
  2014
 • żłobki podległe samorządowi terytorialnemu
  2014
  Gminy
 • żłobki podległe samorządowi terytorialnemu gminie
  1997
  Gminy
Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne

Nowo zarejestrowane w rejestrze regon podmioty gospodarki narodowej

 • Podmioty nowo zarejestrowane wg PKD2004
  Powiaty
 • Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
  2014
 • Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
  Gminy
 • Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych
  Gminy

Podmioty gospodarki narodowej - wskaźniki

 • Podmioty - wskaźniki
  Gminy
 • Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru regon

 • Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007
  Gminy
 • Gminne samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004
  2009
  Powiaty
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej wg sekcji PKD 2007
 • Podmioty gospodarki narodowej wg formy prawnej
 • Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
  2014
  Gminy
 • Podmioty wg klas wielkości
  Gminy
 • Podmioty wg sekcji PKD 2004
  Gminy
 • Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
  Gminy
 • Podmioty wg sektorów własnościowych
  Gminy
 • Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2004
  2009
  Powiaty

Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (pkd2004)

 • Nakłady inwestycyjne wg klas wielkości przedsiębiorstw
  2008
  Województwa
 • Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą
  2008
  Województwa
 • Podstawowe informacje o jednostkach lokalnych
  2008
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa i pracujący wg podstawowego rodzaju działalności
  Województwa
 • Przychody i koszty wg klas wielkości przedsiębiorstw
  2008
  Województwa
 • Przychody i koszty wg podstawowego rodzaju działalności
  Województwa

Podmioty niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą (pkd2007)

 • Nakłady inwestycyjne wg klas wielkości przedsiębiorstw
  2013
  Województwa
 • Podstawowe informacje o jednostkach lokalnych
  2010
  Województwa
 • Podstawowe informacje o jednostkach lokalnych wg klas wielkości przedsiębiorstw
  2013
 • Przedsiębiorstwa i pracujący wg klas wielkości podmiotów
  2013
  Województwa
 • Przedsiębiorstwa i pracujący wg podstawowego rodzaju działalności
  2013
  Województwa
 • Przychody i koszty w małych i średnich przedsiębiorstwach
  2013
 • Przychody i koszty wg klas wielkości przedsiębiorstw
  2013
  Województwa
 • Przychody i koszty wg podstawowego rodzaju działalności przedsiębiorstw
  2013
  Województwa

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego

 • Kapitał zagraniczny wg krajów
  2013
  Województwa
 • Kapitał zagraniczny wg powiatów
  2013
 • Podmioty wg klas wielkości
  2013
  Województwa
 • Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców
  2013
 • Pracujący, kapitały i spółki nowopowstałe
  2013
  Województwa
 • Wydatki, przychody i koszty
  2013
  Województwa
 • Wynik finansowy
  2013
  Województwa

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

 • Przedsiębiorstwa państwowe
  2012
  Województwa
 • Spółki powstałe w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych od 1990 roku
  2012
  Województwa

Strukturalna statystyka przedsiębiorstw

 • Strukturalna statystyka przedsiębiorstw wg PKD 2004
  2007
  Województwa
 • Strukturalna statystyka przedsiębiorstw wg PKD 2007
  2013
  Województwa

Wyrejestrowane z rejestru regon podmioty gospodarki narodowej

 • Podmioty wyrejestrowane wg PKD 2004
  Powiaty
 • Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
  2014
 • Podmioty wyrejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych
  Gminy
 • Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
  Gminy
Powszechne spisy rolne

Psr 1996 - aktywność ekonomiczna i źródła utrzymania w gospodarstwach

 • Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania
  1996
  Gminy
 • Ludność zamieszkała w gospodarstwie domowym wg wieku
  1996
  Gminy
 • Ludność zamieszkała w gospodarstwie domowym wg źródeł utrzymania
  1996
  Gminy
 • Ludność zamieszkała w gospodarstwie wg wykształcenia
  1996
  Gminy
 • Pracujący członkowie gospodarstw domowych wg miejsca pracy
  1996
  Gminy
 • Pracujący wg miesięcy pracy w roku
  1996
  Gminy
 • Zarejestrowani w Rejonowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni
  1996
  Gminy

Psr 1996 - indywidualne gospodarstwa rolne

 • Indywidualne gospodarstwa rolne
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące produkcję zwierzęcą
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg grup obszarowych
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg kierunku i celu produkcji oraz źródeł dochodu
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg przeznaczenia produkcji
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg typu gospodarstwa domowego
  1996
  Gminy
 • Indywidualne gospodarstwa rolne wg źródeł utrzymania członków gospodarstwa domowego
  1996
  Gminy
 • Użytkownicy IGR będący na utrzymaniu
  1996
  Gminy
 • Użytkownicy IGR ogółem
  1996
  Gminy
 • Użytkownicy IGR wg dodatkowych źródeł utrzymania
  1996
  Gminy
 • Użytkownicy IGR wg głównego źródła utrzymania, wieku i płci
  Gminy
 • Użytkownicy IGR wg samooceny perspektyw rozwojowych gospodarstwa
  1996
  Gminy

Psr 1996 - infrastruktura, wyposażenie techniczne i środki produkcji

 • Ciągniki, samochody i maszyny rolnicze
  1996
  Gminy
 • Dostęp do telefonu
  1996
  Gminy
 • Odprowadzanie ścieków
  1996
  Gminy
 • Powierzchnia budynków i budowli, infrastruktura i wyposażenie techniczne
  1996
  Gminy
 • Sieć energii elektrycznej
  1996
  Gminy
 • Zaopatrzenie w gaz
  1996
  Gminy
 • Zaopatrzenie w wodę
  1996
  Gminy

Psr 1996 - powierzchnia, użytkowanie gruntów i zwierzęta gospodarskie

 • Gospodarstwa
  1996
  Gminy
 • Powierzchnia i użytkowanie gruntów
  1996
  Gminy
 • Powierzchnia zasiewów
  Gminy
 • Zwierzęta gospodarskie
  1996
  Gminy

Psr 2002 - psr wg siedziby gospodarstwa

 • Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa indywidualne wg infrastruktury gospodarczej
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa indywidualne wg osoby kierującej
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju gospodarstwa i rodzaju działalności gospodarczej
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju i celu produkcji
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju i pogłowia zwierząt
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa wg rodzaju i wykształcenia rolniczego osoby kierującej
  2002
  Gminy
 • Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów
  Gminy
 • Maszyny i urządzenia rolnicze wg rodzaju gospodarstwa
  2002
  Gminy
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa
  2002
  Gminy
 • Powierzchnia budynków i budowli wg rodzaju gospodarstwa i sposobu wykorzystania
  Gminy
 • Powierzchnia gruntów wg rodzaju gospodarstwa i grup obszarowych użytków rolnych
  Gminy
 • Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa
  Gminy

Psr 2002 - psr wg siedziby użytkownika

 • Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa indywidualne wg infrastruktury gospodarczej
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa indywidualne wg osoby kierującej
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju gospodarstwa i rodzaju działalności gospodarczej
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju i celu produkcji
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju i pogłowia zwierząt
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa wg rodzaju i wykształcenia rolniczego osoby kierującej
  2002
  Powiaty
 • Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów
  2002
  Powiaty
 • Maszyny i urządzenia rolnicze wg rodzaju gospodarstwa
  2002
  Powiaty
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich wg rodzaju gospodarstwa
  2002
  Powiaty
 • Powierzchnia budynków i budowli wg rodzaju gospodarstwa i sposobu wykorzystania
  2002
  Powiaty
 • Powierzchnia gruntów wg rodzaju gospodarstwa i grup obszarowych użytków rolnych
  Powiaty
 • Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa
  2002
  Powiaty

Psr 2010 - wg siedziby gospodarstwa

 • Ciągniki rolnicze
  2010
  Gminy
 • Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł
  2010
 • Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych
  Gminy
 • Gospodarstwa stosujące nawozy mineralne i wapniowe
  2010
 • Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów
  2010
 • Maszyny rolnicze
  2010
  Powiaty
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)
  2010
  Gminy
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich (owce, kozy)
  2010
  Powiaty
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich w sztukach dużych
  2010
  Gminy
 • Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych
  Gminy
 • Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa
 • Użytkowanie gruntów
  Gminy
 • średnia powierzchnia ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków rolnych w dobrej kulturze
  2010
  Gminy

Psr 2010 - wg siedziby użytkownika

 • Ciągniki i maszyny rolnicze
  2010
  Powiaty
 • Członkowie rodziny użytkownika pracujący w gospodarstwach indywidualnych wg grup obszarowych i czasu pracy w AWU
  2010
 • Członkowie rodziny użytkownika pracujący w gospodarstwach indywidualnych wg rocznego wymiaru czasu pracy
  2010
 • Członkowie rodziny użytkownika pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych w AWU
  2010
 • Członkowie rodziny użytkownika pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych wg powierzchni użytków rolnych i płci
  2010
 • Członkowie rodziny użytkownika pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych wg wieku
 • Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł wg udziałów tych gospodarstw w dochodach ogółem
  2010
 • Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych
  2010
  Powiaty
 • Kierujący w gospodarstwach rolnych wg okresu kierowania
  2010
 • Kierujący w gospodarstwach rolnych wg okresu kierowania w AWU
 • Kierujący w gospodarstwach rolnych wg płci i grup obszarowych użytków rolnych
  2010
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich
  2010
  Powiaty
 • Pogłowie zwierząt gospodarskich w sztukach dużych
  2010
  Powiaty
 • Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych
  2010
  Powiaty
 • Powierzchnia zasiewów wybranych upraw
  2010
  Powiaty
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych według grup obszarowych użytków rolnych i płci w AWU
  2010
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych i płci
  2010
 • Rodzinna siła robocza. Członkowie rodziny użytkownika pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych wg grup wieku w AWU
 • Użytkowanie gruntów
  2010
  Powiaty
 • średnia powierzchnia ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków rolnych w dobrej kulturze
  2010
  Powiaty