Przeglądaj prawo obowiązujące w Polsce

Ustawy, które ostatnio weszły w życie

 • 27 października 2014 r.

  Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Dotyczy stosowania tzw. protokołu elektronicznego, czyli protokołu sporządzanego za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk.

 • 19 października 2014 r.

  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

  Dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających instytucjom zamawiającym, aby przy wyborze ofert składanych przez wykonawców jednym z kryteriów oceny ofert była innowacyjność proponowanych rozwiązań.

 • 14 października 2014 r.

  Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

  Dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE i wprowadzenia zmian m. in. w zakresie: ustanowienia obowiązku monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej stosowanej w transporcie, umożliwienia wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, określenia obowiązku umieszczenia na stacjach paliwowych informacji dot. zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych oraz określenia wymagań jakościowych dla paliw stosowanych w silnikach wykorzystywanych do napędu rekreacyjnych jednostek pływających.

 • 9 października 2014 r.

  Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

  Dotyczy wyodrębnienia ze struktury Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego Policji jako organu Policji właściwego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

 • 1 października 2014 r.

  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

  Dotyczy ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie, zapewnienia lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni, dostosowania funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego oraz doprecyzowania niektórych rozwiązań w oparciu o doświadczenia z wdrażania nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przeprowadzonej w 2011 r.

Ustawy, które wejdą w życie w przyszłości

Strona korzysta z plików cookies