Ustawa

o pracownikach sądów i prokuratury

Status:

Obowiązująca

Data wydania:

18 grudnia 1998 r.

Data publikacji:

30 grudnia 1998 r.

Data wejścia w życie:

30 grudnia 1998 r.

Strona z 11
s. 1/11
2013-01-10
Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1125
USTAWA
z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury
Art. 1.
Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników oraz innych pracowników zatrudnio-
nych w:
1) sądach powszechnych i wojskowych;
2) powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Art. 1a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o dyrektorze sądu, w przypadku sądów wojskowych
należy przez to rozumieć prezesa wojskowego sądu okręgowego albo prezesa woj-
skowego sądu garnizonowego.
Art. 2.
Urzędnikiem może zostać osoba:
1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) o nieposzlakowanej opinii;
3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł za-
wodowy;
6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym sta-
nowisku;
7) która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze.
Art. 3.
1. Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykony-
wania obowiązków urzędnika.
2. Staż urzędniczy trwa 12 miesięcy i kończy się egzaminem.
3. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione osoby, które ukończyły aplikację
ogólną, sędziowską lub prokuratorską.
Opracowano na
podstawie tj. Dz. U.
z 2011 r. Nr 109,
poz. 639, Nr 113,
poz. 659, Nr 203,
poz. 1192.
s. 2/11
2013-01-10
Art. 3a.
1. Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w
art. 2
pkt 1–6.
2. Właściwy dyrektor sądu lub właściwy prokurator, o którym mowa w art. 5 pkt 5
8, zwany dalej „prokuratorem”, może zwolnić z obowiązku odbywania stażu
urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzęd-
niczy, zwanego dalej „konkursem”, która wykaże się wymaganą programem sta-
żu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i
funkcjonowania sądu lub prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w
praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.
Art. 3b.
1. Dyrektor sądu lub prokurator organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów
na staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze.
2. Dyrektor sądu lub prokurator informuje o konkursie przez umieszczenie ogło-
szenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu lub prokuratury, we
właściwym, ze względu na siedzibę sądu lub prokuratury, urzędzie pracy, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz może poinformować w inny sposób, w
szczególności zamieszczając ogłoszenie w prasie lokalnej.
3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora sądu lub
prokuratora.
4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz
zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków
urzędnika.
5.
może wyłonić rezerwolistę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości
zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania
stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego
stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednak-
że nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
i tryb przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądach i prokuraturze,
w szczególności skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania,
etapy i przebieg konkursu, a także zakres i sposób udostępniania informacji kan-
dydatowi, mając na uwadze właściwy dobór kadry urzędniczej do pracy w są-
dach i prokuraturze.
Art. 4.
1. Stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy nawiązuje
się na podstawie umowy o pracę na czas określony.
2. Stosunek pracy z urzędnikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony.
s. 3/11
2013-01-10
3. uchylony.
4. Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie lub prokuraturze jest złożenie
przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy oświadczenia, że nie
jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Dyrektor sądu lub prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury
przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zasięga informacji z Krajowego Re-
jestru Karnego o tej osobie.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor sądu lub prokurator zasięga informacji
z Krajowego Rejestru Karnego o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze.
7. (uchylony).
Art. 4a.
W przypadku zniesienia sądu, w pierwszej kolejności na wolne etaty urzędnicze i
pracownicze w sądach lub prokuraturach, na ich wniosek, zatrudniani urzędnicy i
pracownicy zniesionego sądu.
Art. 5.
Stosunek pracy z osobami, o których mowa w art. 4, nawiązuje i rozwiązuje odpo-
wiednio w:
1) w sądzie dyrektor sądu,
2) uchylony.;
3) uchylony.;
3a) wojskowym sądzie okręgowym – prezes wojskowego sądu okręgowego;
4) wojskowym sądzie garnizonowym prezes wojskowego sądu garnizonowe-
go;
4a) Prokuraturze Generalnej – Prokurator Generalny;
5) Naczelnej Prokuraturze Wojskowej – Naczelny Prokurator Wojskowy;
6) prokuraturze apelacyjnej – prokurator apelacyjny;
7) prokuraturze okręgowej i rejonowej prokurator okręgowy;
8) wojskowej prokuraturze okręgowej i garnizonowej
okręgowy.
Art. 6.
Urzędnik jest obowiązany:
1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;
3) dochowywać tajemnicy prawnie chronionej;
4) zachowywać się godnie;
5) poszerzać wiedzę zawodową.
Art. 7.
1. Urzędnik jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe przełożonych.
2. Jeżeli w przekonaniu urzędnika polecenie służbowe jest niezgodne z prawem lub
zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany na piśmie poinformować o tym
s. 4/11
2013-01-10
przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia urzędnik jest obo-
wiązany je wykonać.
3. Urzędnik nie wykonuje polecenia służbowego, jeżeli prowadziłoby to do popeł-
nienia przestępstwa lub groziłoby niepowetowanymi stratami.
Art. 8.
1. Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom
kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje dyrektor sądu lub prokurator, biorąc pod
uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoły-
wanej przez prezesa lub prokuratora.
2. Ocena okresowa sporządzana jest na piśmie nie rzadziej niż raz na 24 miesiące i
nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez urzędnika lub innego pracownika
sądu lub prokuratury powierzonych im obowiązków. Ocenę niezwłocznie dorę-
cza się osobie ocenianej.
4. Od oceny służy, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia, sprzeciw do dyrektora sądu
lub prokuratora.
5. Sprzeciw rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
6. W razie uwzględnienia sprzeciwu ocenę okresową zmienia się albo sporządza
ponownie.
7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
i tryb postępowania przy dokonywaniu ocen urzędników i innych pracowników
sądów i prokuratury, mając na uwadze właściwy poziom wykonywanych przez
nich obowiązków.
Art. 9.
Urzędnik przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się swoi-
mi poglądami politycznymi, religijnymi ani interesem jednostkowym lub grupowym.
Art. 10.
Między urzędnikami nie może powstać układ podległości służbowej, jeżeli mał-
żonkami albo pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia
włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia albo przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Art. 11.
1. Urzędnik nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody przełożo-
nego.
2. Urzędnik nie może wykonywać zajęć sprzecznych z obowiązkami urzędnika i
podważających zaufanie do sądu lub prokuratury.
Art. 11a.
1. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika, za jego zgodą, do wyko-
nywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedli-
wości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości
albo przez niego nadzorowanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo
na czas nieokreślony.
s. 5/11
2013-01-10
2. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika do wykonywania obo-
wiązków służbowych w innym sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mają-
cych siedzibę w tej samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa
lata. Delegowanie urzędnika może być powtórzon
śniej niż po upływie dwóch lat.
3. Właściwy dyrektor sądu apelacyjnego może delegować urzędnika do wykony-
wania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na
warunkach określonych w ust. 1, na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy,
a na warunkach określonych w ust. 2 na czas określony, nie dłuższy niż sześć
miesięcy. Delegowanie urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie
wcześniej niż po upływie dwóch lat.
4. Minister Sprawiedliwości, jeżeli przemawiają za tym potrzeby sądownictwa,
może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym
sądzie lub Ministerstwie Sprawiedliwości, mających siedzibę w innej miejsco-
wości, na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delego-
wanie urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po
upływie dwóch lat.
5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w sądzie stanowiska: głównego
księgowego i audytora wewnętrznego.
6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu lub
Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety
w ciąży lub urzędnika sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czterna-
stu lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy
osobiste lub rodzinne urzędnika.
7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być od-
wołany z delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedze-
niem.
8. W okresie delegowania urzędnik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego
mu na dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W
przypadku powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędnikowi
przysługuje dodatek funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji.
9. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędnik otrzymuje
także dodatek funkcyjny z tytułu delegowania.
10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca
siedzibą sądu, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo do bez-
płatnego zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delego-
wania, a także świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wynika-
jące z delegowania poza stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, diety,
zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu prze-
niesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
11. Świadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio sąd, do
którego urzędnik został delegowany, albo Ministerstwo Sprawiedliwości.
12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa-
runki delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w
Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu dele-
gowania oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związa-
nych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy, mając na względzie
poziom świadczeń przysługujących pracownikom państwowych jednostek sfery
budżetowej odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.
s. 6/11
2013-01-10
Art. 11b.
1. Prokurator Generalny może delegować urzędnika, za jego zgodą, do wykonywa-
nia obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury, a na
wniosek Ministra Sprawiedliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokre-
ślony.
2. Prokurator Generalny może delegować urzędnika do wykonywania obowiązków
służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub na wniosek Mini-
stra Sprawiedliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości, mających siedzibę w tej
samej miejscowości, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegowanie
urzędnika może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie
dwóch lat.
3. Właściwy prokurator apelacyjny może delegować urzędnika do wykonywania
obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury
na obszarze danej apelacji, na warunkach określonych w ust. 1, na czas określo-
ny, nie dłuższy niż rok, a na warunkach określonych w ust. 2 na czas określo-
ny, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie urzędnika może być powtórzo-
ne, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
4. Prokurator Generalny, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prokuratury, może de-
legować urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce
organizacyjnej prokuratury lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości do Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, mających siedzibę w innej miejscowości, na czas
określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku. Delegowanie urzędnika
może być powtórzone, bez jego zgody, nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.
5. Delegowaniu nie podlegają urzędnicy zajmujący w prokuraturze stanowiska: dy-
rektora finansowo-administracyjnego, głównego księgowego i audytora we-
wnętrznego.
6. Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do prokuratury
lub Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, ko-
biety w ciąży lub urzędnika sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do
czternastu lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne
względy osobiste lub rodzinne urzędnika.
7. Urzędnik delegowany na podstawie ust. 1, na czas nieokreślony, może być od-
wołany z delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedze-
niem.
8. W okresie delegowania urzędnik ma prawo do wynagrodzenia przysługującego
mu na dotychczas zajmowanym stanowisku i dodatku za wieloletnią pracę. W
przypadku powierzenia pełnienia funkcji w okresie delegowania urzędnikowi
przysługuje dodatek funkcyjny w stawce przewidzianej dla tej funkcji.
9. W okresie delegowania do Prokuratury Generalnej lub Ministerstwa Sprawiedli-
wości urzędnik otrzymuje także dodatek funkcyjny z tytułu delegowania.
10. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości niż miejscowość będąca
siedzibą prokuratury, w której urzędnik jest zatrudniony, przysługuje mu prawo
do bezpłatnego zakwaterowania lub zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu de-
legowania, a także świadczenia dodatkowe, rekompensujące niedogodności wy-
nikające z delegowania poza stałe miejsce pracy: zwrot kosztów przejazdu, die-
ty, zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg, jednorazowy ryczałt z tytułu
przeniesienia, zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
s. 7/11
2013-01-10
11. Świadczenia związane z delegowaniem urzędnika wypłaca odpowiednio jed-
nostka organizacyjna prokuratury, do której urzędnik został delegowany, albo
Ministerstwo Sprawiedliwości.
12. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wa-
runki delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w in-
nej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości,
wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Prokuratury Generalnej
lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szczegółowe warunki i zakres świadcz
dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy,
mając na względzie poziom świadczeń przysługujących pracownikom państwo-
wych jednostek sfery budżetowej odbywającym podróże służbowe oraz czasowo
przenoszonym.
Art. 12.
1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia następuje w ra-
zie prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
2. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia może nastąpić w
razie prawomocnego skazania za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne prze-
stępstwo skarbowe.
3. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia następuje w ra-
zie prawomocnego orzeczenia ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowi-
tego.
4. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem bez wypowiedzenia może nastąpić w
razie jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok lub
odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu
zasiłku, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przy-
czyn, po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.
5. Przepisy ust. 13 stosuje się odpowiednio do urzędników zatrudnionych na pod-
stawie mianowania. W takim przypadku przepisu art. 22 nie stosuje się.
6. Przepis art. 52 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
Art. 12a.
W razie niezdolności do pracy z powodu choroby, o której mowa w art. 12, lub odo-
sobnienia ze względu na chorobę zakaźną urzędnik zachowuje prawo do świadczeń
pieniężnych przez okres przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Art. 12b.
1. Dyrektor sądu lub prokurator zawiesza urzędnika lub osobę odbywającą staż
urzędniczy w pełnieniu obowiązków, jeżeli:
1) przy wszczęciu lub w toku postępowania o częściowe bądź całkowite ubez-
własnowolnienie urzędnika lub osoby odbywającej staż urzędniczy ustano-
wiono doradcę tymczasowego;
2) przeciwko urzędnikowi lub osobie odbywającej staż urzędniczy prowadzone
jest postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe, chyba że stosunek pracy został roz-
wiązany w trybie art. 52 Kodeksu pracy.
s. 8/11
2013-01-10
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do prawomocnego zakończe-
nia postępowania.
3. Okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze.
4. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, urzędnik lub osoba odbywają-
ca staż urzędniczy zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości oraz
do innych przysługujących mu uprawnień i świadczeń, nie dłużej jednak niż
przez 3 miesiące.
5. Po upływie 3 miesięcy, o których mowa w ust. 4, urzędnik lub osoba odbywająca
staż urzędniczy otrzymuje połowę przysługującego mu wynagro
womocnego zakończenia postępowania.
6. W przypadku oddalenia lub odrzucenia wniosku o ubezwłasnowolnienie albo
umorzenia postępowania o ubezwłasnowolnienie bądź umorzenia postępowania
karnego albo wydania wyroku uniewinniającego urzędnikowi lub osobie odby-
wającej staż urzędniczy należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia.
Art. 12c.
Dyrektor sądu lub prokurator może zawiesić urzędnika lub osobę odbywającą staż
urzędniczy w pełnieniu obowiązków, przeciwko której prowadzone jest postępowa-
nie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne
przestępstwo skarbowe. Przepis art. 12b ust. 26 stosuje się.
Art. 13. (uchylony).
Art. 14.
1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i mi-
nistrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia:
1) stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych i
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrud-
niani urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do
zajmowania tych stanowisk,
2) szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników są-
dów i prokuratury,
3) tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników są-
dów i prokuratury,
4) wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowisk
pełnionej funkcji,
5) szczegółowe zasady odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania
egzaminu
uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji działalności
administracyjnej sądów i prokuratury, właściwego poziomu funkcjonowania
sekretariatów sądów i prokuratury oraz wysokiego poziomu kultury pracy,
sprawności, racjonalności, szybkości i profesjonalizmu przy wykonywaniu
czynności niezbędnych do sprawnego przebiegu postępowań w sądach i proku-
raturze, potrzebę zróżnicowania wynagrodzenia w zależności od stażu pracy,
pełnionej funkcji oraz zajmowanego stanowiska i jego znaczenia dla funkcjo-
nowania sądu lub prokuratury, a także potrzebę właściwego teoretycznego i
praktycznego przygotowania do wykonywania obowiązków urzędnika sądu lub
s. 9/11
2013-01-10
prokuratury, specyfikę i charakter pracy urzędnika oraz szczególne wymagania
dotyczące wykonywania czynności w sądach i prokuraturze.
2. Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia:
1) regulamin premiowania urzędników i innych pracowników zatrudnionych
przy ściąganiu należności sądowych oraz w wydziałach ksiąg wieczystych,
2) regulamin przyznawania urzędnikom i innym pracownikom sądów i proku-
ratury nagród za szczególne osiągnięcia w pracy
uwzględniając charakter i rodzaj czynności wykonywanych przez urzędni-
ków i innych pracowników oraz zajmowane stanowisko, a także rzetelność,
inicjatywę, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków i po-
leceń służbowych.
Art. 14a.
Podwyższenie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
następuje w terminach i na zasadach określonych dla pracowników państwowej sfery
budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
Art. 15.
Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądu lub prokuratury przysługuje dodatek za
wieloletnią praw wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5 % miesięcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy
do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Art. 16.
Za wieloletnią pracę urzędnik i inny pracownik sądu lub prokuratury otrzymuje na-
grodę jubileuszową w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Art. 17.
Urzędnikowi albo innemu pracownikowi sądu lub prokuratury, którego stosunek
emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy w sądzie lub prokura-
turze;
2) trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy w sądzie lub prokura-
turze;
3) sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy w sądzie lub pro-
kuraturze.
s. 10/11
2013-01-10
Art. 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do urzędników i innych pracowni-
ków sądów i prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 wrze-
śnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz.
953, z późn. zm.
1)
), a w sprawach nieuregulowanych także w tej ustawie przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.
2)
).
Art. 19. (pominięty).
3)
Art. 20. (pominięty).3
)
Art. 21.
1. Z dniem wejścia w życie ustawy osoby zatrudnione na podstawie dotychczaso-
wych przepisów jako pracownicy administracyjni przez okres co najmniej roku
w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury stają się urzędnikami w
rozumieniu ustawy.
2. Z dniem wejścia w życie ustawy osoby zatrudnione w sądach lub jednostkach
organizacyjnych prokuratury na stanowiskach pomocniczych, technicznych, ro-
botniczych i obsługi oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni przez okres
krótszy niż rok stają się innymi pracownikami w rozumieniu ustawy.
Art. 22.
Stosunki pracy nawiązane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mino-
wania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasadach określo-
nych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.
1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr
45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z
2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr
229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002
r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z
2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz.
1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225,
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115,
poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr
182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36,
poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.
3) Zamieszczony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr
109, poz. 639).
s. 11/11
2013-01-10
Art. 23.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Strona korzysta z plików cookies