Ustawa

Przepisy wprowadzające Kodeks pracy

Status:

Obowiązująca

Data wydania:

1974-06-26

Data publikacji:

1974-07-05

Strona z 11
s. 1/1
2005-08-25
USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r.
Przepisy wprowadzające Kodeks pracy
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. I.
Kodeks pracy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.
Art. II.
Ilekroć niniejsza ustawa wymienia przepisy dotychczasowe, należy przez to rozu-
mieć przepisy z uwzględnieniem wszystkich zmian i uzupełnień wprowadzonych
przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy.
Art. III.
§ 1. Z dniem wejścia w życie Kodeksu pracy tracą moc wszelkie przepisy
dotyczące przedmiotów w tym kodeksie unormowanych, chyba że przepisy
poniższe stanowią inaczej.
§ 2. W szczególności tracą moc przepisy wymienione w artykułach poniższych.
Art. IV.
§ 1. Uchyla się:
1) ustawę z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz.U.
z 1933 r. Nr 94, poz. 734);
2) ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. z 1949
r. Nr 11, poz. 72);
3) ustawę z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet
(Dz.U. Nr 65, poz. 636);
4) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umo-
wie o pracę pracowników umysłowych (Dz.U. Nr 35, poz. 323);
5) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umo-
wie o pracę robotników (Dz.U. Nr 35, poz. 324);
Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1974
r. Nr 24, poz. 142, z
1990 r. Nr 34, poz.
198
s. 2/2
2005-08-25
6) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o
organizacji komisji dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym prze-
ciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz.U. Nr 87, poz. 738);
7) ustawę z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy (Dz.U. Nr 31,
poz. 242);
8) dekret z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służ-
bowego funkcjonariuszów państwowych (Dz.U. Nr 22, poz. 139);
9) art. 1 część B dekretu z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania mini-
strów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funk-
cjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 49, poz. 370);
10) ustawę z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych
(Dz.U. Nr 7, poz. 39);
11) ustawę z dnia 19 kwietnia 1950 r. o skróconym czasie pracy szczególnie
uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach (Dz.U. Nr 20, poz.
174);
12) dekret z dnia 24 lutego 1954 r. o zakładowych komisjach rozjemczych (Dz.U.
Nr 10, poz. 35);
13) dekret z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pra-
cowników kolejowych (Dz.U. Nr 16, poz. 59);
14) dekret z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązy-
wania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości
pracy (Dz.U. Nr 2, poz. 11);
15) ustawę z dnia 10 września 1956 r. w sprawie uchylenia przepisów o zabezpie-
czeniu socjalistycznej dyscypliny pracy (Dz.U. Nr 41, poz. 187);
16) ustawę z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pra-
cy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstęp-
nym stażu pracy (Dz.U. Nr 45, poz. 226);
17) ustawę z dnia 17 czerwca 1959 r. o współodpowiedzialności majątkowej pra-
cowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego (Dz.U. z
1966 r. Nr 52, poz. 319);
18) art. XII §2 i 3 Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny - ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94) oraz utrzymane w mocy tymi
przepisami:
a) art. 52, 56, 63, 94, 95 i 105-117 Przepisów ogólnych prawa cywilnego -
ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 311),
b) art. 259 pkt 3, art. 284 i 441-477 Kodeksu zobowiązań - rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz.U. Nr
82, poz. 598),
c) art. VIII-X Przepisów wprowadzających Kodeks zobowiązań - rozpo-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
(Dz.U. Nr 82, poz. 599);
19) ustawę z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. Nr
13, poz. 91);
20) ustawę z dnia 15 lipca 1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz.U. Nr 25,
poz. 164);
s. 3/3
2005-08-25
21) ustawę z dnia 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynko-
wych (Dz.U. Nr 12, poz. 85);
22) ustawę z dnia 6 lipca 1972 r. o przedłużeniu urlopów macierzyńskich (Dz.U.
Nr 27, poz. 190);
23) dekret z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy (Dz.U.
Nr 29, poz. 160).
§ 2. W zakresie unormowanym w Kodeksie pracy tracą moc przepisy dekretu z
dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w
dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy
oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz.U. z 1968 r. Nr 8, poz. 47).
Art. V.
§ 1. Pozostają w mocy dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów
unormowanych w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy te mają charakter
przepisów szczególnych.
§ 2. W szczególności pozostają w mocy przepisy wymienione w art. VI.
Art. VI.
Pozostają w mocy:
1) art. 43 i 44 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz.U. z 1973 r. Nr 23,
poz. 137);
2) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach
powszechnych (Dz.U. Nr 54, poz. 309);
3) art. 62 i 114 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 6);
4) art. 13 §1-4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wy-
kroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118);
5) art. 42 i 43 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-
nierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 341);
6) art. 17-19 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 21, poz. 117).
Art. VII.
Kodeks pracy nie narusza przepisów:
1) Prawa o ustroju sądów powszechnych - rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40);
2) ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdro-
wia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.U. Nr 55, poz. 434);
3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o planowym rozmieszczeniu lekarzy wetery-
naryjnych (Dz.U. Nr 25, poz. 178);
4) ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych
pracowników służby zdrowia (Dz.U. Nr 36, poz. 332);
s. 4/4
2005-08-25
5) ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 1963 r. Nr 19,
poz. 106);
6) dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopa-
trzeniu emerytalnym pracowników Ministerstwa Kolei (Dz.U. Nr 34, poz.
260);
7) ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach han-
dlowych w żegludze międzynarodowej (Dz.U. Nr 25, poz. 171);
8) dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz.U. 1961 r. Nr 23, poz.
113);
9) ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz.U. z 1973 r. Nr
47, poz. 277);
10) ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1973 r. Nr
32, poz. 191);
11) ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz.U. Nr 27, poz.
170);
12) ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1970 r. Nr
4, poz. 35);
13) ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej (Dz.U. Nr 6, poz.
42);
14) ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz.U. z
1965 r. Nr 19, poz. 129);
15) ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 11, poz. 54);
16) ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. Nr
50, poz. 279);
17) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych
(Dz.U. Nr 8, poz. 48);
18) ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 14,
poz. 86);
19) ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz.U. Nr 13, poz. 55);
20) ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela
(Dz.U. Nr 16, poz. 114);
21) ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o podwyższeniu zasiłków przysługujących z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika (Dz.U. Nr 27, poz.
191);
22) ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. Nr 43, poz.
272).
Art. VIII.
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchylone przepisy dotyczące przed-
miotów unormowanych w Kodeksie pracy lub odsyłają ogólnie do powszechnie
obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy lub przepisów prawa pracy, stosu-
je się w tym zakresie przepisy Kodeksu pracy.
s. 5/5
2005-08-25
Rozdział 2
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. IX.
Uchyla się:
1) art. 26 i 27 ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie
leśnym (Dz.U. Nr 63, poz. 494);
2) art. 18 i 19 dekretu z dnia 5 października 1955 r. o odpowiedzialności mate-
rialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej (Dz.U. Nr 40,
poz. 247) - w części dotyczącej pracowników;
3) art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. Nr 20, poz. 120);
4) art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach po-
wszechnych (Dz.U. Nr 54, poz. 309);
5) art. 18 i 48 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1970 r.
Nr 9, poz. 76);
6) art. 52 i 65 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz.U. Nr 8, poz.
48);
7) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych (Dz.U. Nr
13, poz. 92);
8) art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji
Obywatelskiej (Dz.U. Nr 23, poz. 108);
9) art. 13 §5 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykro-
czeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118).
Art. X.
1) W ustawie z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym (Dz.U. Nr 77,
poz. 397) skreśla się w art. 28 wyrazy "zgodnie z dekretem z dnia 18 stycznia
1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypo-
wiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy (Dz.U. Nr 2, poz. 11)".
2) W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220) wprowadza się następujące
zmiany:
a) art. 105 otrzymuje brzmienie:
"Art. 105. 1. W okresie między powołaniem pracownika do czynnej
służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pra-
cy nie
może być przez zakład pracy wypowiedziany
ani
rozwiązany.
2. Jeżeli okres dokonanego przez zakład pracy lub przez
pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po
powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej,
s. 6/6
2005-08-25
wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przy-
padku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko
na żądanie pracownika.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do umów o pracę
zawartych na okres próbny i na okres wstępny. W razie
upływu okresu próbnego lub okresu wstępnego po po-
wołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej,
umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nie okre-
ślony.
4. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą pracowników powołanych
do czynnej służby wojskowej, która ma być odbywana
w formie jednodniowych ćwiczeń lub zajęć szkolenio-
wych.
5. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiąza-
niu z upływem terminu określonego w umowie.
6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli zakład pracy
może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika lub w razie likwidacji zakładu pracy.
W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy na-
stępuje na zasadach ogólnych.",
b) w art. 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zakład pracy, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do za-
sadniczej lub okresowej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić
go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równo-
rzędnym pod względem rodzaju pracy oraz zaszeregowania osobiste-
go, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z tej służby pracownik
zgłosił swój powrót do zakładu pracy w celu podjęcia zatrudnienia.
Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy,
chyba że niezachowanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od
pracownika.",
c) art. 108 otrzymuje brzmienie:
"Art. 108. 1. Czas odbywania zasadniczej lub okresowej służby
wojskowej wlicza się pracownikowi do okresu
zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień
związanych z tym zatrudnieniem, jeżeli po od-
byciu
tej służby podjął on zatrudnienie w tym samym
zakładzie pracy, w którym był zatrudniony
przed
powołaniem do służby.
2. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą
Związków Zawodowych ustali w drodze rozporządze-
nia, w jakim zakresie czas odbywania zasadniczej lub
okresowej służby wojskowej wlicza się do okresu za-
trudnienia również pracownikom, którzy przed powo-
łaniem do tej służby nie byli zatrudnieni albo którzy po
s. 7/7
2005-08-25
jej odbyciu podjęli zatrudnienie w innym zakładzie
pracy.
3. Warunkiem wliczenia służby wojskowej do okresu za-
trudnienia jest zachowanie terminów, o których mowa
w art. 106 ust. 1 lub w art. 107 ust. 1.
4. Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą
Związków Zawodowych określa w drodze rozporzą-
dzenia szczegółowe zasady wliczania czasu odbywania
służby wojskowej do okresu zatrudnienia.",
d) w art. 110 ust. 1 skreśla się wyraz "zupełnej".
3) Art. 62 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz.U. Nr 16, poz. 134) otrzymuje brzmienie:
"Art. 62. 1. Czas odbywania zawodowej służby wojskowej wlicza się
pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakre-
sie
wszelkich uprawnień związanych z tym zatrud-
nieniem,
jeżeli podjął on zatrudnienie w ciągu jednego
roku
od dnia zwolnienia ze służby, a jeżeli pełnił
służbę
w okresie próbnym - w ciągu 3 miesięcy od tego
dnia.
2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują również w
razie podjęcia zatrudnienia po upływie tych terminów,
jeżeli żołnierz podjął zatrudnienie na podstawie skie-
rowania przewidzianego w art. 60, a wniosek o skiero-
wanie złożył przed upływem terminów określonych w
ust. 1.
3. Jeżeli żołnierz nie może podjąć zatrudnienia lub złożyć
wniosku o skierowanie do pracy w terminach określo-
nych w ust. 1 ze względu na chorobę powodującą nie-
zdolność do pracy lub inwalidztwo, zachowuje on
uprawnienia określone w ust. 1 w razie podjęcia za-
trudnienia lub złożenia wniosku w ciągu 3 miesięcy od
dnia ustania niezdolności do pracy lub inwalidztwa.
4. W razie niezachowania terminów określonych w ust. 1-3,
okres służby wojskowej wlicza się do okresu zatrud-
nienia w zakresie uprawnień, które nie są uzależnione
od nieprzerwanego zatrudnienia w tym samym zakła-
dzie pracy lub od spełnienia innych szczególnych wa-
runków.
5. Okres służby wojskowej żołnierza zwolnionego z zawo-
dowej służby wojskowej w razie ukarania go karą dys-
cyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej,
utraty stopnia wojskowego albo prawomocnego skaza-
nia na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
s. 8/8
2005-08-25
zawieszenia jej wykonania wlicza się do okresu za-
trudnienia na zasadach przewidzianych dla pracowni-
ka, z którym stosunek pracy został rozwiązany bez wy-
powiedzenia z jego winy.".
Art. XI.
Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o godzinach otwarcia placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz
o rozkładzie czasu pracy pracowników w nich zatrudnionych (Dz.U. Nr 13, poz. 56).
Art. XII.
§ 1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa
gmina.
§ 2. Winni naruszenia wydanych na podstawie §1 przepisów o dniach i godzinach
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają karze
grzywny do 5 000 złotych. Orzekanie następuje w trybie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. XIII.
§ 1. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie Kodeksu
pracy stosuje się przepisy tego kodeksu.
§ 2. Dokonane przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy wypowiedzenie lub
rozwiązanie stosunku pracy albo wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
jest skuteczne, jeżeli odpowiada przepisom dotychczasowym.
Art. XIV.
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych określi
zasady i tryb dostosowania postanowień układów zbiorowych pracy do przepisów
Kodeksu pracy, a w szczególności ustali, które z tych postanowień zostają zastąpione
przepisami kodeksu.
Art. XV.
§ 1. Stosunek pracy pracowników mianowanych, podlegających ustawie z dnia 17
lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. z 1949 r. Nr 11, poz.
72), przekształca się - z zastrzeżeniem §2 - w stosunek pracy oparty na
umowie o pracę na czas nie określony.
§ 2. Stosunek pracy pracowników mianowanych na podstawie ustawy, o której
mowa w §1, przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania,
s. 9/9
2005-08-25
jeżeli zajmują oni stanowiska, dla których w myśl przepisów Kodeksu pracy
przewidziane jest nawiązywanie stosunku pracy na podstawie powołania
przez właściwy organ.
Art. XVI.
Pozostają w mocy obowiązujące w dniu wejścia w życie Kodeksu pracy umowy o
naukę zawodu, przyuczenie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego stażu pra-
cy. Do umów tych stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy dotychczasowe.
Art. XVII.
Okresy zatrudnienia przypadające przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy wli-
cza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu (art. 156 §2 Kodeksu pra-
cy), według przepisów dotychczasowych.
Art. XVIII.
§ 1. Przepisy Kodeksu pracy stosuje się do roszczeń zakładów pracy z tytułu
szkód wyrządzonych przez pracowników przed dniem wejścia w życie
kodeksu, chociażby sprawy z tytułu tych roszczeń były już wszczęte.
§ 2. Prawomocne, lecz nie wykonane wyroki sądowe, zapadłe przed dniem
wejścia w życie Kodeksu pracy, pozostają w mocy. Jednakże odszkodowanie
zasądzone tymi wyrokami ogranicza się w przypadkach i na zasadach
określonych w Kodeksie pracy. W razie sporu - o ograniczeniu
odszkodowania orzeka na wniosek osoby zainteresowanej sąd, który wydał
wyrok w sprawie.
Art. XIX.
§ 1. Zakładowe komisje rozjemcze, utworzone na podstawie przepisów
dotychczasowych, stają się zakładowymi komisjami rozjemczymi w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 2. Postępowanie przed zakładową komisją rozjemczą wszczęte przed dniem
wejścia w życie Kodeksu pracy będzie się toczyć od tej chwili według
przepisów tego kodeksu.
§ 3. Czynności dokonane przed wejściem w życie Kodeksu pracy są skuteczne,
jeżeli odpowiadają przepisom dotychczasowym. Jeżeli przed dniem wejścia
w życie Kodeksu pracy zapadło orzeczenie zakładowej komisji rozjemczej,
kończące postępowanie, postępowanie odwoławcze będzie się toczyć według
przepisów tego kodeksu.
§ 4. Z dniem wejścia w życie Kodeksu pracy ulegają likwidacji komisje
rozjemcze przy terenowych organach związków zawodowych. Wnioski o
rozpoznanie sporu i akta spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie
Kodeksu pracy, w których nie zapadły orzeczenia, komisje te przekazują
właściwym komisjom przewidzianym w kodeksie. Przepisy §3 stosuje się
odpowiednio.
§ 5. Odwołania od orzeczeń komisji rozjemczych wniesione do zarządów
głównych związków zawodowych przed dniem wejścia w życie Kodeksu
s. 10/10
2005-08-25
pracy i do tego dnia nie rozpatrzone zarządy główne związków zawodowych
przekazują okręgowym sądom pracy i ubezpieczeń społecznych.
Art. XX.
Z dniem wejścia w życie Kodeksu pracy ulegają likwidacji kolegia orzekające przy
wojewódzkich komisjach związków zawodowych oraz Kolegium Odwoławcze przy
Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Wnioski inspektorów pracy o rozpatrze-
nie sprawy i nie rozpatrzone odwołania od orzeczeń inspektorów pracy kolegia orze-
kające przy wojewódzkich komisjach związków zawodowych przekazują właści-
wym miejscowo kolegiom do spraw wykroczeń pierwszej instancji. Nie rozpatrzone
odwołania od orzeczeń kolegiów orzekających przy wojewódzkich komisjach
związków zawodowych Kolegium Odwoławcze przy Centralnej Radzie Związków
Zawodowych przekazuje właściwym miejscowo kolegiom do spraw wykroczeń dru-
giej instancji.
Art. XXI.
§ 1. Przy orzekaniu w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
popełnione przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, stosuje się przepisy
art. 281-283 Kodeksu pracy. Jednakże należy stosować przepisy
dotychczasowe, jeżeli są względniejsze dla sprawcy.
§ 2. Przepisy art. XIX §2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania w
sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Art. XXII.
§ 1. Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, a
według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nie
przedawnionych, stosuje się przepisy kodeksu dotyczące przedawnienia z
następującymi ograniczeniami:
1) początek, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia ocenia się według
przepisów dotychczasowych, gdy chodzi o czas przed dniem wejścia w życie
Kodeksu pracy,
2) jeżeli termin przedawnienia według przepisów Kodeksu pracy jest krótszy niż
według przepisów dotychczasowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z
dniem wejścia w życie Kodeksu pracy; jeżeli jednak przedawnienie, którego
bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy, nastąpiłoby
przy uwzględnieniu terminu przedawnienia określonego w prawie dotychcza-
sowym wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego
terminu.
§ 2. Roszczenia, które przed dniem wejścia w życie Kodeksu pracy nie mogły być
dochodzone wskutek upływu terminu określonego w art. 473 Kodeksu
zobowiązań, nie mogą być dochodzone również po wejściu w życie Kodeksu
pracy.
s. 11/11
2005-08-25
Art. XXIII.
Do czasu wydania przepisów, przewidzianych w art. 303 §1 Kodeksu pracy, osoba
wykonująca pracę nakładczą, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
ma prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach obowiązujących do dnia wejścia
w życie kodeksu.
Art. XXIV.
Jeżeli Kodeks pracy lub niniejsza ustawa przewidują wydanie przepisów wykonaw-
czych, stosuje się do czasu wydania tych przepisów przepisy dotychczasowe, chyba
że są one sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy lub niniejszej ustawy.
Art. XXV.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

Strona korzysta z plików cookies