Ustawa

o funduszu alimentacyjnym

Status:

Nieobowiązująca

Data wydania:

18 lipca 1974 r.

Data publikacji:

19 lipca 1974 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 1975 r.

Strona z 7
s. 1/7
04-01-16
Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255)
Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157
USTAWA
z dnia 18 lipca 1974 r.
o funduszu alimentacyjnym
W celu wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimenta-
stanowi się, co następuje:
Art. 1.
Tworzy się fundusz alimentacyjny przeznaczony na wypłatę świadczeń pieniężnych
dla dzieci i innych osób w przypadku niemożności wyegzekwowania świadczeń ali-
mentacyjnych.
Art. 2.
Dysponentem funduszu alimentacyjnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 3.
Na dochody funduszu alimentacyjnego składają się:
1) należności ściągnięte od osób zobowiązanych do alimentacji,
2) dotacje z budżetu państwa,
3) wypłaty dobrowolne i inne wpływy.
Art. 4.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie zamieszkałej w Pol-
sce, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od
sądu, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub
częściowo.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, zwany dalej „dochodem”,
uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, o którym mowa w ust.
5, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogło-
szonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych
za ten sam rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z
1991 r. Nr 45, poz.
200; z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr
106, poz. 668; z 1999
r. Nr 90, poz. 1000; z
2001 r. Nr 154, poz.
1791, z 2002 r. Nr
241, poz. 2074, z 2003
r. Nr 83, poz. 759, Nr
228, poz. 2255.
s. 2/7
04-01-16
3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości alimentów
bieżąco ustalanych przez sąd, jednakże nie wyższej niż 30% przeciętnego wyna-
grodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów
emerytalnych za rok kalendarzowy poprzedzający okres, o którym mowa w ust.
5. Kwoty te zaokrągla się do 10 groszy w górę.
4. Górną granicę świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego ustala się na
okres 12 miesięcy, poczynając od czerwca każdego roku do końca maja następ-
nego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4a.
4a. Górna granica świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, ustalona na
okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., obowiązuje do dnia 30
kwietnia 2004 r.
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres 12 miesięcy - od
czerwca danego roku do końca maja następnego roku, z zastrzeżeniem ust. 5a i
art. 7 ust. 2.
5a. Okres, na który przyznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przypa-
dający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przed
łuża się do dnia
30 kwietnia 2004 r.
6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, chociażby dochód na oso-
bę w rodzinie uprawnionego przekroczył kwotę, o której mowa w ust. 2, jeżeli
kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny nie równo-
waży kwoty świadczenia, pod warunkiem że świadczenie przysługiwało w po-
przednim okresie.
7. W okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenia z
funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na
osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.
7a. W przypadku osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
za okres po 31 grudnia 2003 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysłu-
gujążęęę
uzyskany w 2002 r. nie przekracza 612 zł.
ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych
i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349 i Nr 128, poz. 1405) pomniejszony
o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę z tytułu ubez-
pieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów, świadczonych przez
osoby w rodzinie na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób w rodzinie.
Art. 4a.
1. Dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 4, ustala się zgodnie z zasa-
dami określonymi w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636).
2. Dochód na osobę w rodzinie, od którego zależy prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, ustala się na podstawie:
1) zaświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego do świadczeń,
s. 3/7
04-01-16
2) innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadcze-
nia,
3) oświadczenia o liczbie osób w rodzinie.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, wzór oświadczenia o liczbie osób w rodzinie oraz wzory innych
oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu.
Art. 5.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości:
1) w razie ustalenia łącznej kwoty alimentów dla kilku uprawnionych osób, za
kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej
kwoty, proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono alimenty,
żnych osób, za kwotę alimentów przysługujących jednej osobie uważa się
łączną kwotę alimentów przysługujących na podstawie wszystkich tytułów
egzekucyjnych.
Art. 6.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują osobie, która:
1) otrzymuje pełne utrzymanie z funduszów państwowych lub społecznych, a w
szczególności:
a) odbywa czynną służbę wojskową lub spełnia zastępczo obowiązek tej
służby,
b) przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę oraz zaspoka-
jającej niezbędne potrzeby, jeżeli za jej pobyt rodzina nie ponosi odpłat-
ności,
2) jest uprawniona, zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, do zasiłków pieniężnych przewidzianych dla dzie-
ci żołnierzy oraz osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej,
zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych,
3) po osiągnięciu pełnoletności nie kształci się w szkole i nie jest uznana za oso-
bę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub nie posia-
da orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, chyba że ukończyła 50 lat.
Art. 7.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych na wniosek osoby uprawnionej, ośrodka pomocy społecznej lub orga-
nizacji społecznej właściwej według przepisów o postępowaniu cywilnym do
występowania w sprawach o roszczenia alimentacyjne. Wniosek składa się za
pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów; organ ten przeka-
zuje wniosek łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji alimentów.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się poczynając od miesiąca,
w którym złożony został do organu prowadzącego egzekucję alimentów należy-
s. 4/7
04-01-16
cie sporządzony wniosek. Wypłata świadczeń następuje w okresach miesięcz-
nych w dniu oznaczonym w decyzji.
2a. Zmiany kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wyso-
kości alimentów orzeczonej przez sąd dokonuje się, poczynając od miesiąca
wpływu tytułu egzekucyjnego do organu egzekucyjnego.
3. Osoba, której przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także osoba
zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych, przeciwko której prowadzona jest
egzekucja alimentów, oraz organ egzekucyjny w zakresie okoliczności dotyczą-
cych egzekucji alimentów - obowiązane są do zawiadamiania Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wypłatę
świadczeń z tego funduszu.
Art. 8.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie wniosku, informacji organu
egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz oświadczenia osoby
uprawnionej, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art.6 i dokumentów, o
których mowa w art. 4a ust. 2.
Art. 9.
Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także osoby zobowią-
zane do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tych osób oraz inne osoby, jak również
organy egzekucyjne, instytucje publiczne i organizacje społeczne obowiązane są do
udzielania na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnień oraz informacji
co do okoliczności mających wpływ na wypłatę świadczeń z tego funduszu.
Art. 10.
1. Osoba, która bezpodstawnie pobrała świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
obowiązana jest do zwrotu tych świadczeń.
2. Kwoty bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalo-
ne prawomocną decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podlegają:
1) potrąceniu przez organ rentowy z wypłacanych emerytur i rent,
2) ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji - w pozostałych przypadkach.
Art. 11.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego:
1) w wypadku wyjazdu uprawnionego za granicę na pobyt dłuższy niż dwa mie-
siące,
przyczyn nie można dokonać wypłat temu uprawnionemu,
s. 5/7
04-01-16
3) jeżeli uprawniony lub jego przedstawiciel ustawowy odmówi udzielenia lub
nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających
wpływ na wypłatę świadczeń.
2. Po ustaniu przyczyn wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję co do wypłaty tych
świadczeń w części lub całości za okres wstrzymania wypłat, nie dłuższy jednak
niż sześć miesięcy.
3. Jeżeli wznowienie wypłaty świadczeń nie nastąpi w ciągu jednego roku od jej
wstrzymania, postępowanie w sprawie wypłat ulega umorzeniu z mocy prawa.
Art. 12.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzje o zaprzestaniu wypłaty
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli wygasł obowiązek alimentacyjny
lub po osiągnięciu pełnoletności przez osobę uprawnioną do alimentów albo gdy
odpadnie choćby jeden z warunków, od którego zależy przyznanie tych świad-
czeń.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstępuje od wydania decyzji o zaprzestaniu
wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego mimo wygaśnięcia obowiązku
alimentacyjnego wskutek śmierci osoby zobowiązanej do alimentów, jeżeli oso-
bie dotychczas uprawnionej do alimentów nie przysługuje renta rodzinna, stałe
świadczenie z opieki społecznej lub inna stała pomoc. Świadczenia z funduszu
wypłęługującej w dniu śą
mentów, nie wyższej od minimalnej renty rodzinnej, określonej przepisami
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr
70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802), i nie dłużej niż przez okres, w którym by-
łaby wypłacana renta rodzinna.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstępuje od wydania decyzji o zaprzestaniu
wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w czasie trwania obowiązku
alimentacyjnego, jeżeli po osiągnięciu pełnoletności osoba uprawniona do
świadczeń nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się.
Art. 13.
1. Po wydaniu decyzji w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego po-
stępowanie egzekucyjne przeciwko osobie zobowiązanej do świadczeń alimenta-
cyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty na rzecz osoby
pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego prowadzi się w dalszym
ciągu według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ze zmianami wyni-
kającymi z przepisów art. 14 i 15.
Art. 14.
1. W razie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ egzekucyjny
przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty ściągnięte od osoby zo-
bowiązanej na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty aż do peł-
nego pokrycia należności tego funduszu. Jeżeli w okresie wypłaty świadczeń
alimentacyjnych należność funduszu nie zostanie zaspokojona, po zaprzestaniu
ust. 2 w art. 13 skre-
ślony
s. 6/7
04-01-16
wypłaty świadczeń organ egzekucyjny przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej, pozostałe po zaspokoje-
niu bieżących alimentów.
2. Wniosek osoby uprawnionej o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzeku-
cyjnego wymaga zgody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Do udziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu egzekucyjnym
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące
egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców.
Art. 15.
Osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja alimentów na rzecz osoby po-
bierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie może żądać:
1) uchylenia lub ograniczenia obowiązku alimentacyjnego za okres poprzedzają-
cy zgłoszenie żądania ani
2) zwolnienia od egzekucji, powołując się na zapłacenie alimentów do rąk osoby
uprawnionej,
jeżeli naruszałoby to prawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Art. 16.
1. Osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja alimentów na rzecz osoby
pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zobowiązana jest do uisz-
czania opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością tego funduszu.
1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wynoszą 5% świadczeń wypłaconych z tego
funduszu.
2. Opłaty wymienione w ust. 1 podlegają ściągnięciu w postępowaniu egzekucyj-
nym wskazanym w art. 13.
Art. 17.
Zakłńłż
umorzyć należności funduszu alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimen-
tów oraz od osób, które bezpodstawnie pobrały świadczenia z tego funduszu.
Art. 18.
1. Przewidziane w ustawie decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydają or-
gany tego Zakładu właściwe ze względu na siedzibę organu prowadzącego eg-
zekucję wskazaną w art. 13.
2. W sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego stosuje się przepisy Kodek-
su postępowania administracyjnego ze zmianami wynikającymi z przepisów ni-
niejszej ustawy.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługują środki odwoławcze przewidzia-
ne dla odwołań w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Art. 19.
pkt 2 w art. 19 skre-
ślony
s. 7/7
04-01-16
Ministrowie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Sprawiedliwości określą w drodze rozpo-
rządzenia:
1) szczegółowe zasady i tryb postępowania oraz pokrywania należności za czyn-
ności organu egzekucyjnego w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strona korzysta z plików cookies