22

Sty 2014

Projekt w "zamrażarce Marszałka"

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Autor: Rada Ministrów

Strona z 5
Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o systemie oświaty
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
1)
) po art. 22b dodaje się art. 22c w brzmieniu:
„Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku
podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego
części.
2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o którym mowa
w ust. 1, oraz zaakceptowane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, jest dopuszczony do użytku szkolnego z mocy prawa.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.
11/01/EP
UZASADNIENIE
W obecnym stanie prawnym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, jak
również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
dopuszcza do ytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego
autorskie prawa majątkowe do podręcznika. Obowiązujące przepisy przewidują również
możliwość dofinansowywania przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania podręczników przeznaczonych do kształcenia uczniów w zakresie
niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
(art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz podręczników do kształcenia specjalnego dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabowidzących i niesłyszących
(art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także możliwość
dotowania podręczników do kształcenia zawodowego (art. 130 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
Celem niniejszej nowelizacji jest umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw
oświaty i wychowania, jak również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, zlecania opracowywania i wydania podręczników lub ich
części. Jednocześnie, wprowadza się mechanizm dopuszczania do użytku szkolnego
tych podręczników z mocy prawa. Ich jakość, w szczególności poprawność
merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza, będzie weryfikowana na etapie ich
przygotowywania i odbioru.
Przedmiot regulacji ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Małgorzata Szybalska, tel. (22) 34 74 713
Data sporządzenia
20-01-2014 r.
Źródło:
Inne
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
UD145
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Problemem praktyki wydawnictw skutkujące bądź utrudnieniami w korzystaniu z podręczników przez kolejny rocznik
uczniów bądź wręcz brakiem takiej możliwości. Praktyki te powodują, iż koszty zakupu podręczników szkolnych
stanowią istotny problem dla rodziców i barierę w dostępie dzieci i młodzieży do edukacji szkolnej.
W obecnym stanie prawnym możliwość podjęcia przez organy odpowiedzialne za zapewnienie powszechnego i równego
dostępu do wykształcenia działań zmierzających do zwiększenia dostępności podręczników jest ograniczona. Minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania, jak również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki na wniosek podmiotu posiadającego autorskie prawa
majątkowe do podręcznika. Obowiązujące przepisy przewidują również możliwość dofinansowywania przez ministra
właściwego do spraw wiaty i wychowania podręczników przeznaczonych do kształcenia uczniów w zakresie
niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz podręczników do
kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabowidzących i niesłyszących,
a także możliwość dotowania podręczników do kształcenia zawodowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, jak wnież ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zlecania opracowywania i wydania podręczników lub ich części.
Jednocześnie wprowadza smechanizm dopuszczania do ytku szkolnego tych podręczników. Jakość podręczników,
a w szczególności ich poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza, będzie weryfikowana na etapie ich
przygotowania i odbioru.
Proponowane rozwiązanie umożliwi skuteczniejs realizac polityki oświatowej. W przypadku podjęcia decyzji
o skorzystaniu z uprawnień, jakie daje projekt ustawy, efektem będzie zwiększenie dostępności podręczników do
wybranych przedmiotów nauczania/zajęć.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Poszczególne kraje członkowskie OECD/UE mają w tym zakresie własne, zróżnicowane rozwiązania. W większości
krajów UE uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (lower secondary schools) mają zapewniony bezpłatny dostęp do
podręczników, które są kupowane ze środków publicznych (budżet państwa, budżety organów prowadzących szkoły), a ich
dysponentem szkoły. Systemy zapewniania uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników bardzo zróżnicowane,
począwszy od centralnych zakupów zamówionych przez szkoły podręczników (np. Słowacja, Chorwacja), poprzez
zdecentralizowane systemy zakupu podręczników przez organy prowadzące lub szkoły (np. niektóre landy w Niemczech,
Finlandia, Czechy, Anglia, Irlandia Północna).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Oddziaływanie
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
Umożliwienie zlecania opracowywania i wydania
podręczników lub ich części.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na ograniczony zakres zmiany zrezygnowano z przeprowadzania konsultacji publicznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
2
3
4
5
7
8
10
Łącznie (0–10)
Dochody ogółem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe jednostki (oddzielnie)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki ogółem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe jednostki (oddzielnie)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo ogółem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe jednostki (oddzielnie)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Źródła finansowania
W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z uprawnień, jakie daje projekt ustawy, źródłem
finansowania działań będą środki przewidziane w budżetach właściwych ministrów. Wykorzystanie
rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy z natury rzeczy jest trudne do oszacowania na
obecnym etapie. Nie jest też możliwe zaprojektowanie wydatków na ten cel w horyzoncie
dziesięcioletnim. Wynika to z istoty przewidzianych rozwiązań, a więc dostarczenia instrumentu,
który z jednej strony nie musi być wcale wykorzystywany, a z drugiej strony,
skala jego
wykorzystania może być potencjalnie duża. Jeśli wymiar finansowy przedsięwzięcia przekroczy
możliwości budżetowe ministrów, wykorzystane będą instrumenty prawne przewidziane w ustawie
o finansach publicznych.
Szacuje się, że w przypadku podjęcia decyzji o zleceniu opracowania podręcznika, koszty takiego
przedsięwzięcia w horyzoncie wieloletnim, w przypadku opracowania podręcznika do edukacji
zintegrowanej dla klas I–III szkoły podstawowej, nie powinny przekroczyć łącznie 5 mln zł.
Szacunek ten nie uwzględnia kosztów druku i dystrybucji, które zależeć będą od wielkości nakładu.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń
Ustawa daje możliwość działania dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ale nie nakłada na ww.
organy konieczności ponoszenia jakichkolwiek wydatków.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z 2014 r.)
duże przedsiębiorstwa
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
bd.
W ujęciu
niepieniężnym
duże przedsiębiorstwa
W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu podręczników lub ich części, projekt
skutkować powinien spadkiem kosztów zakupu podręczników szkolnych.
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Brak
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
Rozwiązania prawne przewidziane w projekcie ustawy stanowią jedynie o możliwości zlecania
opracowania i wydawania podręczników.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
tak
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia przystosowane do ich
elektronizacji.
tak
nie
nie dotyczy
Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z uprawnień, jakie daje projekt ustawy, wejście w życie ustawy może
pociągać za sobą ograniczenie zatrudnienia w branży wydawniczej i wzrost zatrudnienia w innych branżach.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
demografia
mienie państwowe
informatyzacja
zdrowie
Omówienie wpływu
brak
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
W przypadku podjęcia stosownej decyzji działania przewidziane ustawą zostaną rozpoczęte w 2014 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie zakłada się przeprowadzania ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
brak
12/01/EP

Strona korzysta z plików cookies