22

Sty 2014

Projekt w "zamrażarce Marszałka"

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Autor: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Strona z 3
Warszawa, 22 stycznia 2014 r.
Grupa posłów
KP SLD
Pani
Ewa KOPACZ
Marszałek Sejmu RP
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu,
niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:
- o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posła Marka BALTA
(projekt)
Ustawa
z dnia ……2014 r..
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
oraz ustawy o opłacie skarbowej
Art. 1. W ustawie z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121) w art. 3 ust. 2
otrzymuje brzmienie:
„2. Wymogu określonego w art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie
stosuje się przez 9 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunku do osób, które
są zatrudnione na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika
urzędu stanu cywilnego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.”
Ar. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie:
1. Potrzeba i cel wydania ustawy. Przedstawienie stanu rzeczy w normowanej
dziedzinie. Wykazanie różnicy pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym.
Przedstawienie skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.
Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
oraz ustawy o opłacie skarbowej, nałożyła w art. 3 ust. 2 na kierowników i zastępców
kierowników urzędów stanu cywilnego, którzy nie posiadają wykształcenia określonego w
art. 6a ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. ukończonych studiów prawniczych
lub administracyjnych z tytułem mgra lub podyplomowych studiów administracyjnych),
obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 6 lat od wejścia w życie ustawy tj. do dnia 29
października 2014 r.
Kilkaset osób, z różnych względów (stan zdrowia, warunki rodzinne i materialne, a przede
wszystkim wiek), nie podjęło studiów licząc, że początek stosowania wobec nich
przepisów art. 6a Prawa o aktach stanu cywilnego zbiegnie się z momentem przejścia na
emeryturę lub do tego czasu będą one objęte 4-letnim okresem ochronnym, który
gwarantuje art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tą drugą grupę
stanowkobiety urodzone między październikiem 1954 r., a październikiem 1958 r. oraz
mężczyźni urodzeni między październikiem 1949 r., a październikiem 1953 r. Ich wiek
przejścia na emeryturę zostanie przedłużony, w zależności od daty urodzenia, od 8 do 24
miesięcy. Łącznie, grupa kierowników i zastępców kierowników USC, których w wyniku
reformy emerytalnej dotknie ten problem, na dzień 29 października 2014 r. obejmie około
400 osób w wieku 58-62 lat. Są to pracownicy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy,
którzy zdobyli wystarczająco dużą wiedzę i doświadczenie, aby mimo braku wyższego
wykształcenia należycie wykonywać obowiązki związane z rejestracją stanu cywilnego.
Systemowe wydłużenie wieku emerytalnego spowodowało, że osoby te będą musiały
pracować dłużej, aby uzyskać prawo do przejścia na emeryturę, a dodatkowo niektóre z
nich zostaną pozbawione ww. ochrony. W tej sytuacji osoby te, na 2-3 lata przed
przejściem na emeryturę, musiałyby być zdegradowane do stanowiska referenta lub
inspektora, a dodatkowo zostałaby naruszona stabilność zatrudnienia osób młodszych.
Utrzymanie terminu 29 października 2014 r. byłoby niekorzystne zarówno dla wójtów i
burmistrzów, ponieważ bę oni zmuszeni zatrudnić nowego kierownika lub zastępcę
kierownika USC w sytuacji, gdy jego poprzednik pozostanie w stosunku pracy z
dotychczasowym pracodawcą, z uwagi na ochronę przewidzianą w art. 39 Kodeksu pracy.
Dodatkowym argumentem za proponowanym wydłużonym do 9 lat okresem na
uzupełnienie wykształcenia jest planowane wejście w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności, a zatem
dwa miesiące po utracie przez wspomnianą grupę kierowników i zastępców kierowników
USC uprawnień do sprawowania tej funkcji. Ilość nowych obowiązków i bardzo istotnych
zmian w prawie będzie tak duża, że rękojmię ich prawidłowej realizacji mogą djedynie
doświadczeni kierownicy. Większość nowo zatrudnionych kierowników, mimo
odpowiedniego wykształcenia, pozbawiona dzie w tych okolicznościach stosownej
wiedzy na temat niuansów funkcjonowania nowych systemowych rozwiązań, szczególnie
w zakresie wdrożenia elektronicznej rejestracji stanu cywilnego oraz nowych obowiązków
wynikających z ustawy o ewidencji ludności m.in. nadawania nr ewidencyjnego PESEL.
2. Wskazanie źródeł finansowania ustawy.
Wejście w życie ustawy nie pociągnie za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
3. Przedstawienie założeń podstawowych aktów wykonawczych.
Projekt ustawy nie przewiduje wydania aktów wykonawczych.
4. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.
Wnioskodawcy oświadczają, że projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
5. Przeprowadzone konsultacje w stosunku do projektu ustawy.
Wnioskodawcy nie przeprowadzili konsultacji w stosunku do projektu ustawy.

Strona korzysta z plików cookies