Do: Minister Edukacji Narodowej

   Wykonując mandat poselski spotykam się z zastrzeżeniami osób bezpośrednio zainteresowanych, a także nauczycieli, rodziców i radnych, dotyczącymi nadużywania przepisu art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) przez niektóre organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

   Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie określają wprost kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty) przy powierzaniu funkcji dyrektora szkoły, ale regulacje dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego zdefiniowane w art. 33 i 34 ustawy oświatowej dają organowi nadzoru pedagogicznego co najmniej podstawę do badania prawidłowości stosowania prawa w tym zakresie. Powinien tu mieć zwłaszcza zastosowanie art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika m.in., że organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić w drodze decyzji organowi prowadzącemu usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie, jeżeli ma miejsce naruszenie przepisów ustawy, albo powiadomić o tym niezwłocznie wojewodę (art. 34 ust. 5).

   Zasadniczy problem przy stosowaniu przepisu art. 36a ust. 13 polega na tym, że ustawa ani żaden akt wykonawczy nie precyzuje, w jakich uzasadnionych przypadkach po przeprowadzonym i rozstrzygniętym konkursie można powierzyć stanowisko dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych. Kryteria stosowane przy kwalifikowaniu takich uzasadnionych przypadków, chociaż uznaniowe, nie mogą być jednak dowolne. Muszą być one w każdym przypadku w sposób czytelny sformułowane, konkretnie uzasadnione i jawne.

   Wobec powyższego - działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) - uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Czy minister edukacji narodowej i kuratorzy oświaty prowadzą stosowne analizy dotyczące przedstawionego problemu i czy ten aspekt działalności organów prowadzących jest przedmiotem zainteresowania organów sprawujących nadzór pedagogiczny i - w wyniku ich aktywności - wojewodów?

   2. Jakie sytuacje uznane przez organy samorządu terytorialnego za uzasadnione przypadki zostały odnotowane i zaakceptowane w latach 2007-2011 przez kuratorów oświaty?

   3. Czy kuratorzy oświaty, wypełniając zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego i realizując politykę oświatową państwa na terenie poszczególnych województw, stwierdzili przypadki powierzenia funkcji dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat bez właściwego i przekonującego uzasadnienia? Ilu i jakich szkół i placówek one dotyczyły?

   4. Ile decyzji w latach 2007-2011 (z wyodrębnieniem poszczególnych lat) o powierzeniu po przeprowadzonym i rozstrzygniętym konkursie funkcji dyrektora szkoły lub placówki na okres krótszy niż 5 lat szkolnych podjęły samorządy jako organy prowadzące? Których samorządów oraz których szkół i placówek decyzje te dotyczyły?

   5. Jakie uzasadnione powody zadecydowały w latach 2007-2011 o powierzeniu, po przeprowadzonym i rozstrzygniętym konkursie, na okres krótszy niż 5 lat szkolnych funkcji dyrektorów poszczególnych szkół, dla których organem prowadzącym są miasta Białystok i Suwałki w woj. podlaskim?

   Odpowiedź na powyższe pytania dotyczy nie tylko konkretnych szkół i osób, ale ma również istotne znaczenie dla oceny prawidłowości stosowania przepisów prawa oświatowego, a nawet oceny samych przepisów. Nie może być akceptacji dla dowolności decyzji w sprawach, które mają duży wpływ na stabilność i jakość funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Jeżeli ustawową zasadą jest wyłanianie kandydata na dyrektora szkoły lub placówki w drodze konkursu i powierzanie jej na okres 5 lat, nie może jednocześnie obok tego funkcjonować przepis, który bez jakiejkolwiek realnej kontroli pozwala organom prowadzącym omijać tę zasadę i powierzać wyłonionym w drodze konkursu kandydatom funkcję dyrektora szkoły na okres krótszy. Prowadzi to do destabilizacji pracy szkół i placówek, stwarza poczucie tymczasowości nie tylko u dyrektora, któremu w taki sposób zostało powierzone kierowanie szkołą, ale także u nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dyrektor szkoły nie jest w stanie zrealizować przedłożonej w trakcie postępowania konkursowego koncepcji pracy szkoły obliczonej na 5 lat szkolnych w okresie 1 roku bądź 2, 3 czy 4 lat, a przecież przed upływem okresu, na który została powierzona mu funkcja dyrektora, będzie za to oceniany. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że przepisy są prawidłowe, a budzi wątpliwości i zastrzeżenia ich stosowanie, trzeba poddać ten obszar działalności szkół i organów prowadzących skuteczniejszej kontroli, jeżeli natomiast uznamy, że same przepisy są niewłaściwe, należy dążyć do ich zmiany. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym uzyskać niezbędne dane, które pozwolą na rzetelną ocenę tego problemu. W zależności od tej oceny zamierzam podjąć odpowiednie działania w ramach sprawowania mandatu poselskiego, łącznie z ewentualną inicjatywą w zakresie zmiany stosownych przepisów prawa oświatowego.

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Jarosław Zieliński

   Suwałki, dnia 9 lutego 2012 r.

Strona korzysta z plików cookies