16

Lis 2012

Interpelacja nr 11912

w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego

Do:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego.

   Obecnie szacuje się, że w całej Polsce studiuje około 4 tys. osób niepełnosprawnych, choć w potencjalnym wieku studenckim znajduje się ok. 135 tys. Wiele osób niepełnosprawnych nie jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przed nimi przy egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie. Spowodowane jest to niższym poziomem nauczania w szkołach specjalnych, skąd najczęściej wywodzą się niepełnosprawni kandydaci na studia. Tylko nieliczne osoby niepełnosprawne kształcą się w tzw. systemie masowym. Nauczanie w szkołach specjalnych nie spełnia swojego zadania nie tylko ze względu na nieco niższy poziom, ale przede wszystkim izoluje osoby niepełnosprawne od społeczeństwa oraz stwarza sztuczny podział na niepełnosprawnych i resztę ludzi.

   Poważnym problemem jest także dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych (możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego podczas zajęć, możliwość nagrywania wykładów, korzystanie z elektronicznych wersji podręczników) oraz ujednolicenie standardów rekrutacyjnych na uczelniach wyższych w całym kraju.

   Likwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych to nie tylko budowanie podjazdów i wind. Dużą rolę odgrywają także możliwości finansowe takich osób. Wielu studentów niepełnosprawnych posiada dochód na jednego członka rodziny, który minimalnie przekracza dopuszczalną kwotę, tym samym osoby te nie mogą korzystać z pomocy materialnej. Tymczasem rodziny studentów niepełnosprawnych dużą część dochodu przeznaczają na leczenie, sprzęt i zajęcia rehabilitacyjne oraz organizowanie i opłacenie dojazdu na uczelnie. Przez to rodzinne finanse znacznie się uszczuplają.

   Dla osób niepełnosprawnych studia pomagają w kształtowaniu właściwych wzorców w podejściu do problemu niepełnosprawności, stanowią doskonałą okazję do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a także dają tym osobom ogromną szansę na lepsze życie i zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W perspektywie długofalowej edukacja osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym jest więc inwestycją, a nie stratą z powodu wyższych kosztów nauczania.

   Uważam, że w interesie państwa jest kształcenie tej grupy osób po to, aby byli obywatelami, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Polski, a nie kolejnymi klientami pomocy społecznej.

   W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Pani Minister podejmie działania zmierzające do ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do szkolnictwa wyższego?

   Z poważaniem

   Poseł John Abraham Godson

   Łódź, dnia 16 listopada 2012 r.

Strona korzysta z plików cookies