23

Paź 2012

Druk sejmowy nr 825

Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego

Typ druku:

Projekt ustawy

Uregulowanie wzajemnych stosunków osobistych i majątkowych pomiędzy partnerami będącymi w związkach partnerskich w drodze umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego.

Strona z 68
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Druk nr 825
Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.
SEJM
RZEC
ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:
- o umowie związku partnerskiego.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upowaniamy pana posła Artura Dunina.
(-) Beata Bublewicz; (-) Artur Dunin; (-) Jerzy Fedorowicz; (-) Elbieta
Gelert; (-) Rafał Grupiński; (-) Andrzej Halicki; (-) Marek Hok; (-) Boena
Kamińska; (-) Jarosław Katulski; (-) Małgorzata Kidawa-Błońska;
(-) Brygida Kolenda-Łabu; (-) Sławomir Kowalski; (-) Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz; (-) Ligia Krajewska; (-) Robert Kropiwnicki;
(-) Izabela Leszczyna; (-) Zofia Ławrynowicz; (-) Beata Małecka-Libera;
(-) Katarzyna Matusik-Lipiec; (-) Izabela Katarzyna Mrzygłocka; (-) Killion
Munyama; (-) Anna Nem; (-) Małgorzata Niemczyk; (-) Janina Okrągły;
(-) Alicja Olechowska; (-) Paweł Olszewski; (-) Witold Pahl; (-) Paweł
Papke; (-) Krystyna Polednia; (-) Dorota Rutkowska; (-) Waldemar
Sługocki; (-) Boena Szydłowska; (-) Iwona ledzińska-Katarasińska;
(-) Marcin więcicki; (-) Aleksandra Trybu; (-) Robert Wardzała;
(-) Mariusz Witczak; (-) Ewa Wolak; (-) Renata Zaremba; (-) Ewa muda-
Trzebiatowska.
Ustawa
z dnia .......
o umowie związku partnerskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art.1.1. Celem ustawy jest umożliwienie osobom zamierzającym pozostawać w stałym
pożyciu uregulowanie ich sytuacji prawnej w zakresie stosunków osobistych, majątkowych i
spadkowych w drodze umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego.
2. Ustawa niniejsza nie wyklucza możliwości regulowania wzajemnych relacji przez osoby
pozostające w stałym pożyciu w inny sposób, jak i zaniechania takiej regulacji.
Art.2. Wymienione poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
1. stałe pożycie pozostawanie przez dwie osoby w związku opartym na więzi
gospodarczej, emocjonalnej przez okres nie krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe;
2. umowa związku partnerskiego umowa zawarta na podstawie niniejszej ustawy
pomiędzy dwiema osobami pozostającymi w stałym pożyciu i przyjęta do rejestru
prowadzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego;
3. partner strona umowy związku partnerskiego;
4. związek partnerski związek tworzony przez dwoje partnerów na podstawie umowy
związku partnerskiego uregulowanej przepisami niniejszej ustawy.
Rozdział 2
Zawarcie umowy związku partnerskiego
Art.3. Dwie pełnoletnie osoby fizyczne, z których każda jest uprawniona według prawa
polskiego do zawarcia małżeństwa, które złożą zgodne oświadczenie, iż chcą pozostawać ze
sobą w stałym pożyciu, mogą zawrzeć umowę związku partnerskiego. Art.12 ust. 1 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego nie stosuje się.
Art.4.1.Umowa związku partnerskiego jest zawierana albo w formie aktu notarialnego przed
notariuszem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przez zgodne oświadczenie o jej
zawarciu złożone na piśmie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i potwierdzona jego
podpisem.
2. Do zawarcia umowy związku partnerskiego niezbędne jest osobiste i jednoczesne
stawiennictwo obu stron umowy przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu
cywilnego oraz osobiste złożenie zgodnych oświadczeń woli o zawarciu tej umowy.
3. Umowę związku partnerskiego zawartą przed notariuszem notariusz przekazuje w
wypisach wraz z notarialnie poświadczonymi odpisami zaświadczenia opisanego w art.6
ust.4 do urzędów stanu cywilnego właściwych dla miejsc urodzenia obojga partnerów
terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Nadanie listu poleconego w polskim urzędzie
pocztowym w terminie wyżej opisanym wypełnia powyższy warunek. W razie uchybienia
powyższemu terminowi umowę związku partnerskiego uważa się za niezawartą.
Art. 5.1. Umowa związku partnerskiego zawierana przed notariuszem może zawierać
uregulowania stosunków majątkowych stron odmienne od uregulowań zawartych w
niniejszej ustawie.
2. Umowa związku partnerskiego zawarta przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie
może zawierać postanowień odmiennych od zawartych w niniejszej ustawie.
3. W czasie trwania związku partnerskiego strony mogą w drodze aktu notarialnego zmienić
zasady regulujące ich stosunki majątkowe.
4. Postanowienia aktu notarialnego opisanego w ust.1 i 3 odmienne od uregulowanych w
niniejszej ustawie mogą być powoływanie wobec osoby trzeciej jedynie jeżeli były jej znane.
Art.6.1.Osoby zamierzające zawrzeć umowę związku partnerskiego powinny złożyć lub
przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia tej
umowy, takie jak dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć umowę związku
partnerskiego jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego,
napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku
złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.
3. Umowa związku partnerskiego nie może być zawarta przed upływem miesiąca od dnia,
kiedy osoby, które zamierzają ją zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego lub
notariuszowi pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie tej umowy. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie
umowy związku partnerskiego przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym
ważne względy.
4. Osobom zamierzającym zawrzeć umowę związku partnerskiego przed notariuszem
kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności
wyłączających zawarcie tej umowy.
5. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Art.7.1. Nie można zawrzeć umowy związku partnerskiego:
1) jeżeli jedną ze stron jest:
a) osoba niepełnoletnia,
b) osoba pozostająca w związku małżeńskim,
c) osoba pozostająca w związku partnerskim,
d) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
2) jeżeli miałaby ona być zawarta pomiędzy:
a) krewnymi lub powinowatymi w linii prostej
b) rodzeństwem
c) przysposabiającym i przysposobionym.
2. Umowa zawarta z naruszeniem ust.1 jest nieważna. Ustalenia nieważności takiej umowy
może domagać się każdy, kto ma w tym interes prawny.
3. Może być unieważniona umowa związku partnerskiego zawarta przez osobę:
1) pozostającą w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
2) pod wpływem błędu, co do tożsamości drugiej strony,
3) pod wpływem groźby bezprawnej innej osoby, jeżeli z okoliczności wynika, iż składający
oświadczenie mógł się obawiać, iż jemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo
osobiste.
4. Unieważnienia umowy związku partnerskiego z powołaniem się na przyczyny opisane w
ust.3 mogą się domagać jedynie strony tej umowy nie później niż po upływie 6 miesięcy od
ustania stanu będącego podstawą takiego żądania.
5. Unieważnienie umowy związku partnerskiego z innych przyczyn nie jest możliwe.
Rozdział 3
Stosunki osobiste
Art.8. 1. Partnerzy mają równe prawa i obowiązki w związku partnerskim. Są obowiązani
do wzajemnej pomocy, lojalności oraz wsparcia materialnego i osobistego, a także do
współdziałania dla dobra zawartego związku partnerskiego.
2. W razie braku zgody, co do rozstrzygnięcia o sprawie wspólnej dla partnerów każde z nich
może się zwrócić o rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd.
Art.9. 1. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu z partnerów, drugi jest uprawniony
do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.
2.W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z partnerów , drugi partner może
za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa
pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu partner, którego przeszkoda
dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.
3. Partnerzy są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich
w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb gospodarstwa domowego
Art.10. Ilekroć przepis prawa używa określenia osoba bliska, osoba najbliższa lub określenia
osoba pozostająca w faktycznym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym
rozumie się przez to również partnerów.
Rozdział 4
Stosunki majątkowe
Art.11.Z chwilą zawarcia umowy związku partnerskiego powstaje z mocy ustawy
wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte przez partnerów w czasie jej trwania.
Art.12.Do majątku osobistego każdego z partnerów należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że
spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z
partnerów,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty
należnej poszkodowanemu partnerowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności
do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków
powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej
jednego z partnerów,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z
partnerów,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa
twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
Art.13. 1.Zaspokojenia z majątku wspólnego może żądać także wierzyciel, którego
dłużnikiem jest tylko jeden z partnerów.
2. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej albo
jeżeli dotyczy ona osobistego majątku jednego z partnerów, wierzyciel może żądać
zaspokojenia tylko z osobistego majątku dłużnika oraz z wierzytelności dłużnika.
3. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego
przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z partnerów, jeżeli ze względu na
charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się partnera będącego dłużnikiem do
powstania majątku wspólnego - zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z
zasadami współżycia społecznego.
4. Wierzyciel partnera nie może w czasie trwania wspólności majątkowej żądać
zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu partnerowi w
majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
Przepisy zawarte w Tytule X księgi III kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Art.14. 1. Partnerzy mają równe udziały w majątku wspólnym.
1. Z ważnych powodów można domagać się ustalenia przez sąd udziałów z
uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z partnerów przyczynił się do powstania
majątku wspólnego.
3. Partner nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku partnerów ani
udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
4. W czasie trwania wspólności majątkowej partner nie może domagać się podziału
wspólnego majątku partnerów.
5. Za zobowiązania w zakresie zarządu majątkiem partnerzy odpowiedzialni są
solidarnie.
6.
Każdy partner jest uprawniony i zobowiązany do udziału w zarządzie majątkiem
wspólnym..
7.
Każdy partner może bez uprzedniej zgody drugiego partnera prowadzić sprawy, które
nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej
sprawy drugi partner sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest zgoda sądu.
8.
Każdy partner może podejmować czynności nagłe, których zaniechanie mogłoby
narazić majątek wspólny na niepowetowane straty.
Rozdział 5.
Dziedziczenie
Art.15. Po upływie roku od zawarcia umowy związku partnerskiego partnerzy są uprawnieni
do dziedziczenia po sobie z ustawy na takich samych zasadach, na jakich dziedziczą
małżonkowie. Uprawnienie to wyłącza złożenie powództwa o rozwiązanie umowy związku
partnerskiego przed upływem pierwszego roku jej obowiązywania.
Rozdział 6.
Ustanie obowiązywania umowy związku partnerskiego
Art.16. Umowa związku partnerskiego ustaje:
1) z chwilą śmierci jednej z jej stron,
2) z chwilą złożenia przez obie strony działające osobiście zgodnego oświadczenia woli
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o rozwiązaniu tej umowy,
3) przez rozwiązanie tej umowy przez sąd w razie stwierdzenia ustania stałego pożycia przez
okres nie krótszy niż 3 miesięcy
Art.17.1. W razie rozwiązania umowy związku partnerskiego przez sąd nie orzeka się o
winie lub przyczynieniu do ustania stałego pożycia.
2. W postępowaniu bada się jedynie zaistnienie przesłanki określonej w art.16 pkt. 3). O
podziale majątku wspólnego orzeka się jedynie na zgodny wniosek stron.
3. Do podziału majątku wspólnego partnerów po ustaniu wspólności majątkowej stosuje się
przepisy o zniesieniu współwłasności.
Art.18. 1. W razie gdyby jeden z partnerów w związku z ustaniem obowiązywania umowy
związku partnerskiego znalazł się w niedostatku, to może on się domagać od drugiego
partnera alimentów w wysokości odpowiadającej jego usprawiedliwionym potrzebom oraz
możliwościom zarobkowym zobowiązanego.
2. Roszczenie opisane w ust.1 wygasa po upływie trzech lat od ustania obowiązywania
umowy związku partnerskiego lub z chwilą zawarcia przez uprawnionego kolejnej umowy
związku partnerskiego albo wstąpienia w związek małżeński.
Rozdział 7.
Zmiany w przepisach obowiązujących i wejście ustawy w życie
Art.19. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z
2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.
1
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo
partnerowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.;
1. w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) pozostały małżonek(ka) albo partner(ka);.
Art.20. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
2
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) swego małżonka, partnera oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu
małżeństwa lub związku partnerskiego (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1
pkt 3).;
Art.21. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z późn. zm.
3
) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 13 otrzymuje brzmienie:
Art. 13. 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim albo
związku partnerskim.
2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w
poprzednio zawartym związku małżeńskim albo w związku partnerskim może żądać każdy,
kto ma w tym interes prawny.
3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w
poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało
unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła
ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
4. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w
uprzednio zawartym związku partnerskim, jeżeli związek partnerski ustał lub został
unieważniony, chyba, że ustanie związku partnerskiego nastąpiło przez śmierć osoby, która
zawarła małżeństwo pozostając w uprzednio zawartym związku partnerskim.;
2) art. 18 otrzymuje brzmienie:
Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak
unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania
przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku
małżeńskim albo związku partnerskim.;
3) w art. 61
4
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa ani związku
partnerskiego.;
Art.22. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
4
) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 17 pkt.1) otrzymuje następującą treść:
o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz
spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa, o rozwiązanie przysposobienia oraz spraw o ustalenie nieistnienia
związku partnerskiego, ustalenie nieważności związku partnerskiego, unieważnienie
związku partnerskiego i rozwiązanie związku partnerskiego,
2. po art. 41 dodaje się art. 41
1
w brzmieniu:
Art. 41
1
. Powództwo ze stosunku związku partnerskiego wytacza się wyłącznie przed sąd,
w którego okręgu partnerzy mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich w
okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy
wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy
nie ma sąd miejsca zamieszkania powoda.;
1. w art. 48 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) w sprawach swego małżonka, partnera, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;;
1. w art. 48 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, związku
partnerskiego, przysposobienia, opieki lub kurateli.;
3) w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności
przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub
interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również
rodzice, małżonek, partner, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną
w stosunku przysposobienia.;
1. art. 170 otrzymuje brzmienie:
Art. 170. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od
wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa, unieważnienie związku partnerskiego,
rozwód lub rozwiązanie związku partnerskiego albo ustalającego nieistnienie małżeństwa
lub związku partnerskiego, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się
wyroku związek małżeński albo umowę związku partnerskiego.;
1. w art. 261 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków
stron, partnerów stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej
samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku
przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu
stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o
prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.;
1. w art. 398
2
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) o rozwód, o separację, o rozwiązanie związku partnerskiego, o alimenty, o czynsz najmu
lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;;
1. w art. 398
2
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa,
ustalającego nieistnienie związku partnerskiego, orzekającego unieważnienie małżeństwa, a
także od wyroku orzekającego unieważnienie umowy związku partnerskiego, jeżeli choćby
jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński albo związek
partnerski.;
1. art. 400 otrzymuje brzmienie:
Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie
małżeństwa, unieważnienie umowy związku partnerskiego, rozwód, rozwiązanie umowy
związku partnerskiego, a także od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa i wyroku
ustalającego nieistnienie umowy związku partnerskiego, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła
po jego uprawomocnieniu się związek małżeński albo umowę związku partnerskiego.;
1. w art. 519
1
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna
przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po
ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami albo partnerami, chyba że wartość
przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.;
1. w art. 545 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1
1
w brzmieniu:
1
1
) partner osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;;
1. w art. 546 w § 1 w pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
4) małżonek albo partner osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.;
1. w art. 548 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, partnera,
krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.;
1. po art. 567
5
dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
Rozdział 1a
Sprawy partnerskie
Art. 567
6
Postanowienie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika
urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie związku partnerskiego.
Art. 567.
7
§ 1. Rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności partnera za zobowiązania zaciągnięte
przez drugiego z partnerów w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb
gospodarstwa domowego, może nastąpić dopiero po umożliwieniu złożenia wyjaśnień
partnerowi wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.
Art. 567
8
.
§ 1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między
partnerami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez
śmierć jednego z partnerów - sąd spadku.
§ 2. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
między partnerami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów partnerów
w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku
wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.
§ 3. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w
tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.
§ 4. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej
między partnerami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w §
2 stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.;
1. art. 682 otrzymuje brzmienie:
Art. 682. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz
dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka albo partnera,
wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne
okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców
ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne,
współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności
przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.;
1. art. 743
1
otrzymuje brzmienie:
Art. 743
1
. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie
pozostającej w związku małżeńskim albo w związku partnerskim stanowi podstawę do
podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w
skład majątku wspólnego.
§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem
zabezpieczenia małżonek albo partner obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujący zabezpieczenie
niezwłocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw, o którym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jeżeli
jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje się wypłatę
pieniędzy uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, uprawniony może w terminie dwóch tygodni
od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na
mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, wystąpić do sądu o nadanie temu
postanowieniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi albo partnerowi obowiązanego.
Przepisy art. 787 stosuje się odpowiednio. Upadek, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
następuje również w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.;
1. w art. 776
1
dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się także do związku partnerskiego i partnerów.;
1. dodaje się art.787
3
w następującym brzmieniu:
19. „§ 1. Tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w
związku partnerskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej
partnerowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego
wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha
partnera dłużnika.
§ 2. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek partnera
dłużnika orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się
przez wierzyciela z majątku wspólnego
20. w art. 840 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) małżonek albo partner, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że
egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi albo
partnerowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których
jego małżonek albo partner wcześniej nie mógł podnieść.;
1. dotychczasową treść art. 840
1
oznacza się jako § 1, po którym dodaje się § 2 w
brzmieniu:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do związków partnerskich;
1. w art. 891
2
dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osób pozostających w związku partnerskim.;
1. art. 910
3
otrzymuje brzmienie:
Art. 910
3
.
Do egzekucji z prawa majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego
małżonków oraz do egzekucji z prawa majątkowego wchodzącego w skład majątku
wspólnego partnerów stosuje się odpowiednio przepisy art. 923
1
.;
1. w art. 923
1
dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osób pozostających w związku partnerskim.;
1. w art. 976 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, partnerzy,
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły.;
1. w art. 1103
1
dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków partnerskich.;
1. w art. 1106
2
dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków partnerskich.;
Art.23. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 1954 z późn. zm.
5
) wprowadza się następujące zmiany:
1. art. 27c otrzymuje brzmienie:
27c. Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i
jego małżonka albo partnera, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia
się na oboje małżonków albo partnerów.;
1. w art. 107 w § 4 pkt. 2 - 3 otrzymuje brzmienie:
2) poborca skarbowy prowadzący licytację, jego małżonek albo partner i dzieci;
3) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie albo
partnerzy, ich dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych -
także pracownicy tych innych organów;;
1. w art. 111d w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3) małżonkowie albo partnerzy, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i
2;.
Art.24. W ustawie z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2004 r.
Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.
6
) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw, związków
partnerskich oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na
stan cywilny osób.;
2) dodaje się Rozdział 10 o następującej treści:
Rozdział 10. Rejestr umów związków partnerskich
art.84. 1. Urząd stanu cywilnego przechowuje umowy związków partnerskich zawarte na
podstawie odrębnych przepisów i prowadzi rejestr tych umów .
2. W razie stwierdzenia, iż odpis umowy związku partnerskiego został złożony przez
notariusza z uchybieniem terminowi opisanemu w art.4 ust.3 ustawy kierownik urzędu stanu
cywilnego odmawia przyjęcia umowy związku partnerskiego o czym informuje notariusza
oraz partnerów na adresy wskazane w umowie związku partnerskiego.
3. Z rejestru umów związków partnerskich urząd stanu cywilnego wydaje zaświadczenia
oraz uwierzytelnione kopie złożonych umów związków partnerskich. Art.83 stosuje się
odpowiednio.
Art.25. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.
7
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Radni i ich małżonkowie albo partnerzy, oraz małżonkowie albo partnerzy wójtów,
zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających
gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.;
2) w art. 24h:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową związku partnerskiego.,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową związku
partnerskiego.,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd
skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka albo
partnera osoby składającej oświadczenie..
Art.26. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z
późn. zm.
8
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o
majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością
majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku
pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych
przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w
spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka bądź
partnera od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku
międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to
powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz
pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w
radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.;
2) art. 62a otrzymuje brzmienie:
Art. 62a. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w sprawach
osobowych o podjęciu przez małżonka albo partnera lub osoby pozostające z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w
podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu
w nich akcji lub udziałów, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podległych
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia
informacji o tym zdarzeniu.;
Art. 27. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1158, z późn. zm.
9
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 84:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) jego małżonka albo partnera;,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają także po ustaniu małżeństwa, związku
partnerskiego, przysposobienia, opieki lub kurateli.;
2) w art. 95e w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) wskutek braku małżonka albo partnera spadkodawcy i krewnych powołanych do
dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo
Skarbowi Państwa;;
3) w art. 95f w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie
dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem albo partnerem spadkodawcy,
czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z
określeniem formy testamentu;.
Art.28. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68, z późn. zm.
10
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37c w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) pełnienia służby w tej samej jednostce organizacyjnej przez małżonków bądź partnerów
albo osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub
powinowactwa pierwszego stopnia, jeżeli między tymi osobami istnieje stosunek podległości
służbowej.;
2) w art. 57a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o
majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością
majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na
żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie
majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów,
posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych
lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu
nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku
międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych
prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno
również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia
funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie
nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.;
3) w art. 57b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) podjęciu przez małżonka albo partnera strażaka, jego wstępnych, zstępnych pierwszego
stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającą na dostarczaniu wyrobów,
których wykaz ustalają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub świadczeniu usług podlegających
sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23;;
4) w art. 124k ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W razie śmierci ukaranego wniosek o wznowienie postępowania mogą złożyć jego
małżonek albo partner, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający lub
przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny..
Art. 29. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.
11
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich
praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek albo partner, a w jego braku kolejno:
zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.;
2) art. 82 otrzymuje brzmienie:
art. 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli,
rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga
zezwolenia małżonka albo partnera, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub
rodzeństwa..
Art. 30. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U z
2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.
12
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
1. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego
małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością majątkową .;
2) w art. 35a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich
małżonków albo partnerów.,
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną,
jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo partnera albo
instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są
członkami;;
3) w załączniku do ustawy w treści wzoru Oświadczenia o stanie majątkowym tekst
wprowadzający otrzymuje brzmienie:
Ja, niżej podpisany(a), ...................................
(imiona i nazwisko; nazwisko rodowe)
urodzony(a)
....................w ..........................
............................................................
............................................................
............................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zamieszkały(a) .............................................
............................................................
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), zgodnie z art. 35 tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej albo wspólności
ustawowej związku partnerskiego lub stanowiące mój majątek odrębny:;
4) w załączniku do ustawy w treści wzoru Oświadczenia o stanie majątkowym pkt VI
otrzymuje brzmienie:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek albo partner) od Skarbu Państwa, innej państwowej
osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................
Art. 31. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 33 otrzymuje brzmienie:
Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli
małżonek albo partner tego doradcy jest zatrudniony w organie podatkowym, organie celnym,
organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym
wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z
ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków
lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta.;
2) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego,
postępowanie ulega zawieszeniu na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu
postępowanie dyscyplinarne ulega umorzeniu, chyba że w okresie zawieszenia małżonek
albo partner, dzieci lub rodzice zmarłego złożą wniosek o podjęcie tego postępowania.;
3) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w razie śmierci ukaranego przysługuje
jego małżonkowi albo partnerowi, dzieciom lub rodzicom..
Art.32. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z
2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.
13
) w art. 14b:
1) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) jego małżonkiem albo partnerem;,
2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Powody wyłączenia określone w ust. 6 pkt 1 i 2 trwają pomimo ustania małżeństwa,
związku partnerskiego lub przysposobienia..
Art.33. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.
14
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 115 § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, partner, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej
małżonek albo jej partner, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu niezależnie od
jej płci.;
2) art. 206 otrzymuje brzmienie:
Art. 206. Kto zawiera małżeństwo bądź związek partnerski, pomimo że pozostaje w
związku małżeńskim albo w związku partnerskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2..
Art.34. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z późn. zm.
15
) wprowadza się następujące zmiany:
1. w art. 40:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) jest małżonkiem bądź partnerem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy,
pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną
z tych osób,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:

Strona korzysta z plików cookies