21

Maj 2004

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  14 kwietnia 2004 r.

 • Data publikacji

  21 maja 2004 r.

 • Data wejścia w życie

  1 lipca 2004 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2004 r. Nr 115, poz. 1199

 • Źródło

  ISAP

Strona z 10
Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb nadawania przydziałów mobilizacyjnych oraz
pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
2) wzory kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenie.
§ 2. 1. Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnie-
rzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe lub
kwalifikacje odpowiadające określonej specjalno-
ści wojskowej;
2) posiadają odpowiedni stan zdrowia;
3) nie zamieszkują stale za granicą;
4) zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji
jednostki wojskowej, do której mają być powołani
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej
kolejności żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem,
posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjali-
stów wojskowych, zamieszkałym najbliżej miejsca
dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być po-
wołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
oraz ochotnikom.
3. Żołnierzom rezerwy, którzy nie odbywali czyn-
nej służby wojskowej, nadaje się przydziały mobiliza-
cyjne po odbyciu przez nich co najmniej krótkotrwa-
łych ćwiczeń wojskowych i złożeniu przysięgi wojsko-
wej.
4. Nie nadaje się przydziałów mobilizacyjnych:
1) żołnierzom rezerwy, o których mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 i 7 oraz art. 100 ust. 2 pkt 2 i 3,
2) osobom, o których mowa w art. 116 ust. 1
— ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej
dalej „ustawą”.
§ 3. Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje
się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych
w etacie jednostki wojskowej na czas wojny, jeżeli:
1) w przypadku żołnierzy rezerwy — nie przewiduje
się ich powołania do czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2) w przypadku pracowników — zajmują stanowiska,
na których wymagane są kwalifikacje takie same
lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych
określonych w etacie jednostki wojskowej na czas
wojny;
3) w przypadku osób niebędących pracownikami —
zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jed-
nostki wojskowej.
§ 4. Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego żoł-
nierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień
odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce woj-
skowej tego żołnierza, a dowódca jednostki wojsko-
wej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojsko-
wej.
§ 5. Nadanie przydziałów mobilizacyjnych żołnie-
rzom rezerwy następuje po uprzednim:
1) przeprowadzeniu przez dowódcę jednostki wojsko-
wej analizy potrzeb mobilizacyjnych i złożeniu
przez niego wojskowemu komendantowi uzupeł-
nień informacji o potrzebach w zakresie uzupełnie-
nia jednostki wojskowej żołnierzami rezerwy;
2) wytypowaniu przez wojskowego komendanta uzu-
pełnień, w porozumieniu z zainteresowanym do-
wódcą jednostki wojskowej, żołnierzy rezerwy
spełniających wymagania do przeznaczenia na
określone stanowiska służbowe lub do pełnienia
określonych funkcji wojskowych;
3) skierowaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyty-
powanych żołnierzy rezerwy na badania lekarskie
do właściwej wojskowej komisji lekarskiej, w celu
określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
4) uzyskaniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, informacji
o wytypowanych żołnierzach rezerwy na podsta-
wie danych zgromadzonych w Krajowym Reje-
strze Karnym;
5) wezwaniu wytypowanych żołnierzy rezerwy lub
powołaniu na ćwiczenia wojskowe do jednostki
wojskowej, w celu sprawdzenia ich przydatności
na określonych stanowiskach służbowych lub do
pełnienia określonych funkcji wojskowych oraz
złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy, któ-
rzy tej przysięgi nie składali.
Dziennik Ustaw Nr 115 8101 Poz. 1199
1199
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
———————
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217.
§ 6. 1. Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przy-
działy mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:
1) dla podoficerów i szeregowych — 15 lat;
2) dla oficerów — 20 lat.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wojskowy
komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania
przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezer-
wy.
§ 7. Czynności mające na celu ustalenie potrzeb
jednostki wojskowej w zakresie przeznaczania osób na
stanowiska pracownicze, określone w etacie jednostki
wojskowej na czas wojny, realizują dowódcy tych jed-
nostek wojskowych.
§ 8. 1. Nadanie pracowniczych przydziałów mobili-
zacyjnych następuje po uprzednim złożeniu przez do-
wódcę jednostki wojskowej, o którym mowa w § 7, za-
potrzebowania w zakresie pracowniczych przydzia-
łów mobilizacyjnych, zwanego dalej „zapotrzebowa-
niem”, do właściwego ze względu na siedzibę jed-
nostki wojskowej wojskowego komendanta uzupeł-
nień.
2. W zapotrzebowaniu ujmuje się:
1) wykaz stanowisk określonych w etacie jednostki
wojskowej na czas wojny, z uwzględnieniem kwa-
lifikacji i umiejętności wymaganych do ich zajmo-
wania;
2) wykaz pracowników zatrudnionych w jednostce
wojskowej, którym proponuje się nadać pracowni-
cze przydziały mobilizacyjne na stanowiska wy-
mienione w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
3) wykaz pozostałych pracowników zatrudnionych
w jednostce wojskowej;
4) dane identyfikacyjne pracowników, o których mo-
wa w pkt 2 i 3, a w szczególności imię (imiona), na-
zwisko i imię ojca, numer ewidencyjny PESEL, ad-
res zamieszkania, zajmowane stanowisko, wy-
kształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i inne
umiejętności.
§ 9. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, po kon-
sultacjach z zainteresowanymi dowódcami jednostek
wojskowych, na podstawie zapotrzebowań, nadaje
pracownikom, o których mowa w:
1) § 8 ust. 2 pkt 2, pracownicze przydziały mobiliza-
cyjne na stanowiska pracownicze określone w eta-
cie jednostki wojskowej na czas wojny, w której są
zatrudnieni;
2) § 8 ust. 2 pkt 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pra-
cownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska
pracownicze określone w etacie jednostki wojsko-
wej na czas wojny, innej niż jednostka wojskowej,
w której są zatrudnieni.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba nadania pracowniczych
przydziałów mobilizacyjnych osobom innym niż wska-
zane w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3, wojskowy komendant uzu-
pełnień może zwrócić się do kierowników powiato-
wych urzędów pracy oraz pracodawców o wskazanie
osób spełniających warunki do nadania pracowni-
czych przydziałów mobilizacyjnych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojsko-
wy komendant uzupełnień, w oparciu o uzyskane da-
ne oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej, po kon-
sultacjach z zainteresowanym dowódcą jednostki woj-
skowej, nadaje wytypowanym osobom pracownicze
przydziały mobilizacyjne.
4. Fakt nadania pracowniczego przydziału mobili-
zacyjnego wojskowy komendant uzupełnień odnoto-
wuje w ewidencji wojskowej wojskowej komendy uzu-
pełnień, a właściwy dowódca jednostki wojskowej
stwierdza w rozkazie dziennym podległej mu jednost-
ki.
§ 10. 1. Doręczenie karty mobilizacyjnej następuje
za potwierdzeniem odbioru, poprzez złożenie własno-
ręcznego podpisu przez osobę, której wydano tę kartę,
na egzemplarzu karty mobilizacyjnej przeznaczonym
dla wojskowego komendanta uzupełnień.
2. Karty mobilizacyjne stanowią druk ścisłego za-
rachowania.
3. Doręczenie kart mobilizacyjnych żołnierzom re-
zerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, oraz pra-
cownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych,
w miejscu pracy, może nastąpić za pośrednictwem
właściwego dowódcy jednostki wojskowej.
4. W celu doręczenia kart mobilizacyjnych oso-
bom, o których mowa w ust. 3, wojskowy komendant
uzupełnień przekazuje, za pokwitowaniem, dowódcy
jednostki wojskowej po dwa egzemplarze wypełnio-
nych kart mobilizacyjnych.
5. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 4, uj-
muje się liczbę kart mobilizacyjnych oraz ich serie i nu-
mery.
6. Po doręczeniu kart mobilizacyjnych osobom,
o których mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojsko-
wej zwraca egzemplarze kart mobilizacyjnych przezna-
czone dla wojskowego komendanta uzupełnień, na
których żołnierze rezerwy lub pracownicy potwierdzili
ich odbiór.
7. Karty mobilizacyjne, które nie zostały doręczone
w sposób określony w ust. 3—6, dowódca jednostki
wojskowej zwraca niezwłocznie wojskowemu komen-
dantowi uzupełnień.
§ 11. 1. Unieważnienia przydziałów mobilizacyj-
nych dokonuje się w przypadku:
1) osiągnięcia przez żołnierza górnej granicy wieku,
o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;
2) upływu czasu, o którym mowa w § 6 ust. 1; przepis
§ 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
Dziennik Ustaw Nr 115 8102 Poz. 1199
3) zgonu żołnierza rezerwy;
4) utraty przez żołnierza rezerwy obywatelstwa pol-
skiego;
5) uznania żołnierza rezerwy za trwale niezdolnego
do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
6) zwolnienia, w drodze reklamowania, żołnierza re-
zerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby woj-
skowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny;
7) powołania żołnierza rezerwy do zawodowej, kan-
dydackiej lub okresowej służby wojskowej;
8) stwierdzenia nieprzydatności żołnierza rezerwy na
określonym stanowisku służbowym lub do pełnie-
nia określonej funkcji wojskowej w razie ogłosze-
nia mobilizacji i w czasie wojny;
9) skreślenia stanowiska służbowego lub funkcji woj-
skowej w etacie jednostki wojskowej na czas woj-
ny;
10) wyjazdu żołnierza rezerwy na stałe za granicę;
11) zaistnienia możliwości uzupełnienia jednostki woj-
skowej żołnierzami rezerwy o wyższych kwalifika-
cjach lub predyspozycjach do zajmowania okre-
ślonego stanowiska służbowego lub pełnienia
określonej funkcji wojskowej.
2. Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub
na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo żołnie-
rza rezerwy, może w uzasadnionych przypadkach, in-
nych niż wymienione w ust. 1, unieważnić przydział
mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobili-
zacyjnych jednostki wojskowej.
§ 12. 1. W przypadku unieważnienia przydziału
mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:
1) niezwłocznie zawiadamia o tym dowódcę jednost-
ki wojskowej;
2) odbiera od żołnierza rezerwy, któremu unieważ-
niono przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną
i niszczy ją protokolarnie oraz dokonuje odpo-
wiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.
2. Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stwier-
dza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej fakt
unieważnienia przydziału mobilizacyjnego oraz doko-
nuje odpowiednich adnotacji w ewidencji wojskowej
prowadzonej w tej jednostce.
§ 13. 1. Pracowniczy przydział mobilizacyjny pod-
lega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano ten
przydział:
1) jest żołnierzem rezerwy i otrzymała przydział mo-
bilizacyjny;
2) została powołana do czynnej służby wojskowej,
z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych;
3) utraciła obywatelstwo polskie;
4) wyjechała na stałe za granicę;
5) spełnia przesłanki, o których mowa w art. 59a
ust. 3 pkt 2 i pkt 4—8 ustawy;
6) odbywa karę pozbawienia wolności.
2. Wojskowy komendant uzupełnień, z urzędu lub
na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo osoby,
której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny,
może w uzasadnionych przypadkach, innych niż wy-
mienione w ust. 1, unieważnić pracowniczy przydział
mobilizacyjny, jeżeli nie narusza to możliwości mobili-
zacyjnych jednostki wojskowej.
3. Unieważnienia pracowniczego przydziału mobi-
lizacyjnego dokonuje wojskowy komendant uzupeł-
nień z urzędu lub na wniosek właściwego dowódcy
jednostki wojskowej.
4. Po unieważnieniu pracowniczego przydziału
mobilizacyjnego wojskowy komendant uzupełnień:
1) niezwłocznie zawiadamia właściwego dowódcę
jednostki wojskowej;
2) odbiera od osoby, której unieważniono pracowni-
czy przydział mobilizacyjny, kartę mobilizacyjną
i niszczy ją protokolarnie oraz dokonuje odpo-
wiednich adnotacji w ewidencji wojskowej.
5. Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stwier-
dza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej fakt
unieważnienia pracowniczego przydziału mobilizacyj-
nego oraz dokonuje odpowiednich adnotacji w ewi-
dencji wojskowej prowadzonej w podległej mu jedno-
stce.
6. Odebranie karty mobilizacyjnej następuje w try-
bie art. 52 ustawy. W przypadku żołnierzy rezerwy od-
bywających ćwiczenia wojskowe oraz pracowników
zatrudnionych w jednostkach wojskowych odebrania
kart mobilizacyjnych może dokonać właściwy dowód-
ca jednostki wojskowej, który przekazuje je niezwłocz-
nie wojskowemu komendantowi uzupełnień.
§ 14. Ustala się wzór:
1) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 1
do rozporządzenia, która jest dokumentem wyda-
wanym w czasie pokoju, stwierdzającym przydział
mobilizacyjny żołnierza rezerwy do określonej jed-
nostki wojskowej, na podstawie której żołnierz re-
zerwy jest obowiązany stawić się do czynnej służ-
by wojskowej w terminie w niej określonym, w ra-
zie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny;
2) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 2
do rozporządzenia, która jest dokumentem wyda-
wanym w czasie pokoju, stwierdzającym przydział
mobilizacyjny żołnierza rezerwy, polegający na
przeznaczeniu tego żołnierza do powołania do
czynnej służby wojskowej za pomocą karty powo-
Dziennik Ustaw Nr 115 8103 Poz. 1199
łania lub w drodze obwieszczenia w początkowym
okresie po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu
wojny;
3) karty mobilizacyjnej, określony w załączniku nr 3
do rozporządzenia, która jest dokumentem stwier-
dzającym pracowniczy przydział mobilizacyjny,
wydawanym w czasie pokoju pracownikowi lub
osobie niebędącej pracownikiem, przeznaczonym
do pracy w jednostce wojskowej w razie ogłosze-
nia mobilizacji lub w czasie wojny.
§ 15. Obowiązujące dotychczas druki formularzy
kart mobilizacyjnych wykorzystuje się do wyczerpania
zapasów, jednak nie dłużej niż przez jeden rok od dnia
wejścia w życie rozporządzenia.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2004 r.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński
Dziennik Ustaw Nr 115 8104 Poz. 1199
Dziennik Ustaw Nr 115 8105 Poz. 1199
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 1199)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 115 8106 Poz. 1199
Dziennik Ustaw Nr 115 8107 Poz. 1199
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 115 8108 Poz. 1199
Dziennik Ustaw Nr 115 8109 Poz. 1199
Załącznik nr 3
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 115 8110 Poz. 1199

Strona korzysta z plików cookies