27

Gru 2004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r.

z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Sygnatura:

Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2714

Data publikacji:

27 grudnia 2004 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2005 r.

Strona z 2
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580,
z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania infor-
macji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na
podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Reje-
strze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
㤠3. 1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie infor-
macji z Rejestru kieruje się do Biura Infor-
macyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
zwanego dalej „biurem informacyjnym”,
lub jego punktów informacyjnych działają-
cych przy niektórych sądach powszech-
nych, określonych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
2. Zapytanie o udzielenie informacji z Reje-
informacyjnego lub jego punktów infor-
macyjnych działających przy prokuratu-
rach okręgowych, określonych w załączni-
ku nr 1a do rozporządzenia.
3. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub
dowodu osobistego lub innego dokumen-
tu pozwalającego na ustalenie tożsamości
tej osoby.
4. Dane identyfikujące podmiot zbiorowy,
którego zapytanie lub wniosek dotyczy,
ustala się na podstawie aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każ-
dej osoby oraz każdego podmiotu zbioro-
wego.”;
2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14 Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie
Rejonowym,”,
b) po pkt 29 dodaje się pkt 30-32 w brzmieniu:
„30. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Sądzie
Okręgowym,
31. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy
Sądzie Okręgowym,
32. Punkt Informacyjny w Słupsku przy Sądzie
Okręgowym.”;
3) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się za-
łącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączni-
ku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem pkt 44 załącznika
nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniej-
szym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2005 r.
Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas
2714
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych
na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym
-------
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197,
poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.
1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Ośrodku
Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie,
2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Prokura-
turze Okręgowej,
4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
miejscowym Prokuratury Okręgowej w Lublinie,
6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Prokura-
turze Okręgowej,
7. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Prokuraturze
Okręgowej,
8. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Prokuraturze
Okręgowej,
9. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Prokuraturze
Okręgowej,
10. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim
przy Prokuraturze Okręgowej,
11. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Prokura-
turze Okręgowej,
12. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Prokuraturze
Okręgowej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
13. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
14. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Prokuraturze
Okręgowej,
15. Punkt Informacyjny w Koninie przy Prokuraturze
Okręgowej,
16. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Prokuraturze
Okręgowej,
17. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Prokuraturze
Okręgowej,
18. Punkt Informacyjny w Krośnie przy Prokuraturze
Okręgowej,
19. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Prokuraturze
Okręgowej,
20. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Prokuraturze
Okręgowej,
21. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Prokuraturze
Okręgowej,
22. Punkt Informacyjny w Łomży przy Prokuraturze
Okręgowej,
23. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Prokura-
turze Okręgowej,
24. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Prokuraturze
Okręgowej,
25. Punkt Informacyjny w Opolu przy Prokuraturze
Okręgowej,
26. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Prokuraturze
Okręgowej,
27. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim
przy Prokuraturze Okręgowej,
28. Punkt Informacyjny w Płocku przy Prokuraturze
Okręgowej,
29. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Prokuraturze
Okręgowej,
rze Okręgowej,
31. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Prokuraturze
Okręgowej,
rze Okręgowej,
33. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Prokuraturze
Okręgowej,
34. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Prokuraturze
Okręgowej,
35. Punkt Informacyjny w Skierniewicach przy Ośrod-
ku Zamiejcowym Prokuratury Okręgowej w Łodzi,
Okręgowej,
37. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
38. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
39. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Prokuraturze
Okręgowej,
turze Okręgowej,
41. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Prokuraturze
Okręgowej,
42. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Prokuraturze
Okręgowej,
43. Punkt Informacyjny w Warszawie przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
44. Punkt Informacyjny w Warszawie-Pradze przy Pro-
kuraturze Okręgowej,
45. Punkt Informacyjny we Włocławku przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
46. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Prokuratu-
rze Okręgowej,
47. Punkt Informacyjny w Zamościu przy Prokuraturze
Okręgowej,
48. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Prokura-
turze Okręgowej.
Dziennik Ustaw Nr 273 - 19203 - Poz. 2714
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 grudnia 2004 r. (poz. 2714)
WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
DLA PROKURATORÓW

Strona korzysta z plików cookies