• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  13 lutego 2006 r.

 • Data publikacji

  20 lutego 2006 r.

 • Sygnatura

  M.P. z 2006 r. Nr 12, poz. 167

 • Źródło

  ISAP

Strona z 1
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z późn. zm.
1)
) ogłasza się, że od dnia 1 mar-
ca 2006 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za IV kwartał 2005 r. — wynosi
1 770,10 zł;
2) 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za IV kwartał 2005 r. — wynosi
3 287,30 zł.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
A. Wiktorow
Monitor Polski Nr 12 832 Poz. 167
167
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ogłoszonego za IV kwartał 2005 r.
———————
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169,
poz. 1412 i 1421.

Strona korzysta z plików cookies