17

Lut 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 186

Data publikacji:

17 lutego 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 września 2012 r.

Strona z 14
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r.
Pozycja
186
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form;
2) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, przez podmioty wymienione w art. 68a ust. 2 ustawy;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczegól-
nych formach pozaszkolnych;
4) warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych
placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy;
5) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz ich zadania;
6) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) podstawie programowej kształcenia w zawodach należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 2a ustawy;
2) podstawie programowej kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 2 lit. b ustawy;
3) klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy;
4) placówce należy przez to rozumieć placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 3a ustawy;
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 186
5) ośrodku – należy przez to rozumieć ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt 3a
ustawy;
6) młodocianym pracowniku należy przez to rozumieć młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
3)
);
7) efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów
w zakresie organizacji pracy małych zespołów, efektach kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształ-
cenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, części efektów kształcenia wyodręb-
nionych w ramach danej kwalifikacji należy przez to rozumieć odpowiednie efekty kształcenia określone w podstawie
programowej kształcenia w zawodach;
8) treściach kształcenia – należy przez to rozumieć treści kształcenia określone dla danego zawodu w podstawach progra-
mowych kształcenia w poszczególnych zawodach, wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2012 r.
§ 3. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych.
§ 4. 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę pro-
gramową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umoż-
liwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy.
2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin
kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły,
placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.
§ 5. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepi-
sy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy.
§ 6. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzamina-
cyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształ-
cenia. Informacja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie
kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740,
Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825,
Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224,
poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855,
Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 186
3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nu-
mer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzają-
cego jego tożsamość.
§ 7. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczą-
cych odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia,
o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
§ 8. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu
kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 11 ust. 2, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi pro-
wadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umie-
jętności zawodowych.
§ 9. 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór
zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 10. 1. Kurs umiejętności zawodowych może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
2. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę progra-
mową kształcenia w zawodach, w zakresie:
1) jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia
stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.
3. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
1) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia
przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształ-
cenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji;
2) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia
w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego
obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie
programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu;
3) w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – wynosi 30 godzin.
§ 11. 1. Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Wzór
zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 186
§ 12. 1. Kurs kompetencji ogólnych może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
2. Kurs kompetencji ogólnych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część
podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.
§ 13. 1. Kurs kompetencji ogólnych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych. Wzór za-
świadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 14. 1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony
przez ośrodek.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych pracowników do-
kształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów.
3. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do za-
kresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik.
4. Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracow-
ników organizowanym przez publiczny ośrodek wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocia-
nych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
§ 15. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, dyrektor ośrodka, w ramach turnu-
su, może zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, prowadząc konsultacje indywidualne.
2. Liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianej na kształcenie za-
wodowe teoretyczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§ 16. 1. Młodociani pracownicy przyjmowani na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na
podstawie skierowania wydanego przez:
1) pracodawcę albo
2) szkołę – w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.
2. Skierowanie zawiera:
1) imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;
2) numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL
– numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
3) nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego;
4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz zakres dokształcania
teoretycznego.
3. Skierowanie składa się do dyrektora ośrodka w określonym przez niego terminie.
§ 17. Młodociany pracownik, który ukończył turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, otrzy-
muje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Wzór zaświadczenia określa
załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 18. 1. Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.
2. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór
zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 186
§ 19. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1–4, za-
pewniają:
1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.
4)
) lub na
podstawie art. 70 ust. 4 ustawy;
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształ-
cenia;
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
2. Podmioty prowadzące kursy, o których mowa w § 3 pkt 5, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje
zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2–5.
§ 20. 1. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne.
2. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęcia praktyczne i laboratoryjne, realizo-
wane w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, mogą być prowadzone wyłącznie jako stacjonarne.
3. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu.
4. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
5. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych w ramach pozostałych form kształcenia usta-
wicznego, może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy.
§ 21. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej
formy prowadzonego kształcenia.
2. Dokumentacja obejmuje:
1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.
3. Do dziennika zajęć wpisuje się:
1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach
pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;
3) tematy zajęć.
4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby,
która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 186
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
§ 22. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:
1) nazwę formy kształcenia;
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia
związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa za-
wodowego;
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyj-
nych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb
i możliwości;
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7) opis efektów kształcenia;
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9) sposób i formę zaliczenia.
§ 23. Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego.
§ 24. 1. Centrum kształcenia ustawicznego może prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o któ-
rych mowa w § 3 pkt 1–3 i 5, a także w szkołach dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum.
2. Centrum kształcenia ustawicznego może ponadto realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikają-
ce z programu nauczania dla danego zawodu.
3. Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład
centrum kształcenia ustawicznego określają przepisy dotyczące szkół publicznych.
§ 25. Centrum kształcenia ustawicznego może współpracować z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie usta-
wiczne w kraju i za granicą.
§ 26. Publicznymi placówkami kształcenia praktycznego są centra kształcenia praktycznego.
§ 27. 1. Centrum kształcenia praktycznego realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z progra-
mu nauczania dla danego zawodu, polegające na prowadzeniu:
1) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu
nauczania dla danego zawodu;
2) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70
ust. 4 ustawy.
2. Centrum kształcenia praktycznego może prowadzić także kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o któ-
rych mowa w § 3 pkt 1–3 i 5.
§ 28. Centrum kształcenia praktycznego może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie do-
skonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
§ 29. 1. Publiczne ośrodki realizują turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa
w § 3 pkt 4, a także mogą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1–3 i 5.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 186
2. Publiczny ośrodek może ponadto organizować dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych
u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych w zakresie kształcenia zawo-
dowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.
§ 30. 1. Organy prowadzące publiczne ośrodki mogą, w drodze porozumienia, wyznaczyć jeden z tych ośrodków do
koordynowania dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na terenie danego województwa lub województw,
po zasięgnięciu opinii organu lub organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad tymi ośrodkami.
2. Publiczny ośrodek koordynujący dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników realizuje zadania określone
w § 29, a ponadto gromadzi, analizuje i upowszechnia informacje o zakresie i potrzebach dokształcania teoretycznego mło-
docianych, prowadzonego przez publiczne ośrodki działające na terenie danego województwa lub województw.
3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności zadania publicznego ośrodka w zakresie koordynacji
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz warunki finansowania zadań ośrodka w tym zakresie.
§ 31. Publiczne placówki i ośrodki współpracują z:
1) pracodawcami w zakresie:
a) organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b) przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c) kształcenia ustawicznego pracowników;
2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
3) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.
§ 32. 1. Publiczne placówki i ośrodki sporządzają na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający:
1) wykaz pozaszkolnych form kształcenia;
2) czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
3) planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach po-
zaszkolnych;
4) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie
kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach w przypadku kształcenia w formach, o których
mowa w § 3 pkt 1 i 2.
2. Publiczne ośrodki sporządzają także plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok
szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w § 16, zawierający:
1) liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;
2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
3) zakres i formę dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
3. Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji publicznych placówek i ośrodków.
§ 33. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia ustawicznego i centrach kształce-
nia praktycznego określają przepisy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy.
§ 34. 1. Publiczne placówki i ośrodki mogą pobierać opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych,
o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 5.
2. Wysokość opłat ustala dyrektor publicznej placówki lub ośrodka, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłaty
nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia.
3. Opłaty są wnoszone za cały okres kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 186
4. Dyrektor publicznej placówki lub ośrodka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty
lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
5. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy publicznej placówki lub ośrodka wskazany przez dyrektora.
6. Dyrektor publicznej placówki lub ośrodka może zwolnić w całości lub w części z opłat osobę o niskich dochodach,
w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.
5)
).
7. Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
§ 35. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie rozporządzenia kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
mogą kontynuować prowadzenie tego kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego
2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 36. Publiczne placówki i publiczne ośrodki dostosują organizację i sposób działania do wymogów wynikających
z rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
6)
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221,
poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81,
poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.
6)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie pub-
licznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształca-
nia i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 205, poz. 1206), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), które traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 186
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (poz. 186)
Załącznik nr 1
WZÓR
.................................................
(pieczątka podmiotu prowadzącego
kwalifikacyjny kurs zawodowy)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kwalikacyjnego kursu zawodowego
uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalikacje w zawodzie
w zakresie kwalikacji wymienionej w zaświadczeniu
Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.......................................... ............................................ .....................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL
1)
)
ukończył/a kwalikacyjny kurs zawodowy z zakresu kwalikacji
2)
.........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i oznaczenie kwalifikacji)
wyodrębnionej w zawodzie ......................................................................................................... w wymiarze .............. godzin
(nazwa i symbol cyfrowy zawodu
3)
)
prowadzony przez .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy)
Zaświadczenie wydano na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
................................................................................
(miejscowość, data)
Nr .............../20...... r.
4)
............................................................................
(pieczątka i podpis osoby reprezentującej
podmiot prowadzący
kwalifikacyjny kurs zawodowy)
1)
W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2)
Wpisać nazwę i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184).
3)
Wpisać nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).
4)
Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 186
Załącznik nr 2
WZÓR
............................................................................
(pieczątka placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalikacyjnym kursie zawodowym
do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu
Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.......................................... ............................................ .....................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL
1)
)
ukończył/a kurs umiejętności zawodowych w zakresie
2)
...........................................................................................................
....................................................................................................................................................... w wymiarze ............. godzin
prowadzony przez .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zaświadczenie wydano na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
...................................................................................
(miejscowość, data)
Nr .........../20.......... r.
3)
...............................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora
placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
1)
W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2)
Wpisać odpowiedni zakres kształcenia zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
3)
Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 186
Załącznik nr 3
WZÓR
..................................................................
(pieczątka placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.......................................... ............................................ .....................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL
1)
)
ukończył/a kurs kompetencji ogólnych w zakresie
2)
..................................................................................................................
.................................................................................................................................................... w wymiarze ................ godzin
prowadzony przez .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zaświadczenie wydano na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
..................................................................
(miejscowość, data)
Nr ........./20..... r.
3)
................................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora
placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
1)
W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2)
Wpisać nazwę zajęć realizowanych na kursie kompetencji ogólnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
3)
Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 186
Załącznik nr 4
WZÓR
......................................................
(pieczątka ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.......................................... ............................................ .....................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL
1)
)
ukończył/a turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie
2)
.....................................................
.....................................................................................................................................................................................................
w zakresie
3)
................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
prowadzony przez .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zaświadczenie wydano na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
...................................................................................
(miejscowość, data)
Nr .........../20...... r.
4)
.......................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora ośrodka
dokształcania i doskonalenia zawodowego)
1)
W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, za-
wierającego jej datę urodzenia.
2)
Wpisać nazwę i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7).
3)
Wpisać realizowany na turnusie zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
4)
Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 186
Oceny uzyskane z przedmiotów zawodowych teoretycznych objętych programem nauczania realizowanym na turnusie do-
kształcania teoretycznego młodocianych pracowników
5)
:
Lp. Nazwa zajęć Wymiar godzin zajęć Ocena
6)
5)
Wypełnia się w przypadku młodocianych pracowników skierowanych na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowni-
ków przez szkołę w przypadku wskazanym w § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
6)
Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 186
Załącznik nr 5
WZÓR
...............................................................................
(pieczątka placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego)
ZAŚWIADCZENIE
o ukończeniu kursu
Zaświadcza się, że Pan/i .............................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.......................................... ............................................ .....................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) (numer PESEL
1)
)
ukończył/a kurs ..........................................................................................................................................................................
(nazwa kursu)
...................................................................................................................................................... w wymiarze .............. godzin
prowadzony przez .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego
lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego)
Zaświadczenie wydano na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
.................................................................
(miejscowość, data)
Nr .........../20........ r.
2)
..............................................................................
(pieczątka i podpis dyrektora
placówki kształcenia ustawicznego,
placówki kształcenia praktycznego lub
ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego)
1)
W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2)
Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub
ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Strona korzysta z plików cookies