25

Sie 2011

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042

Data publikacji:

25 sierpnia 2011 r.

Data wejścia w życie:

1 września 2011 r.

Strona z 1
Dziennik Ustaw Nr 175 - 10231 - Poz. 1042
1042
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizyczne-
go dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gim-
nazjów i  szkół ponadgimnazjalnych są realizowane
w formie:
1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych,
zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecz-
nych lub aktywnej turystyki.
2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wy-
miarze nie mniejszym niż:
1) 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach;
2) 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponad-
gimnazjalnych.
§ 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie
nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru
przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przezna-
czonych na te zajęcia.
§ 3. 1. Dyrektor szkoły przygotowuje propozycję
zajęć do wyboru przez uczniów, uwzględniając:
1) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania
oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności
fizycznej;
2) uwarunkowania lokalne;
3) miejsce zamieszkania uczniów;
4) tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
5) możliwości kadrowe.
2. Propozycję zajęć, o  której mowa w  ust.  1, po
waniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę
rodziców, dyrektor szkoły przedstawia do wyboru ucz-
niom.
3. Uczniowie, z  wyłączeniem uczniów pełnolet-
nich, dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem
1 września 2011 r.
3)
Minister Edukacji Narodowej: wz. K. Szumilas
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 19 sierpnia
2009  r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 136, poz. 1116), które traci moc z dniem 1 wrześ-
nia 2011  r., na podstawie art.  91 ust.  2 ustawy z  dnia
25 czerwca 2010  r. o  sporcie (Dz. U. Nr  127, poz.  857
i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016).
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji
rządowej - oświata i  wychowanie, na podstawie §  1
ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia
16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr  216,
poz. 1591).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280
Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145,
poz. 917, Nr  216, poz. 1370 i Nr 235, poz.  1618, z 2009 r.
Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157,
poz.  1241 i  Nr  219, poz. 1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250,
2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814
i Nr 149, poz. 887.

Strona korzysta z plików cookies