26

Mar 1997

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r.

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

 • Status

  uchylony

 • Data wydania

  6 lutego 1997 r.

 • Data publikacji

  26 marca 1997 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153

 • Źródło

  ISAP

Strona z 75
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
s. 1/75
03-04-02
USTAWA
z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Wprowadza się powszechne obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zwane dalej
„ubezpieczeniem zdrowotnym”.
Art. 1a.
Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególnoci na zasadachŚ
1) solidarnoci społecznej,
2) samorządnoci,
3) samofinansowania,
4) prawa wolnego wyboru wiadczeniodawcy i kasy chorych,
5) zapewnienia równego dostępu do wiadczeń,
6) działalnoci kas chorych nie dla zysku,
7) gospodarnoci i celowoci działania,
8) gwarancji państwa.
Art. 2.
1. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy osoby posiadające
obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty
czasowego pobytu, jeeliŚ
1) podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
2) ubezpieczają się dobrowolnie.
2. Ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są takeŚ
1) zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkowie rodzin
osób, o których mowa w ust. 1,
2) osoby posiadające obywatelstwo polskie, niezamieszkujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli są objęte ubezpieczeniem emerytalnym i
rentowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz.
Opracowano na
podstawieŚ Dz.U. z
1997 r. Nr 28, poz.
153, Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 117, poz.
756, Nr 137, poz. 887,
Nr 144, poz. 929, Nr
162, poz. 1116, z 1999
r. Nr 45, poz. 439, Nr
49, poz. 483, Nr 63,
poz. 700, Nr 70,
poz.777, Nr 72, poz.
802, Nr 109, poz.
1236, Nr 110, poz.
1255 i 1256, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr
18, poz. 230, Nr 95,
poz. 1041, Nr 122,
poz. 1311 i 1324, z
2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr
88, poz. 961, Nr 97,
poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384, Nr
154, poz. 1796 i 1801,
z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 74, poz. 676,
Nr 83, poz. 749, Nr
153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1689, Nr
230, poz. 1920, Nr
241, poz. 2074.
s. 2/75
03-04-02
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr
78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459 i Nr 72, poz. 748),
3) cudzoziemcy - studenci i słuchacze studiów doktoranckich, którzy studiują
w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyszych seminariów
duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryci zakonów i
ich odpowiedniki przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy pobytowej oraz posiadający kartę stałego pobytu lub kartę
czasowego pobytu.
Art. 3.
Ubezpieczonym przysługują wiadczenia okrelone w przepisach ustawy, słuące
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, udzielane w przypadku
choroby, urazu, ciąy, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i
promocji zdrowia.
Art. 4.
1. Ubezpieczenie zdrowotne realizowane jest przez instytucje ubezpieczenia
zdrowotnego, zwane w ustawie „kasami chorych”.
2. Kasa chorych w celu zapewnienia ubezpieczonym wiadczeń okrelonych
ustawą gromadzi rodki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy ze
wiadczeniodawcami, o których mowa w art. 7 pkt 23.
3. wiadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym w ramach rodków
finansowych posiadanych przez kachorych i powinny odpowiadać aktualnej
wiedzy i praktyce medycznej.
4. Ubezpieczeni, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, wnoszą do kasy chorych
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Ubezpieczeni współuczestniczą w kosztach udzielanych im wiadczeń wnosząc
opłaty (udział własny) na zasadach okrelonych ustawą.
6. Kasa chorych, realizując swoje zadania, współdziała z innymi instytucjami
działającymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami ubezpieczeń społecznych,
organami jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej,
samorządami zawodów medycznych oraz organizacji specjalnoci medycznych i
organizacjami wiadczeniodawców, a take ze stowarzyszeniami i grupami
samopomocowymi tworzonymi w celu udzielania pomocy osobom chorym lub
promocji zdrowia.
7. Kasa chorych nie moe prowadzić działalnoci gospodarczej w rozumieniu
przepisów o działalnoci gospodarczej.
8. Kasa chorych nie moe prowadzić zakładów opieki zdrowotnej, nie moe być
ich włacicielem ani nie moe posiadać w jakiejkolwiek formie praw własnoci
w stosunku do podmiotów prawnych prowadzących zakłady opieki zdrowotnej i
apteki, w szczególnoci nie moe być akcjonariuszem lub udziałowcem spółek
prowadzących zakłady opieki zdrowotnej, akcjonariuszem lub udziałowcem
spółek prowadzących obrót lekami.
s. 3/75
03-04-02
9. Kasa chorych moe realizować zlecone i finansowane przez ministra
właciwego do spraw zdrowia zadania z zakresu ochrony zdrowia.
10. Zakres i zasady finansowania oraz tryb realizowania zadań, o których mowa w
ust. 9, okrela umowa pomiędzy ministrem właciwym do spraw zdrowia i kasą
chorych.
Art. 4a.
Realizację powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez inne ni kasy chorych
instytucje ubezpieczeniowe ureguluje odrębna ustawa.
Art. 7.
Ilekroć w ustawie jest mowa oŚ
1) artykułach sanitarnych - rozumie się przez to materiały i preparaty
opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych oraz rodki ich
mocowania,
2) bezrobotnym - rozumie się przez to bezrobotnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128),
2a) osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomnoci - rozumie się przez to osobę
realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomnoci w
rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz.
1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z
2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748),
3) kombatancie - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17, poz. 75 i
Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr
129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83),
3a) inwalidzie wojennym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 6-8
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr
36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r.
Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138,
poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877),
4) lecznictwie uzdrowiskowym - rozumie się przez to lecznictwo okrelone w
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z
2000 r. Nr 120, poz. 1268),
5) leku recepturowym - rozumie się przez to leki sporządzone w aptece na
podstawie recepty,
6) leku uzupełniającym - rozumie się przez to produkt leczniczy, w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126,
art. 5 i 6 skrelone
s. 4/75
03-04-02
poz. 1381), wspomagający lub uzupełniający działanie leków
podstawowych, a take produkt leczniczy najnowszej generacji o
zblionych właciwociach terapeutycznych, a wysokiej cenie,
7) leku podstawowym - rozumie się przez to produkt leczniczy ratujący ycie
lub niezbędny w terapii dla podtrzymania zdrowia, najbardziej uzasadniony
w danej grupie produktów leczniczych,
8) lekarzu - rozumie się przez to równie lekarza stomatologa,
9) lekarzu ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie sprzez to lekarza zakładu
opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód poza zakładem opieki
zdrowotnej, z którym to zakładem d lekarzem zawarto umowę o
udzielanie ubezpieczonym wiadczeń z zakresu podstawowej lub
specjalistycznej opieki zdrowotnej,
9a) felczerze ubezpieczenia zdrowotnego - rozumie się przez to felczera lub
starszego felczera udzielającego wiadczeń zdrowotnych, w zakresie
ustalonym ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. Nr 36,
poz. 336, z 1954 r. Nr 57, poz. 284 i z 1998 r. Nr 143, poz. 916), w
zakładzie opieki zdrowotnej, który zawarł z kasą chorych umowę o
udzielanie ubezpieczonym wiadczeń zdrowotnych,
9b) lekarzu wykonującym zawód poza zakładem opieki zdrowotnej - rozumie
się przez to lekarza wykonującego indywidualną praktykę lekarską,
indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę
lekarską,
10) materiałach medycznych, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 126, poz. 1380) mogą być
przedmiotem obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach,
11) nazwie handlowej leku - rozumie się przez to nazwę zastrzeoną przez
producenta,
12) nazwie międzynarodowej leku - rozumie się przez to nazwę leku ustaloną
przez wiatową Organizację Zdrowia,
13) najniszym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najnisze wynagrodzenie
pracowników, ogłoszone przez ministra właciwego do spraw pracy w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Kodeksu pracy,
14) osobie pobierającej emeryturę lub rentę - rozumie się przez to osobę objętą
zaopatrzeniem emerytalno-rentowym lub pobierającą rentę strukturalną, na
podstawie odrębnych przepisów,
15) przeciętnym wynagrodzeniu rozumie s przez to przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału,
ogłaszane przez Prezesa żłównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
16) wiadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to wiadczenie okrelone w
ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110),
17) ubezpieczeniu społecznym rolników - rozumie s przez to ubezpieczenie
okrelone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz.U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r.
s. 5/75
03-04-02
Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 136, poz. 636 i Nr 155,
poz. 771),
18) działalnoci pozarolniczej - rozumie się przez to działalnoć, o której mowa
w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118),
19) ubezpieczeniu społecznym - rozumie się przez to ubezpieczenia emerytalne i
rentowe okrelone w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych,
20) zawodzie medycznym - rozumie się przez to zawód, który na podstawie
odrębnych przepisów uprawnia do udzielania wiadczeń zdrowotnych,
21) członku rodziny – rozumie się przez to, z zastrzeeniem pkt 21a, następujące
osoby, niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułuŚ
a) dziecko własne, dziecko drugiego małonka, dziecko przysposobione
oraz wnuka i dziecko obce przyjęte na wychowanie, równie w ramach
rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeeli kształci się
dalej do ukończenia 26 lat, natomiast jeeli jest niepełnosprawne w
znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
b) małonka,
c) krewnych wstępnych pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym,
21a) za członka rodziny uwaa się take dzieci uprawnione do renty rodzinnej,
22) kasie chorych bez bliszego oznaczenia - rozumie się przez to kadą kasę
chorych,
23) wiadczeniodawcy rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej
wykonujący zadania okrelone w jego statucie oraz grupową praktykę
lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, połonych, osobę wykonującą
zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki
albo osobę, która uzyskała fachowe kwalifikacje do udzielania wiadczeń
zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalnoci
gospodarczej,
24) Pełnomocniku rozumie się przez to Pełnomocnika Rządu do Spraw
Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, o którym
mowa w art. 167,
25) Urzędzie Nadzoru – rozumie się przez to [Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
Zdrowotnych, o którym mowa w art. 151-151f] <Państwowy Urząd
Nadzoru Ubezpieczeń okrelony w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o
działalnoci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770
i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z
2001 r. Nr 37, poz. 424)>,
26) wiadczeniach pielęgniarskich rozumie się przez to wiadczenia
zdrowotne okrelone w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i połonej (Dz.U. Nr 91, poz. 410 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
zmiana w pkt 25 w
art. 7 wchodzi w
życie 1.01.2004 r.
(Dz.U. z 2001 r. Nr
88, poz. 961, 2002 r.
Nr 200, poz. 1689)
s. 6/75
03-04-02
27) poziomie referencyjnym szpitali i oddziałów - rozumie się przez to ich
podział w zalenoci od zakresu, rodzaju i jakoci udzielanych wiadczeń
zdrowotnych,
28) aptece rozumie się przez to aptekę ogólnodostępną, a take punkt
apteczny,
29) szpitalu – rozumie się przez to równie szpital kliniczny,
30) ambulatoryjnej opiece zdrowotnej rozumie się przez to udzielanie
wiadczeń zdrowotnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji
(leczenia szpitalnego) przez przychodnie, poradnie i orodki zdrowia oraz
udzielanie tych wiadczeń w ramach praktyki zawodów medycznych.
Rozdział 2
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 8.
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegająŚ
1) osoby objęte ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym
rolników, z zastrzeeniem art. 2, które sąŚ
a) pracownikami,
b) rolnikami lub ich domownikami,
c) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalnoć lub osobami z nimi
współpracującymi,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek
rolniczych lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi wiadczenia socjalne wypłacane w okresie
urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia wynikające z
odrębnych przepisów lub z układów zbiorowych pracy,
[2) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający służbę okresową lub
nadterminową zasadniczą służbę wojskową,]
3) policjanci,
3a) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,
4) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu,
5) funkcjonariusze Stray żranicznej,
5a) funkcjonariusze Słuby Celnej,
6) funkcjonariusze Słuby Więziennej,
7) funkcjonariusze Państwowej Stray Poarnej,
8) posłowie i senatorowie pobierający uposaenie poselskie albo senatorskie,
pkt 2 w art. 8
skrelony z dn.
1.01.2004 r. (Dz.U. z
2001 r. Nr 88, poz.
961 i Nr 154, poz.
1801, 2002 r. Nr 200,
poz. 1689)
s. 7/75
03-04-02
9) sędziowie i prokuratorzy,
10) osoby pobierające emeryturę lub rentę z wyjątkiem osób, o których mowa w
art. 7 pkt 21a, osoby w stanie spoczynku pobierające uposaenie lub
uposaenia rodzinne oraz osoby pobierające uposaenie po zwolnieniu ze
słuby lub wiadczenie pienięne o takim samym charakterze,
11) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu
przepisów o systemie owiaty oraz dzieci przebywające w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub
lecznicze, niepodlegający ubezpieczeniu z innego tytułu,
11a) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 11, niepodlegające
ubezpieczeniu z innego tytułu, z zastrzeeniem art. 15 pkt 2a,
12) studenci i słuchacze studiów doktoranckich, niepodlegający ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 2
ust. 2 pkt 3,
12a) alumni wyszych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci,
nowicjusze i junioryci zakonów męskich i eńskich i ich odpowiedniki,
13) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
14) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku ycia, nie
objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu,
15) bezrobotni niepodlegający ubezpieczeniu z innego tytułu,
16) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne
oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia
przedemerytalnego z przyczyn okrelonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42, poz. 475) niepodlegające
ubezpieczeniu z innego tytułu,
17) osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej niepodlegające
ubezpieczeniu z innego tytułu,
17a) osoby bezdomne wychodzące z bezdomnoci, nieobjęte ubezpieczeniem z
innego tytułu,
18) kombatanci nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej
Polskiej lub nie pobierający emerytury lub renty,
19) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu,
19a) osoby uprawnione do wiadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody
sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, jeeli nie objęte
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
20) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeeli nie
są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1–19,
[ <22) pozostający na wyłącznym utrzymaniu i niepodlegający ubezpieczeniu z
innego tytułu członkowie rodzin żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy
pkt 21 w art. 8
skrelony
s. 8/75
03-04-02
odbywających służbę okresową lub nadterminową zasadniczą służbę
wojskową.>]
(to brzmienie pkt 22 wchodzi w ycie z dn. 1.01.2004. - Dz.U. z 2001 r. Nr 88,
poz. 961 i z 2002 r. Nr 200, poz. 1689)
<22) niepodlegający ubezpieczeniu z innego tytułu członkowie rodzin żołnie-
rzy zawodowych oraz żołnierzy odbywających służ okresową lub
nadterminową zasadniczą służbę wojskową.>
(to brzmienie pkt 22 wchodzi w ycie z dn. 1.01.2004 r. - Dz.U. 2001 r. Nr 154,
poz. 1801, 2002 r. Nr 200, poz. 1689)
Art. 8a.
1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uwaa się za spełniony po zgłoszeniu
osoby podlegającej temu obowiązkowi w kasie chorych, zgodnie z przepisami
art.16, i opłaceniu składki w terminie i na zasadach okrelonych ustawą.
2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu w
kasie chorychŚ
1) staje się członkiem kasy chorych,
2) uzyskuje wraz z członkami rodziny prawo do wiadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego, z zastrzeeniem art. 51.
3. Członkostwo w kasie chorych osoby, o której mowa w ust. 2, kończy się z
dniem wyganięcia obowiązku ubezpieczenia, chyba e osoba ta ubezpiecza się
nadal dobrowolnie.
3a. Członkostwo w kasie chorych, osoby o której mowa w ust. 2, nie wygasa w
okresie pobierania przez osobę zasiłków, przyznanych na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, których nie zalicza
się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Prawo do wiadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o której mowa w ust.
2, i członków jej rodziny ustaje po upływie 30 dni od dnia wyganięcia jej
członkostwa w kasie chorych, chyba e osoba ta stała się w tym czasie
członkiem innej kasy chorych.
5. W odniesieniu do osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty
członkostwo w kasie chorych nie wygasa w okresie trwania postępowania o
przyznanie tych wiadczeń.
7. Jednoczenie mona być członkiem tylko jednej kasy chorych.
8. Członek rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, moe być zgłoszony tylko w
jednej kasie chorych.
9. W przypadku zgłoszenia członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w
więcej ni jednej kasie chorych wane jest zgłoszenie dokonane jako ostatnie.
Przepis art. 16 ust. 13 stosuje się odpowiednio.
Art. 9.
1. Osoba nie wymieniona w art. 8 moe ubezpieczać się dobrowolnie na podstawie
pisemnego wniosku złoonego w kasie chorych.
2. Podstawę wymiaru składki opłacanej przezŚ
ust. 6 w art. 8a
skrelony
s. 9/75
03-04-02
1) osobę, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota deklarowanego miesięcznego
dochodu, nie nisza jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu
wynagrodzeniu,
2) osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 i 4, stanowi kwota odpowiadająca
wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z
dniem okrelonym w umowie zawartej przez osobę z kasą chorych, a
przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie 30 dni
nieprzerwanej zaległoci w opłacaniu składek, chyba e zaległoć nie przekracza
równowartoci miesięcznej kwoty składki.
4. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, o której mowa w ust. 1, oznacza
równoczesne ubezpieczenie członków jej rodziny.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1, w okresie objęcia jej ubezpieczeniem
zdrowotnym jest członkiem kasy chorych, z którą zawarła umowę.
6. Prawo do wiadczeń zdrowotnych osoby, o której mowa w ust. 1, i członków jej
rodziny rozpoczyna się w dniu objęcia ubezpieczeniem i wygasa po upływie 30
dni od dnia ustania członkostwa w kasie chorych.
7. Kasa chorych moe uzalenić objęcie ubezpieczeniem osoby, o której mowa w
ust 1, od wpłacenia przez nią kwoty odpowiadającej wielokrotnoci miesięcznej
składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczanej na zasadach okrelonych w ust.
2, jeli nie była ona dotąd członkiem kasy chorych lub przerwa w jej
ubezpieczeniu zdrowotnym w kasie chorych trwała dłuej ni 3 miesiące.
8. Szczegółowe zasady ustalania wysokoci i pobierania kwoty, o której mowa w
ust. 7, okrela statut kasy chorych, z tym e nie moe być ona wysza ni
dwukrotnoć przeciętnego wynagrodzenia.
9. Kasa chorych zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym
osoby ubezpieczającej się na własny wniosek.
Art. 10.
W kasach chorych nie mogą ubezpieczać się cudzoziemcy przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy zatrudnieni w obcych
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach
specjalnych lub międzynarodowych instytucjach, chyba e umowy międzynarodowe
ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską stanowią inaczej, z zastrzeeniem art. 2.
Art. 11.
1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 8 pkt 1,
powstaje i wygasa w terminach okrelonych w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym lub ubezpieczeniu społecznym rolników, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Jeeli pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego, obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pracownik moe ubezpieczyć się
na zasadach okrelonych w art. 9.
s. 10/75
03-04-02
Art. 12.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 2-7
powstaje z dniem nawiązania stosunku słubowego, a wygasa z dniem jego ustania.
Art. 13.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 8 i 9
powstaje z dniem przyznania im uposaenia, a wygasa z dniem utraty prawa do
pobierania uposaenia.
Art. 14.
1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego emerytów i rencistów powstaje od dnia,
od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, a wygasa z dniem
zaprzestania pobierania wiadczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób w stanie spoczynku pobiera-
jących uposaenie lub pobierających uposaenie rodzinne oraz osób
pobierających uposaenie po zwolnieniu ze słuby lub wiadczenie pienięne o
takim samym charakterze.
Art. 15.
Obowiązek ubezpieczeniaŚ
1) uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 8 pkt 11 - powstaje z dniem
przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem
ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skrelenia z
listy uczniów lub słuchaczy,
2) dzieci, uczniów i słuchaczy, wymienionych w art. 8 pkt 11, przebywających
w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze
lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej - powstaje z dniem przyjęcia
do placówki albo domu, a wygasa z końcem pobytu w placówce bąd domu,
2a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a - powstaje z dniem uznania przez
orodek pomocy społecznej koniecznoci i zasadnoci objęcia
ubezpieczeniem, a wygasa z dniem uznania, e ustała koniecznoć i
zasadnoć objęcia ubezpieczeniem, nie póniej jednak ni z dniem, w
którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnegoś orodek
pomocy społecznej moe odmówić uznania koniecznoci i zasadnoci
objęcia ubezpieczeniem lub uznać, e ustała koniecznoć i zasadnoć
objęcia ubezpieczeniem dziecka spełniającego przesłanki okrelone w art. 8
pkt 11a, wyłącznie jeeli na podstawie wywiadu rodzinnego
(rodowiskowego) stwierdzi, i warunki materialne opiekunów prawnych
lub faktycznych dziecka umoliwiają jego ubezpieczenie w trybie art. 9,
3) osób wymienionych w art. 8 pkt 12 i 13 - powstaje z dniem immatrykulacji i
złoenia lubowania lub przyjęcia na studia doktoranckie, a wygasa z dniem
uzyskania statusu absolwenta lub ukończenia studiów doktoranckich albo
skrelenia z listy studentów lub skrelenia z listy uczestników studiów
doktoranckich,
3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 12a - powstaje z dniem przyjęcia do
wyszego seminarium duchownego albo teologicznego lub do postulatu
s. 11/75
03-04-02
albo jego odpowiedników, a wygasa z dniem ukończenia 25 roku ycia albo
wystąpienia z wyszego seminarium duchownego albo teologicznego lub
zakonu albo jego odpowiedników,
4) osób wymienionych w art. 8 pkt 14 powstaje z dniem przyznania
stypendium, a wygasa z dniem utraty prawa do jego pobierania,
5) bezrobotnych powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa
z dniem utraty tego statusu,
6) osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemery-
talne z urzędu pracy obejmuje okres od dnia przyznania prawa do zasiłku
przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego do dnia utraty
prawa do ich pobierania, a w przypadku osób niepobierających zasiłku
przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o
których mowa w art. 8 pkt 16 - obejmuje okres od dnia zarejestrowania się
w urzędzie pracy do dnia przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego
lub wiadczenia przedemerytalnego,
7) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej obejmuje okres
od dnia przyznania renty lub zasiłku do dnia utraty prawa do ich pobierania,
7a) osób bezdomnych wychodzących z bezdomnoci - powstaje po upływie 30
dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z
bezdomnoci, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub
zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej,
8) osób korzystających z urlopu wychowawczego powstaje z dniem
rozpoczęcia urlopu, a wygasa z dniem zakończenia urlopu,
8a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 19a - powstaje z dniem zawarcia ugody
sądowej lub zasądzenia wiadczenia alimentacyjnego, a wygasa w dniu, w
którym nalenoci z tytułu alimentów przestaną być wymagalne,
9) rolników, o których mowa w art. 8 pkt 20 powstaje z dniem zaistnienia
okrelonych w tym przepisie warunków, a wygasa z dniem ich ustania,
<11) osób wymienionych w art. 8 pkt 22 - powstaje z dniem zaistnienia
okrelonych w tym przepisie warunków, a wygasa z dniem ich ustania.>
Art. 16.
1. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób objętych ubezpieczeniem społecznym oraz
wymienionych w ust. 3–10 stosuje sodpowiednio przepisy dotyczące zasad,
trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia
społecznego rolników, z zastrzeeniem ust. 11 i art. 25 ust. 5 i 6.
2. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób wymienionych w art. 8 pkt 2–9 stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do
ubezpieczenia społecznego, z zastrzeeniem ust. 11.
3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, inna właciwa instytucja emerytalno-rentowa lub bank dokonujący
wypłaty emerytury lub renty z zagranicy. Osoby pobierające uposaenie w
stanie spoczynku lub uposaenie rodzinne, a take osoby pobierające uposaenie
pkt 11 w art. 15
wchodzi w życie
1.01.2004 r. (Dz.U.
2001 r. Nr 88, poz.
961 i Nr 154, poz.
1801, 2002 r. Nr 200,
poz. 1689)
pkt 10 w art. 15
skrelony
s. 12/75
03-04-02
po zwolnieniu ze słuby lub wiadczenie pienięne o takim samym charakterze
zgłasza do ubezpieczenia wypłacający uposaenie lub wiadczenie.
4. Osoby wymienione w art. 8 pkt 11 i 12 zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego
szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wysze, jednostki prowadzące
studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze lub lecznicze i domy pomocy społecznej.
4a. Dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
orodek pomocy społecznej, z własnej inicjatywy, na wniosek opiekuna
prawnego lub faktycznego dziecka lub na wniosek innej osoby.
4b. Osoby wymienione w art. 8 pkt 12a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
odpowiednio wysze seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo
jego odpowiednik.
5. Osoby wymienione w art. 8 pkt 13 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
6. Osoby wymienione w art. 8 pkt 14 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot wypłacający stypendium.
7. Bezrobotnych oraz osoby, o których mowa w art. 8 pkt 16, zgłasza do
ubezpieczenia zdrowotnego urząd pracy.
7a. Osoby korzystające z urlopu wychowawczego zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego, w imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
z zastrzeeniem ust. 7b.
7b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osoby
korzystające z urlopu wychowawczego, którym wypłaca zasiłek wychowawczy.
8. Osoby pobierające rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub
gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego orodek pomocy społecznej.
8a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 17a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
orodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z
bezdomnoci.
8b. Kombatantów, o których mowa w art. 8 pkt 18, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
9. Osoby wymienione w art. 8 pkt 20 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te zobowiązane zgłosić się w
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich zarejestrowania.
<9a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 22 zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
organ [wojskowy] wypłacający uposażenie żołnierzowi zawodowemu lub
żołnierzowi odbywającemu służbę okresową lub nadterminową zasadniczą
służbę wojskową.>
10. Osoby nie wymienione w [ust. 1-9] <ust. 1-9a> zgłaszają się do ubezpieczenia
zdrowotnego same.
11. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1-7 i 8-10, kierowane do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zgłoszenie powinno zawieraćŚ wskazanie kasy chorych, nazwisko, pierwsze i
drugie imię, nazwisko rodowe, płeć, adres zamieszkania, numer PźSźL, datę
urodzenia oraz numer NIP w przypadku osób, którym nadano ten numer. żdy
osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego nie ma nadanego numeru
dodany ust. 9a i
zmiana w ust. 10 w
art. 16 wchodzą w
życie z dniem 1.01.
2004 r. (Dz.U. z 2001
r. Nr 88, poz. 961 i
Nr 154, poz. 1801,
2002 r. Nr 200, poz.
1689)
s. 13/75
03-04-02
PźSźL i numeru NIP, zgłoszenie powinno zawierać rodzaj i numer dowodu
tosamoci. Zgłoszenie powinno zawierać równie następujące dane dotyczące
członków rodziny objętej ubezpieczeniemŚ nazwisko, pierwsze i drugie imię,
nazwisko rodowe, płeć, stopień pokrewieństwa, datę urodzenia, adres
zamieszkania, stopień niepełnosprawnoci, numer PźSźL oraz numer NIP w
przypadku osób, którym nadano ten numer.
12. Osoby, o których mowa w ust. 1-9, składają wniosek o ubezpieczenie w innej
kasie chorych za porednictwem płatnika ich składki. Płatnik przekazuje
wniosek do 15 dnia następnego miesiąca do wskazanej kasy chorych.
13. Kasa chorych, do której skierowany został wniosek, ubezpiecza wnioskodawcę
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek
został przekazany, i w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem
zawiadamia o tymŚ
1) ubezpieczonego,
2) płatnika, który przekazał wniosek,
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
4) kasę chorych, której członkiem był wnioskodawca.
14. Osoby, o których mowa w ust. 10, składają wniosek o ubezpieczenie w innej
kasie chorych do tej kasy chorych. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio.
15. Minister właciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych, z uwzględnieniem informacji
kasy chorych, w której wnioskodawca jest ubezpieczony, o wnioskodawcy oraz
o członkach rodziny wnioskodawcy objętych ubezpieczeniem, a take wzór
zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.
Art. 18.
1. Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest dokument, zwany dalej
„kartą ubezpieczenia”.
2. Kartę ubezpieczenia stosuje stake do potwierdzania wykonania wiadczeń
zdrowotnych poprzez nadanie kademu jednostkowemu wiadczeniu
niepowtarzalnego numeru uzyskanego z karty ubezpieczenia, zwanego
„numerem autoryzacji”.
3. Karta ubezpieczenia zawiera nazwę kasy chorych oraz następujące dane
osobowe ubezpieczonegoŚ
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) numer PźSźL,
3) datę urodzenia.
4. Karta ubezpieczenia moe zawierać takeŚ
1) adres zamieszkania,
2) numer karty ubezpieczenia,
3) zdjęcie ubezpieczonego,
4) datę objęcia ubezpieczeniem,
5) rodzaj uprawnień dodatkowych, o których mowa w art. 141a ust. 2 pkt 9.
art. 17 skrelony
s. 14/75
03-04-02
5. W karcie ubezpieczenia, za zgodą ubezpieczonego, mogą być umieszczane
dodatkowo informacje dotyczące jego stanu zdrowia.
6. Kartę ubezpieczenia otrzymuje osoba ubezpieczona po zgłoszeniu jej w kasie
chorych, zgodnie z art. 16.
6a. Minister właciwy do spraw zdrowia tworzy centralną bazę osób
ubezpieczonych, w szczególnoci w celuŚ
1) potwierdzenia prawa do wiadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
2) kontroli wydanych kart ubezpieczenia,
3) ustalenia danych o osobach ubezpieczonych w kadej kasie chorych
niezbędnych do okrelenia wyrównania finansowego.
6b. W centralnej bazie osób ubezpieczonych przetwarzane dane, o których mowa
w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5.
7. Minister właciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporządzenia, formy i
wzory oraz sposób zgłaszania wydanych kart ubezpieczenia do centralnej bazy
ubezpieczonych, a take tryb jej wydawania i uniewaniania.
Rozdział 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Art. 19.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi [7,75%] <9%> podstawy wymiaru
składki, z zastrzeeniem art. 20, 22a i 169g.
Art. 20.
1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu
społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy
kwintala yta z kadego hektara przeliczeniowego uytków rolnych w
prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku
rolnego, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Podstawą wymiaru składki dla rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji
rolnej jest ponadto deklarowana kwota odpowiadająca dochodowi ustalonemu
dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3. Podstawą wymiaru składki dla rolnika, o którym mowa w art. 8 pkt 20, jest
kwota odpowiadająca wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej.
4. Podstawą wymiaru składki dla domownika pracującego z rolnikiem w
rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest kwota
odpowiadająca wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej.
5. Składka rolnika na ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków jego rodziny,
jeeli nie oni domownikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
6. Składka rolnika nie moe przekroczyć wysokoci kwoty składki naliczanej z 50
hektarów przeliczeniowych prowadzonego gospodarstwa rolnego.
<7. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 8 pkt 22
ustalana jest w wysokoci wynikającej z art. 19 od podstawy wymiaru
zmiana w art. 19 w
zakresie dot.
wysokoci składki
wchodzi w życie
1.01.2006 r. (Dz.U.
2001 r. Nr 88, poz.
961)
dodany ust. 7 w art.
20 wchodzi w życie
1.01.2004 r. (Dz.U.
2001 r. Nr 88, poz.
961 i Nr 154, poz.
1801, 2002 r. Nr 200,
poz. 1689)
s. 15/75
03-04-02
składki, jaką należałoby zgodnie z ust. 1 pobrać i odprowadzić za żołnierza
zawodowego lub żołnierza odbywającego służbę okresową lub
nadterminową zasadniczą służbę wojskową.>
Art. 21.
1. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o
których mowa w art. 8 pkt 1 lit. a), c)-h), stosuje się przepisy okrelające
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z
zastrzeeniem ust. 2b, 2c i 3a.
2. Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o
których mowa w art. 8 pkt 2-7, objętych ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi, stosuje się przepisy okrelające podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeeniem ust. 2b, 2c, 2d i
3a.
2a. Podstawę wymiaru składek dla osób, o których mowa w art. 8 pkt 2-7, nie
objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, stanowi kwota
odpowiadająca uposaeniu tych osób.
2b. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o
których mowa w ust. 1, nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas
niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą
zakaną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887).
2c. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych
przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, potrąconych przez
płatników ze rodków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie
ubezpieczeń społecznych.
2d. Podstawę wymiaru składek dla funkcjonariuszy Państwowej Stray Poarnej
pełniących słubę kandydacką stanowi kwota odpowiadająca wysokoci
najniszego wynagrodzenia.
3. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dlaŚ
1) osób wymienionych w art. 8 pkt 8 i 9 – jest kwota odpowiadająca wysokoci
ich uposaenia pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe potrąconych przez płatników ze rodków ubezpieczonego,
zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,
2) osób wymienionych w art. 8 pkt 10 jest kwota emerytury, renty z
wyłączeniem dodatków, zasiłków, wiadczeń pienięnych i ryczałtu
energetycznego, ekwiwalentu pienięnego z tytułu prawa do bezpłatnego
węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposaenia pobieranego w
stanie spoczynku lub uposaenia rodzinnego, kwota uposaenia pobieranego
po zwolnieniu ze słuby lub wiadczenia pienięnego o takim samym
charakterze,
3) osób wymienionych w art. 8 pkt 11-12 jest kwota odpowiadająca
wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej,
3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 13 - jest kwota odpowiadająca wysokoci
pobieranego stypendium pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenie
s. 16/75
03-04-02
emerytalne i rentowe, potrąconych przez płatnika ze rodków
ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych,
4) osób wymienionych w art. 8 pkt 14 jest kwota odpowiadająca wysokoci
pobieranego stypendium,
5) osób wymienionych w art. 8 pkt 15 jest kwota odpowiadająca wysokoci
pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, a w przypadku
niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium kwota
odpowiadająca wysokoci 40% zasiłku stałego z pomocy społecznej,
6) osób wymienionych w art. 8 pkt 16 jest kwota odpowiadająca wysokoci
zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, a w
przypadku niepobierania zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia
przedemerytalnego - kwota odpowiadająca wysokoci 40% zasiłku stałego z
pomocy społecznej,
7) osób wymienionych w art. 8 pkt 17 jest kwota odpowiadająca wysokoci
renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub
gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
8) osób wymienionych w art. 8 pkt 17a i 18 – jest kwota odpowiadająca
wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej,
9) osób wymienionych w art. 8 pkt 19 jest kwota odpowiadająca wysokoci
pobieranego zasiłku wychowawczego, a w przypadku niepobierania zasiłku
- kwota odpowiadająca wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej,
10) osób wymienionych w art. 8 pkt 19a - jest kwota odpowiadająca kwocie
alimentów.
3a. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
wymienionych w art. 8 pkt 1 lit. f) oraz pkt 12a, z wyłączeniem osób
duchownych będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych
lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych, jest kwota
odpowiadająca wysokoci zasiłku stałego z pomocy społecznej.
4. Rada Ministrów okrela, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich
domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a take
terminy i tryb ich opłacania, z uwzględnieniem okresu opłacania składek
ustalonego w art. 25 ust. 5.
Art. 22.
1. Jeeli spełnione przesłanki do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 8, z więcej ni jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne
opłacana jest z kadego z tych tytułów odrębnie, z zastrzeeniem ust. 3-7.
2. Jeeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej ni jednego ródła w ramach
takiego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 8, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od kadego ze ródeł
przychodów.
3. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 8, składka finansowana z budetu państwa jest opłacana tylko
wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. W
przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, gdy w
kadym z tych tytułów składka jest finansowana z budetu państwa, składka jest
s. 17/75
03-04-02
opłacana wyłącznie z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia obowiązkiem
ubezpieczenia.
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana od dodatkowych
przychodów z działalnoci pozarolniczej przez osoby, których wiadczenie
emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty najniszego
wynagrodzenia, w przypadku gdy osoby teŚ
1) uzyskują dodatkowe przychody z tej działalnoci w wysokoci
nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniszej emerytury,
2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osoby zaliczone do
umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawnoci, od dodatkowych
przychodów z prowadzonej przez te osoby działalnoci pozarolniczej, jeeli
osoby teŚ
1) uzyskują przychody z tej działalnoci, w wysokoci nieprzekraczającej
miesięcznie 50% kwoty najniszej emerytury,
2) opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
6. Jeeli działalnoć pozarolnicza stanowi jedyne ródło przychodu osób, o których
mowa w ust. 5, składka opłacana jest w wysokoci nieprzekraczającej kwoty
nalenej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Osoba duchowna, która nie jest podatnikiem podatku ryczałtowego, a jedynym
jej ródłem przychodu jest zatrudnienie, opłaca składkę na ubezpieczenie
zdrowotne wyłącznie z tytułu zatrudnienia.
Art. 22a.
1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika,
o którym mowa w art. 24 ust. 1-8, zgodnie z przepisami art. 19-22, jest wysza
od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego
płatnika zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1, składkę
obliczoną za poszczególne miesiące obnia się do wysokoci tej zaliczki.
2. Jeeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiŚ
1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego
płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek,
2) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, od którego
płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych,
o których mowa w art. 8 pkt 1,
3) kwota stanowiąca równowartoć ekwiwalentu pienięnego za urlop
wypoczynkowy, przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom,
o których mowa w art. 18 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 7 pkt 18,
składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art.
19-22ś w tym przypadku przepis ust. 1 nie ma zastosowania.
3. Płatnik składek przekazuje, w terminie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, do
właciwej kasy chorych zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne
pobranych z uwzględnieniem obnienia okrelonego w ust. 1, zawierające
s. 18/75
03-04-02
informację o wysokoci tych składek, jeeli były ustalane zgodnie z przepisami
niniejszego rozdziału.
4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać ponadt imię,
nazwisko, adres zamieszkania, numer PźSźL oraz numer NIP ubezpieczonego,
a w przypadku braku tych numerów - rodzaj i numer dowodu tosamoci, a
take nazwę, adres siedziby, numer NIP oraz numer RźżON płatnika składek.
Art. 23.
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu
zdrowotnemu, z zastrzeeniem art. 24 i 25.
Art. 24.
1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku słubowym składkę jako
płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca, a
w razie wypłaty wiadczeń pracowniczych z Żunduszu żwarantowanych
wiadczeń Pracowniczych, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalnoci pracodawcy
(Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)ś
podmiot zobowiązany do wypłaty tych wiadczeń.
1a. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 21 ust. 2d, składkę oblicza, finansuje
ze rodków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Stray Poarnej.
2. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zleceniodawca.
2a. Za osobę pobierającą wiadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub
zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i
poszukiwania nowego zatrudnienia składkę, jako płatnik, oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza jednostka wypłacająca wiadczenie lub
zasiłek.
3. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium, osobę pobierającą
zasiłek przedemerytalny lub wiadczenie przedemerytalne składkę jako płatnik
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właciwy urząd pracy.
4. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek
rolniczych oraz członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza spółdzielnia.
5. Za osobę pobierającą uposaenie posła lub senatora składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu lub
Kancelaria Senatu.
6. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
kwoty emerytury, renty, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, i odprowadza
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub
rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.
6a. Za osobę pobierającą uposaenie w stanie spoczynku lub uposaenie rodzinne,
uposaenie po zwolnieniu ze słuby lub wiadczenie pienięne o takim samym
s. 19/75
03-04-02
charakterze składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego
i odprowadza wypłacający to uposaenie lub wiadczenie.
7. Za osobę, o której mowa w art. 8 pkt 13, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej.
8. Za osobę, o której mowa w art. 8 pkt 14, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.
9. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalnoć składkę
oblicza, odprowadza i finansuje ze rodków własnych osoba prowadząca
działalnoć.
10. Za osoby korzystające z urlopu wychowawczego składki na ubezpieczenie
zdrowotne oblicza pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna albo Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, jeeli wypłaca zasiłek wychowawczy.
<11. Za osoby, o których mowa w art. 8 pkt 22, składkę opłaca organ
[wojskowy] wypłacający uposażenie żołnierzowi zawodowemu lub
żołnierzowi odbywającemu służbę okresową lub nadterminową zasadniczą
służbę wojskową.>
Art. 25.
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotneŚ
1) rolników, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b) i pkt 20, oraz domowników,
z wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z zastrzeeniem ust. 5
i 6 oraz art. 16 ust. 9,
2) bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz osób
niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia
przedemerytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 16, jeeli nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
opłaca właciwy urząd pracy,
3) osób korzystających z urlopu wychowawczego opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,
4) osób pobierających rentę socjalną, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy
lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej opłaca jednostka
pomocy społecznej przyznająca rentę lub zasiłek,
4a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 17a, opłaca orodek pomocy społecznej
realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomnoci,
5) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 8 pkt 11,
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej
opłaca placówka lub dom, a uczniów i słuchaczy nie przebywających w
takiej placówce, jeeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła lub zakład kształcenia
nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza,
5a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a, opłaca orodek pomocy
społecznej,
6) studentów i uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w art. 8
pkt 12, opłaca szkoła wysza lub jednostka organizacyjna prowadząca
dodany ust. 11 w art.
24 wchodzi w życie z
dniem 1.01.2004 r.
(Dz.U. z 2001 r. Nr
88, poz. 961 i Nr 154,
poz. 1801, 2002 r. Nr
200, poz. 1689)
pkt 5b w ust. 1 w art.
25 skrelony
s. 20/75
03-04-02
studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia, jeeli nie podlegają
one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
6a) osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, jeeli zostały uznane za osoby
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła
wysza lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w
której osoby te odbywają studia, jeeli nie podlegają one obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
7) kombatantów, o których mowa w art. 8 pkt 18, opłaca Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w ust. 1 <oraz art. 8
pkt 22>, a take osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak
równie osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–
1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie,
otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty, zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych, na podstawie odrębnych przepisów,
finansowane z budetu państwa.
2a. rodki z budetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 5 otrzymują
jednostki samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rządowej.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyszych
seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów
i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od
przychodów osób duchownych, są finansowane z Żunduszu Kocielnego.
4. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 3, Żundusz Kocielny otrzymuje
dotacje z budetu państwa.
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b),
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złoono zgłoszenie do
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do
ostatniego dnia miesiąca, w którym ustały okolicznoci uzasadniające
podleganie ubezpieczeniu.
6. Nieopłacenie składki ze względu na brak zgłoszenia uwaa się za nieopłacenie
składki przez obowiązanego ubezpieczonego w rozumieniu art. 51 ust. 2. W
razie póniejszego opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami przez
ubezpieczonego z własnych rodków, w wysokoci ustalonej na jego wniosek
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczony moe
ubiegać się o zwrot kosztów wiadczeń zdrowotnych w trybie okrelonym w art.
51 ust. 4.
Art. 25a.
1. Płatnik, o którym mowa w art. 24 i art. 25 ust. 1, za terminowe naliczenie i
odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazanie
związanych z tym informacji ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci 0,1%
odprowadzonej kwoty składek.
2. Kwota nalenego wynagrodzenia potrącana jest przez płatnika z kwoty
pobranych składek.
dodane wyrazy w ust.
2 w art. 25 wchodzą
w życie z dniem
1.01.2004 r. (Dz.U. z
2001 r. Nr 154, poz.
1801, 2002 r. Nr 200,
poz. 1689)

Strona korzysta z plików cookies