19

Kwi 2002

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  15 marca 2002 r.

 • Data publikacji

  19 kwietnia 2002 r.

 • Data wejścia w życie

  27 października 2002 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361

 • Źródło

  ISAP

Strona z 10
s. 1/10
2011-12-16
USTAWA
z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Art. 1.
1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą
status miasta na prawach powiatu.
2. Nazwa miasto stołeczne Warszawa moe być okrelana skrótem „m. st. Warsza-
wa”.
3. Herbem m. st. Warszawy jest wizerunek Syreny o wzorze okrelonym w statucie
m. st. Warszawy.
Art. 2.
W skład Rady m. st. Warszawy wchodzą radni w liczbie 60.
Art. 3.
1. M. st. Warszawa, oprócz zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi samo-
rządu gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zadania wynikające ze
stołecznego charakteru miasta, a w szczególnoci zapewnia warunki niezbędne
do:
1) funkcjonowania w miecie naczelnych i centralnych organów państwa, ob-
cych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz or-
ganizacji międzynarodowych,
2) przyjmowania delegacji zagranicznych,
3) funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, ma-
jących znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są zadaniami zleconymi z zakresu administra-
cji rządowej.
Art. 4.
1. Projekt statutu m. st. Warszawy uchwala Rada m. st. Warszawy po zasięgnięciu
opinii rad dzielnic. W przypadku niewyraenia opinii przez radę dzielnicy w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii
uwaa się za spełniony.
2. Projekt statutu m. st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Mini-
strów.
3. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuszym ni 30 dni od
dnia jego przedłoenia.
Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2002
r. Nr 41, poz. 361, Nr
127, poz. 1087, z 2006
r. Nr 249, poz. 1826 i
poz. 1828, z 2009 r.
Nr 95, poz. 787, z
2011 r. Nr 21, poz.
113.
s. 2/10
2011-12-16
4. Jeeli Prezes Rady Ministrów nie zajmie stanowiska w terminie okrelonym
w ust. 3, statut uznaje się za uzgodniony.
5. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje projekt
statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia.
6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Art. 5.
1. W m. st. Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych - dzielnic m. st. War-
szawy, zwanych dalej „dzielnicami”, jest obowiązkowe.
2. Rada m. st. Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami lub z ich inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki po-
mocnicze. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) stosuje
się odpowiednio.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, następują z dniem 1 stycznia, a w roku, w któ-
rym odbywają się wybory do rad gmin mogą następować z dniem wyborów.
4. Statut dzielnicy nadany przez Radę m. st. Warszawy okrela nazwę dzielnicy, jej
granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów.
Art. 6.
Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wyko-
nawczym zarząd dzielnicy.
Art. 7.
1. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m. st.
Warszawy.
2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) dotyczące wyboru
radnych do rady w miecie na prawach powiatu, z tym e komitetom wybor-
czym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do
bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i pu-
blicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.
3. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powoła-
ne w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w
gminach nie będących miastami na prawach powiatu.
4. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m. st. Warszawy.
5. Nie mona jednoczenie kandydować do rady dzielnicy i do organu stanowiące-
go jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 8.
1. Do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gmi-
ny.
2. Liczbę radnych wybieranych do rady dzielnicy ustala się na podstawie przepisów
o liczbie radnych wybieranych do rad gmin.
s. 3/10
2011-12-16
Art. 9.
1. Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu po-
przedzającym następne wybory.
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy zwołuje Prezydent m. st. Warszawy w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu okrelonego w ust. 2 pierwszą sesję zwołuje komisarz wy-
borczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze
całego kraju.
4. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy.
5. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m. st.
Warszawy.
Art. 10.
1. Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach
do 100 000 mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby.
2. W skład zarządu dzielnicy wchodzi burmistrz dzielnicy, jego zastępca lub za-
stępcy oraz pozostali członkowie zarządu, jeeli statut dzielnicy tak stanowi.
3. Wybór burmistrza następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większocią gło-
sów. Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą
większocią głosów w głosowaniu tajnym.
4. Jeeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd
dzielnicy nie zostanie wybrany Prezydent m. st. Warszawy nie póniej ni w
ciągu 14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy.
5. Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy lub na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większocią gło-
sów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwoła-
niem całego zarządu.
6. Rada dzielnicy moe odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza, Prezyden-
ta m. st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady
dzielnicy zwykłą większocią głosów w głosowaniu tajnym.
7. W przypadku odwołania zarządu stosuje się odpowiednio ust. 4.
Art. 11.
1. Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m. st. War-
szawy i innych uchwał Rady m. st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania
i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu admini-
stracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Do zakresu działania dzielnicy naleą sprawy lokalne, a w szczególnoci:
1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
2) utrzymywanie placówek owiaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej,
rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie okrelonym przez statut miasta i in-
ne uchwały Rady m. st. Warszawy,
3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie okrelonym przez statut
miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie okrelonym
przez statut miasta i inne uchwały Rady m. st. Warszawy,
s. 4/10
2011-12-16
5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niszego rzędu utworzonymi na jej
obszarze,
7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbioro-
wych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.
3. W zakresie kompetencji, o których mowa w ust. 1, zarząd dzielnicy moe upo-
wanić poszczególnych członków zarządu oraz innych pracowników Urzędu
m.st Warszawy, wykonujących pracę w danej dzielnicy, do załatwiania indywi-
dualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postę-
powaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania
decyzji.
Art. 12.
1. Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dziel-
nicowego do uchwały budetowej m. st. Warszawy, stanowiącego integralną
częć tej uchwały, okrelającego rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na
realizację ich zadań.
2. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m. st. Warszawy opinię na temat załącznika
dzielnicowego do projektu uchwały budetowej.
3. rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku, o którym
mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze ni planowane w budecie m. st. War-
szawy dochody stanowiące:
1) 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu:
a) podatku od nieruchomoci,
b) podatku od rodków transportowych,
c) (uchylona),
d) podatku rolnego,
e) podatku lenego,
f) opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84),
2) 70% wpływów z majątku m. st. Warszawy znajdującego się na obszarze
dzielnicy, który przed dniem wejcia w ycie ustawy, był własnocią gmin
warszawskich,
3) 100% wpływów z innych dochodów m. st. Warszawy pozyskiwanych przez
dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.
4. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, okrela take dodatkowe rodki finansowe,
które są przekazywane do dyspozycji dzielnicy, a w szczególnoci:
1) udział w rodkach finansowych przekazywanych do m. st. Warszawy z bu-
detu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane
przez dzielnicę i na które zostały przyznane te rodki,
2) rodki na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnione przez
Prezydenta m. st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3) rodki wyrównawcze ustalane corocznie przez Radę m. st. Warszawy.
5. Przekazując do dyspozycji dzielnicy rodki finansowe, o których mowa w ust. 4,
Rada m. st. Warszawy uwzględnia potrzebę zapewnienia skutecznoci decentra-
lizacji zadań gminy, równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic oraz maksy-
malnej moliwoci zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach.
s. 5/10
2011-12-16
6. Przekazanie zadań, o których mowa w art. 11, następuje wraz z zapewnieniem
rodków wystarczających na ich realizację.
Art. 13.
Obszar m. st. Warszawy, w dniu wejcia w ycie ustawy, obejmuje obszar związku
komunalnego m. st. Warszawy utworzonego ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustro-
ju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz. 195 i nr 86, poz. 396, z 1995 r.
Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr
26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), oraz gminy Wesoła.
Art. 14.
Dzielnicami m. st. Warszawy, w dniu wejcia w ycie ustawy, są: Bemowo, Białołę-
ka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, ród-
miecie, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i
oliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy
Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
Art. 15.
Znosi się gminy warszawskie, dzielnice w gminie Warszawa-Centrum i związek ko-
munalny m. st. Warszawy, utworzone ustawą, o której mowa w art. 13, oraz gminę
Wesoła.
Art. 16.
1. Znosi się powiat warszawski.
2. Gmina Sulejówek, w dniu wejcia w ycie ustawy, wchodzi w skład powiatu
mińskiego.
Art. 17.
1. Dotychczasowy Zarząd związku komunalnego m. st. Warszawy pełni obowiązki
organu wykonawczego na obszarze m. st. Warszawy do czasu objęcia obowiąz-
ków przez organ wykonawczy m. st. Warszawy utworzony niniejszą ustawą.
2. Dotychczasowe zarządy gmin warszawskich, zarządy dzielnic w gminie War-
szawa-Centrum oraz zarząd gminy Wesoła pełnią obowiązki zarządów dzielnic
do czasu wyboru lub powołania zarządów dzielnic m. st. Warszawy na podsta-
wie niniejszej ustawy.
Art. 18.
1. Dotychczasowe Biuro Zarządu m. st. Warszawy, starostwo powiatu warszaw-
skiego, urzędy gmin warszawskich i urzędy dzielnic w gminie Warszawa-
Centrum oraz urząd gminy Wesoła stają się Urzędem m. st. Warszawy.
2. Pracownicy samorządowi Biura Zarządu m. st. Warszawy, starostwa powiatu
warszawskiego, urzędów gmin warszawskich i dzielnic gminy Warszawa-
Centrum oraz urzędu gminy Wesoła stają się pracownikami samorządowymi
Urzędu m. st. Warszawy.
3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 2, wygasa z ostatnim
dniem miesiąca, w którym upływa 6 miesięcy od dnia opublikowania przez ko-
misarza wyborczego wyników wyborów do Rady m. st. Warszawy, jeeli na
miesiąc przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe wa-
s. 6/10
2011-12-16
runki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia, w ciągu 14
dni od dnia ich zaproponowania.
4. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na pimie pracownika odpowiednio o
terminie wyganięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych wa-
runków pracy lub płacy.
Art. 19.
Do czasu uchwalenia statutów dzielnic m. st. Warszawy mają zastosowanie odpo-
wiednio przepisy okrelające organizację dotychczasowych gmin warszawskich,
dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie niesprzecznym
z niniejszą ustawą.
Art. 20.
1. Mienie gmin warszawskich, mienie gminy Wesoła oraz mienie powiatu war-
szawskiego działających na podstawie przepisów dotychczasowych, mienie
związku komunalnego m. st. Warszawy utworzonego na podstawie art. 1 usta-
wy, o której mowa w art. 13, a take mienie związków komunalnych gmin war-
szawskich utworzonych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 13, sta-
je się z mocy ustawy mieniem m. st. Warszawy.
1a. Miasto stołeczne Warszawa staje się fundatorem w fundacjach, w których był
nim podmiot okrelony w ust. 1, w szczególnoci obejmuje przewidziane w sta-
tutach tych fundacji jego zadania i kompetencje.
2. M. st. Warszawa staje się następcą prawnym podmiotów, o których mowa w ust.
1, w tym we wszczętych i niezakończonych do dnia wejcia w ycie ustawy po-
stępowaniach o nabycie mienia na podstawie odrębnych przepisów.
3. Ujawnienie w księgach wieczystych zmian wynikających z przejęcia przez m. st.
Warszawę mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje z urzędu.
4. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z przejęcia
mienia przez m. st. Warszawę, jednak nie dłuej ni do dnia 31 grudnia 2003 r.,
czynnoci prawne mające za przedmiot mienie komunalne są, z uwzględnieniem
przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych, wane,
jeeli m. st. Warszawa dokonując daną czynnoć złoy w formie przewidzianej
dla tej czynnoci owiadczenie, e jest gminą właciwą dla dokonania tej czyn-
noci.
5. Zobowiązania i wierzytelnoci podmiotów, o których mowa w ust. 1, stają się z
dniem wejcia w ycie ustawy zobowiązaniami i wierzytelnociami m. st. War-
szawy.
Art. 21.
1. Przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budetowe, które wykonują zadania o
charakterze uytecznoci publicznej mające znaczenie dla całego miasta, podpo-
rządkowane i nadzorowane przez Zarząd m. st. Warszawy, ulegają z mocy pra-
wa przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m. st. Warszawy
z dniem 1 stycznia 2003 r.
2. Przedsiębiorstwami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, są:
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania,
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
3) Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
s. 7/10
2011-12-16
3. Zakładami budetowymi, o których mowa w ust. 1, są:
1) Miejskie Zakłady Autobusowe,
2) Tramwaje Warszawskie,
3) Metro Warszawskie.
4. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy m. st.
Warszawy ustala statut spółki (akt załoycielski) i niezwłocznie składa wniosek
o wpisanie spółki do rejestru sądowego z dniem 1 stycznia 2003 r.
5. Wartoć kapitału spółki i jej majątek okreli organ wykonawczy m. st. Warsza-
wy.
6. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio przepisy roz-
działu 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z
1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 697 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668).
Art. 22.
1. Jednostki organizacyjne gmin warszawskich, związku komunalnego m. st. War-
szawy, gminy Wesoła i powiatu warszawskiego oraz powiatowe słuby, inspek-
cje i strae stają się jednostkami organizacyjnymi, słubami, inspekcjami i stra-
ami m. st. Warszawy.
2. Prezydent m. st. Warszawy jest zwierzchnikiem słubowym pracowników jedno-
stek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem słub, inspekcji i stray m. st. War-
szawy.
3. Do czasu wprowadzenia nowych regulaminów organizacyjnych jednostki orga-
nizacyjne, słuby, inspekcje i strae m. st. Warszawy, z zastrzeeniem ust. 2,
działają na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Osoby prawne gmin warszawskich, związku komunalnego m. st. Warszawy,
gminy Wesoła i powiatu warszawskiego stają się osobami prawnymi m. st. War-
szawy.
Art. 23.
Z dniem wejcia w ycie ustawy stroną zawartych wczeniej porozumień pomiędzy
organami administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, a dotych-
czasowymi gminami warszawskimi, związkiem komunalnym m. st. Warszawy, gmi-
ną Wesoła lub powiatem warszawskim staje się m. st. Warszawa.
Art. 24.
1. Burmistrzowie gmin warszawskich, Prezydent m. st. Warszawy, burmistrz gmi-
ny Wesoła oraz starosta powiatu warszawskiego, działający na podstawie prze-
pisów dotychczasowych sporządzą i przekaą sprawozdanie budetowe z wyko-
nania budetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień poprzedzający wej-
cie w ycie ustawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
2. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie sporządza zbiorcze sprawozdanie z wykonania
budetów jednostek, o których mowa w ust. 1, za okres od 1 stycznia 2002 r. do
dnia poprzedzającego wejcie w ycie ustawy, w terminie do 30 dnia miesiąca
następującego po okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie to przekazywane jest
organom m. st. Warszawy oraz ministrowi właciwemu do spraw finansów pu-
blicznych.
s. 8/10
2011-12-16
3. Organ wykonawczy m. st. Warszawy sporządza sprawozdanie z wykonania bu-
detu za okres od dnia wejcia w ycie ustawy do końca okresu sprawoz-
dawczego. Sprawozdanie to przekazywane jest do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Warszawie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie
sprawozdawczym.
Art. 25.
1. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustala budet m. st. War-
szawy na okres od dnia wejcia w ycie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r.
2. Budet, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę gospodarki finansowej m. st.
Warszawy do czasu podjęcia uchwały budetowej przez Radę m. st. Warszawy.
3. Ustalone wpłaty gmin warszawskich i gminy Wesoła z przeznaczeniem na
zwiększenie częci podstawowej subwencji ogólnej, obliczone na podstawie art.
23 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 i Nr 162,
poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz.
574 i Nr 145, poz. 1623), stają się z dniem wejcia w ycie ustawy, zobowiąza-
niami m. st. Warszawy.
4. M. st. Warszawa dokonuje wpłat, o których mowa w ust. 3, zgodnie z art. 23 ust.
4 ustawy, o której mowa w ust. 3.
5. Subwencję ogólną dla m. st. Warszawy ustala się w wysokoci stanowiącej ró-
nicę pomiędzy ustaloną na 2002 r. sumą kwot częci subwencji ogólnej dla po-
szczególnych gmin warszawskich i gminy Wesoła, a sumą kwot częci subwen-
cji ogólnej, przekazaną tym gminom do dnia wejcia w ycie ustawy.
6. Do końca 2002 r. dotacje celowe z budetu państwa na zadania realizowane do-
tychczas przez gminy warszawskie i gminę Wesoła, przekazywane są do bude-
tu m. st. Warszawy.
Art. 26.
1. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których stro-
nami są dotychczasowe gminy warszawskie, związek komunalny m. st. War-
szawy, gmina Wesoła oraz powiat warszawski, stroną staje się m. st. Warszawa.
2. Niezakończone postępowania administracyjne, toczące się przed dotychczaso-
wymi organami gmin warszawskich, związku komunalnego m. st. Warszawy,
gminy Wesoła oraz powiatu warszawskiego, toczą się nadal, przed organami m.
st. Warszawy.
3. Pełnomocnictwa udzielone przez dotychczasowe rady i zarządy gmin warszaw-
skich, związku komunalnego m. st. Warszawy, gminy Wesoła, powiatu war-
szawskiego, burmistrzów gmin i Prezydenta m. st. Warszawy zachowują moc do
dnia upływu 4 miesięcy od dnia wejcia w ycie ustawy, jeli nie zostaną zmie-
nione lub uchylone przez Radę m. st. Warszawy lub Prezydenta m. st. Warsza-
wy.
Art. 27.
1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez gminy
warszawskie po dniu l stycznia 1995 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego gminy Wesoła stają się miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy.
s. 9/10
2011-12-16
2. Dotychczasowy plan zagospodarowania m. st. Warszawy z okreleniem ustaleń
wiąących przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego pełni funkcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Art. 28.
1. Pierwsze wybory do Rady m. st. Warszawy i do rad dzielnic w m. st. Warszawie
utworzonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy zarządza Prezes Rady
Ministrów, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komi-
sji Wyborczej. Termin wyborów wyznacza się na dzień wyborów do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w związku z
zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 padziernika 1998 r.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z uwzględnieniem przepi-
sów niniejszej ustawy.
Art. 29.
1. W pierwszych wyborach do Rady m. st. Warszawy i do rad dzielnic w m. st.
Warszawie stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2, z następu-
jącymi zmianami:
1) Wojewoda Mazowiecki ogłosi liczbę radnych wybieranych do rad dzielnic
w m. st. Warszawie w wojewódzkim dzienniku urzędowym i poda do pu-
blicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia w kadej z dzielnic, na cztery
miesiące przed upływem kadencji rad wybranych w dniu 11 padziernika
1998 r.,
2) Rada m. st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, dokona
pierwszego podziału m. st. Warszawy i dzielnic m. st. Warszawy, utworzo-
nych na podstawie niniejszej ustawy, na okręgi wyborcze,
3) Rada m. st. Warszawy moe dokonać zmian w stałym podziale obszaru m.
st. Warszawy na obwody głosowania z przyczyn okrelonych w ustawie, o
której mowa w art. 7 ust. 2, oraz z przyczyn związanych z nowym podzia-
łem m. st. Warszawy i dzielnic m. st. Warszawy na okręgi wyborcze.
2. Do podziału na okręgi wyborcze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz do zmian
w podziale na obwody głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje
się terminów okrelonych w art. 31 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 92 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 7 ust. 2.
Art. 30.
1. Pierwszą sesję Rady m. st. Warszawy wybranej w wyborach, o których mowa w
art. 28, zwołuje przewodniczący Rady m. st. Warszawy działającej na podstawie
przepisów dotychczasowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów na obszarze całego kraju.
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy m. st. Warszawy wybranej w wyborach, o których
mowa w art. 28, zwołuje Prezydent m. st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłosze-
niu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu okrelonego w ust. 1 i 2 pierwsze sesje zwołuje komisarz
wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na ob-
szarze całego kraju.
s. 10/10
2011-12-16
Art. 31.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o m. st. Warszawa - związku komunal-
nym, m. st. Warszawa - obligatoryjnym związku gmin lub powiecie warszawskim,
naley przez to rozumieć m. st. Warszawa.
Art. 32.
Traci moc ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz.U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 369, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr
127, poz. 947, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr
45, poz. 497).
Art. 33.
Ustawa wchodzi w ycie w dniu wyborów, o których mowa w art. 28, z tym e art.
28 i art. 29 wchodzą w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Strona korzysta z plików cookies