19

Kwi 2002

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Uwaga!

Poniżej widzisz treść ustawy, aktualną w momencie publikacji. Od tamtej pory, tekst zmienił się 5 razy.
Zobacz aktualną wersję tej ustawy »

Strona z 5
Dziennik Ustaw Nr 41 2962 Poz. 361
Art. 1. 1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto
stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta
na prawach powiatu.
2. Nazwa miasto stołeczne Warszawa może być
określana skrótem „m.st. Warszawa”.
3. Herbem m.st. Warszawy jest wizerunek Syreny
o wzorze określonym w statucie m.st. Warszawy.
Art. 2. W skład Rady m.st. Warszawy wchodzą rad-
ni w liczbie 60.
Art. 3. 1. Miasto stołeczne Warszawa, oprócz zadań
przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu
gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zada-
nia wynikające ze stołecznego charakteru miasta,
a w szczególności zapewnia warunki niezbędne do:
1) funkcjonowania w mieście naczelnych i central-
nych organów państwa, obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz or-
ganizacji międzynarodowych,
2) przyjmowania delegacji zagranicznych,
3) funkcjonowania urządzeń publicznych o charakte-
rze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla
stołecznych funkcji miasta.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są zadaniami
zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Art. 4. 1. Projekt statutu m.st. Warszawy uchwala
Rada m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dziel-
nic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dziel-
nicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia,
wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
2. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgod-
nieniu z Prezesem Rady Ministrów.
3. Uzgodnienie projektu statutu następuje w termi-
nie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego przedłożenia.
4. Jeżeli Prezes Rady Ministrów nie zajmie stanowi-
ska w terminie określonym w ust. 3, statut uznaje się za
uzgodniony.
5. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdze-
nia uchybień, przekazuje projekt statutu do ponowne-
go rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia.
6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzia-
nym dla jego uchwalenia.
Art. 5. 1. W m.st. Warszawie utworzenie jednostek
pomocniczych — dzielnic m.st. Warszawy, zwanych
dalej „dzielnicami”, jest obowiązkowe.
2. Rada m.st. Warszawy, w drodze uchwały, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich
inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomoc-
nicze. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) stosuje się odpo-
wiednio.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, następują
z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywają się
wybory do rad gmin, mogą następować z dniem wybo-
rów.
4. Statut dzielnicy nadany przez Radę m.st. Warsza-
wy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kom-
petencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej orga-
nów.
Art. 6. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielni-
cy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym — za-
rząd dzielnicy.
Art. 7. 1. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się
łącznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy.
2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) dotyczące wyboru radnych do
rady gminy liczącej więcej niż 20 000 mieszkańców,
z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandy-
datów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bez-
płatnego rozpowszechniania audycji wyborczych
w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego
zgłoszenia.
3. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielni-
cowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasa-
dach przewidzianych dla gminnych komisji wybor-
czych w gminach niebędących miastami na prawach
powiatu.
4. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje
Rada m.st. Warszawy.
5. Nie można jednocześnie kandydować do rady
dzielnicy i do organu stanowiącego jednostki samorzą-
du terytorialnego.
Art. 8. 1. Do radnych dzielnicy stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące radnych gminy.
2. Liczbę radnych wybieranych do rady dzielnicy
ustala się na podstawie przepisów o liczbie radnych
wybieranych do rad gmin.
Art. 9. 1. Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się
w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym na-
stępne wybory.
361
USTAWA
z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dziennik Ustaw Nr 41 2963 Poz. 361
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy zwołuje Prezydent
m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 pierw-
szą sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze
całego kraju.
4. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący
rady dzielnicy.
5. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z gło-
sem doradczym radni m.st. Warszawy.
Art. 10. 1. Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy
w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 100 000
mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby.
2. W skład zarządu dzielnicy wchodzi burmistrz
dzielnicy, jego zastępca lub zastępcy oraz pozostali
członkowie zarządu, jeżeli statut dzielnicy tak stanowi.
3. Wybór burmistrza następuje w głosowaniu taj-
nym bezwzględną większością głosów. Pozostali
członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmi-
strza zwykłą większością głosów w głosowaniu taj-
nym.
4. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posie-
dzenia rady dzielnicy zarząd dzielnicy nie zostanie wy-
brany, Prezydent m.st. Warszawy nie później niż w cią-
gu 14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza
dzielnicy.
5. Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Pre-
zydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza
jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu.
6. Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na
wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady
dzielnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu taj-
nym.
7. W przypadku odwołania zarządu stosuje się od-
powiednio ust. 4.
Art. 11. 1. Dzielnica działa na podstawie statutu
dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i in-
nych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących
dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe,
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządo-
wej oraz zadania realizowane na podstawie porozu-
mień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu te-
rytorialnego.
2. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lo-
kalne, a w szczególności:
1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lo-
kalowych,
2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania,
kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i tury-
styki, w zakresie określonym przez statut miasta
i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie
określonym przez statut miasta i inne uchwały Ra-
dy m.st. Warszawy,
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym,
w zakresie określonym przez statut miasta i inne
uchwały Rady m.st. Warszawy,
5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiek-
tów administracyjnych,
6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego
rzędu utworzonymi na jej obszarze,
7) podejmowanie we własnym zakresie działań na
rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkańców dzielnicy.
Art. 12. 1. Gospodarka finansowa dzielnicy prowa-
dzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do
uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego
integralną część tej uchwały, określającego środki
przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich
zadań.
2. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warsza-
wy opinię na temat załącznika dzielnicowego do pro-
jektu uchwały budżetowej.
3. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji
dzielnicy w załączniku, o którym mowa w ust. 1, nie
mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st.
Warszawy dochody stanowiące:
1) 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) podatku od posiadania psów,
d) podatku rolnego,
e) podatku leśnego,
f) opłat lokalnych uiszczanych na podstawie usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2) 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdują-
cego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem
wejścia w życie ustawy był własnością gmin war-
szawskich,
3) 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warsza-
wy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku reali-
zacji zadań statutowych dzielnicy.
4. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, określa także
dodatkowe środki finansowe, które są przekazywane
do dyspozycji dzielnicy, a w szczególności:
1) udział w środkach finansowych przekazywanych do
m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu pro-
porcjonalnym do zadań, które są wykonywane
przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środ-
ki,
2) środki na realizację inwestycji i zadań własnych
dzielnicy uzgodnione przez Prezydenta m.st. War-
szawy i burmistrzów dzielnic,
3) środki wyrównawcze ustalane corocznie przez Ra-
dę m.st. Warszawy.
Dziennik Ustaw Nr 41 2964 Poz. 361
5. Przekazując do dyspozycji dzielnicy środki finan-
sowe, o których mowa w ust. 4, Rada m.st. Warszawy
uwzględnia potrzebę zapewnienia skuteczności decen-
tralizacji zadań gminy, równomiernego rozwoju
wszystkich dzielnic oraz maksymalnej możliwości za-
spokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielni-
cach.
6. Przekazanie zadań, o których mowa w art. 11, na-
stępuje wraz z zapewnieniem środków wystarczają-
cych na ich realizację.
Art. 13. Obszar m.st. Warszawy, w dniu wejścia
w życie ustawy, obejmuje obszar związku komunalne-
go m.st. Warszawy utworzonego ustawą z dnia 25 mar-
ca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497).
Art. 14. Dzielnicami m.st. Warszawy, w dniu wej-
ścia w życie ustawy, są: Bemowo, Białołęka, Bielany,
Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ,
Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów,
Wawer, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz, w granicach
dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich
lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
Art. 15. Znosi się gminy warszawskie, dzielnice
w gminie Warszawa-Centrum oraz związek komunalny
m.st. Warszawy, utworzone ustawą, o której mowa
w art. 13.
Art. 16. 1. Znosi się powiat warszawski.
2. Gminy Sulejówek i Wesoła, w dniu wejścia w ży-
cie ustawy, wchodzą w skład powiatu mińskiego.
Art. 17. 1. Dotychczasowy Zarząd związku komu-
nalnego m.st. Warszawy pełni obowiązki organu wyko-
nawczego na obszarze m.st. Warszawy do czasu obję-
cia obowiązków przez organ wykonawczy m.st. War-
szawy utworzony niniejszą ustawą.
2. Dotychczasowe zarządy gmin warszawskich i za-
rządy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum pełnią
obowiązki zarządów dzielnic do czasu wyboru lub po-
wołania zarządów dzielnic m.st. Warszawy na podsta-
wie niniejszej ustawy.
Art. 18. 1. Dotychczasowe Biuro Zarządu m.st. War-
szawy, starostwo powiatu warszawskiego, urzędy
gmin warszawskich i urzędy dzielnic w gminie Warsza-
wa-Centrum stają się Urzędem m.st. Warszawy.
2. Pracownicy samorządowi Biura Zarządu m.st.
Warszawy, starostwa powiatu warszawskiego, urzę-
dów gmin warszawskich i dzielnic gminy Warszawa-
-Centrum stają się pracownikami samorządowymi
Urzędu m.st. Warszawy.
3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 2, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym
upływa 6 miesięcy od dnia opublikowania przez komi-
sarza wyborczego wyników wyborów do Rady m.st.
Warszawy, jeżeli na miesiąc przed upływem tego ter-
minu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki
pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nie-
przyjęcia, w ciągu 14 dni od dnia ich zaproponowania.
4. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na pi-
śmie pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia
stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych
warunków pracy lub płacy.
Art. 19. Do czasu uchwalenia statutów dzielnic
m.st. Warszawy mają zastosowanie odpowiednio prze-
pisy określające organizację dotychczasowych gmin
warszawskich oraz dzielnic w gminie Warszawa-Cen-
trum w zakresie niesprzecznym z niniejszą ustawą.
Art. 20. 1. Mienie gmin warszawskich oraz mienie
powiatu warszawskiego działających na podstawie
przepisów dotychczasowych, mienie związku komu-
nalnego m.st. Warszawy utworzonego na podstawie
art. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, a także mienie
związków komunalnych gmin warszawskich utworzo-
nych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa
w art. 13, staje się z mocy ustawy mieniem m.st. War-
szawy.
2. Miasto stołeczne Warszawa staje się następcą
prawnym podmiotów, o których mowa w ust. 1, w tym
we wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w ży-
cie ustawy postępowaniach o nabycie mienia na pod-
stawie odrębnych przepisów.
3. Ujawnienie w księgach wieczystych zmian wyni-
kających z przejęcia przez m.st. Warszawę mienia,
o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje z urzędu.
4. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych
zmian wynikających z przejęcia mienia przez m.st.
Warszawę, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2003 r., czynności prawne mające za przedmiot mienie
komunalne są, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu
cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych,
ważne, jeżeli m.st. Warszawa, dokonując danej czyn-
ności, złoży w formie przewidzianej dla tej czynności
oświadczenie, że jest gminą właściwą dla dokonania
tej czynności.
5. Zobowiązania i wierzytelności podmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1, stają się z dniem wejścia w życie
ustawy zobowiązaniami i wierzytelnościami m.st. War-
szawy.
Art. 21. 1. Przedsiębiorstwa komunalne i zakłady
budżetowe, które wykonują zadania o charakterze uży-
teczności publicznej mające znaczenie dla całego mia-
sta, podporządkowane i nadzorowane przez Zarząd
m.st. Warszawy, ulegają z mocy prawa przekształceniu
w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. War-
szawy z dniem 1 stycznia 2003 r.
2. Przedsiębiorstwami komunalnymi, o których
mowa w ust. 1, są:
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania,
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji,
3) Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Dziennik Ustaw Nr 41 2965 Poz. 361
3. Zakładami budżetowymi, o których mowa
w ust. 1, są:
1) Miejskie Zakłady Autobusowe,
2) Tramwaje Warszawskie,
3) Metro Warszawskie.
4. Przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 1, organ wykonawczy m.st. Warszawy ustala sta-
tut spółki (akt założycielski) i niezwłocznie składa wnio-
sek o wpisanie spółki do rejestru sądowego z dniem
1 stycznia 2003 r.
5. Wartość kapitału spółki i jej majątek określi or-
gan wykonawczy m.st. Warszawy.
6. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1—5 sto-
suje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Art. 22. 1. Jednostki organizacyjne gmin warszaw-
skich, związku komunalnego m.st. Warszawy i powiatu
warszawskiego oraz powiatowe służby, inspekcje
i straże stają się jednostkami organizacyjnymi, służba-
mi, inspekcjami i strażami m.st. Warszawy.
2. Prezydent m.st. Warszawy jest zwierzchnikiem
służbowym pracowników jednostek organizacyjnych
oraz zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży m.st. War-
szawy.
3. Do czasu wprowadzenia nowych regulaminów
organizacyjnych jednostki organizacyjne, służby, in-
spekcje i straże m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2,
działają na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Osoby prawne gmin warszawskich, związku ko-
munalnego m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego
stają się osobami prawnymi m.st. Warszawy.
Art. 23. Z dniem wejścia w życie ustawy stroną za-
wartych wcześniej porozumień pomiędzy organami
administracji rządowej lub jednostek samorządu tery-
torialnego a dotychczasowymi gminami warszawski-
mi, związkiem komunalnym m.st. Warszawy lub po-
wiatem warszawskim staje się m.st. Warszawa.
Art. 24. 1. Burmistrzowie gmin warszawskich, Pre-
zydent m.st. Warszawy oraz starosta powiatu war-
szawskiego, działający na podstawie przepisów do-
tychczasowych, sporządzą i przekażą sprawozdanie
budżetowe z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na dzień poprzedzający wejście w życie
ustawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie.
2. Na podstawie sprawozdań, o których mowa
w ust. 1, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie sporządza zbiorcze sprawozdanie z wy-
konania budżetów jednostek, o których mowa w ust. 1,
za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia poprzedza-
jącego wejście w życie ustawy, w terminie do 30 dnia
miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
Sprawozdanie to przekazywane jest organom m.st.
Warszawy oraz ministrowi właściwemu do spraw fi-
nansów publicznych.
3. Organ wykonawczy m.st. Warszawy sporządza
sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od dnia
wejścia w życie ustawy do końca okresu sprawozdaw-
czego. Sprawozdanie to przekazywane jest do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
do 25 dnia miesiąca następującego po okresie spra-
wozdawczym.
Art. 25. 1. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie ustala budżet m.st. Warszawy na okres
od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia
2002 r.
2. Budżet, o którym mowa w ust. 1, stanowi podsta-
wę gospodarki finansowej m.st. Warszawy do czasu
podjęcia uchwały budżetowej przez Radę m.st. War-
szawy.
3. Ustalone wpłaty gmin warszawskich z przezna-
czeniem na zwiększenie części podstawowej subwen-
cji ogólnej, obliczone na podstawie art. 23 ust. 2 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999—2002 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574
i Nr 145, poz. 1623), stają się z dniem wejścia w życie
ustawy zobowiązaniami m.st. Warszawy.
4. Miasto stołeczne Warszawa dokonuje wpłat,
o których mowa w ust. 3, zgodnie z art. 23 ust. 4 usta-
wy, o której mowa w ust. 3.
5. Subwencję ogólną dla m.st. Warszawy ustala się
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ustaloną
na 2002 r. sumą kwot części subwencji ogólnej dla po-
szczególnych gmin warszawskich a sumą kwot części
subwencji ogólnej, przekazaną tym gminom do dnia
wejścia w życie ustawy.
6. Do końca 2002 r. dotacje celowe z budżetu pań-
stwa na zadania realizowane dotychczas przez gminy
warszawskie przekazywane są do budżetu m.st. War-
szawy.
Art. 26. 1. W toczących się postępowaniach sądo-
wych i administracyjnych, w których stronami są do-
tychczasowe gminy warszawskie, związek komunalny
m.st. Warszawy oraz powiat warszawski, stroną staje
się m.st. Warszawa.
2. Niezakończone postępowania administracyjne,
toczące się przed dotychczasowymi organami gmin
warszawskich, związku komunalnego m.st. Warszawy
oraz powiatu warszawskiego, toczą się nadal przed or-
ganami m.st. Warszawy.
3. Pełnomocnictwa udzielone przez dotychczasowe
rady i zarządy gmin warszawskich, związku komunal-
nego m.st. Warszawy, powiatu warszawskiego, burmi-
strzów gmin i Prezydenta m.st. Warszawy zachowują
moc do dnia upływu 4 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, jeśli nie zostaną zmienione lub uchylone
przez Radę m.st. Warszawy lub Prezydenta m.st. War-
szawy.
Dziennik Ustaw Nr 41 2966 Poz. 361
Art. 27. 1. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przez gminy warszawskie
po dniu 1 stycznia 1995 r. stają się miejscowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego m.st. Warsza-
wy.
2. Dotychczasowy plan zagospodarowania m.st.
Warszawy z określeniem ustaleń wiążących przy spo-
rządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pełni funkcję studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy w rozumieniu przepisów o zagospodarowa-
niu przestrzennym.
Art. 28. 1. Pierwsze wybory do Rady m.st. Warsza-
wy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na
podstawie przepisów niniejszej ustawy zarządza Pre-
zes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, po za-
sięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Ter-
min wyborów wyznacza się na dzień wyborów do or-
ganów stanowiących jednostek samorządu terytorial-
nego przypadających w związku z zakończeniem ka-
dencji tych organów wybranych w dniu 11 październi-
ka 1998 r.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
się z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
Art. 29. W pierwszych wyborach do Rady m.st.
Warszawy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie stosuje
się przepisy ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2, z na-
stępującymi zmianami:
1) Wojewoda Mazowiecki ogłosi liczbę radnych wy-
bieranych do rad dzielnic w m.st. Warszawie w wo-
jewódzkim dzienniku urzędowym i poda do pu-
blicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
w każdej z dzielnic, na cztery miesiące przed upły-
wem kadencji rad wybranych w dniu 11 paździer-
nika 1998 r.,
2) Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy, dokona pierwszego podziału m.st. War-
szawy i dzielnic m.st. Warszawy, utworzonych na
podstawie niniejszej ustawy, na okręgi wyborcze,
3) Rada m.st. Warszawy może dokonać zmian w sta-
łym podziale obszaru m.st. Warszawy na obwody
głosowania z przyczyn określonych w ustawie,
o której mowa w art. 7 ust. 2, oraz z przyczyn zwią-
zanych z nowym podziałem m.st. Warszawy i dziel-
nic m.st. Warszawy na okręgi wyborcze.
Art. 30. 1. Pierwszą sesję Rady m.st. Warszawy wy-
branej w wyborach, o których mowa w art. 28, zwołu-
je przewodniczący Rady m.st. Warszawy, działającej na
podstawie przepisów dotychczasowych, w ciągu 7 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obsza-
rze całego kraju.
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy m.st. Warszawy
wybranej w wyborach, o których mowa w art. 28, zwo-
łuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogło-
szeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całe-
go kraju.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2
pierwsze sesje zwołuje komisarz wyborczy w ciągu
21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na
obszarze całego kraju.
Art. 31. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa
o m.st. Warszawie — związku komunalnym, m.st. War-
szawie — obligatoryjnym związku gmin lub powiecie
warszawskim, należy przez to rozumieć m.st. Warsza-
wę.
Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 25 marca 1994 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.
Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497).
Art. 33. Ustawa wchodzi w życie w dniu wyborów,
o których mowa w art. 28, z tym że art. 28 i art. 29 wcho-
dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia usta-
wy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Strona korzysta z plików cookies