3

Lip 2002

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

 • Status

  uchylony

 • Data wydania

  17 czerwca 2002 r.

 • Data publikacji

  3 lipca 2002 r.

 • Data wejścia w życie

  4 stycznia 2003 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2002 r. Nr 98, poz. 890

 • Źródło

  ISAP

Strona z 10
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór formularza opinii służbowej,
2) szczegółowe zasady okresowego opiniowania służ-
bowego policjantów, zwanego dalej „opiniowa-
niem”,
3) tryb okresowego opiniowania służbowego.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa — ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
2) bezpośredni przełożony — osobę zajmującą stano-
wisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stano-
wiska zajmowanego przez opiniowanego, poczy-
nając od stanowiska kierownika rewiru dzielnico-
wych (równorzędnego) lub dowódcy plutonu.
§ 3. Opiniowanie policjanta, zwanego dalej „opi-
niowanym”, ma w szczególności:
1) motywować do sprawnego wykonywania zadań
i czynności na zajmowanym stanowisku służbo-
wym,
2) ustalać przydatność na zajmowanym stanowisku
służbowym oraz przydatność do służby,
3) wyłaniać najlepszych kandydatów do mianowania
lub powołania na wyższe stanowisko służbowe
oraz na wyższy stopień policyjny,
4) stanowić podstawę do określenia indywidualnego
programu rozwoju zawodowego.
§ 4. 1. Opiniowanie przeprowadza się w terminach:
1) 30 dni przed upływem każdego roku służby przygo-
towawczej oraz przed mianowaniem na stałe,
2) 30 dni przed upływem każdych trzech lat służby sta-
łej do osiągnięcia 15 lat służby, a później 30 dni
przed upływem każdych 5 lat służby,
3) 60 dni przed upływem okresu próbnego w służbie
kontraktowej, a później 30 dni przed upływem każ-
dego roku tej służby.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od
dnia przyjęcia do służby lub ostatniego opiniowania.
3. Termin opiniowania policjanta może ulec przesu-
nięciu o okres:
1) zawieszenia w czynnościach służbowych,
2) odbywania szkolenia zawodowego,
3) urlopu macierzyńskiego,
4) urlopu wychowawczego,
5) urlopu bezpłatnego,
6) choroby,
7) oddelegowania do pełnienia zadań służbowych po-
za Policją lub pełnienia służby poza granicami pań-
stwa.
§ 5. Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od
terminów, o których mowa w § 4 ust. 1, w następują-
cych przypadkach:
1) stwierdzenia nieprzydatności na zajmowanym sta-
nowisku służbowym lub nieprzydatności do służby
w okresie służby przygotowawczej albo niewywią-
zywania się z obowiązków służbowych w okresie
służby stałej lub służby kontraktowej,
2) wniosku o mianowanie lub powołanie na wyższe
stanowisko służbowe lub na wyższy stopień poli-
cyjny, jeżeli od ostatniej opinii minął co najmniej
rok,
3) wniosku o przedterminowe zatarcie kary dyscypli-
narnej,
4) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Po-
licji lub skierowania na studia do Wyższej Szkoły
Policji, jeżeli od ostatniej opinii minęło co najmniej
6 miesięcy,
5) ukończenia Wyższej Szkoły Policji,
6) polecenia wyższego przełożonego,
Dziennik Ustaw Nr 98 6438 Poz. 890
890
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 czerwca 2002 r.
w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.
7) wniosku policjanta lub jego bezpośredniego prze-
łożonego w terminie 7 dni od sporządzenia okreso-
wej oceny.
§ 6. 1. Przy opiniowaniu bierze się pod uwagę na-
stępujące kryteria:
1) przygotowanie zawodowe, z uwzględnieniem wy-
magań na zajmowanym stanowisku służbowym,
kwalifikacji specjalistycznych wynikających z ukoń-
czonych aplikacji lub uzyskanych licencji, znajomo-
ści języków obcych,
2) znajomość obowiązujących przepisów i procedur
oraz umiejętność ich stosowania, z uwzględnie-
niem zasobu wiadomości i umiejętności pozwala-
jących na wywiązywanie się z obowiązków i reali-
zację zadań i czynności służbowych na zajmowa-
nym stanowisku, umiejętności oceny problemu
i formułowania stanowiska na podstawie właści-
wych przepisów,
3) rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji, z uwzględ-
nieniem zdolności i skłonności do uczenia się, uzu-
pełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji oraz
umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdoby-
wania niezbędnych informacji,
4) planowanie i organizowanie pracy, z uwzględnie-
niem zdolności gradacji zadań według ich ważno-
ści, sprawnej i terminowej ich realizacji, umiejętno-
ści zbierania i porządkowania informacji, ustalania
priorytetów i scenariuszy działań zapewniających
realizację założeń oraz tworzenia planów w róż-
nych perspektywach czasowych,
5) praca w zespole, z uwzględnieniem rozumienia ce-
lów i korzyści wynikających ze wspólnej realizacji
zadań, współpracy a nie rywalizowania z członka-
mi zespołu, współdziałania w realizacji celów bez
obciążania własnymi zadaniami i czynnościami
członków zespołu oraz w razie potrzeby udzielania
pomocy i doradzania, niestwarzania sytuacji kon-
fliktowych,
6) komunikacja, z uwzględnieniem umiejętności prze-
kazywania i odbierania informacji w mowie i pi-
śmie, jasnego i wyrazistego formułowania wypo-
wiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
stosowania właściwych standardów przekazu wy-
nikających ze specyfiki służby, a także przekazywa-
nia informacji bez zniekształceń, dostrzegania,
przyjmowania do wiadomości i rozumienia róż-
nych faktów związanych z sytuacją,
7) zdolność analityczna, z uwzględnieniem umiejętno-
ści oceny wartości informacji, ich zbierania i wybo-
ru, porównywania różnych ich aspektów, interpre-
towania, wyciągania wniosków, zauważania po-
wiązań między informacjami, stawiania hipotez,
stosowania odpowiednich narzędzi w celu rozwią-
zania problemu i prezentowania wniosków z ana-
liz,
8) samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności
działania bez angażowania innych osób oraz ko-
nieczności nadzoru przełożonych,
9) kreatywność, z uwzględnieniem wykorzystywania
umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych
rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących,
umiejętności i woli poszukiwania obszarów wyma-
gających zmian oraz sygnalizowania o nich, inicjo-
wania działań i przyjmowanie odpowiedzialności
za nie,
10) dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości
i gotowości podejmowania oraz realizacji zadań
i czynności służbowych w czasie i poza czasem
służby,
11) radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
z uwzględnieniem umiejętności stanowczego i zde-
cydowanego działania w sytuacjach nietypowych,
gdy nie wystarczają obowiązujące (standardowe)
procedury postępowania, odporności na stres,
opanowania emocjonalnego, umiejętności dosto-
sowania działań do szybko zmieniających się wa-
runków i sytuacji, stanowczego działania skierowa-
nego na rozwiązanie problemu,
12) realizacja zadań i czynności, z uwzględnieniem wy-
konawstwa zadań i czynności służbowych w celu
uzyskania wyników pożądanych z punktu widzenia
służby i ustawowych zadań Policji oraz liczby i ja-
kości załatwianych spraw (jednostek zadanio-
wych).
2. Przy opiniowaniu na stanowisko kierownicze bie-
rze się pod uwagę także kryteria:
1) zdolność zarządzania, z uwzględnieniem umiejęt-
ności odpowiedniego rozmieszczenia i wykorzy-
stania potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczo-
wych, finansowych i informacyjnych w realizacji
zadań i czynności służbowych, umiejętności okre-
ślenia i pozyskania zasobów, ich alokacji w celu
sprawnego działania, nadzoru nad realizacją czyn-
ności służbowych oraz kontroli realizacji zadań,
motywowania pracowników do wyższej jakości
pracy oraz stymulowania rozwoju zawodowego,
2) zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umie-
jętności wypracowania pożądanego stanowiska,
jego przygotowania oraz zaprezentowania argu-
mentów je wspierających, analizowania różnią-
cych się wniosków i ocen w celu poszukiwania naj-
lepszych rozwiązań, umiejętności przekonywania
do zmiany ocen, a w sytuacji konfliktowej stymulo-
wania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu
w celu rozwiązania problemu,
3) myślenie strategiczne, z uwzględnieniem umiejęt-
ności postrzegania kierowanej komórki lub jed-
nostki organizacyjnej jako elementu systemu, roz-
poznawania potrzeb i generowania kierunków jej
działania, umiejętności oceny korzyści i ryzyka
związanego z kierunkiem działania, tworzenia stra-
tegii działania,
Dziennik Ustaw Nr 98 6439 Poz. 890
4) zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem umiejętno-
ści reagowania na potrzeby komórki lub jednostki
organizacyjnej, otoczenia, w którym ona działa,
umiejętności wprowadzenia zmiany w organizacji,
podejmowania inicjatywy w tym zakresie i określe-
nia jej etapów, osiągania zamierzonego rezultatu
przy maksymalnej eliminacji niepożądanych na-
stępstw.
§ 7. 1. Przełożonymi właściwymi do wydania opinii,
zwanymi dalej „wydającymi opinię”, są:
1) Komendant Główny Policji w stosunku do:
a) komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Poli-
cji i jego zastępców,
b) komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendan-
ta szkoły policyjnej, a także ich zastępców,
c) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej i jego zastępców,
d) policjanta na stanowisku bezpośrednio podle-
głym lub pozostającego w dyspozycji,
2) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa
w pkt 1 lit. c), w stosunku do policjantów podle-
głych,
3) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w sto-
sunku do:
a) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
i jego zastępców,
b) kierownika jednostki organizacyjnej Policji bez-
pośrednio podległej i jego zastępców,
c) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej i jego zastępców,
d) policjanta na stanowisku bezpośrednio podle-
głym lub pozostającego w dyspozycji,
4) kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kie-
rownik komórki organizacyjnej, o których mowa
w pkt 3 lit. b) i c), w stosunku do policjantów pod-
ległych,
5) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku
do:
a) komendanta komisariatu Policji i jego zastęp-
ców,
b) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej i jego zastępców,
c) policjanta na stanowisku bezpośrednio podle-
głym lub pozostającego w dyspozycji,
6) komendant komisariatu Policji oraz kierownik ko-
mórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 5
lit. a) i b), w stosunku do policjantów podległych,
7) komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendant
szkoły policyjnej w stosunku do:
a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej i jego zastępców,
b) policjanta na stanowisku bezpośrednio podle-
głym lub pozostającego w dyspozycji,
8) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa
w pkt 7 lit. a), w stosunku do policjantów:
a) podległych,
b) w służbie przygotowawczej odbywających stu-
dia w Wyższej Szkole Policji,
c) którzy ukończyli Wyższą Szkołę Policji.
2. Wzór formularza opinii służbowej określa załącz-
nik do rozporządzenia.
§ 8. 1. Wydający opinię sporządza ją samodzielnie
lub przy pomocy bezpośredniego przełożonego opi-
niowanego w oparciu o okresowe oceny wywiązywa-
nia się opiniowanego z obowiązków oraz realizacji za-
dań i czynności, zwane dalej „okresowymi ocenami”.
2. Bezpośredni przełożony sporządza okresową
ocenę, co najmniej raz w każdym roku służby, z zastrze-
żeniem ust. 4. Okresowa ocena powinna uwzględniać
samoocenę opiniowanego w zakresie przygotowania
zawodowego, a także wywiązywania się z obowiązków
oraz realizacji zadań i czynności.
3. Bezpośredni przełożony zapoznaje opiniowane-
go z okresową oceną i przekazuje mu egzemplarz okre-
sowej oceny w czasie rozmowy omawiającej tę ocenę.
4. W okresie odbywania szkolenia zawodowego lub
studiów w Wyższej Szkole Policji okresową ocenę spo-
rządza bezpośredni przełożony opiniowanego w czasie
odbywania szkolenia lub studiów. Odbywającemu
szkolenie zawodowe okresową ocenę sporządza się
przed upływem okresu szkolenia.
§ 9. 1. Wydający opinię lub upoważniony przez nie-
go przełożony zapoznaje opiniowanego z opinią w cią-
gu 14 dni od jej sporządzenia podczas rozmowy po-
święconej tej sprawie. Zapoznanie z opinią następuje
w obecności bezpośredniego przełożonego opiniowa-
nego.
2. Egzemplarz opinii włącza się do akt osobowych,
a drugi doręcza się opiniowanemu podczas rozmowy,
o której mowa w ust. 1. Fakt ten opiniowany potwier-
dza własnoręcznym podpisem. W razie odmowy złoże-
nia podpisu, przełożony zapoznający z opinią sporzą-
dza na tę okoliczność adnotację.
§ 10. 1. Opiniowany może wnieść odwołanie od
opinii, za pośrednictwem wydającego opinię, w termi-
nie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią.
2. Właściwymi do rozpatrzenia odwołania są:
1) Komendant Główny Policji w stosunku do opinii
wydanej przez:
a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej,
Dziennik Ustaw Nr 98 6440 Poz. 890
b) komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Poli-
cji,
c) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komen-
danta szkoły policyjnej,
2) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w sto-
sunku do opinii wydanej przez:
a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej,
b) kierownika jednostki organizacyjnej Policji bez-
pośrednio podległej,
c) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
3) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku
do opinii wydanej przez:
a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośred-
nio podległej,
b) komendanta komisariatu Policji,
4) Komendant Wyższej Szkoły Policji lub komendant
szkoły policyjnej w stosunku do opinii wydanej
przez kierownika komórki organizacyjnej bezpo-
średnio podległej.
3. Od opinii wydanej przez Komendanta Głównego
Policji w stosunku do policjantów, o których mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1, odwołanie nie przysługuje.
4. Opiniowany, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
może zwrócić się do Komendanta Głównego Policji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wnio-
sku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
odwołań od opinii.
§ 11. 1. Wydający opinię może uwzględnić odwoła-
nie w całości i wydać nową opinię. Odwołanie, które
uzna za nieuzasadnione, przesyła w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania przełożonemu właściwemu do
rozpatrzenia odwołania, wraz z opinią i własnym sta-
nowiskiem w sprawie, a także całością materiałów bę-
dących podstawą wydania opinii.
2. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania,
w terminie 7 dni od dnia wpływu odwołania, może po-
wołać komisję do zbadania zaskarżonej opinii. W skład
komisji nie może wchodzić policjant, który wydał lub
uczestniczył przy wydawaniu zaskarżonej opinii.
3. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu
od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwo-
łania zawiadamia o powołaniu komisji zarząd związku
zawodowego policjantów działający w jednostce orga-
nizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę. Zarząd
związku zawodowego policjantów może w terminie
5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swo-
jego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa
w ust. 2.
4. Komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza spra-
wozdanie z wnioskiem o: uwzględnienie odwołania,
utrzymanie w mocy zaskarżonej opinii. Wniosek
o uwzględnienie odwołania powinien zawierać propo-
zycję sposobu jego załatwienia.
5. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię albo
2) uchyla zaskarżoną opinię w całości lub w części
i poleca wydanie nowej opinii, wskazując, jakie
okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wy-
dawaniu.
6. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania
jest obowiązany podjąć decyzję, o której mowa w ust. 5,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
7. Opinia, o której mowa w ust. 5 pkt 1, jako osta-
teczna podlega włączeniu do akt osobowych policjan-
ta.
§ 12. Do spraw wszczętych i niezakończonych do
dnia wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowa-
nie dotychczasowe przepisy.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
K. Janik
Dziennik Ustaw Nr 98 6441 Poz. 890
Dziennik Ustaw Nr 98 6442 Poz. 890
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. (poz. 890)
Dziennik Ustaw Nr 98 6443 Poz. 890
Dziennik Ustaw Nr 98 6444 Poz. 890
Dziennik Ustaw Nr 98 6445 Poz. 890
Dziennik Ustaw Nr 98 6446 Poz. 890
Dziennik Ustaw Nr 98 6447 Poz. 890

Strona korzysta z plików cookies