4

Lip 2002

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu

Sygnatura:

Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905

Data publikacji:

4 lipca 2002 r.

Data wejścia w życie:

19 lipca 2002 r.

Strona z 47
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6485 - Poz. 905
905
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
Na podstawie art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,
poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady
ustalania jednorazowego odszkodowania za przed-
wczesny wyrąb drzewostanu.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 5, wysokość jednorazowe-
go odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewosta-
nu ustala się według następującego wzoru:
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6486 - Poz. 905
O = (Wi - Ws)
x
Z
x
P
x
C
2. Jeżeli wskaźnik wartości Ws nie został określony,
wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1,
ustala się według następującego wzoru:
O = Wk
x
Z
x
P
x
C
użyte symbole oznaczają:
O - wysokość odszkodowania w złotych,
Ws - wskaźnik wartości jednego ha drzewostanu na
drzewostanu,
Wi - wskaźnik wartości spodziewanej jednego ha
drzewostanu na pniu w wieku rębności,
Wk - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na za-
łożenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu,
Z - stopień zadrzewienia drzewostanu stanowiący
iloraz faktycznej miąższości drzewostanu
w wieku przedwczesnego wyrębu oraz miąższo-
ści potencjalnie możliwej do osiągnięcia przez
ten drzewostan,
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
C - aktualna cena sprzedaży jednego m
3
drewna
wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienni-
ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski” dla celów podatku leśnego.
§ 3. 1. Wskaźniki wartości Ws oraz Wi, z uwzględ-
nieniem wieku drzewostanu w chwili przedwczesnego
wyrębu oraz klasy bonitacji drzewostanu, są określo-
ne w następujących Tablicach wskaźników wartości
drzewostanów, stanowiących załącznik do rozporzą-
dzenia:
1) dla sosny i modrzewia:
a) w wieku rębności do 100 lat - tablica 1a,
b) w wieku rębności powyżej 100 lat - tablica 1b;
2) dla jodły i daglezji - tablica 2a;
3) dla świerka:
a) w wieku rębności do 100 lat - tablica 3a,
b) w wieku rębności powyżej 100 lat - tablica 3b;
4) dla buka, klonu, wiązu i jaworu - tablica 4a;
5) dla dębu i jesionu:
a) w wieku rębności do 140 lat - tablica 5a,
b) w wieku rębności powyżej 140 lat - tablica 5b;
6) dla olszy czarnej, lipy, robinii i topoli - tablica 6a;
7) dla osiki - tablica 7a;
8) dla brzozy - tablica 8a;
9) dla grabu - tablica 9a.
2. Dla drzewostanów, o których mowa w ust. 1,
wskaźniki wartości Wk, z uwzględnieniem ich wieku
w chwili przedwczesnego wyrębu oraz klasy bonitacji,
są określone w następujących Tablicach wskaźników
wartości drzewostanów, stanowiących załącznik do
rozporządzenia:
1) dla sosny i modrzewia - tablica 1c;
2) dla jodły i daglezji - tablica 2b;
3) dla świerka - tablica 3c;
4) dla buka, klonu, wiązu i jaworu - tablica 4b;
5) dla dębu i jesionu - tablica 5c;
6) dla olszy czarnej, lipy, robinii i topoli - tablica 6b;
7) dla osiki - tablica 7b;
8) dla brzozy - tablica 8b;
9) dla grabu - tablica 9b.
3. Dla olszy szarej jako wskaźnik wartości Wi, Ws
oraz Wk przyjmuje się odpowiedni wskaźnik wartości
Wi, Ws oraz Wk określony w Tablicach wskaźników
wartości drzewostanów dla osiki IV klasy bonitacji.
§ 4. 1. Wiek rębności drzewostanu dla gatunków,
o których mowa w § 3, ustala się na podstawie danych
określonych dla tego drzewostanu w planie urządzenia
lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub w in-
wentaryzacji stanu lasów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Jeżeli dla drzewostanu nie został sporządzony
plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia la-
su lub inwentaryzacja stanu lasu, jako wiek rębności
tego drzewostanu przyjmuje się minimalny wiek wy-
rębu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporzą-
dzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad sporządzania planu urzą-
dzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3,
poz. 16).
3. Jeżeli plan urządzenia lasu, uproszczony plan
urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu nie
określa wieku rębności dla lipy, jaworu lub robinii, ja-
ko ten wiek rębności przyjmuje się wiek rębności dla
dębu.
§ 5. Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drze-
wostanu gatunku niewymienionego w § 3 ustala się na
zasadach określonych w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
§ 6. Jeżeli drzewostan składa się z drzew wielu ga-
tunków, odszkodowanie ustala się jako sumę odszko-
dowań ustalonych, odpowiednio zgodnie z § 3 lub 5,
osobno dla każdego z tych gatunków.
§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednora-
zowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drze-
wostanu (Monitor Polski z 1996 r. Nr 3, poz. 33).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: S. Żelichowski
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6487 - Poz. 905
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r.
(poz. 905)
TABLICA 1A
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA SOSNY I MODRZEWIA W WIEKU RĘBNOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCYM 100 LAT
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6488 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6489 - Poz. 905
TABLICA 1B
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA SOSNY I MODRZEWIA W WIEKU RĘBNOŚCI
POWYŻEJ 100 LAT
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6490 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6491 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6492 - Poz. 905
TABLICA 1C
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Wk DLA SOSNY I MODRZEWIA
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6493 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6494 - Poz. 905
TABLICA 2A
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA JODŁY I DAGLEZJI
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6495 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6496 - Poz. 905
TABLICA 2B
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Wk DLA JODŁY I DAGLEZJI
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6497 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6498 - Poz. 905
TABLICA 3A
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA ŚWIERKA W WIEKU RĘBNOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCYM 100 LAT
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6499 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6500 - Poz. 905
TABLICA 3B
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA ŚWIERKA W WIEKU RĘBNOŚCI POWYŻEJ 100 LAT
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6501 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6502 - Poz. 905
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6503 - Poz. 905
TABLICA 3C
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Wk DLA ŚWIERKA
Dziennik Ustaw Nr 99 - 6504 - Poz. 905
TABLICA 4A
WSKAèNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA BUKA, KLONU, WIĄZU I JAWORU

Strona korzysta z plików cookies