29

Lip 2002

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych

Sygnatura:

Dz.U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1029

Data publikacji:

29 lipca 2002 r.

Data wejścia w życie:

13 sierpnia 2002 r.

Strona z 2
Dziennik Ustaw Nr 120 - 7843 - Poz. 1029
1029
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz.
984 i Nr 115, poz. 996) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Organami uprawnionymi do zawieszania
w czynnościach służbowych są przełożeni:
1) Komendant Główny Policji w stosunku do policjan-
ta na stanowisku służbowym:
a) komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Poli-
cji i jego zastępcy,
b) Komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastęp-
cy,
c) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,
d) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego
w jego dyspozycji,
2) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w sto-
sunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
oraz jego zastępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio
podległej,
c) w komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Policji
lub pozostającego w jego dyspozycji,
3) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku
do policjanta na stanowisku służbowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego za-
stępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio
podległej,
pozostającego w jego dyspozycji,
policjanta na stanowisku służbowym w Wyższej
Szkole Policji,
5) komendant szkoły policyjnej w stosunku do poli-
cjanta na stanowisku służbowym w szkole policyj-
nej.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce
organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć komen-
dę, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział pre-
wencji i pododdział antyterrorystyczny, Wyższą Szkołę
Policji, szkołę policyjną i ośrodek szkolenia Policji.
§ 2. 1. Zawieszenie policjanta w czynnościach służ-
bowych następuje w formie rozkazu personalnego,
zwanego dalej „decyzją”.
2. Decyzja powinna zawierać w szczególności:
w czynnościach służbowych,
2) datę wydania decyzji,
3) podstawę prawną,
ojca oraz numer identyfikacyjny,
5) nazwę i kod stanowiska służbowego oraz nazwę
jednostki organizacyjnej Policji,
6) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego
oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wy-
sokość miesięcznych stawek uposażenia zasadni-
czego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one
charakter uznaniowy,
7) czas zawieszenia,
8) termin rozliczenia się z obowiązków oraz realizacji
zadań i czynności służbowych,
9) uzasadnienie faktyczne i prawne zawieszenia
w czynnościach służbowych,
10) pouczenie o przysługującym policjantowi środku
odwoławczym,
11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska służbowego przełożonego uprawnionego do
jej wydania.
3. Kopię decyzji wraz z potwierdzeniem doręczenia
włącza się do akt osobowych policjanta.
§ 3. 1. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu w czyn-
dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję.
2. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania
od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w sto-
sunku do decyzji wydanej przez Komendanta
Głównego Policji,
wydanej przez komendanta wojewódzkiego (sto-
łecznego) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Po-
licji oraz komendanta szkoły policyjnej,
3) komendant wojewódzki (stołeczny) Policji w sto-
sunku do decyzji wydanej przez komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji.
§ 4. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania wy-
daje decyzję w terminie 7 dni od dnia otrzymania od-
wołania.
§ 5. Organ, który w pierwszej instancji wydał decy-
zję o zawieszeniu w czynnościach służbowych, uchyla
padku:
1) ustania przesłanek uzasadniających zawieszenie
policjanta w czynnościach służbowych,
2) zastosowania wobec policjanta środka zapobie-
gawczego w postaci zawieszenia policjanta w czyn-
nościach służbowych na podstawie Kodeksu po-
stępowania karnego.
§ 6. Wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu w czynno-
ściach służbowych następuje w przypadku:
1) upływu czasu zawieszenia, o którym mowa
w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji, jeżeli zawieszenia nie przedłużono do cza-
su ukończenia postępowania karnego,
2) prawomocnego zakończenia postępowania karne-
go lub dyscyplinarnego,
3) zwolnienia policjanta ze służby,
4) śmierci policjanta.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1997 r.
w sprawie przebiegu służby, praw i obowiązków poli-
cjantów, zawieszania w czynnościach służbowych oraz
zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat
uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia za-
sadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49) w zakresie
uregulowanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
K. Janik
Dziennik Ustaw Nr 120 - 7844 - Poz. 1029

Strona korzysta z plików cookies