10

Lut 2011

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151

Data publikacji:

10 lutego 2011 r.

Data wejścia w życie:

19 stycznia 2013 r.

Strona z 61
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2330 - Poz. 151
151
USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
1), 2)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na
drogach publicznych oraz na drogach położonych
w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) wymagania w stosunku do osób, o których mowa
w pkt 1;
3) zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kiero-
wania pojazdami oraz zatrzymywania dokumen-
tów stwierdzających posiadanie uprawnienia do
kierowania pojazdami;
4) zasady prowadzenia działalności w zakresie uzy-
skiwania uprawnień i badań psychologicznych,
związanych z kierowaniem pojazdami;
5) zasady wykonywania badań lekarskich i psycho-
logicznych kierowców, instruktorów i egzaminato-
rów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów
i egzaminatorów;
6) zasady prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia
techniki jazdy.
mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2,
art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1
i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5,
art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88
ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 2, art. 99
ust. 5 i art. 103 ust. 6, stanowią zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego
rodzaju - należy przez to rozumieć odpowiednio
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.
3)
);
2) opłacie ewidencyjnej - należy przez to rozumieć
opłatę stanowiącą przychód Funduszu - Central-
na Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym
mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Rozdział 2
Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba,
która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod
względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden
z następujących warunków:
1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w spo-
sób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudnia-
jący ruchu drogowego i nienarażający kogokol-
wiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwier-
dzający posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.
2. Kierującym pojazdem może być również osoba,
która odbywa szkolenie w ramach kwalifikacji wstęp-
nej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzu-
pełniającej przyspieszonej, o których mowa w przepi-
sach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z późn. zm.
4)
), i jest sprawna pod względem
fizycznym i psychicznym.
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw
jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006,
str. 18) oraz częściowo dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców
niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub
osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę
Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.).
2)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i usta-
wę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827,
Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228,
Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246,
Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652
i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2331 - Poz. 151
3. Osoba niepełnosprawna pod względem fizycz-
nym może być kierującym, jeżeli uzyskała orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem.
4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiąza-
na do posiadania dokumentu stwierdzającego posia-
danie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojaz-
dem zaprzęgowym.
Art. 4. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się
z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy;
2) wydane za granicą:
a) międzynarodowe prawo jazdy, określone
w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej
w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U.
z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322),
b) krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy,
określone w Konwencji o ruchu drogowym,
sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada
1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
c) krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym;
3) zagraniczny dokument wojskowy, określony
w umowach międzynarodowych, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska.
2. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne pra-
wo jazdy. Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego
prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o któ-
rej mowa w art. 10 ust. 3.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest
uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfedera-
cji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, jeżeli na terytorium któregokolwiek z tych
państw to prawo jazdy zostało zatrzymane lub czaso-
wo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do
kierowania pojazdem.
Art. 5. 1. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia do
kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem
silnikowym lub zespołem pojazdów:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w ruchu międzynarodowym na terytorium:
a) państw-stron Konwencji, o której mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 lit. b - z wyjątkiem kierowania mo-
torowerem lub ciągnikiem rolniczym,
b) państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon-
kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) - strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym - z wyjąt-
kiem kierowania ciągnikiem rolniczym.
2. Pozwolenie wojskowe, o którym mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie przez żołnierza
zasadniczej służby wojskowej i żołnierza służby kan-
dydackiej uprawnienia do kierowania odpowiednim
pojazdem silnikowym, zespołem pojazdów Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej lub pojazdem pobra-
nym w ramach świadczeń na rzecz obrony.
3. Międzynarodowe prawo jazdy, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza posiadanie upraw-
nienia do kierowania odpowiednim pojazdem silniko-
wym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodo-
wym na terytorium państw-stron Konwencji, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem
kierowania ciągnikiem rolniczym. Międzynarodowe
prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem
jazdy.
4. Prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2
lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia do kiero-
wania odpowiednim pojazdem silnikowym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy
od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
5. Zagraniczny dokument wojskowy, o którym mo-
wa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza posiadanie upraw-
nienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zakresie określonym w umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospoli-
ta Polska.
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpo-
wiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym mo-
że kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne
prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa
jazdy.
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie upraw-
nienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nie-
przekraczającej 125 cm
3
, mocy nieprzekraczają-
cej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nie-
przekraczającym 0,1 kW/kg,
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2332 - Poz. 151
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekra-
czającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW
i stosunku mocy do masy własnej nieprzekra-
czającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on po-
wstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeź-
dzie o mocy przekraczającej dwukrotność mocy
tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekra-
czającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
4) kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
5) kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjąt-
kiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lek-
ka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekra-
czającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
8) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem
autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
9) kategorii D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kie-
rowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
10) kategorii D:
a) autobusem,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-
rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
11) kategorii T:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobież-
nym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolni-
czego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem
wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-
rii AM;
12) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określo-
nym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C
lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym
w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa cał-
kowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać
3,5 t;
13)
kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t,
składającym się z pojazdu ciągnącego określone-
go w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t,
składającym się z pojazdu ciągnącego określone-
go w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E -
zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy
kategorii B+E;
16) kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określo-
nych w prawie jazdy kategorii D+E.
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1
pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita prze-
kracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część
praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną
wpisem do prawa jazdy.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo
jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania
ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym
oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przycze-
py lekkiej;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2333 - Poz. 151
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do
kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągni-
ka rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojaz-
du wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określo-
nego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która
posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co naj-
mniej od 2 lat.
5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw transportu może
określić, w drodze rozporządzenia, w sposób odmien-
ny od przepisów ust. 1, uprawnienia osób kierujących
pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi
do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej lub pobranymi w ramach świadczeń na rzecz
obrony, a także dodatkowe wymagania w stosunku do
tych osób.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5,
uwzględnia się odpowiednio:
1) potrzebę posiadania szczególnych kwalifikacji
przez osoby wykonujące zadania związane z obron-
nością państwa;
2) wymagania w stosunku do uprawnień żołnierzy
pełniących służbę poza granicami kraju;
3) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Art. 7. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie
uprawnienia do kierowania:
1) tramwajem - jest pozwolenie na kierowanie tram-
wajem;
2) rowerem - jest karta rowerowa lub prawo jazdy
kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób,
które nie ukończyły 18 lat;
3) pojazdem zaprzęgowym - jest karta rowerowa
lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T -
w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
2. Kierujący tramwajem może posiadać tylko jed-
no ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem.
Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowa-
nia wynosi:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii AM;
2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posia-
da prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy prze-
kraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jaz-
dy kategorii A;
6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2
pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jaz-
dy kategorii:
a) A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez
2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3
oraz art. 9;
8) 21 lat - dla tramwaju;
9) 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat - dla roweru;
11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewo-
żącego inną osobę;
12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkie-
go;
13) 21 lat - dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla
żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu
wojskowym kategorii A, C i C+E;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu
wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicz-
nej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii A;
2) 19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii C;
3) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy
kategorii D.
Art. 9. 1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację
wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
minimalny wiek do kierowania pojazdami określony-
mi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną
przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo-
wym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okreś-
lonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2334 - Poz. 151
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącz-
nie pojazdami wykonującymi regularne przewozy
osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym na trasie nieprzekraczającej
50 km.
Rozdział 3
Wydawanie praw jazdy
Art. 10. 1. Prawo jazdy jest wydawane przez staro-
stę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz
po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
2. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane
przez każdego starostę, na wniosek osoby zaintereso-
wanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jaz-
dy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na
okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności
krajowego prawa jazdy.
3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przed-
stawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych
i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji
międzynarodowych, korzystających z przywilejów
i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na
mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź po-
wszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom ko-
rzystającym z tych przywilejów i immunitetów upraw-
nienie do kierowania pojazdem wydaje nieodpłatnie
- nie zatrzymując prawa jazdy wydanego w państwie
wysyłającym - marszałek województwa mazowie-
ckiego, na wniosek ministra właściwego do spraw za-
granicznych.
rzom zasadniczej służby wojskowej i żołnierzom służ-
by kandydackiej na czas pełnienia tej służby przez do-
wódcę jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie
kierowców.
starostę na prawo jazdy tej samej kategorii. Osoba
niespełniająca wymagań w zakresie wieku, o których
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, może
otrzymać prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania
określonymi pojazdami.
6. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, z wyjątkiem
opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
Art. 11. 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, któ-
ra:
1) osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowa-
nia pojazdami odpowiedniej kategorii;
2) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psy-
chologicznych do kierowania pojazdem - nie
dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A,
B1, B, B+E lub T;
3) odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa
jazdy danej kategorii;
4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyska-
nia prawa jazdy odpowiedniej kategorii;
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalenda-
rzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub
zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że stu-
diuje co najmniej od 6 miesięcy.
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać
prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna.
3. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do
czasu osiągnięcia wymaganego minimalnego wieku
do kierowania pojazdami określonych kategorii, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 1, mogą otrzymać prawo jazdy
z ograniczeniem wynikającym z możliwości prowa-
dzenia określonego pojazdu.
4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy:
1) kategorii C1, C, D1 lub D - jest spełnienie wyma-
gań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określonych
dla prawa jazdy kategorii B;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - jest
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1
pkt 3 i 4, określonych odpowiednio dla prawa jaz-
dy kategorii B, C1, C, D1 lub D.
5. Osoby, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2,
w okresie między 21. a 23. rokiem życia otrzymują pra-
wo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wyko-
nywania regularnych przewozów osób na liniach ko-
munikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie
nieprzekraczającej 50 km.
6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy
osobie, wobec której została wydana decyzja o cofnię-
ciu prawa jazdy w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest
uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku prze-
ciwwskazań psychologicznych do kierowania pojaz-
dem.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 4 stosuje się do
pozwolenia wojskowego.
Art. 12. 1. Prawo jazdy nie może być wydane oso-
bie:
1) u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzo-
no aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomoc-
nym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązy-
wania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu
uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzy-
maniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowią-
zywania tej decyzji;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2335 - Poz. 151
4) posiadającej inny dokument stwierdzający upraw-
nienie do kierowania pojazdem silnikowym;
5) która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo
jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kie-
rowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie
obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cof-
nięcia uprawnienia;
6) której prawo jazdy zostało wymienione w trybie
art. 97 ust. 1 i 2.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec oso-
by ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych obejmujące-
go uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii
AM, A1, A2 lub A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obo-
wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha-
prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obo-
wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha-
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii
C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec oso-
by ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decy-
zji o cofnięciu lub zatrzymaniu prawa jazdy obej-
mującej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kate-
gorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obo-
wiązywania decyzji o cofnięciu lub zatrzymaniu
prawa jazdy obejmującej uprawnienie w zakresie
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii
C1, C, D1 lub D.
4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy międzynarodo-
wego prawa jazdy oraz prawa jazdy posiadanego
przez osoby, o których mowa w art. 10 ust. 3.
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do pozwolenia
wojskowego.
Art. 13. 1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres
15 lat, z tym że:
a)
z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierw-
szy wydaje się na okres, o którym mowa
w art. 91 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1;
2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się
na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wyni-
kający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psy-
chologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.
2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, w uzasadnionych przypadkach dotyczących sta-
nu zdrowia, może być wydawane na okres krótszy niż
5 lat.
3. Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E jest przedłużany przez
starostę po przedłożeniu:
1) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia
chologicznych do kierowania pojazdem wydanych
na podstawie badań, o których mowa w art. 75
ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo
2) orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi-
sku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwier-
dzającego brak przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4. Prawo jazdy może zawierać wymagania lub
ograniczenia wynikające:
1) ze stanu zdrowia kierowcy;
2) z możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
5. Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć:
1) stosowania:
a) korekty lub ochrony wzroku,
b) korekty słuchu,
c) protezy lub szyny ortopedycznej;
2) możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;
3) konieczności modyfikacji lub dostosowania pojaz-
du;
4) ograniczenia uprawnienia do kierowania wskaza-
nymi pojazdami;
5) dodatkowego oznakowania pojazdu;
6) terminu ważności prawa jazdy.
6. Okres ważności prawa jazdy określonej katego-
rii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowa-
nej, za opłatą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po
uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, w formie wymiany
prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje się
przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1-3.
7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pozwolenia woj-
skowego.
Art. 14. 1. Osoba posiadająca ważne krajowe pra-
wo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek,
otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za opła-
tą, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego doku-
mentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli pra-
wo jazdy wydane za granicą nie jest określone w kon-
wencjach o ruchu drogowym, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2336 - Poz. 151
otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wy-
nikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu
państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłu-
maczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie
dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub państwie członkowskim Europejskiego
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera
ograniczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5, ograni-
czenie to uwzględnia się w wydawanym prawie jazdy.
3. W stosunku do obywateli niektórych państw
można określić, na zasadach wzajemności, warunki
i tryb wydawania praw jazdy, odmienne niż te, o któ-
rych mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw transportu może
określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wy-
dawania praw jazdy, o których mowa w ust. 3.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4,
uwzględnia się odpowiednio:
1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy
na krajowe prawa jazdy danego państwa;
2) wymagania, od których spełnienia jest uzależnio-
krajowe prawa jazdy danego państwa;
3) obciążenia finansowe nakładane na obywatela
polskiego wymieniającego polskie krajowe prawo
jazdy na krajowe prawo jazdy danego państwa.
Art. 15. 1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu
potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwa-
lifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których
mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym.
2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kie-
rowcy, na podstawie przedłożonych kopii:
1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzają-
cego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniają-
cej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo
karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okreso-
wego szkolenia kierowców niektórych pojazdów
drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmienia-
jącą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz
dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrekty-
wę Rady 76/914/EWG,
2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy,
3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego
brak przeciwwskazań psychologicznych do wyko-
nywania pracy na stanowisku kierowcy
- określonych w przepisach ustawy, o której mowa
w ust. 1.
dzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie
jednego z bloków programowych, wydane osobie,
o której mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 wrześ-
nia 2001 r. o transporcie drogowym, stanowi podsta-
wę do uzyskania wpisu, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród
kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
4. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany pra-
wa jazdy, na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świa-
dectwa kwalifikacji zawodowej, o którym mowa
w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia
lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których
mowa w przepisach rozdziału 7a tej ustawy.
5. Za dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1,
pobiera się opłatę, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz
opłatę ewidencyjną.
Art. 16. 1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem
jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej,
za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
przez starostę. Do wydawania pozwolenia na kierowa-
nie tramwajem stosuje się przepisy art. 12 ust. 1 i od-
powiednio art. 13 ust. 4 i 5.
2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wy-
dawane osobie, która:
1) osiągnęła wiek wymagany do kierowania tramwa-
jem;
2) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psy-
chologicznych do kierowania pojazdem;
3) odbyła wymagane szkolenie;
4) zdała egzamin państwowy wymagany do uzyska-
nia pozwolenia.
3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wy-
dawane na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres
wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego
i orzeczenia psychologicznego, o których mowa
w ust. 2 pkt 2.
4. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tram-
wajem jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psy-
chologicznego o braku przeciwwskazań psychologicz-
nych do kierowania pojazdem wydanych na podsta-
wie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz
art. 82 ust. 1 pkt 2.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2337 - Poz. 151
5. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tram-
wajem jest przedłużany, za opłatą, o której mowa
w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
w formie wymiany tego dokumentu. Do wymiany po-
zwolenia na kierowanie tramwajem stosuje się przepi-
sy ust. 1-3.
6. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem
opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
Art. 17. 1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za
pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowe-
go lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkole-
nia kierowców posiadający poświadczenie po-
twierdzające spełnianie dodatkowych wymagań
- osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;
2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpo-
wiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzo-
nych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia
kierowców posiadający poświadczenie potwier-
dzające spełnianie dodatkowych wymagań.
Art. 18. 1. Osoba posiadająca prawo jazdy lub po-
zwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana
zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego
a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego
zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2. Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach,
o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, za opłatą,
o której mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz
po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej:
1) wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a) złożenia oświadczenia o utracie dokumentu,
pod rygorem odpowiedzialności karnej wynika-
jącej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.
5)
), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, albo
b) zwrotu zniszczonego dokumentu;
2) nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumen-
tu wymagającego zmiany danych.
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10
ust. 3, organem właściwym w sprawach określonych
w ust. 1, 2 i 6 jest marszałek województwa mazowie-
ckiego.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia pozwolenia
wojskowego wtórnik tego dokumentu wydaje nieod-
płatnie dowódca jednostki wojskowej, który wydał po-
zwolenie wojskowe.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowe-
rowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie
podmiot, który wydał kartę rowerową.
6. Osoba, która po uzyskaniu wtórnika odzyskała
utracony dokument, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązana zwrócić ten dokument staroście.
Art. 19. Minister właściwy do spraw transportu
dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.
6)
), wy-
boru:
1) producenta blankietów praw jazdy;
2) podmiotu dokonującego personalizacji blankietów
praw jazdy i dystrybucji praw jazdy;
3) producenta blankietów międzynarodowych praw
jazdy;
4) producenta pozwoleń na kierowanie tramwajem.
Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw transportu
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia
do kierowania pojazdami oraz ich opis;
2) szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kie-
rowania pojazdami, cofania i przywracania upraw-
nień do kierowania pojazdami, a także szczegóło-
we czynności organów i innych jednostek z tym
związane oraz wzory dokumentów stosowanych
w tych sprawach;
3) opłatę za wydanie:
a) prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może
przekroczyć 200 zł,
b) międzynarodowego prawa jazdy - przy czym
jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,
c) pozwolenia na kierowanie tramwajem - przy
czym jej wysokość nie może przekroczyć 30 zł.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się odpowiednio:
1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej;
2) konieczność prawidłowego zabezpieczenia doku-
mentów przed podrobieniem lub przerobieniem;
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r.
Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173,
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504,
Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589,
z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625
i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018
i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240,
poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78 i Nr 24, poz. 130.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2338 - Poz. 151
3) konieczność zapewnienia sprawności procedur
administracyjnych, w tym prowadzenia spraw
w formie elektronicznej;
4) koszty produkcji i dystrybucji dokumentów oraz
koszty rzeczowe i osobowe związane z ich wyda-
niem.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór i opis pozwolenia wojskowego,
a także tryb jego wydawania.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3,
uwzględnia się odpowiednio konieczność:
1) zapewnienia zgodności pozwolenia wojskowego
z obowiązującym podziałem kategorii prawa jaz-
dy;
2) prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przed
podrobieniem lub przerobieniem;
3) zapewnienia sprawności procedur administracyj-
nych w zakresie regulowanym w rozporządzeniu.
Rozdział 4
Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie
do kierowania pojazdami
Art. 21. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwa-
jem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o któ-
rym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego
od kierującego pojazdem objętego tym uprawnie-
niem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w za-
jęciach szkolnych w szkole, w której podstawa progra-
mowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres
ten wynosi 12 miesięcy.
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpo-
cząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opieku-
na.
Art. 22. 1. Nie może być szkolona osoba:
1) niespełniająca wymagań, o których mowa
w art. 21;
2) w stosunku do której został orzeczony prawomoc-
nym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązy-
wania tego zakazu;
3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu
uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzy-
maniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowią-
zywania tej decyzji;
4) nieposiadająca:
a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciw-
wskazań psychologicznych do kierowania po-
jazdem - nie dotyczy uprawnień w zakresie
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E
lub T.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec oso-
by ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie
prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych obejmujące-
go uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii
AM, A1, A2 lub A;
2) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zaka-
mującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy ka-
tegorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obo-
wiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mecha-
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii
C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec oso-
by ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie
prawa jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decy-
zji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazda-
mi lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmującej
uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obo-
kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jaz-
dy obejmującej uprawnienia w zakresie prawa jaz-
dy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1
lub D.
Art. 23. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzy-
skanie uprawnienia do kierowania motorowerem, po-
jazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania
tramwajem odbywa się w formie:
1) kursu;
2) zajęć szkolnych - w zakresie uprawnienia do kie-
rowania pojazdami silnikowymi, z wyłączeniem
uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii A1,
A2 i A.
uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojaz-
dem silnikowym jest prowadzone zgodnie z progra-
mem szkolenia i obejmuje:
1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wy-
kładów i ćwiczeń w zakresie:
a)
w ruchu drogowym,
b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;
2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem,
zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3)
naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowa-
dzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2339 - Poz. 151
4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie-
dzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem we-
wnętrznym”.
3. Wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą
być przeprowadzone w formie nauczania na odległość
z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu
pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.
4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany od-
powiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa
w ust. 2 pkt 1-3 lub ust. 3, przez instruktora lub wykła-
dowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu pro-
wadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wy-
łącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.
uprawnienia do kierowania tramwajem obejmuje:
1) część teoretyczną w zakresie podstaw kierowania
tramwajem, uczestnictwa w ruchu drogowym
i obsługi technicznej tramwaju, przeprowadzaną
w formie wykładów;
2) część praktyczną w zakresie obsługi technicznej
i kierowania tramwajem;
3) ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności
z zakresu, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowa-
dzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych.
6. Czas poświęcony na przeprowadzenie zajęć,
o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz ust. 3 i 5, powi-
nien być dostosowany do umiejętności i predyspozy-
cji osoby szkolonej, nie krótszy jednak od minimal-
nych wymagań określonych dla uprawnień danej ka-
tegorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie
tramwajem.
7. Przepisy ust. 1-4 i 6 stosuje się odpowiednio
do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy służb
podległych lub nadzorowanych przez ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych.
Art. 24. Nauka jazdy jest prowadzona:
1) pojazdem:
a) odpowiadającym wymaganiom określonym dla
danej kategorii prawa jazdy lub dla pozwolenia
na kierowanie tramwajem,
b) oznakowanym kwadratową tablicą barwy nie-
bieskiej z białą literą „L”,
c) przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wy-
maganiami określonymi w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo-
wym,
d) posiadającym adnotację w dowodzie rejestra-
cyjnym o spełnieniu wymagań, o których mowa
w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni or-
gan, na podstawie pozytywnego wyniku bada-
nia technicznego przeprowadzonego przez sta-
cję kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ru-
chu drogowym - nie dotyczy tramwaju;
2) pojazdem odpowiednio przystosowanym do ro-
dzaju niepełnosprawności spełniającym warunki,
o których mowa w pkt 1 lit. a i b - w przypadku
szkolenia osoby niepełnosprawnej.
Art. 25. 1. Podczas jazdy osoby ubiegającej się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe-
rem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kiero-
wania tramwajem, wobec instruktora stosuje się prze-
pisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególnoś-
ci w zakresie:
1) dokumentów wymaganych do kierowania pojaz-
dem i używania pojazdu;
2) zawartości w organizmie alkoholu lub środka dzia-
łającego podobnie do alkoholu.
2. Instruktor, niezależnie od dokumentów wyma-
ganych od kierującego pojazdem, jest obowiązany po-
siadać i okazywać na żądanie uprawnionego podmio-
tu legitymację instruktora.
3. Nie można prowadzić zajęć z osobą ubiegającą
się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motoro-
werem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kie-
rowania tramwajem, która znajduje się w stanie nie-
trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do szkolenia żoł-
nierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub nadzo-
rowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych.
Art. 26. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzy-
skanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub
pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem
ust. 3, jest prowadzone przez:
1) ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organi-
zacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców;
2) jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żoł-
nierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) jednostkę organizacyjną służb podległych lub nad-
zorowanych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na po-
trzeby tych służb.
2. Szkolenie osób w formie nauczania na odległość
z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu,
o którym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wy-
łącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadają-
cy poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatko-
wych wymagań.
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów
(słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie progra-
mowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidzia-
ne uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami sil-
nikowymi.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2340 - Poz. 151
uprawnienia do kierowania tramwajem jest prowa-
dzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwa-
jem.
5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą:
1) zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub bę-
dący instruktorem przedsiębiorca prowadzący
ośrodek szkolenia kierowców - w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) nauczyciel posiadający uprawnienia instruktora -
w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2
pkt 1 i 2;
3) osoba, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
zm.
7)
) - w zakresie, o którym mowa w art. 23
ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4;
4) instruktor nauki jazdy - w przypadku szkolenia
prowadzonego przez jednostkę wojskową, jed-
nostkę organizacyjną służb podległych lub nadzo-
rowanych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy
tramwajem - w zakresie, o którym mowa w art. 23
ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5
pkt 1 i 2.
6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1
i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez wy-
kładowcę.
7. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3, są pro-
wadzone pod nadzorem zatrudnionego w ośrodku
szkolenia kierowców instruktora lub wykładowcy.
8. Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wy-
łącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień odpowied-
niej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowa-
nie tramwajem, odpowiednio do posiadanych upraw-
nień.
9. Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkole-
nie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został
zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mo-
wa w art. 28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiednie-
go.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:
1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim
oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym - dla
szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do
prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowe-
go dowolnej kategorii prawa jazdy;
2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewro-
wym - dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa
jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
lub D+E.
Art. 27. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców
jest obowiązany:
1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na
miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierow-
ców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od
dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, cza-
sie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia,
wraz z listą uczestników kursu;
2) prowadzić dokumentację kursu;
3) przedstawić staroście właściwemu ze względu na
miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierow-
ców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przepro-
wadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
4) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1,
w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wy-
dania zaświadczenia o jego ukończeniu, następu-
jące dane osób, które ukończyły kurs:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicz-
nego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
zwany dalej „numerem PESEL”, a w przypadku
osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię,
numer i nazwę dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało
ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres ukończonego kursu,
f)
wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego nu-
mer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jed-
nostki szkolącej;
5) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę
przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumenta-
cji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo
w tych zajęciach;
6) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, doku-
menty zawierające informację o przeprowadzo-
nych kursach:
a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie
dotyczącym poprzedniego roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsię-
biorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka
szkolenia kierowców lub w którym wydano de-
cyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębior-
cę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie
dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżące-
go roku do tego dnia.
2. Kierownik podmiotu innego niż wymieniony
w ust. 1, prowadzącego szkolenie w formie kursu, jest
obowiązany:
1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na
siedzibę tego podmiotu najpóźniej w następnym
dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu infor-
mację o terminie, czasie i miejscu, w których będą
prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kur-
su;
7)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59
i Nr 122, poz. 1007 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219,
poz. 1443.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2341 - Poz. 151
2) prowadzić dokumentację kursu;
3) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1,
w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wy-
dania zaświadczenia o jego ukończeniu, następu-
jące dane osób, które ukończyły kurs:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposia-
dającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
nazwę państwa, które wydało ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres ukończonego kursu,
f)
wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego nu-
mer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jed-
nostki szkolącej;
4) umożliwić osobie upoważnionej przez starostę
przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumenta-
cji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo
w tych zajęciach;
5) składać staroście, o którym mowa w pkt 1, doku-
menty zawierające informację o przeprowadzo-
nych kursach:
a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie
dotyczącym poprzedniego roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot
zrezygnował z prowadzenia szkolenia kierow-
ców lub w którym wydano decyzję o zakazie
prowadzenia przez podmiot szkolenia kierow-
ców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia
1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.
3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3.
4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot
prowadzący szkolenie wydaje osobie ubiegającej się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe-
rem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kiero-
wania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu szkole-
nia, jeżeli osoba ta:
1) uczestniczyła:
a) w minimum 80% przewidzianych w programie
zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz
w art. 23 ust. 5 pkt 1,
b) we wszystkich przewidzianych w programie za-
jęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3
oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2-4;
2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrzne-
go.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, podpi-
rowców albo kierownik innego podmiotu prowadzą-
cego szkolenie.
6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może
umożliwić przekazywanie informacji oraz danych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3
w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpieczne-
go podpisu elektronicznego.
7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz
w ust. 2 pkt 2, z wyłączeniem wydawania zaświadczeń
o ukończeniu kursu, może być prowadzona w formie
elektronicznej.
Rozdział 5
Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty
prowadzące szkolenie
Art. 28. 1. Działalność gospodarcza w zakresie pro-
wadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnoś-
cią regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębior-
ców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
2. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić
przedsiębiorca, który:
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu
prowadzonego szkolenia:
a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co naj-
mniej jednego instruktora posiadającego upraw-
nienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę
w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalają-
cą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwa-
nia uprawnienia do kierowania pojazdami silniko-
wymi kategorii prawa jazdy określonej we wnios-
ku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruk-
torem spełniającym te wymagania;
3)
przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydak-
tyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzo-
nego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo po-
pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
lub przestępstwo przeciwko wiarygodności doku-
mentów - dotyczy to osoby fizycznej lub człon-
ków organów osoby prawnej.
3. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa
w ust. 1, jest starosta właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
cych ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany
na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące
dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu
i siedziby albo miejsca zamieszkania;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2342 - Poz. 151
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki
numer przedsiębiorca posiada;
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile
taki numer przedsiębiorca posiada;
5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierow-
ców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych
i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu
prawnego oraz dat określających okres, na jaki
przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiek-
tów;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców
wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym pro-
wadzona jest nauka jazdy.
5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsię-
biorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o na-
stępującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przed-
siębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kie-
rowców są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
ośrodka szkolenia kierowców, określone w usta-
wie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazda-
mi.”.
6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu
i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska
oraz pełnionej funkcji.
7. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane
przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem
adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres sie-
dziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewi-
dencyjny ośrodka szkolenia kierowców.
8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsię-
biorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wy-
daje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
9. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozsze-
rzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek
szkolenia kierowców. Przepisy ust. 2-8 stosuje się
odpowiednio.
10. W przypadku gdy część infrastruktury ośrodka
szkolenia kierowców, o której mowa w ust. 2 pkt 1,
znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, do-
konując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzą-
cych ośrodek szkolenia kierowców, informuje staro-
stów, na których obszarze działania znajduje się infra-
struktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyła-
jąc informację na temat tej infrastruktury i jej lokaliza-
cji.
11. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroś-
cie, o którym mowa w ust. 3, informację o wszelkich
zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4,
w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
12. Opłata, o której mowa w ust. 8, z wyjątkiem
opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
Art. 29. 1. Jednostka wojskowa i jednostka organi-
zacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą
prowadzić szkolenie w zakresie określonym odpo-
wiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 po spełnieniu wyma-
gań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1-3.
określonym w art. 26 ust. 3 po spełnieniu wymagań,
o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1-3.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, są obo-
wiązane przekazywać staroście właściwemu ze wzglę-
du na siedzibę jednostki lub szkoły informacje w for-
mie pisemnej:
1) o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób
ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kiero-
wania pojazdami silnikowymi oraz dane, o których
mowa w art. 30 ust. 2 - najpóźniej do dnia rozpo-
częcia prowadzenia zajęć;
2) o zmianie danych, o których mowa w art. 30 ust. 2
- w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
3)
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia
do kierowania pojazdami silnikowymi - w termi-
nie 14 dni od dnia jej zakończenia.
4. Podmiot wykonujący przewozy tramwajem mo-
że prowadzić szkolenie osób ubiegających się o uzy-
skanie uprawnienia do kierowania tramwajem:
1) po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28
ust. 2 pkt 1-3;
2) po złożeniu wniosku o wpis i uzyskaniu wpisu do
ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie,
o której mowa w art. 30 ust. 1; wniosek powinien
zawierać dane, o których mowa w art. 30 ust. 2.
5. Podmiot wykonujący przewozy tramwajem, pro-
wadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem, jest obowią-
zany przekazywać staroście właściwemu ze względu
na siedzibę tego podmiotu informację w formie
pisemnej:
1) o zmianie danych, o których mowa w art. 30 ust. 2
- w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2343 - Poz. 151
2)
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia
do kierowania tramwajem - w terminie 14 dni od
dnia jej zakończenia.
Art. 30. 1. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 3
szkolenie, o których mowa w art. 29.
2. W ewidencji umieszcza się następujące dane:
1) nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i sie-
dziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile pod-
miot taki numer posiada;
3) numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile
podmiot taki numer posiada;
4) numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego
szkolenie;
5) poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie któ-
rych ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty
ich uzyskania;
6) adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych
i placów manewrowych wraz z datami określają-
cymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny
do tych obiektów;
7) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instrukto-
rów i wykładowców prowadzących szkolenie na
rzecz podmiotu.
3. Starosta, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 5,
wpisuje do ewidencji:
1) jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną
służb podległych lub nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
szkołę po otrzymaniu informacji, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 1,
2) podmiot wykonujący przewozy tramwajem po
otrzymaniu wniosku o wpis do ewidencji, o któ-
rym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2, i po sprawdzeniu
danych w nim zawartych
- nadając im numery ewidencyjne oraz zawiada-
miając je o nadanym numerze.
4. Starosta odmawia wpisu podmiotu wykonują-
cego przewozy tramwajem do ewidencji, jeżeli dane
zawarte we wniosku nie odpowiadają stanowi faktycz-
nemu.
5. Starosta skreśla podmiot z ewidencji:
1) z urzędu:
a) po otrzymaniu od tego podmiotu informacji
o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia
albo
b) po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 47
ust. 6 - w przypadku podmiotu wykonującego
przewozy tramwajem;
2) na wniosek jednostki organizacyjnej albo organu
sprawującego nadzór nad tym podmiotem.
Art. 31. 1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek
szkolenia kierowców może wystąpić do starosty,
o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wyda-
nie poświadczenia potwierdzającego spełnianie do-
datkowych wymagań jeżeli:
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pro-
wadzenia ośrodka szkolenia kierowców co naj-
mniej od 5 lat;
2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców co naj-
mniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;
3) posiada:
a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co naj-
mniej:
- lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie
interesantów, przechowywanie dokumentacji
związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażo-
ny w sprzęt i urządzenia biurowe,
- salę wykładową, która jest wyposażona
w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowa-
dzenie zajęć,
- plac manewrowy, który powinien być zabez-
pieczony przed dostępem osób postronnych,
w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać
wykonanie wszystkich zadań wynikających
z programu szkolenia,
b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy ka-
tegorii A, B, C i D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej ka-
tegorii prawa jazdy jest własnością tego
przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy lea-
singu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B
jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jaz-
dy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w za-
kresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy
niż 12 lat,
c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające pro-
wadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym
programem szkolenia w zakresie:
- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojaz-
dami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C
i D,
- uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki
jazdy,
- szkolenia osób ubiegających się o kartę ro-
werową;
4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia
do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jaz-
dy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia
do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jaz-
dy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2344 - Poz. 151
c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogicz-
ne zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.
8)
) oraz
5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mo-
wa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.
9)
).
2. Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie doku-
mentów potwierdzających spełnienie wymagań,
o których mowa w ust. 1.
3. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
w drodze decyzji administracyjnej, starosta, o którym
mowa w art. 28 ust. 3, po sprawdzeniu spełniania do-
datkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierow-
ców.
4. Starosta umieszcza informację o wydaniu po-
świadczenia potwierdzającego spełnianie dodatko-
wych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców
w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia kierowców.
5. Starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświad-
czenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wy-
magań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli
ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wyma-
gania, o których mowa w ust. 1.
6. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu
zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę
wydania poświadczenia.
7. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie
14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadcze-
nie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego pod-
stawę wydania poświadczenia.
8. Opłata, o której mowa w ust. 3, z wyjątkiem
opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw transportu
określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyj-
nego ośrodka szkolenia kierowców i innego pod-
miotu prowadzącego szkolenie;
2) wzór:
a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsię-
biorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzą-
cych ośrodek szkolenia kierowców,
c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie
przez ośrodek szkolenia kierowców dodatko-
wych wymagań, o których mowa w art. 31
ust. 1,
d) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;
3) wysokość opłaty:
a) za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzą-
cych ośrodek szkolenia kierowców, przy czym
jej wysokość nie może przekroczyć 600 zł,
b) za wydanie poświadczenia potwierdzającego
spełnianie dodatkowych wymagań przez ośro-
dek szkolenia kierowców, przy czym jej wyso-
kość nie może przekroczyć 600 zł.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się odpowiednio:
1) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur
nych podmiotów prowadzących szkolenie;
2) potrzebę ujednolicenia dokumentów;
3) koszty rzeczowe i osobowe związane z:
a) prowadzeniem rejestru przedsiębiorców,
b) wykonywaniem nadzoru nad ośrodkami szkole-
nia kierowców,
c) postępowaniem sprawdzającym spełnianie do-
datkowych wymagań oraz z wydaniem po-
świadczenia.
3. Minister właściwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi,
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia
dydaktycznego, warunków lokalowych i placu ma-
newrowego:
a) ośrodków szkolenia kierowców i innych pod-
miotów prowadzących szkolenie osób ubiegają-
cych się o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
tramwajem,
b) ośrodków szkolenia kierowców i innych pod-
miotów prowadzących szkolenie osób ubiega-
jących się o uzyskanie uprawnienia do kierowa-
nia motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
tramwajem, spełniających dodatkowe wyma-
ust. 1;
8)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706.
9)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2345 - Poz. 151
2) szczegółowy program:
a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, po-
jazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) szkolenia:
- kandydatów na instruktorów i instruktorów,
- kandydatów na wykładowców i wykładow-
ców,
c) 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodo-
wego dla instruktorów i wykładowców;
3) szczegółowe warunki i tryb:
a) postępowania z dokumentami dotyczącymi
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia
do kierowania motorowerem, pojazdami silni-
struktorów oraz wzory stosowanych dokumen-
tów,
b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szko-
lenia kierowców;
4) wzory dokumentów związanych z prowadzeniem
szkolenia.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3,
uwzględnia się odpowiednio:
1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej;
2) potrzebę zapewnienia należytych wymagań orga-
nizacyjno-technicznych do przeprowadzania kur-
sów i zajęć w zależności od rodzaju i zakresu szko-
lenia;
3) zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do bez-
piecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym osoby posiadającej prawo jazdy lub po-
zwolenie na kierowanie tramwajem;
4) potrzebę zapewnienia sprawności procedur admi-
nistracyjnych i należytej ochrony dokumentacji
związanej z prowadzeniem szkolenia;
5) konieczność ujednolicenia stosowanych dokumen-
tów.
Rozdział 6
Instruktorzy i wykładowcy
Art. 33. 1. Instruktorem jest osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - doty-
czy instruktorów osób ubiegających się o uzy-
skanie uprawnienia do kierowania pojazdami,
którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącz-
nie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - doty-
czy instruktorów osób ubiegających się o uzy-
skanie uprawnienia do kierowania pojazdami
ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia
szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub
D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych za-
jęć co najmniej przez okres roku oraz co naj-
mniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami w zakresie prawa jaz-
dy kategorii B - dotyczy instruktorów osób
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do
kierowania pojazdami rozszerzających upraw-
nienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wy-
mienionych kategorii;
3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez
okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwa-
jem - dotyczy instruktorów osób ubiegających
się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tram-
wajem;
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czyn-
ności instruktora;
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywa-
nia czynności instruktora;
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kan-
dydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie
o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób
ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kie-
rowania pojazdami silnikowymi;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin spraw-
dzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez
wojewodę;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu
za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ko-
munikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności doku-
mentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alko-
holu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdro-
wiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności;
9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.
2. Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właś-
ciwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi-
dencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1-8;
2) nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;
3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1
pkt 1-8, lub
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2346 - Poz. 151
b) została skreślona z ewidencji w związku z do-
puszczeniem się rażącego naruszenia przepi-
sów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym
mowa w art. 46 ust. 5.
3. W ewidencji instruktorów umieszcza się nastę-
pujące dane instruktora:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają-
cej numeru PESEL - serię, numer i nazwę doku-
państwa, które wydało ten dokument;
4) adres zamieszkania;
5) wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożo-
nego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień,
w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz
daty ich uzyskania;
6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców
lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w któ-
rym prowadzi szkolenie;
7) datę ważności legitymacji.
4. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę przeznaczoną na or-
ganizację tego egzaminu i wynagrodzenia członków
komisji.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt-
kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
Art. 34. 1. Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu
badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający
prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o któ-
rych mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.
10)
), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz
posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań
lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
2. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest
wykonywane w zakresie i na zasadach określonych
w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zakres badań lekarskich, o których mowa
w ust. 1, obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami.
4. Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku
przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania
czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog,
o którym mowa w art. 84 ust. 1, po przeprowadzeniu
badania psychologicznego.
5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, i ba-
danie psychologiczne, o którym mowa w ust. 4, prze-
prowadza się przed przystąpieniem do kursu, o któ-
rym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6, a następnie okresowo
dla osób w wieku:
1) do 60 lat - co 5 lat;
2) powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.
6. Terminy badań, o których mowa w ust. 5, mogą
ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku
badań, o których mowa w ust. 1 lub 4, stwierdzi u oso-
by badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość
wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kiero-
wania pojazdami przed upływem terminów, o których
mowa w ust. 5.
7. Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psy-
chologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni
podmiot prowadzący szkolenie.
Art. 35. 1. Kurs dla kandydatów na instruktorów
może prowadzić:
1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający po-
świadczenie potwierdzające spełnianie dodatko-
wych wymagań;
2) jednostka wojskowa - w zakresie szkolenia in-
struktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
3) jednostka organizacyjna służb podległych mini-
w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb;
4) podmiot wykonujący przewozy tramwajem -
w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegają-
cych się o uprawnienie do kierowania tramwa-
jem.
2. Kurs dla kandydatów na instruktorów jest pro-
wadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kate-
gorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerza-
nia posiadanych uprawnień instruktora osoba ta
uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.
3. Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmu-
je:
1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
a) nauki podstaw techniki jazdy,
b) przepisów ruchu drogowego,
10)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105,
poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224,
poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700.
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2347 - Poz. 151
c) zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
d) problematyki:
- wypadków drogowych,
- psychologii transportu,
- etyki zawodu instruktora,
e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz środków działa-
jących podobnie do alkoholu
- prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym
zakresie;
2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia
nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju
szkolenia - prowadzone przez osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakre-
sie;
3) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie-
dzy i umiejętności - przeprowadzane w formie
egzaminu.
4. Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wie-
dzę i umiejętności, o których mowa w ust. 3 pkt 1
i 2, w zakresie właściwym dla uprawnień instruk-
tora w danej kategorii prawa jazdy;
2) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wie-
dzy i umiejętności przeprowadzane w formie egza-
minu.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje kan-
dydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadcze-
nie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba
ta:
1) uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w pro-
gramie zajęciach;
2)
mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, organizuje
3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego we-
dług programu określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział
w warsztatach wszystkim zainteresowanym instrukto-
rom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie po-
twierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do
kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wy-
jątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku
ukończenia szkolenia praktycznego.
Art. 36. 1. Starosta wydaje instruktorowi legityma-
cję instruktora, określając jej ważność na okres wyni-
kający z terminów badań lekarskich i psychologicz-
nych, o których mowa w art. 34.
2. Starosta przedłuża okres ważności legitymacji
na okres wynikający z terminów badań lekarskich
i psychologicznych, o których mowa w art. 34, po
przedstawieniu przez instruktora ważnych orzeczeń.
Art. 37. 1. Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub nu-
mer ewidencyjny innego podmiotu, w którym
prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpo-
częcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa
w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od
dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonale-
nia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroś-
cie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa
w art. 35 ust. 6;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiąz-
ki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika-
cje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych
legitymację instruktora oraz okazywać ją na żąda-
nie uprawnionego podmiotu.
2. Koszty okresowych badań lekarskich i psycholo-
gicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach pono-
si:
1) podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających
się o uzyskanie uprawnień do kierowania odpo-
wiednio motorowerem, pojazdami silnikowymi
lub tramwajem - w przypadku gdy instruktor jest
przez niego zatrudniony;
2) jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna
służb podległych lub nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw wewnętrznych -
w przypadku gdy instruktor pełni w niej służbę lub
jest w niej zatrudniony;
3) zainteresowana osoba - w pozostałych przypad-
kach.
Art. 38. 1. Wykładowcą jest osoba, która:
1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33
ust. 1 pkt 1 i 6-8;
2) jest wpisana do ewidencji wykładowców.
2. Ewidencję wykładowców prowadzi starosta
który:
1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewi-
dencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 6-8;
2) wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3) nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2348 - Poz. 151
4) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33
ust. 1 pkt 1 i 6-8, lub
b) została skreślona z ewidencji w związku z do-
puszczeniem się rażącego naruszenia przepi-
sów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym
mowa w art. 46 ust. 5.
3. W ewidencji wykładowców umieszcza się nastę-
pujące dane wykładowcy:
1) numer ewidencyjny;
2) imię i nazwisko;
3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadają-
cej numeru PESEL - serię, numer i nazwę doku-
państwa, które wydało ten dokument;
4) adres zamieszkania;
5) wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszcze-
gólne rodzaje uprawnień, w zakresie których może
prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców
lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w któ-
rym prowadzi szkolenie;
7) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjąt-
kiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód powiatu.
5. Wykładowca jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub nu-
mer ewidencyjny innego podmiotu, w którym
prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpo-
częcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych, o których mowa
w ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach
doskonalenia zawodowego, o których mowa
w art. 35 ust. 6;
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroś-
cie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w warsztatach;
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiąz-
ki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifika-
cje;
6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej
zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładow-
ców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego
podmiotu.
Art. 39. 1. Egzamin dla kandydatów na instrukto-
rów i instruktorów nauki jazdy, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 7, przeprowadza komisja egzami-
nacyjna powołana przez wojewodę.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa w skła-
dzie:
1) przewodniczący komisji - przedstawiciel wojewo-
dy;
2) 3 członków komisji posiadających:
a) uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa
jazdy kategorii A, B i C lub instruktora nauki jaz-
i C+E, wyższe wykształcenie, prawo jazdy kate-
gorii A, B, C i C+E oraz co najmniej 5-letnią prak-
tykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandyda-
tów na kierowców - jedna osoba,
b) uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy
kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T - druga
osoba,
c) wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia
osoba;
3) sekretarz komisji.
3. Członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowa-
dzający egzamin w zakresie pozwolenia na kierowanie
tramwajem posiadają co najmniej:
1) uprawnienia egzaminatora lub instruktora nauki
jazdy w zakresie pozwolenia na kierowanie tram-
wajem, wyższe wykształcenie oraz co najmniej
5-letnią praktykę w szkoleniu lub egzaminowaniu
kandydatów na motorniczych - jedna osoba;
2) uprawnienia instruktora w zakresie pozwolenia na
kierowanie tramwajem - druga osoba;
3) wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzecia oso-
ba.
4. Okres posiadania uprawnień egzaminatora lub
instruktora w zakresie jednej z określonych w ust. 2 i 3
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia nie może być
krótszy niż 5 lat.
5. Szczegółową organizację oraz tryb działania ko-
misji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony
przez wojewodę.
6. Wojewoda zapewnia środki na prowadzenie
działalności komisji i jej obsługę.
Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw transportu
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandy-
datów na instruktorów i instruktorów oraz kandy-
datów na wykładowców i wykładowców;
2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyj-
nego instruktora i wykładowcy;
Dziennik Ustaw Nr 30 - 2349 - Poz. 151
3) wzór:
a) wniosku:
- o wpis do ewidencji instruktorów,
- o wpis do ewidencji wykładowców,
b) legitymacji instruktora,
c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładow-
ców,
d) pieczęci instruktora i wykładowcy,
e) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5
i 6;
4) wysokość:
a) stawek wynagrodzenia członków komisji powo-
ływanej przez wojewodę,
b) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym
jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za eg-
zamin przeprowadzany dla jednej kategorii pra-
wa jazdy,
c) opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
i art. 38 ust. 2 pkt 1, przy czym jej wysokość nie
może przekroczyć 50 zł.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się odpowiednio:
1) potrzebę zapewnienia należytych warunków orga-
nizacyjno-technicznych do przeprowadzania egza-
minów dla kandydatów na instruktorów i kandy-
datów na wykładowców;
2) potrzebę zapewnienia wysokich kwalifikacji człon-
ków komisji egzaminacyjnej, instruktorów i wykła-
dowców;
3) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur
nadawania numerów ewidencyjnych instruktorom
i wykładowcom;
4) potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawid-
łowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub
przerobieniem;
5) nakład pracy członków komisji egzaminacyjnej;
6) koszty rzeczowe i osobowe związane z organizacją
i przeprowadzaniem egzaminów oraz z prowadze-
dowców.
Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty
rowerowej
Art. 41. 1. W podstawie programowej kształcenia
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przy-
gotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania
się o wydanie karty rowerowej.
2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do
ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą na-
uczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie
z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub
ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym po-
świadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych
wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym
uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych
przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wyda-
nie karty rowerowej.
4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie
karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły pod-
stawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku
ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców
posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnia-
nie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31
ust. 1.
5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o któ-
rych mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków włas-
nych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub
ośrodka szkolenia kierowców.
Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw transportu
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządze-
nia:
1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób
niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubie-
gających się o wydanie karty rowerowej;
2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w za-
kresie karty rowerowej;
3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób
niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4) wzór karty rowerowej.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność przygotowania osób uzyskujących
kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym;
2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;
3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym
istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników
ruchu;
4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifika-
cji osób prowadzących zajęcia.
Rozdział 8
Nadzór nad szkoleniem
ust. 3, sprawuje nadzór w zakresie zgodności prowa-
dzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazda-
mi silnikowymi, kursu dla kandydatów na instrukto-
rów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruk-
torów i wykładowców, z wymaganiami określonymi
w przepisach ustawy, w ramach którego:

Strona korzysta z plików cookies