31

Gru 2010

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  29 grudnia 2010 r.

 • Data publikacji

  31 grudnia 2010 r.

 • Data wejścia w życie

  1 stycznia 2011 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774

 • Źródło

  ISAP

Strona z 2
Dziennik Ustaw Nr 259 18194 Poz. 1774
Objaśnienie
1)
Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi
w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638, z późn. zm.).
1774
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
2)
Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz
z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe stawki
opłat produktowych dla poszczególnych:
1) opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
2) produktów wymienionych w poz. 1 i 3 w załączni-
ku nr 3 do ustawy, o której mowa w pkt 1.
§ 2. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla
opakowań, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Szczegółowe stawki opłat produktowych dla
produktów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych
stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 247, poz. 1840).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Minister Środowiska: A. Kraszewski
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji
Europejskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. pod numerem
2010/0807/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji
w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad do-
tyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz.
WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 1774)
Załącznik nr 1
Dziennik Ustaw Nr 259 18195 Poz. 1774
Załącznik nr 2
Objaśnienie
1)
Symbole PKWiU zgodne z podanymi w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsię-
biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
poz. 607, z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies