11

Wrz 2001

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie

Sygnatura:

Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1061

Data publikacji:

11 września 2001 r.

Data wejścia w życie:

26 września 2001 r.

Strona z 5
Na podstawie art. 23 pkt 5, art. 41 pkt 2 i art. 62 pkt 4
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) zarzą-
dza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) stawki opłat rejestrowych i terminy ich uiszcza-
nia,
2) stawki opłat za ochronę, sposób oraz termin ich po-
bierania,
3) szczegółowe zasady ustalania stawek wynagro-
dzeń kwalifikatorów i próbobiorców materiału
siewnego oraz stawki opłat za ocenę materiału
siewnego.
Rozdział 2
Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę
§ 2. 1. Ustala się stawki opłat rejestrowych i opłat
za ochronę, określone w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia.
dowca lub jego przedstawiciel na rachunek bankowy
wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych, zaznaczając rodzaj opłaty, jakiej ro-
śliny uprawnej i odmiany oraz jakiego okresu ona do-
tyczy.
3. Opłatę za zgłoszenie: odmiany do rejestru, prze-
dłużenia okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze
albo wniosku o przyznanie wyłącznego prawa wnosi
się łącznie ze zgłoszeniem.
§ 3. 1. Za każdy rok urzędowego badania odrębno-
ści, wyrównania i trwałości odmiany lub urzędowego
badania wartości gospodarczej odmiany opłatę wnosi
się:
1) w pierwszym roku urzędowego badania - w ciągu
60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyję-
ciu odmiany do urzędowego badania,
2) w drugim roku urzędowego badania:
a) do końca czerwca - za odmiany roślin upraw-
nych wysiewanych lub nasadzanych od dnia
1 lutego do dnia 31 lipca,
b) do końca listopada - za odmiany roślin upraw-
nych wysiewanych lub nasadzanych od dnia
1 sierpnia do dnia 31 stycznia następnego roku,
3) w trzecim i dalszych latach urzędowego badania -
w ciągu 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o kontynuacji urzędowego badania.
2. Za wpisanie odmiany do rejestru, przedłużenie
okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze i przyzna-
nie wyłącznego prawa opłatę wnosi się w ciągu 60 dni
od dnia doręczenia decyzji w sprawie wpisania odmia-
ny do rejestru, przedłużenia okresu ważności wpisu lub
przyznania wyłącznego prawa.
3. Za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania
wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę wnosi
się w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji w spra-
wie wpisania odmiany do rejestru lub przyznania wy-
łącznego prawa.
4. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymy-
wania wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę
wnosi się do końca czerwca każdego roku następują-
cego po roku, w którym podjęto decyzję o wpisaniu
odmiany do rejestru lub o przyznaniu wyłącznego pra-
wa.
5. Wniesiona opłata za utrzymywanie wpisu od-
miany w księdze za dany rok kalendarzowy podlega
zwrotowi, jeżeli hodowca został pozbawiony wyłącz-
nego prawa w pierwszym półroczu tego roku kalenda-
rzowego.
6. Opłata, o której mowa w ust. 5, nie podlega zwro-
towi w przypadku pozbawienia hodowcy wyłącznego
prawa w drugim półroczu roku kalendarzowego, za
który wniesiono opłatę.
§ 4. Jeżeli urzędowe badanie odrębności, wyrów-
nania i trwałości odmiany wykonywane jest łącznie
w celu wpisania odmiany do rejestru i przyznania
wyłącznego prawa, wnosi się jedną opłatę za te ba-
dania.
§ 5. Opłata za urzędowe badanie odmiany rośliny
uprawnej dwuletniej lub wieloletniej w roku siewu al-
bo sadzenia wynosi 30% stawki dla danej grupy roślin,
określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 6. Jeżeli hodowca zgłasza do rejestru odmianę
o różnym przeznaczeniu (dla kilku kierunków użytko-
wania) i powoduje to konieczność przeprowadzenia
oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich,
opłatę za urzędowe badania wartości gospodarczej od-
miany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7202 - Poz. 1061
1061
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.
z kierunkami użytkowania zgłoszonymi przez hodow-
cę.
Rozdział 3
Szczegółowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń
kwalifikatorów i próbobiorców oraz stawki opłat za
ocenę materiału siewnego
§ 7. 1. Podstawą do ustalania wysokości wynagro-
dzeń kwalifikatorów i próbobiorców za ocenę polową,
ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego przezna-
czonego na eksport i za pobieranie próbek materiału
siewnego do oceny są:
1) średnie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy,
uzyskiwane przez inspektorów nasiennictwa In-
spekcji Nasiennej,
2) średni czas pracy niezbędny do:
a) przeprowadzenia lustracji upraw nasiennych lub
b) dokonania oceny cech zewnętrznych sadzenia-
ków ziemniaka, bulw, kłączy, cebul i sadzonek
oraz materiału szkółkarskiego drzew i krzewów,
a także podkładek i zrazów, lub
c) pobrania próbki materiału siewnego,
3) średni koszt przejazdu do miejsca wykonywania
czynności.
2. Wynagrodzenie za ocenę polową i za ocenę cech
zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na
eksport wypłacają wojewódzkie inspektoraty Inspekcji
Nasiennej, a wynagrodzenie za pobieranie próbek ma-
teriału siewnego wypłaca zlecający wykonanie tych
czynności.
3. Podstawę do ustalania stawek opłat za ocenę
materiału siewnego stanowi ogólny koszt tej oceny.
4. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego okre-
śla załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r.
w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowa-
nych w nasiennictwie (Dz. U. Nr 50, poz. 217, z 1997 r.
Nr 34, poz. 212 i z 1999 r. Nr 6, poz. 45).
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7203 - Poz. 1061
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierp-
nia 2001 r. (poz. 1061)
Załącznik nr 1
STAWKI OPŁAT REJESTROWYCH I OPŁAT ZA OCHRONĘ
Lp. Rodzaj opłaty
Grupa roślin uprawnych
I II III IV V
1. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, od-
noszące się do wszystkich roślin uprawnych, wynoszą:
1) za zgłoszenie odmiany do rejestru lub o przyznanie
wyłącznego prawa - 500 zł,
2) za wpisanie odmiany do rejestru - 200 zł,
3) za zgłoszenie przedłużenia ważności wpisu odmia-
ny w rejestrze - 500 zł,
4) za przedłużenie okresu ważności wpisu odmiany
w rejestrze - 200 zł,
5) za przyznanie wyłącznego prawa - 100 zł.
2. Stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, od-
noszące się do wszystkich grup roślin uprawnych wy-
mienionych w ust. 3, wynoszą w złotych:
1 za każdy rok badania odrębności, wyrównania
i trwałości odmiany przed wpisaniem do reje-
stru lub przyznaniem wyłącznego prawa 700 650 600 550 500
2 za każdy rok utrzymywania odmiany w księdze:
a) przez pierwszych 5 lat 140 130 120 110 100
b) w dalszych latach 280 260 240 220 200
3 za każdy rok badania do oceny wartości gospo-
darczej odmiany przed wpisaniem do rejestru 2 000 1 800 1 600 1 300 1 000
4 za każdy rok utrzymywania odmiany w rejestrze:
a) przez pierwszych pięć lat 400 360 320 260 200
b) w dalszych latach 800 720 640 520 400
3. Grupy roślin uprawnych:
I grupa obejmuje:
- jęczmień jary, pszenicę zwyczajną ozimą, pszenicę
zwyczajną jarą, pszenżyto ozime, owies, żyto ozi-
me, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy;
II grupa obejmuje:
1) kukurydzę pastewną, groch siewny (odmiany jadal-
ne), koniczynę łąkową (czerwoną), życicę trwałą
(rajgras angielski), życicę wielokwiatową (rajgras
włoski),
2) cebulę, ogórek (odmiany gruntowe), kapustę gło-
wiastą białą, marchew jadalną, pomidor (odmiany
gruntowe),
3) jabłoń (odmiany owocujące), śliwę domową (od-
miany owocujące), wiśnie (odmiany owocujące),
truskawkę;
III grupa obejmuje:
1) jęczmień ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pa-
stewne), łubin żółty pastewny, koniczynę białą, lu-
cernę mieszańcową, lucernę siewną, kostrzewę łą-
kową, kupkówkę pospolitą, tymotkę łąkową, burak
pastewny, len włóknisty, tytoń szlachetny,
2) kalafior, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, fasolę
zwykłą karłową szparagową, groch siewny łusko-
wy, chmiel,
3) jabłoń (odmiany na podkładki),
4) porzeczkę czarną;
IV grupa obejmuje:
1) pszenżyto jare, łubin wąskolistny, wiechlinę łąko-
wą, życicę wielkokwiatową westerwoldzką (rajgras
holenderski),
2) por, kapustę brukselską, pomidor (odmiany upra-
wiane pod osłonami), pietruszkę korzeniową, sała-
tę głowiastą, szpinak,
3) różę (odmiany uprawiane pod osłonami), gerberę
Jamesona, goździk szklarniowy, chryzantemę wiel-
kokwiatową,
4) malinę, porzeczkę czerwoną, borówkę wysoką;
V grupa obejmuje:
- rośliny uprawne, których odmiany wpisuje się do
rejestru lub udziela się ochrony wyłącznego prawa
do odmiany, niewymienione w grupach I-IV.
4. Opłata za urzędowe badanie odrębności, wy-
równania i trwałości odmiany mieszańca roślin rolni-
czych, niezależnie od jego struktury, wzrasta o 100%
stawki określonej w tabeli stawek opłat rejestrowych
i opłat za ochronę pod lp. 1, jeżeli badane są jego
składniki.
5. Stawki opłaty rejestrowej za odmiany wytworzo-
ne w kraju lub częściowo za granicą albo odkryte
i ujawnione w kraju stanowią 50% stawek określonych
w ust. 1, 2 i 4.
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7204 - Poz. 1061
Załącznik nr 2
STAWKI OPŁAT ZA OCENĘ MATERIAŁU SIEWNEGO
1. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego, z wy-
jątkiem szkółkarskiego:
1) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji
plantacji o powierzchni:
a) do 1 ha - 21,00 zł,
b) od 1 ha do 5 ha - 29,00 zł,
2) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji
plantacji o powierzchni powyżej 5 ha - opłatę,
o której mowa w pkt 1 lit. b), zwiększa się o 8,00 zł
za każde następne całe lub rozpoczęte 5 ha,
3) za każdą lustrację 1 m
2
upraw nasien-
nych prowadzonych pod osłonami - 0,20 zł,
4) za każdą lustrację upraw nasiennych odmian mie-
szańcowych oraz chmielu - opłaty określone
w pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 i 3 zwiększa się
o 50%,
5) za ocenę laboratoryjną materiału siewnego:
a) za oznaczenie w próbce średniej cech określo-
nych wymaganiami jakościowymi, z wyjątkiem
oznaczeń specjalnych, o których mowa w lit. d):
- warzyw, łącznie z badaniami
zdrowotności, oraz nasion traw
motylkowatych drobnonasien-
nych i krzyżowych - 58,00 zł,
- nasion pozostałych gatunków - 32,00 zł,
b) za oznaczenie w próbce średniej
jednej z cech jakościowych, z wyjąt-
kiem oznaczeń specjalnych, o któ-
rych mowa w lit. d) - 14,00 zł,
c) za oznaczenia w mieszance nasiennej:
- zawartości nasion czystych - 14,00 zł,
- składu mieszanki i procentowego
udziału poszczególnych składni-
ków oraz zdolności kiełkowania
mieszanki, za każde oznaczenie
każdego składnika - 11,00 zł,
d) za oznaczenia specjalne w próbce średniej:
- zawartości kwasu erukowego
albo glukozynolanów - 107,00 zł,
- żywotności nasion metodą
biochemiczną - 50,00 zł,
- ploidalności nasion lub tożsa-
mości i czystości odmianowej
metodą elektroforezy - 107,00 zł,
- porażenia nasion chorobami
wymagającego odrębnych ba-
dań - 41,00 zł,
e) za oznaczenia cech jakościowych
dokonywanych w oparciu o próbki
jednostkowe, za badanie każdej
próbki - 5,50 zł;
za wszystkie oznaczenia wymienione w lit. a)-e)
dokonywane na nasionach zaprawianych - opłaty
zwiększa się o 50% stawki,
6) za ocenę cech zewnętrznych jednej
partii sadzeniaków ziemniaka lub
sadzonek innych roślin przeznaczo-
nych na eksport - 21,50 zł,
7) za ocenę weryfikacyjną 100 bulw sa-
dzeniaków ziemniaka, przeprowadzoną:
- metodą próby oczkowej - 40,00 zł,
- testem serologicznym, biologi-
cznym lub barwnym - 18,00 zł,
- testem Elisa - 61,00 zł.
2. Opłaty za ocenę materiału szkółkarskiego:
1) za ocenę polową materiału szkółkarskiego:
a) za każdą lustrację szkółki drzew owocowych lub
plantacji podkładek wegetatywnych o po-
wierzchni:
- do 0,2 ha - 52,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
- za każde następne całe lub roz-
poczęte 0,5 ha - 15,50 zł,
b) za każdą lustrację szkółki krzewów jagodowych,
plantacji krzewów przeznaczonych do produkcji
sadzonek lub plantacji podkładek generatyw-
nych o powierzchni:
- do 0,2 ha - 40,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
- za każde następne całe lub rozpo-
częte 0,5 ha - 12,50 zł,
c) za każdą lustrację plantacji sadzonek truskawek,
malin i poziomek o powierzchni:
- do 0,2 ha - 31,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 46,00 zł,
- za każde następne całe lub rozpo-
częte 0,5 ha - 9,00 zł,
2) za ocenę polową materiału wyjściowego do pro-
dukcji szkółkarskiej:
a) za każdą lustrację sadu matecznego do pozyski-
wania nasion i zrazów, plantacji matecznej pod-
kładek przeznaczonych do rozmnażania w szkół-
kach oraz szkółek drzew owocowych przezna-
czonych do zakładania sadów zraźnikowych
o powierzchni:
- do 0,2 ha - 76,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 92,00 zł,
- za każde następne całe lub rozpo-
częte 0,5 ha - 18,50 zł,
b) za każdą lustrację plantacji matecznej krzewów
jagodowych przeznaczonych do produkcji sa-
dzonek oraz szkółki krzewów jagodowych prze-
znaczonych do zakładania mateczników repro-
dukcyjnych o powierzchni:
- do 0,2 ha - 61,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 76,00 zł,
- za każde następne całe lub rozpo-
częte 0,5 ha - 15,50 zł,
c) za każdą lustrację plantacji matecznej sadzonek
truskawek, malin i poziomek stanowiących
pierwsze rozmnożenie materiałów hodowla-
nych o powierzchni:
- do 0,2 ha - 46,00 zł,
- od 0,2 ha do 0,5 ha - 61,00 zł,
- za każde następne całe lub rozpo-
częte 0,5 ha - 12,50 zł,
3) za ocenę laboratoryjną materiału szkółkarskiego:
a) za każdą próbę przebadaną testem biologicz-
nym:
Dziennik Ustaw Nr 97 - 7205 - Poz. 1061
- na każdej zdrewniałej roślinie
wskaźnikowej - 7,50 zł,
- na każdej zielnej roślinie wska-
źnikowej - 5,50 zł,
b) za każdą próbę przebadaną testem
Elisa na obecność każdego wirusa - 5,50 zł,
4) za ocenę cech zewnętrznych materiału szkółkar-
skiego przeznaczonego na eksport, za każde całe
lub rozpoczęte 1 000 sztuk:
a) drzewek owocowych - 21,50 zł,
b) krzewów jagodowych lub podkła-
dek drzew owocowych - 18,50 zł,
c) sadzonek truskawek, malin, pozio-
mek - 15,50 zł.
3. Za powtórną ocenę materiału siewnego wykony-
waną na skutek odwołania się wnioskodawcy od otrzy-
manego świadectwa stosuje się opłaty, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1-4, zwiększone o 100%.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do po-
wtórnej oceny polowej i weryfikacyjnej.

Strona korzysta z plików cookies