22

Lis 2010

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Sygnatura:

Dz.U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1439

Data publikacji:

22 listopada 2010 r.

Data wejścia w życie:

23 grudnia 2010 r.

Strona z 16
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15314 - Poz. 1439
Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór kontraktu socjalnego, stano-
wiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Formularze kontraktu socjalnego według wzo-
ru określonego w załączniku do rozporządzenia, o któ-
rym mowa w § 3, mogą być wykorzystywane do czasu
wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do
dnia 30 czerwca 2011 r.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru
kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42, poz. 409).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
1439
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
1)
Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad-
ministracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15315 - Poz. 1439
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. (poz. 1439)
WZÓR
(pieczęć ośrodka pomocy
społecznej)
Data zawarcia kontraktu
socjalnego
............................................
KONTRAKT SOCJALNY
określający sposób współdziałania między:
1) osobą/rodziną a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej
(część I A i II A);
2) osobą a pracownikiem socjalnym w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawo-
dowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
(część I B i II B)
(art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
CZĘŚĆ I A
USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO
w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej
I. Strony kontraktu socjalnego
1. Dane osoby/rodziny
1)
zawierającej kontrakt socjalny
1 Nazwisko 2 Imię
3 Adres zamieszkania/pobytu 4 Numer PESEL lub nazwa
i numer dokumentu tożsa-
mości w przypadku braku
numeru PESEL
1)
W przypadku rodziny wpisać w kolejnych rubrykach dane wszystkich członków rodziny, których będą dotyczyć postano-
wienia kontraktu socjalnego.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15316 - Poz. 1439
1 Nazwisko 2 Imię
3 Adres zamieszkania/pobytu 4 Numer PESEL lub nazwa
i numer dokumentu tożsa-
mości w przypadku braku
numeru PESEL
2. Dane pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej
Nazwisko Imię Nr telefonu kontaktowego
II. Ocena sytuacji życiowej osoby/rodziny i ustalone w związku z tą sytuacją cele/plan pracy socjalnej
1. Przyczyny trudnej sytuacji życiowej ………………………………………………..…….......………………...……..
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
2. Możliwości osoby/rodziny pozwalające na rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej .........................................
......………………………………………………………………………………………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
3. Ograniczenia osoby/rodziny lub bariery w środowisku powodujące utrudnienia w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji życiowej ………………………......…………..…………………………..……......…………….................................
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15317 - Poz. 1439
4. Cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina, umożliwiające przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej
4.1 cel lub cele główne
2)
…………………………………………..……………………………..……......…………………….
4.2 cele szczegółowe i przewidywane efekty działania
a) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
b) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
c) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
d) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
e) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
2)
W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną sytuację życiową z uwzględnieniem indywidualnych cech
osoby (osób) podpisującej(ych) kontrakt socjalny.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15318 - Poz. 1439
III. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt II.4, strony podejmują następujące działania
3)
1
Pani/Pan
.............................................................................................
(imię i nazwisko)
działanie
4)
w terminie 2
Pracownik socjalny
działanie
4)
w terminie
1
Pani/Pan
.............................................................................................
(imię i nazwisko)
działanie
4)
w terminie 2
Pracownik socjalny
działanie
4)
w terminie
3)
Wpisać osoby będące stronami, z którymi zawiera się kontrakt socjalny, zgodnie z tabelą w pkt I.
4)
W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów szczegółowych, o których mowa w pkt II.4.2 lit. a-e.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15319 - Poz. 1439
IV. W przypadku braku możliwości wynegocjowania kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do wy-
stąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.
V. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym nastąpi w dniu .......................................................
VI. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić ko-
nieczność wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.
VII. Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych świadczeń, w tym pomocy pieniężnej, kore-
spondencji i innych
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
VIII. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
IX. Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15320 - Poz. 1439
CZĘŚĆ II A
w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej
OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ USTALONYCH W KONTRAKCIE SOCJALNYM
I. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego
ustalonych w dniu ...........………………………………
5)
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
1. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami - nie wymaga dokonywania zmian.
2. Kontrakt socjalny wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia przez strony następujących działań
1
Pani/Pan
(imię i nazwisko)
.........................................................................
działanie
6)
w terminie: 2
Pracownik socjalny
działanie
6)
w terminie:
1
Pani/Pan
(imię i nazwisko)
.........................................................................
działanie
6)
w terminie: 2
Pracownik socjalny
działanie
6)
w terminie:
5)
Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w kontrakcie socjalnym.
6)
W kolejnych rubrykach wpisać zobowiązania odnośnie do celów szczegółowych, o których mowa w części I A pkt II.4.2
lit. a-e.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15321 - Poz. 1439
II. W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do
wystąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.
III. Ocena realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego nastąpi w dniu ..........................................
7)
IV. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjal-
nego, uzgodnić konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w kontrakcie socjalnym.
V. Osoba/rodzina zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
VI. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
7)
Do kolejnej oceny stosuje się część II A wzoru kontraktu socjalnego.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15322 - Poz. 1439
(pieczęć ośrodka pomocy
społecznej)
Data zawarcia kontraktu
socjalnego
............................................
KONTRAKT SOCJALNY
CZĘŚĆ I B
USTALENIA KONTRAKTU SOCJALNEGO
w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej
lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
(dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa
w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
I. Strony kontraktu socjalnego
1. Dane osoby zawierającej kontrakt socjalny
1 Nazwisko 2 Imię
3 Adres zamieszkania/pobytu 4 Numer PESEL lub nazwa
i numer dokumentu tożsa-
mości w przypadku braku
numeru PESEL
2. Dane pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Nazwisko Imię Nr telefonu kontaktowego
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15323 - Poz. 1439
II. Ocena sytuacji życiowej osoby bezrobotnej
1. Przyczyny aktualnej sytuacji życiowej osoby bezrobotnej ...........................................................……………..
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
2. Możliwości osoby bezrobotnej oraz możliwości występujące w środowisku pozwalające na wzmocnienie
aktywności i samodzielności lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ………………...........………………...
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
3. Ograniczenia występujące po stronie osoby bezrobotnej lub bariery w środowisku powodujące trudności
we wzmocnieniu aktywności i samodzielności lub w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ……………....
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15324 - Poz. 1439
4. Od kiedy jest osobą bezrobotną i jakie były podejmowane działania przeciwdziałające tej sytuacji oraz
wzmacniające aktywność i samodzielność życiową, zawodową lub przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
5. Przyczyny niepowodzenia działań, o których mowa w pkt 4 …………………….................…………………....
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
6. Efekty podjętych działań, o których mowa w pkt 4, wymagające dalszego wsparcia ………………...............
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15325 - Poz. 1439
7. Cele, które ma osiągnąć osoba, aby wzmocnić aktywność i samodzielność życiową, zawodową lub prze-
ciwdziałać wykluczeniu społecznemu
7.1 cel lub cele główne
1)
……………………………………….................…….................…….........................................
7.2 cele szczegółowe i przewidywane efekty działania:
a) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
b) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
c) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
d) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
e) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
f) ……………………………………………………...……………………..……………………………..……......………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......……………...
1)
W odniesieniu do podstawowej przyczyny powodującej trudną sytuację życiową z uwzględnieniem indywidualnych cech
osoby podpisującej kontrakt socjalny.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15326 - Poz. 1439
III. W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu strony podejmują następujące działa-
nia, w tym także finansowane z różnych źródeł
1
Pani/Pan
.............................................................................................
(imię i nazwisko)
działanie
2)
w terminie 2
Pracownik socjalny
działanie
2)
w terminie
2)
W odniesieniu do celów określonych w pkt II.7.2 lit. a-f.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15327 - Poz. 1439
IV. W przypadku braku możliwości wynegocjowania kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do wy-
stąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.
V. Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym nastąpi w dniu .......................................................
VI. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji ustalonych w nim działań, uzgodnić ko-
nieczność wprowadzenia zmian kontraktu socjalnego.
VII. Ustalenia dotyczące sposobu przekazywania ewentualnych świadczeń, w tym pomocy pieniężnej, kore-
spondencji i innych
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
VIII. Osoba bezrobotna zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
IX. Kontrakt socjalny został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15328 - Poz. 1439
CZĘŚĆ II B
w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej
lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
(dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa
w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ USTALONYCH W KONTRAKCIE SOCJALNYM
I. Ocena dokonana przez strony oraz wnioski z realizacji poszczególnych postanowień kontraktu socjalnego
ustalonych w dniu ...................................
3)
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
……………………………………………………………………………..……………………………..……......…………………
1. Kontrakt socjalny jest realizowany zgodnie z ustaleniami - nie wymaga dokonywania zmian.
2. Kontrakt socjalny wymaga wprowadzenia zmian i podjęcia przez strony następujących działań
1
Pani/Pan
.........................................................................
(imię i nazwisko)
działanie
4)
w terminie 2
Pracownik socjalny
działanie
4)
w terminie
II. W przypadku braku możliwości wynegocjowania zmian kontraktu socjalnego stronom przysługuje prawo do
wystąpienia do kierownika ośrodka pomocy społecznej o rozstrzygnięcie kwestii spornych.
3)
Wypełnić w odniesieniu do celów określonych w części I B wzoru kontraktu socjalnego.
4)
W odniesieniu do części I B pkt III wzoru kontraktu socjalnego.
Dziennik Ustaw Nr 218 - 15329 - Poz. 1439
III. Ocena realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjalnego nastąpi w dniu ..........................................
5)
IV. Strony kontraktu socjalnego mogą, przed dniem oceny realizacji zmian wprowadzonych do kontraktu socjal-
nego, uzgodnić konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w kontrakcie socjalnym.
V. Osoba zawierająca kontrakt socjalny została zapoznana z treścią art. 11 ust. 2 oraz art. 109 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
VI. Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................................................................................ ............................................................................................
(data i podpis osoby zawierającej kontrakt socjalny) (data, podpis i pieczątka pracownika socjalnego)
5)
Do kolejnej oceny kontraktu socjalnego stosuje się część II B wzoru kontraktu socjalnego.

Strona korzysta z plików cookies