8

Paź 2001

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów

Sygnatura:

Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206

Data publikacji:

8 października 2001 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2002 r.

Strona z 32
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8585 - Poz. 1206
1206
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) katalog odpadów wraz z listą odpadów niebez-
piecznych,
2) sposób klasyfikowania odpadów.
§ 2. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności
od źródła ich powstawania na 20 następujących
grup:
1) odpady powstające przy poszukiwaniu, wydoby-
waniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz in-
nych kopalin - 01,
2) odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności - 02,
3) odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji
płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
- 03,
4) odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tek-
stylnego - 04,
5) odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania
gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
- 05,
6) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-
wania produktów przemysłu chemii nieorganicz-
nej - 06,
wania produktów przemysłu chemii organicznej
- 07,
8) odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-
wania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukar-
skich - 08,
9) odpady z przemysłu fotograficznego i usług foto-
graficznych - 09,
10) odpady z procesów termicznych - 10,
11) odpady z chemicznej obróbki i powlekania po-
wierzchni metali oraz innych materiałów i z proce-
sów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11,
12) odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicz-
nej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucz-
nych - 12,
13) oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłącze-
niem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13,
14) odpady z rozpuszczalników organicznych, chło-
dziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
- 14,
15) odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wy-
cierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne
nieujęte w innych grupach - 15,
16) odpady nieujęte w innych grupach - 16,
17) odpady z budowy, remontów i demontażu obiek-
tów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczo-
nych) - 17,
18) odpady medyczne i weterynaryjne - 18,
19) odpady z instalacji i urządzeń służących zagospo-
darowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemy-
słowych - 19,
20) odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzo-
nymi selektywnie - 20.
§ 3. 1. Katalog odpadów określający grupy, podgru-
py i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpa-
dów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporzą-
dzenia.
2. Listę odpadów niebezpiecznych ustala się po-
przez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w kata-
logu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki
„*” przy kodzie rodzaju odpadów.
§ 4. 1. Odpady klasyfikuje się według źródła po-
wstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisu-
jąc im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający ro-
dzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z za-
strzeżeniem ust. 5 i 6.
2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej po-
zycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfi-
kuje się w grupach 13, 14 i 15.
3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej po-
zycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady kla-
syfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte
w innych grupach.
4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej po-
zycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie we-
dług źródła powstawania, przypisując im kod kończą-
cy się na 99 (inne niewymienione odpady).
fikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady po-
wstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się
w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powle-
kania powierzchni metali oraz innych materiałów
i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08
- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stoso-
wania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii cera-
micznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
w zależności od etapu produkcji.
6. Odpady opakowaniowe będące odpadami ko-
munalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występu-
ją jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje
się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.
§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów
(Dz. U. Nr 162, poz. 1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2002 r.
Minister Środowiska: A. Tokarczuk
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8586 - Poz. 1206
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
(poz. 1206)
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8587 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8588 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8589 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8590 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8591 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8592 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8593 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8594 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8595 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8596 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8597 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8598 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8599 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8600 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8601 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8602 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8603 - Poz. 1206
Dziennik Ustaw Nr 112 - 8604 - Poz. 1206

Strona korzysta z plików cookies