9

Paź 2001

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich

Sygnatura:

Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214

Data publikacji:

9 października 2001 r.

Data wejścia w życie:

24 października 2001 r.

Strona z 3
Dziennik Ustaw Nr 113 - 8674 - Poz. 1214
1214
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 września 2001 r.
w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się regulamin organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich, stano-
wiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 września
2001 r. (poz. 1214)
REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH
DZIAŁ I
Wewnętrzna organizacja i tryb funkcjonowania
stałych polubownych sądów konsumenckich
§ 1. W skład stałego polubownego sądu konsu-
menckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji
handlowej, zwanego dalej „sądem”, wchodzą:
1) przewodniczący,
2) stali arbitrzy.
§ 2. 1. Stałych arbitrów - w liczbie niezbędnej do
zapewnienia prawidłowego działania sądu - wyzna-
czają organizacje reprezentujące konsumentów i orga-
nizacje reprezentujące przedsiębiorców, będące stro-
nami umowy o zorganizowaniu sądu, o której mowa
liczba stałych arbitrów wyznaczonych przez organiza-
liczbie stałych arbitrów wyznaczonych przez organiza-
cje reprezentujące przedsiębiorców.
2. Co najmniej jedną trzecią liczby stałych arbitrów,
o której mowa w ust. 1, powinny stanowić osoby ma-
jące wyższe wykształcenie prawnicze.
§ 3. 1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej
wpisuje stałych arbitrów na listę stałych arbitrów, zwa-
ną dalej „listą”, i odbiera od nich ślubowanie.
2. Ślubowanie, o którym mowa w ust. 1, składa się
według następującej roty: „Ślubuję uroczyście, że jako
stały arbiter będę orzekać bezstronnie i zgodnie z pra-
wem.”
§ 4. 1. Lista składa się z części A, na którą wpisuje
się stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje
reprezentujące konsumentów, i z części B, na którą
wpisuje się stałych arbitrów wyznaczonych przez orga-
nizacje reprezentujące przedsiębiorców.
ją do wglądu stronom na ich żądanie.
§ 5. 1. Kadencja stałych arbitrów trwa cztery lata i li-
czy się od dnia wpisania na listę.
2. Po upływie kadencji stały arbiter może brać
udział jedynie w rozpoznaniu sprawy rozpoczętej
wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia.
§ 6. 1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje wo-
ciu opinii stron umowy.
2. Przewodniczący jest powoływany spośród sta-
łych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawni-
cze, na okres kadencji.
§ 7. Przewodniczący jest organem sądu. Kieruje są-
dem i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 8. W zakresie działalności administracyjnej prze-
wodniczący podlega nadzorowi wojewódzkiego in-
spektora inspekcji handlowej.
§ 9. Przewodniczący jest obowiązany podać tekst
niniejszego regulaminu do wiadomości konsumentów
i przedsiębiorców w siedzibie wojewódzkiego inspek-
toratu inspekcji handlowej, przez umieszczenie go
w miejscu ogólnie dostępnym.
spektorat inspekcji handlowej.
DZIAŁ II
Czynności sądów
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 11. 1. Sąd może zawiadamiać i wzywać strony,
świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który
uzna za najbardziej celowy, jeżeli uzna to za niezbędne
do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to
również doręczeń.
2. Zawiadomienie, wezwanie i doręczenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, uznaje się za skuteczne, jeżeli jest
niewątpliwe, że doszło do wiadomości adresata.
§ 12. Jeżeli podjęcie przez sąd czynności jest połą-
o jej podjęcie, do złożenia zaliczki na pokrycie wydat-
ków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie czynności
lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wezwie strony
do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym
stosunku. Sąd uzależni podjęcie czynności od uiszcze-
nia zaliczki w wyznaczonym terminie.
§ 13. Sąd przechowuje akta sprawy i udostępnia je
sądowi powszechnemu na jego żądanie.
Rozdział 2
Czynności przewodniczącego
§ 14. 1. Przewodniczący dokonuje wstępnego bada-
dalej „wnioskiem”, niezwłocznie po wniesieniu go
przez konsumenta lub przedsiębiorcę.
2. Jeżeli wniosek nie dotyczy sporu, o którym mo-
wa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In-
spekcji Handlowej, przewodniczący pozostawia wnio-
sek bez dalszego biegu, o czym niezwłocznie zawiada-
mia wnioskodawcę.
3. Jeżeli sprawie nie można nadać dalszego biegu
dlatego, że we wniosku nie oznaczono lub niedokład-
sek nie jest podpisany bądź do wniosku nie dołączono
jego odpisu dla doręczenia go stronie przeciwnej, prze-
wodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem
zwrócenia wniosku, do poprawienia lub uzupełnienia
w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwa-
nia. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczą-
cy zwraca wniosek wnioskodawcy.
§ 15. 1. Jeżeli w wyniku wstępnego badania wnio-
sku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg,
przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie prze-
ciwnej i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od
dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpo-
wiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza
się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we
wniosku.
rym mowa w ust. 1, albo jeżeli strona, której doręczo-
no odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na roz-
strzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku,
przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, infor-
mując o przyczynie zwrotu.
§ 16. Jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku,
oświadczy że zgadza się na rozpoznanie sporu przez
termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygoto-
wujące rozprawę, o których mowa w § 18 i 19.
§ 17. 1. Termin rozprawy powinien być wyznaczo-
ny tak, aby od daty złożenia oświadczenia, o którym
mowa w § 16, do rozprawy nie upłynęło więcej niż
miesiąc, chyba że zachodzą niedające się usunąć prze-
szkody.
2. Rozprawa odbywa się w siedzibie wojewódzkie-
go inspektoratu inspekcji handlowej, chyba że szcze-
gólne względy przemawiają za jej wyznaczeniem w in-
nym miejscu.
§ 18. 1. Jednocześnie z zawiadomieniem stron
o terminie rozprawy przewodniczący wzywa je, aby
w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwa-
nia wyznaczyły do składu orzekającego po jednym ar-
bitrze z listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu.
2. Jeżeli w terminie tygodniowym, o którym mowa
w ust. 1, strona nie wyznaczyła arbitra, wyznacza go
przewodniczący, mając na uwadze, że w składzie orze-
kającym jeden z arbitrów powinien być wyznaczony
z części A, a drugi - z części B listy.
§ 19. 1. Po wyznaczeniu arbitrów do składu orzeka-
jącego przewodniczący wyznacza superarbitra spo-
prawnicze.
2. Przewodniczący może być superarbitrem.
Dziennik Ustaw Nr 113 - 8675 - Poz. 1214
Rozdział 3
Czynności sądu orzekającego
§ 20. 1. Sąd orzekający rozpoznaje sprawę na roz-
prawie w składzie:
1) superarbitra, o którym mowa w § 19,
ny w § 18.
2. Superarbiter przewodniczy rozprawie.
§ 21. 1. Rozprawa jest jawna i odbywa się w ten
sposób, że po wywołaniu sprawy superarbiter udziela
głosu stronom, najpierw wnioskodawcy, a potem stro-
nie przeciwnej, które zgłaszają ustnie swe żądania
ich poparcie. Następnie, stosownie do okoliczności,
sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.
2. Superarbiter powinien skłaniać strony do pojed-
nania, zwłaszcza po wstępnym wyjaśnieniu stanowisk
być wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona
podpisami stron. Niemożność podpisania sąd stwier-
dzi w protokole.
§ 22. 1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kie-
runkiem superarbitra spisuje protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu oraz miejsca i daty rozprawy,
2) nazwiska superarbitra, arbitrów, protokolanta, jak
również obecnych na rozprawie stron i pełnomoc-
ników,
3) oznaczenie sprawy,
4) przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i twier-
dzenia stron oraz wyniki postępowania dowodo-
wego.
3. Protokół podpisują superarbiter i protokolant.
§ 23. W przypadkach wymagających wiadomości
specjalnych z zakresu jakości produktów lub usług, sąd
po wysłuchaniu wniosków stron może wezwać w cha-
rakterze biegłego rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców
do spraw jakości produktów lub usług, prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
§ 24. 1. Rozprawa odbywa się bez względu na nie-
stawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed
rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprze-
prowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przy-
czyn od niej niezależnych.
2. Sąd odroczy rozprawę, jeżeli stwierdzi nieprawi-
dłowość w doręczaniu zawiadomienia albo jeżeli nie-
obecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wyda-
można przezwyciężyć.
§ 25. Superarbiter zamyka rozprawę, gdy sąd uzna
sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. Przed zamknię-
ciem rozprawy superarbiter udziela głosu stronom.
§ 26. 1. Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa nie-
jawną naradę, po której wydaje wyrok.
2. Wydanie wyroku powinno nastąpić w ciągu
trzech dni od dnia zamknięcia rozprawy.
3. Wyrok zapada większością głosów i jest podpisy-
wany przez cały skład orzekający.
4. Wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protoko-
lanta,
2) datę i miejsce wydania wyroku,
3) oznaczenie stron,
4) oznaczenie przedmiotu sprawy,
5) rozstrzygnięcie o żądaniach stron,
6) przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd
przy wydaniu wyroku,
7) podpisy superarbitra i arbitrów.
§ 27. Sąd doręcza obu stronom za pokwitowaniem
lub dowodem doręczenia odpis wyroku podpisany
tak jak oryginał, w terminie 14 dni od dnia wydania
wyroku.
Dziennik Ustaw Nr 113 - 8676 - Poz. 1214

Strona korzysta z plików cookies